Hvordan sende inn

  Lær om hvordan du kan sende inn originale salmer eller sanger til vurdering for å bli tatt med i den nye salmeboken og barnas sangbok.

  Alle oppfordres til å sende inn sine originale salmer, barnesanger, salmetekster og tekster til barnesanger til vurdering for å bli tatt med i den nye salmeboken og barnas sangbok. Innsendt materiell på alle språk og i alle kulturelle stiler vil bli vurdert for å bli tatt med. Musikken skulle være passende for bruk i gudstjenester. Tekstene må være doktrinært korrekte.

  Inntil fem salmer og fem barnesanger kan sendes inn til vurdering av én enkeltperson. Det kreves to PDF-kopier av hver innsending, én med innsenderens navn og informasjon om opphavsrett, og en annen der innsenderens navn er utelatt. Dersom flere personer samarbeider om å sende inn materiell, vil hver av dem måtte sende inn erklæringen og personopplysninger slik det beskrives nedenfor, sammen med det innsendte materiellet. Innsendt materiell vil bli gjennomgått etterhvert som det mottas. Informasjon om utvelgelse vil bli sendt ut så snart den endelige utvelgelsen er foretatt.

  Når musikk er blitt utvalgt til å bli tatt med i salmeboken eller barnas sangbok, gir innsenderen Kirken ikke-eksklusiv, uopphørlig og ubegrenset bruksrett. Innsendere beholder opphavsretten til verket sitt.

  Fristen for å sende inn materiell er 1. juli 2019.

  Send inn nyskrevne salmer og barnesanger som e-post (PDF-kopier foretrekkes) til newmusic@lds.org eller som vanlig brev til:

  New Music Submission
  50 East North Temple Street, 23rd Floor
  Salt Lake City, UT 84150-0023, USA

  Vennligst ta med følgende erklæring og opplysninger i tillegg til det innsendte materiellet.

  • For- og etternavn
  • Foretrukket fullt navn
  • Menighet eller gren og stav eller distrikt (hvis aktuelt)
  • Fødselsdato
  • Fødeland
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Postadresse
  • Foretrukket språk

  Erklæring om betingelser

  Disse betingelser er en avtale (denne “Avtalen”) mellom meg, ______________, og Intellectual Reserve, Inc. (“IRI”), en enhet tilhørende Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (“Kirken”). Som del av denne Avtalen, gir jeg IRI rett til ikke-eksklusiv, vederlagsfri og verdensomspennende bruk av deler av eller all musikk, tekst og annet materiell som jeg gir til IRI [samlet, mitt “Innsendt(e) materiell”], på en hvilken som helst måte i den hensikt å la IRI (og Kirken) avgjøre om mitt Innsendte materiell skal bli brukt i en ny salmebok, barnesangbok, eller en annen av Kirkens publikasjoner. Hvis mitt Innsendte materiell blir utvalgt til IRIs bruk (som indikert i skrivelse fra IRI) gir jeg herved IRI en ubegrenset, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, fullt ut innbetalt, verdensomspennende, ugjenkallelig, vedvarende, og overførbar rett til å gjengi, modifisere, tilpasse, lage avledede verker av, distribuere, fremføre, viderelisensiere og for øvrig bruke (og la andre bruke) mitt Innsendte materiell på en hvilken som måte og gjennom et hvilket som helst medium og i en hvilken som helst hensikt IRI anser som passende.

  Som en del av denne Avtalen, garanterer jeg og bekrefter, samtykker i og tillater det følgende:

  1. Jeg er minst 18 år gammel, jeg er forfatteren av og eieren til mitt Innsendte materiell, jeg har rett til å gi IRI rettighetene og lisensene slik de er beskrevet, og mitt Innsendte materiell og rettighetene og lisensene som herved gis, bryter ikke med noen annen persons opphavsrett eller andre rettigheter;
  2. Jeg skal sende til IRI all slags informasjon jeg får som antyder at mitt Innsendte materiell krenker opphavsretten eller andre rettigheter tilhørende en person eller et foretak;
  3. Samtidig med at jeg fremdeles skal fortsette å eie all opphavsrett til mitt Innsendte materiell (underlagt de rettigheter og lisenser som herved gis), vil jeg ikke selge, gi tillatelser eller på annen måte bruke mitt Innsendte materiell på en måte som vil svekke eller begrense IRIs fulle anvendelse av lisensene og rettighetene jeg herved gir:
  4. IRI er ikke forpliktet til å bruke mitt Innsendte materiell i noen form;
  5. IRIs beslutning om mitt Innsendte materiell er endelig;
  6. Personopplysninger som jeg gir IRI skal behandles konfidensielt, og IRI skal ta i bruk passende tiltak for å beskytte mine personopplysninger mot tap eller misbruk;
  7. Mine personopplysninger og mitt Innsendte materiell kan gjengis og oversendes (inkludert og uten begrensning, til IRIs dommere og ansatte) elektronisk eller på annen måte, som en del av IRIs gjennomgang og vurderingsprosess;
  8. Mine personopplysninger og mitt Innsendte materiell kan beholdes elektronisk av IRI kun som referanse, og skal bli gjort tilgjengelig for meg og IRIs personale;
  9. Hvis IRI velger mitt Innsendte materiell og velger å utgi eller vise offentlig mitt Innsendte materiell eller mine personopplysninger, kan det kreves at jeg uten ytterligere overveielse, følger andre avtaler eller nødvendige forordninger for å gjøre IRIs rettigheter og ubegrensede bruk av mitt Innsendte materiell komplett.
  10. IRIs gjennomgang av mitt Innsendte materiell er tilstrekkelig med hensyn til de rettigheter og tillatelser som herved gis; og
  11. Avtalens betingelser er underlagt og skal forstås i henhold til delstaten Utahs lover uten hensyn til konflikter mellom rettsprinsipper, og at enhver uenighet som følge av eller i tilknytning til denne Avtale, og som ikke kan løses gjennom vennlige samtaler, utelukkende skal avgjøres ved domstoler i Salt Lake County, Utah, USA.

  Se Ofte stilte spørsmål for andre detaljer om innsending av materiale.