Kapitulo 13

Si Nephi nakakita diha sa panan-awon sa simbahan sa yawa nga gitukod taliwala sa mga Hentil, sa pagkakaplag ug pagkasakop sa America, sa pagkawala sa daghan nga yano ug bililhon nga mga bahin sa Biblia; sa sangputanan nga kahimtang sa hingpit nga pagbiya sa mga Hentil; sa pagpahiuli sa ebanghelyo, sa pagtungha sa kasulatan sa ulahing mga adlaw, ug sa pagtukod sa Zion. Mga 600–592 b.c.

  Ug nahinabo nga ang anghel namulong ngari kanako, nag-ingon: Tan-awa! Ug ako mitan-aw ug nakakita sa daghan nga mga kanasuran ug mga gingharian.

  Ug ang anghel miingon ngari kanako: Unsay imong nakita? Ug ako miingon: Ako nakakita sa daghan nga mga kanasuran ug mga gingharian.

  Ug siya miingon ngari kanako: Kini mao ang mga kanasuran ug mga gingharian sa mga Hentil.

  Ug nahinabo nga ako nakakita taliwala sa mga kanasuran sa mga Hentil sa pagkatukod sa usa ka gamhanan nga simbahan.

  Ug ang anghel miingon ngari kanako: Tan-awa ang pagkatukod sa usa ka simbahan nga labing salawayon labaw sa tanan nga mga simbahan, diin mopatay sa mga santos sa Dios, oo, ug mosakit kanila ug mohigot kanila, ug moyugo kanila sa usa ka yugo nga puthaw, ug modala kanila ngadto sa pagkabihag.

  Ug nahinabo nga ako nakakita niini nga gamhanan ug salawayon nga simbahan; ug ako nakakita sa yawa nga siya mao ang magtutukod niini.

  Ug ako usab nakakita og bulawan, ug plata, ug mga sida nga panapton, ug mga eskarlata, ug maayo nga pagkalubid nga mga panapton, ug ang tanan nga matang sa mahalon nga panapton; ug ako nakakita sa daghan nga mga babaye nga nagbaligya sa ilang dungog.

  Ug ang anghel namulong ngari kanako, nag-ingon: Tan-awa ang bulawan, ug ang plata, ug ang mga sida nga panapton, ug ang mga eskarlata, ug ang maayo nga pagkala nga mga panapton, ug ang mga mahalon nga panapton, ug ang mga babaye nga nagbaligya sa ilang dungog, mao ang mga gitinguha niini nga gamhanan ug salawayon nga simbahan.

  Ug usab alang sa pagdayeg sa kalibutan sila molaglag sa mga Santos sa Dios, ug modala kanila ngadto sa pagkabihag.

  10 Ug nahinabo nga ako mitan-aw ug nakakita sa daghan nga mga katubigan; ug sila mibulag sa mga Hentil gikan sa binhi sa akong mga igsoon.

  11 Ug nahinabo nga ang anghel miingon ngari kanako: Tan-awa ang kasuko sa Dios anaa sa binhi sa imong mga igsoon.

  12 Ug ako mitan-aw ug nakakita sa usa ka tawo taliwala sa mga Hentil, kinsa nahimulag gikan sa binhi sa akong mga igsoon taliwala sa daghan nga mga katubigan; ug ako nakakita sa Espiritu sa Dios, nga kini nanaog ug migiya sa tawo; ug siya mitabok sa daghan nga mga katubigan, gani ngadto sa binhi sa akong mga igsoon, kinsa tua sa gisaad nga yuta.

  13 Ug nahinabo nga ako nakakita sa Espiritu sa Dios, nga kini mitabang diha sa uban nga mga Hentil; ug sila nakalingkawas gikan sa pagkabihag, diha sa daghan nga mga katubigan.

  14 Ug nahinabo nga ako nakakita sa daghan nga pundok sa mga katawhan nga mga Hentil diha sa yuta sa saad; ug ako nakakita sa kasuko sa Dios, nga kini diha sa binhi sa akong mga igsoon; ug sila nagkatibulaag atubangan sa mga Hentil ug sila gihampak sa kadaot.

  15 Ug ako nakakita sa Espiritu sa Ginoo, nga kini diha sa mga Hentil, ug sila miuswag ug nakaangkon sa yuta alang sa ilang kabilin; ug ako nakakita nga sila mga puti, ug hilabihan ka maanindot ug maanyag, sama sa akong mga katawhan sa wala pa sila gipatay.

  16 Ug nahinabo nga ako, si Nephi nakakita nga ang mga Hentil kinsa nakalingkawas gikan sa pagkabihag nagpaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa Ginoo; ug ang gahum sa Ginoo nag-uban kanila.

  17 Ug ako nakakita nga ang ilang inahan nga mga Hentil nagkatigum diha sa mga katubigan, ug diha usab sa yuta, sa pakig-away batok kanila.

  18 Ug ako nakakita nga ang gahum sa Dios nag-uban kanila, ug usab ang kasuko sa Dios anaa diha kanilang tanan kinsa nagkatigum sa pagpakig-away batok kanila.

