První kniha Nefiova

Kapitola 12

Nefi vidí ve vidění zemi zaslíbení; spravedlivost, nepravost a zánik jejích obyvatel; příchod Beránka Božího mezi ně; jak dvanáct učedníků a dvanáct apoštolů bude souditi Izrael; a odporný a špinavý stav těch, kteří upadají do nevíry. Kolem roku 600–592 př. Kr.

1 A stalo se, že mi anděl pravil: Pohleď a viz své símě, a také símě svých bratří. A já jsem pohlédl a spatřil jsem azemi zaslíbení; a spatřil jsem zástupy lidí, ano, dokonce jako by jich bylo tolik, kolik je písku mořského.

2 A stalo se, že jsem spatřil zástupy shromážděné k tomu, aby bojovaly, jeden proti druhému; a spatřil jsem aválky a pověsti o válkách a veliká krveprolití mečem mezi svým lidem.

3 A stalo se, že jsem spatřil, jak pominula mnohá pokolení během válek a svárů v zemi; a spatřil jsem mnohá města, ano, dokonce tak mnohá, že jsem je ani nepočítal.

4 A stalo se, že jsem viděl amlhu btemnoty na tváři země zaslíbení; a viděl jsem blýskání a slyšel jsem hromobití a zemětřesení a všeliké bouřlivé zvuky; a viděl jsem, že země a skály pukají; a viděl jsem hory rozpadávající se na kusy; a viděl jsem, že roviny země jsou rozrušené; a viděl jsem mnohá města, jak se cpropadla; a viděl jsem mnohá, jak byla spálena ohněm; a viděl jsem mnohá, jak se zřítila k zemi pro její třesení.

5 A stalo se, že poté, co jsem toto viděl, uviděl jsem apáru temnoty, jak mizí s tváře zemské; a vizte, viděl jsem zástupy, které kvůli velikým a strašlivým soudům Páně nepadly.

6 A viděl jsem nebesa otevřená a viděl jsem aBeránka Božího sestupujícího s nebe; a sestoupil a ukázal se jim.

7 A také jsem viděl, a vydávám o tom svědectví, že Duch Svatý spočinul na advanácti dalších; a byli vysvěceni Bohem a vyvoleni.

8 A anděl ke mně promluvil řka: Viz, dvanáct učedníků Beránkových, kteří jsou vyvoleni, aby sloužili tvému semeni.

9 A pravil mi: Vzpomínáš si na advanáct apoštolů Beránkových? Viz, to jsou ti, kteří budou bsouditi dvanáct kmenů Izraele; pročež, dvanáct služebníků z tvého semene bude souzeno jimi; neboť vy jste z domu Izraele.

10 A těchto advanáct služebníků, které vidíš, bude souditi tvé símě. A viz, oni jsou spravedliví na věky; neboť pro jejich víru v Beránka Božího je jejich bšat učiněn bílým v jeho krvi.

11 A anděl mi pravil: Pohleď! A já jsem pohlédl a spatřil jsem atři pokolení pominouti ve spravedlivosti; a jejich šat byl bílý dokonce jako Beránek Boží. A anděl mi pravil: Ti jsou učiněni bílými v krvi Beránkově pro svou víru v něho.

12 A já, Nefi, jsem také viděl mnohé ze ačtvrtého pokolení, kteří odešli ve spravedlivosti.

13 A stalo se, že jsem viděl zástupy země, jak se shromáždily.

14 A anděl mi pravil: Viz, símě tvé, a také símě bratří tvých.

15 A stalo se, že jsem pohlédl a spatřil jsem lid svého semene, jak se shromáždil v zástupech aproti semeni mých bratří; a byli shromážděni, aby bojovali.

16 A anděl ke mně promluvil řka: Viz, pramen ašpinavé vody, který viděl tvůj otec; ano, dokonce břeku, o které promlouval; a hlubiny její jsou hlubiny cpekla.

17 A amlhy temnoty jsou pokušení ďáblova, která bzaslepují oči a zatvrzují srdce dětí lidských a svádějí je na cširoké cesty, aby zahynuly a byly ztraceny.

18 A ona veliká a prostorná astavba, kterou tvůj otec viděl, jsou marnivé bpředstavy a cpýcha dětí lidských. A veliká a strašlivá dpropast je odděluje; ano, dokonce slovo espravedlnosti Věčného Boha a Mesiáše, jenž je Beránek Boží, o němž Duch Svatý vydává svědectví od počátku světa až do této doby a od této doby nadále a na věky.

19 A zatímco anděl promlouval tato slova, vzhlédl jsem a viděl jsem, že símě bratří mých bojovalo proti semeni mému, podle slova anděla; a spatřil jsem, že pro pýchu semene mého a apokušení ďáblova bpřemohlo símě bratří mých lid semene mého.

20 A stalo se, že jsem vzhlédl a viděl jsem lid semene bratří svých, jak přemohl símě moje; a vyšel v zástupech po tváři země.

21 A viděl jsem, jak se shromažďovali v zástupech; a viděl jsem mezi nimi aválky a pověsti o válkách; a ve válkách a v pověstech o válkách jsem viděl, jak mnohá pokolení pominula.

22 A anděl mi pravil: Viz, tito budou aupadati do nevíry.

23 A stalo se, že jsem viděl, jak poté, co upadli do nevíry, stali se atemným a odporným a bšpinavým lidem plným clenosti a všelikých ohavností.