แผนที่และภาพถ่ายในพระคัมภีร์ไบเบิล

แผนที่และดรรชนีสถานที่-ชื่อ

แผนที่ต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจได้ดีขึ้นถึงพระคัมภีร์. โดยรู้ถึงภูมิศาสตร์ของดินแดนที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์, ท่านจะเข้าใจเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ได้ดียิ่งขึ้น.

 1. แผนที่ทางกายภาพของแผ่นดินบริสุทธิ์

 2. การอพยพของอิสราเอลจากอียิปต์และการเข้าสู่คานาอัน

 3. การแบ่งแยกสิบสองเผ่า

 4. จักรวรรดิของดาวิดกับซาโลมอน

 5. จักรวรรดิอัสซีเรีย

 6. จักรวรรดิบาบิโลนใหม่ (เนบูคัดเนสซาร์) และอาณาจักรอียิปต์

 7. จักรวรรดิเปอร์เซีย

 8. จักรวรรดิโรมัน

 9. โลกของภาคพันธสัญญาเดิม

 10. คานาอันในสมัยพันธสัญญาเดิม

 11. แผ่นดินบริสุทธิ์ในสมัยพันธสัญญาใหม่

 12. เยรูซาเล็ม ณ สมัยของพระเยซู

 13. เส้นทางในการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกเปาโล

 14. ความสูงของแผ่นดินบริสุทธิ์ในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิล

ดรรชนีสถานที่-ชื่อ

ภาพรวมแผนที่(คลิกเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น)

ดรรชนีสถานที่-ชื่อเรียงตามพยัญชนะสามารถช่วยท่านระบุที่ตั้งของสถานที่แต่ละแห่งบนแผนที่. รายการแต่ละรายการรวมถึงหมายเลขแผนที่ตามด้วยตารางระยะพิกัดซึ่งประกอบด้วยการรวมพยัญชนะ-ตัวเลข. ตัวอย่างเช่น, รายการของรับบาห์ (อัมมาน) ในแผนที่แรกระบุว่าอยู่ที่ ๑:ง๕; นั่นคือ, แผนที่หมายเลข ๑, ช่องสี่เหลี่ยม ง๕. ท่านสามารถระบุที่ตั้งจากช่องสี่เหลี่ยมจำเพาะในแผนที่แต่ละหน้าได้โดยดูระยะพิกัดด้านบนและด้านข้างของแผนที่นั้น. สถานที่ซึ่งมีชื่ออื่นด้วยจะระบุไว้ในวงเล็บ; ตัวอย่างเช่น, รับบาห์ (อัมมาน). เครื่องหมายคำถามหลังชื่อเป็นการบอกว่าสถานที่ซึ่งแสดงไว้บนแผนที่มีความเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นที่ตั้งแต่ยังไม่แน่นอน.

ต่อไปนี้เป็นกุญแจไขความเข้าใจสัญลักษณ์และแบบตัวพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้บนแผนที่. นอกจากนี้, แผนที่แต่ละหน้าอาจมีกุญแจพร้อมคำอธิบายสัญลักษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ในหน้านั้นโดยเฉพาะ.

จุดสีแดงแทนนครหรือเมือง. บางครั้งอาจมีเส้นลากจากจุดไปยังชื่อเมืองหรือสถานที่ตั้ง.

รูปทรงสามเหลี่ยมสีดำเล็ก ๆ แทนภูเขา.

ทะเลตาย

แบบตัวพิมพ์นี้ใช้สำหรับสถานที่ทางภูมิศาสตร์, เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ำ, ภูเขา, แดนทุรกันดาร, หุบเขา, ทะเลทราย, และเกาะต่าง ๆ.

เยรูซาเล็ม

แบบตัวพิมพ์นี้ใช้สำหรับนครและเมืองทั้งหมด (และสำหรับที่ตั้งต่าง ๆ ในรายละเอียดบนแผนที่นครเยรูซาเล็ม).

โมอับ

แบบตัวพิมพ์นี้ใช้สำหรับการแบ่งเขตทางการเมืองที่เล็กลง, เช่น เขต, ประชาชน, และเผ่าต่าง ๆ.

ยูเดีย

แบบตัวพิมพ์นี้ใช้สำหรับการแบ่งเขตทางการเมืองที่ใหญ่ขึ้น, เช่น ประชาชาติ, ประเทศ, และทวีป.