Photo of the Month


[photo] Photo of the Month by Winston Hurst, Orem 20th Ward, Orem South Stake