Kapitola 12

Nefi vidí ve vidění zemi zaslíbení; spravedlivost, nepravost a zánik jejích obyvatel; příchod Beránka Božího mezi ně; jak dvanáct učedníků a dvanáct apoštolů bude souditi Izrael; a odporný a špinavý stav těch, kteří upadají do nevíry. Kolem roku 600–592 př. Kr.

  A stalo se, že mi anděl pravil: Pohleď a viz své símě, a také símě svých bratří. A já jsem pohlédl a spatřil jsem zemi zaslíbení; a spatřil jsem zástupy lidí, ano, dokonce jako by jich bylo tolik, kolik je písku mořského.

  A stalo se, že jsem spatřil zástupy shromážděné k tomu, aby bojovaly, jeden proti druhému; a spatřil jsem války a pověsti o válkách a veliká krveprolití mečem mezi svým lidem.

  A stalo se, že jsem spatřil, jak pominula mnohá pokolení během válek a svárů v zemi; a spatřil jsem mnohá města, ano, dokonce tak mnohá, že jsem je ani nepočítal.

  A stalo se, že jsem viděl mlhu temnoty na tváři země zaslíbení; a viděl jsem blýskání a slyšel jsem hromobití a zemětřesení a všeliké bouřlivé zvuky; a viděl jsem, že země a skály pukají; a viděl jsem hory rozpadávající se na kusy; a viděl jsem, že roviny země jsou rozrušené; a viděl jsem mnohá města, jak se propadla; a viděl jsem mnohá, jak byla spálena ohněm; a viděl jsem mnohá, jak se zřítila k zemi pro její třesení.

  A stalo se, že poté, co jsem toto viděl, uviděl jsem páru temnoty, jak mizí s tváře zemské; a vizte, viděl jsem zástupy, které kvůli velikým a strašlivým soudům Páně nepadly.

  A viděl jsem nebesa otevřená a viděl jsem Beránka Božího sestupujícího s nebe; a sestoupil a ukázal se jim.

  A také jsem viděl, a vydávám o tom svědectví, že Duch Svatý spočinul na dvanácti dalších; a byli vysvěceni Bohem a vyvoleni.

  A anděl ke mně promluvil řka: Viz, dvanáct učedníků Beránkových, kteří jsou vyvoleni, aby sloužili tvému semeni.

  A pravil mi: Vzpomínáš si na dvanáct apoštolů Beránkových? Viz, to jsou ti, kteří budou souditi dvanáct kmenů Izraele; pročež, dvanáct služebníků z tvého semene bude souzeno jimi; neboť vy jste z domu Izraele.

  10 A těchto dvanáct služebníků, které vidíš, bude souditi tvé símě. A viz, oni jsou spravedliví na věky; neboť pro jejich víru v Beránka Božího je jejich šat učiněn bílým v jeho krvi.

  11 A anděl mi pravil: Pohleď! A já jsem pohlédl a spatřil jsem tři pokolení pominouti ve spravedlivosti; a jejich šat byl bílý dokonce jako Beránek Boží. A anděl mi pravil: Ti jsou učiněni bílými v krvi Beránkově pro svou víru v něho.

  12 A já, Nefi, jsem také viděl mnohé ze čtvrtého pokolení, kteří odešli ve spravedlivosti.

  13 A stalo se, že jsem viděl zástupy země, jak se shromáždily.

  14 A anděl mi pravil: Viz, símě tvé, a také símě bratří tvých.

  15 A stalo se, že jsem pohlédl a spatřil jsem lid svého semene, jak se shromáždil v zástupech proti semeni mých bratří; a byli shromážděni, aby bojovali.

  16 A anděl ke mně promluvil řka: Viz, pramen špinavé vody, který viděl tvůj otec; ano, dokonce řeku, o které promlouval; a hlubiny její jsou hlubiny pekla.

  17 A mlhy temnoty jsou pokušení ďáblova, která zaslepují oči a zatvrzují srdce dětí lidských a svádějí je na široké cesty, aby zahynuly a byly ztraceny.

  18 A ona veliká a prostorná stavba, kterou tvůj otec viděl, jsou marnivé představy a pýcha dětí lidských. A veliká a strašlivá propast je odděluje; ano, dokonce slovo spravedlnosti Věčného Boha a Mesiáše, jenž je Beránek Boží, o němž Duch Svatý vydává svědectví od počátku světa až do této doby a od této doby nadále a na věky.

  19 A zatímco anděl promlouval tato slova, vzhlédl jsem a viděl jsem, že símě bratří mých bojovalo proti semeni mému, podle slova anděla; a spatřil jsem, že pro pýchu semene mého a pokušení ďáblova přemohlo símě bratří mých lid semene mého.

  20 A stalo se, že jsem vzhlédl a viděl jsem lid semene bratří svých, jak přemohl símě moje; a vyšel v zástupech po tváři země.

  21 A viděl jsem, jak se shromažďovali v zástupech; a viděl jsem mezi nimi války a pověsti o válkách; a ve válkách a v pověstech o válkách jsem viděl, jak mnohá pokolení pominula.

  22 A anděl mi pravil: Viz, tito budou upadati do nevíry.

  23 A stalo se, že jsem viděl, jak poté, co upadli do nevíry, stali se temným a odporným a špinavým lidem plným lenosti a všelikých ohavností.