Lumang Tipan

Gen.

Genesis

Ex.

Exodo

Lev.

Levitico

Blg.

Mga Bilang

Deut.

Deuteronomio

Jos.

Josue

Huk.

Mga Hukom

Ruth

Ruth

1 Sam.

1 Samuel

2 Sam.

2 Samuel

1 Hari

1 Mga Hari

2 Hari

2 Mga Hari

1 Cron.

1 Mga Cronica

2 Cron.

2 Mga Cronica

Ezra

Ezra

Neh.

Nehemias

Est.

Esther

Job

Job

Awit

Mga Awit

Kaw.

Mga Kawikaan

Ec.

Eclesiastes

A ni S

Awit ni Solomon

Is.

Isaias

Jer.

Jeremias

Panag.

Mga Panaghoy

Ez.

Ezekiel

Dan.

Daniel

Os.

Oseas

Joel

Joel

Amos

Amos

Obad.

Obadias

Jon.

Jonas

Mi.

Mikas

Nah.

Nahum

Hab.

Habacuc

Zef.

Zefanias

Hag.

Hagai

Zac.

Zacarias

Mal.

Malakias

Bagong Tipan

Mat.

Mateo

Mar.

Marcos

Lu.

Lucas

Juan

Juan

Gawa

Mga Gawa

Rom.

Mga Taga-Roma

1 Cor.

1 Mga Taga-Corinto

2 Cor.

2 Mga Taga-Corinto

Gal.

Mga Taga-Galacia

Ef.

Mga Taga-Efeso

Fil.

Mga Taga-Filipos

Col.

Mga Taga-Colosas

1 Tes.

1 Mga Taga-Tesalonica

2 Tes.

2 Mga Taga-Tesalonica

1 Tim.

1 Kay Timoteo

2 Tim.

2 Kay Timoteo

Tit.

Kay Tito

Flm.

Kay Filemon

Heb.

Sa mga Hebreo

Sant.

Santiago

1 Ped.

1 Pedro

2 Ped.

2 Pedro

1 Juan

1 Juan

2 Juan

2 Juan

3 Juan

3 Juan

Jud.

Judas

Apoc.

Apocalipsis

Aklat ni Mormon

1 Ne.

1 Nephi

2 Ne.

2 Nephi

Jac.

Jacob

Enos

Enos

Jar.

Jarom

Omni

Omni

S ni M

Mga Salita ni Mormon

Mos.

Mosias

Alma

Alma

Hel.

Helaman

3 Ne.

3 Nephi

4 Ne.

4 Nephi

Morm.

Mormon

Eter

Eter

Moro.

Moroni

Doktrina at mga Tipan

D at T

Doktrina at mga Tipan

OP—1

Opisyal na Pahayag—1

OP—2

Opisyal na Pahayag—2

Mahalagang Perlas

Moi.

Moises

Abr.

Abraham

JS—M

Joseph Smith—Mateo

JS—K

Joseph Smith—Kasaysayan

S ng P

Ang mga Saligan ng Pananampalataya

Iba pang mga Daglat at Paliwanag

GBK

Gabay sa mga Banal na Kasulatan

PJS

Pagsasalin ni Joseph Smith

HEB

Isang kahaliling pagsasalin mula sa Hebreo.

GR

An alternate translation from the Greek

IE

Isang pagpapaliwanag ng mga kawikaan at mahihirap na pagpapakahulugan.

O

Nagpapahiwatig na may susunod na mga kahaliling salita upang bigyang-linaw ang kahulugan ng mga sinaunang pagpapahayag.