  19 Ug ako, si Nephi, nakakita nga ang mga Hentil nga nakalingkawas gikan sa pagkabihag naluwas pinaagi sa gahum sa Dios gikan sa mga kamot sa tanang uban nga mga kanasuran.

  20 Ug nahinabo nga ako, si Nephi, nakakita nga sila miuswag diha sa yuta; ug ako nakakita og usa ka basahon, ug kini gidala taliwala kanila.

  21 Ug ang anghel miingon ngari kanako: Nasayud ba ikaw sa kahulugan niana nga basahon

  22 Ug ako miingon ngadto kaniya: Ako wala masayud.

  23 Ug siya miingon: Tan-awa nagagikan kini sa ba-ba sa usa ka Judeo. Ug ako, si Nephi, nakakita niini; ug siya miingon ngari kanako: Ang basahon nga ikaw nakakita mao ang usa ka talaan sa mga Judeo, diin naglangkob sa mga pakigsaad sa Ginoo, diin siya mihimo ngadto sa balay ni Israel; ug naglangkob usab kini sa daghan nga mga panagna sa balaan nga mga propeta; ug kini usa ka talaan nga sama ngadto sa mga kinulit nga anaa sa mga palid nga tumbaga, apan dili kaayo daghan; bisan pa niana, sila naglangkob sa mga pakigsaad sa Ginoo, diin siya mihimo ngadto sa balay ni Israel; busa, sila mahinungdanon kaayo ngadto sa mga Hentil.

  24 Ug ang anghel sa Ginoo miingon ngari kanako: Ikaw nakakita nga ang basahon nagagikan sa ba-ba sa usa ka Judeo; ug kon kini nagagikan sa ba-ba sa usa ka Judeo kini naglangkob sa kahingpitan sa ebanghelyo sa Ginoo, kang kinsa ang napulog duha ka mga apostoles nagpamatuod; ug sila nagpamatuod sumala sa kamatuoran nga anaa sa Kordero sa Dios.

  25 Busa, kini nga mga butang modangat gikan sa mga Judeo diha sa kaputli ngadto sa mga Hentil, sumala sa kamatuoran nga anaa sa Dios.

  26 Ug human sila mopahilayo pinaagi sa kamot sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero, gikan sa mga Judeo ngadto sa mga Hentil, ikaw makakita sa pagkatukod niana nga gamhanan ug salawayon nga simbahan, diin mao ang labing salawayon sa tanan nga mga simbahan; kay tan-awa, sila mikuha gikan sa ebanghelyo sa Kordero og daghan nga mga bahin nga yano ug labing bililhon; ug daghan usab nga mga pakigsaad sa Ginoo nga sila mikuha.

  27 Ug ang tanan niini sila mibuhat aron sila unta makatuis sa mga matarung nga mga pamaagi sa Ginoo, nga sila unta makabuta sa mga mata ug makapatig-a sa mga kasingkasing sa mga katawhan.

  28 Busa, ikaw nakakita nga human ang basahon midangat diha sa mga kamot niana nga gamhanan ug salawayon nga simbahan, nga adunay daghan nga yano ug mga bililhon nga mga butang nga gikuha gikan sa basahon, diin mao ang basahon sa Kordero sa Dios.

  29 Ug human kini nga mga yano ug mga bililhon nga mga butang makuha kini modangat ngadto sa tanan nga mga kanasuran sa mga Hentil; ug human kini modangat ngadto sa tanan nga mga kanasuran sa mga Hentil, oo, gani tabok sa daghan nga mga katubigan diin ikaw nakakita sa mga Hentil nga nakalingkawas gikan sa pagkabihag, ikaw makakita—tungod sa daghan nga mga yano ug bililhon nga mga butang diin gikuha gikan sa basahon, diin mga yano ngadto sa pagsabut sa mga katawhan, sumala sa ka yano nga anaa sa Kordero sa Dios—tungod niini nga mga butang nga gikuha gikan sa ebanghelyo sa Kordero, hilabihan ka daghan kaayo ang mapandol, oo, hangtud nga si Satanas adunay dako nga gahum ibabaw kanila.

  30 Bisan pa niana, ikaw nakakita nga ang mga Hentil kinsa nakalingkawas gikan sa pagkabihag, ug gibayaw pinaagi sa gahum sa Dios labaw sa tanan nga mga kanasuran, diha sa ibabaw sa yuta nga pinili labaw sa uban nga mga yuta, diin mao ang yuta nga ang Ginoong Dios nakigsaad uban sa imong amahan nga ang iyang binhi makaangkon sa yuta nga ilang kabilin; busa, ikaw nakakita nga ang Ginoong Dios dili motugot nga ang mga Hentil molaglag sa hingpit sa nasagol sa imong binhi, diha taliwala sa imong mga igsoon.

  31 Ni siya motugot nga ang mga Hentil molaglag sa binhi sa imong mga igsoon.

  32 Ni ang Ginoong Dios motugot nga ang mga Hentil magpabilin hangtud sa hangtud niana nga makahahadlok nga kahimtang sa pagkabuta, diin ikaw nakakita nga sila anaa niana nga kahimtang, tungod sa yano ug bililhon nga mga bahin sa ebanghelyo sa Kordero nga gitipigan nianang salawayon nga simbahan, kansang pagkatukod ikaw nakakita.

