Vechiul Testament

Gen.

Genesa

Ex.

Exodul

Lev.

Leviticul

Num.

Numeri

Deut.

Deuteronomul

Ios.

Iosua

Jud.

Judecătorii

Rut

Rut

1 Sam.

1 Samuel

2 Sam.

2 Samuel

1 Regi

1 Împăraţi

2 Regi

2 Împăraţi

1 Cron.

1 Cronici

2 Cron.

2 Cronici

Ezra

Ezra

Neemia

Neemia

Est.

Estera

Iov

Iov

Ps.

Psalmii

Prov.

Proverbele (Pildele)

Ecl.

Eclesiastul

Cânt.

Cântarea cântărilor

Isa.

Isaia

Ier.

Ieremia

Plâng.

Plângerile lui Ieremia

Ezec.

Ezechiel

Dan.

Daniel

Osea

Osea

Ioel

Ioel

Amos

Amos

Obad.

Obadia

Iona

Iona

Mica

Mica

Naum

Naum

Hab.

Habacuc

Ţef.

Ţefania

Hag.

Hagai

Zah.

Zaharia

Mal.

Maleahi

Noul Testament

Mat.

Matei

Marcu

Marcu

Luca

Luca

Ioan

Ioan

Fapte

Faptele Apostolilor

Rom.

Romani

1 Cor.

1 Corinteni

2 Cor.

2 Corinteni

Gal.

Galateni

Ef.

Efeseni

Filip.

Filipeni

Col.

Coloseni

1 Tes.

1 Tesaloniceni

2 Tes.

2 Tesaloniceni

1 Tim.

1 Timotei

2 Tim.

2 Timotei

Tit

Tit

Filim.

Filimon

Evr.

Evrei

Iac.

Iacov

1 Pet.

1 Petru

2 Pet.

2 Petru

1 Ioan

1 Ioan

2 Ioan

2 Ioan

3 Ioan

3 Ioan

Iuda

Iuda

Apoc.

Apocalipsa

Cartea lui Mormon

1 Ne.

1 Nefi

2 Ne.

2 Nefi

Iacov

Iacov

Enos

Enos

Iarom

Iarom

Omni

Omni

C. lui M.

Cuvintele lui Mormon

Mosia

Mosia

Alma

Alma

Hel.

Helaman

3 Ne.

3 Nefi

4 Ne.

4 Nefi

Morm.

Mormon

Eter

Eter

Moro.

Moroni

Doctrină şi Legăminte

D&L

Doctrină şi Legăminte

DO—1

Declaraţia oficială—1

DO—2

Declaraţia oficială—2

Perla de Mare Preţ

Moise

Moise

Avr.

Avraam

JS—M

Joseph Smith—Matei

JS—I

Joseph Smith—Istorie

A. de C.

Articolele de Credinţă

Alte abrevieri şi explicaţii

GS

Ghid pentru Scripturi

TJS

Traducerea lui Joseph Smith

EBR

Altă traducere posibilă din ebraică

GR

O traducere alternativă din greacă

I.E.

Explicarea unei expresii sau a unei formulări dificile

SAU

Altă formulare pentru clarificarea înţelesului unei expresii arhaice