  33 Busa miingon ang Kordero sa Dios: Ako magmaloloy-on ngadto sa mga Hentil, ngadto sa pagduaw sa salin sa balay ni Israel sa dako nga paghukom.

  34 Ug nahinabo nga ang anghel sa Ginoo namulong ngari kanako, nag-ingon: Tan-awa, miingon ang Kordero sa Dios, human Ako moduaw sa salin sa balay ni Israel—ug kining salin kang kinsa Ako namulong mao ang binhi sa imong amahan—busa, human Ako moduaw kanila diha sa paghukom, ug paghampak kanila pinaagi sa kamot sa mga Hentil, ug human ang mga Hentil mapandol sa hilabihan, tungod sa labing yano ug bililhon nga mga bahin sa ebanghelyo sa Kordero nga gitago nianang salawayon nga simbahan, diin mao ang inahan sa mga babaye nga nagbaligya sa ilang dungog, miingon ang Kordero—Ako magmaloloy-on sa mga Hentil niana nga adlaw, hangtud nga Ako modala ngadto kanila, sa akong kaugalingon nga gahum, daghan sa akong ebanghelyo, diin yano ug bililhon, miingon ang Kordero.

  35 Kay, tan-awa, miingon ang Kordero: Ako magpakita ngadto sa imong mga binhi, nga sila mosulat sa daghan nga mga butang diin Ako mangalagad ngadto kanila, diin yano ug bililhon; ug human ang imong mga binhi pagalaglagon, ug mokunhod tungod sa pagkawalay pagtuo, ug usab ang binhi sa imong mga igsoon, tan-awa, kini nga mga butang pagatagoan, modangat ngadto sa mga Hentil, pinaagi sa gasa ug gahum sa Kordero.

  36 Ug diha kanila mahisulat ang akong ebanghelyo, miingon ang Kordero, ug ang akong lig-on nga sukaranan ug ang akong kaluwasan.

  37 Ug bulahan sila kinsa maninguha sa pagpatunhay sa akong Zion niana nga adlaw, kay sila makabaton sa gasa ug gahum sa Espiritu Santo; ug kon sila molahutay ngadto sa katapusan sila pagabayawon sa katapusan nga adlaw, ug maluwas diha sa walay katapusan nga gingharian sa Kordero; ug si kinsa ang magmantala sa kalinaw, oo, mga balita sa dako nga hingpit nga kalipay, pagkaanindot unya kanila diha sa mga kabukiran.

  38 Ug nahinabo nga ako nakakita sa salin sa binhi sa akong mga igsoon, ug usab ang basahon sa Kordero sa Dios, nga migula gikan sa ba-ba sa Judeo, nga kini mitungha gikan sa mga Hentil ngadto sa salin sa binhi sa akong mga igsoon.

  39 Ug human kini motungha ngadto kanila ako nakakita og lain nga mga basahon, nga mitungha pinaagi sa gahum sa Kordero, gikan sa mga Hentil ngadto kanila, ngadto sa pagkakabig sa mga Hentil ug sa salin sa binhi sa akong mga igsoon, ug ngadto usab sa mga Judeo kinsa nagkatibulaag diha sa ibabaw sa tibuok yuta, nga ang mga talaan sa mga propeta ug sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero mga tinuod.

  40 Ug ang anghel namulong ngari kanako, nag-ingon: Kini nga katapusan nga mga talaan, diin ikaw nakakita taliwala sa mga Hentil, motukod sa kamatuoran sa nahauna, nga ila sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero, ug motug-an sa yano ug bililhon nga mga butang nga gikuha gikan kanila; ug motug-an ngadto sa tanan nga mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, nga ang Kordero sa Dios mao ang Anak sa Amahan sa Kahangturan, ug ang Manluluwas sa kalibutan; ug nga ang tanan nga mga tawo kinahanglan gayud nga moduol ngadto kaniya, o sila dili maluwas.

  41 Ug sila kinahanglan gayud moduol sumala sa mga pulong nga matukod pinaagi sa ba-ba sa Kordero; ug ang mga pulong sa Kordero pagahimoon nga mahibaloan diha sa mga talaan sa imong binhi, ingon man usab diha sa mga talaan sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero; busa silang duha pagatukuron ingon nga usa; kay adunay usa ka Dios ug usa ka Magbalantay sa tibuok yuta.

  42 Ug moabut ang panahon nga siya mopakita sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan nga mga kanasuran, ngadto sa mga Judeo ug ngadto usab sa mga Hentil; ug human siya mopakita sa iyang kaugalingon ngadto sa mga Judeo ug ngadto usab sa mga Hentil, dayon siya mopakita sa iyang kaugalingon ngadto sa mga Hentil ug ngadto usab sa mga Judeo, ug ang maulahi mao ang mauna, ug ang mauna mao ang maulahi.