Kapitola 13

Nefi vidí ve vidění založení církve ďáblovy mezi pohany, objevení a osídlování Ameriky, ztrátu mnoha jasných a cenných částí Bible, následný stav odpadlictví pohanů, znovuzřízení evangelia, příchod písma posledních dnů a budování Sionu. Kolem roku 600–592 př. Kr.

  A stalo se, že anděl ke mně promluvil řka: Pohleď! A já jsem pohlédl a spatřil jsem mnohé národy a království.

  A anděl mi pravil: Co vidíš? A já jsem pravil: Vidím mnohé národy a království.

  A on mi pravil: To jsou národy a království pohanů.

  A stalo se, že jsem mezi národy pohanů viděl utváření veliké církve.

  A anděl mi pravil: Viz utváření církve, jež je nejohavnější ze všech ostatních církví, jež zabíjí svaté Boží, ano, a mučí je a svazuje je a spoutává je jhem ze železa a uvádí je do zajetí.

  A stalo se, že jsem spatřil tuto velikou a ohavnou církev; a viděl jsem, že jejím zakladatelem je ďábel.

  A také jsem viděl zlato a stříbro a hedvábí a šarlat a jemně tkané plátno a všeliké drahocenné šatstvo; a viděl jsem mnoho nevěstek.

  A anděl ke mně promluvil řka: Viz, zlato a stříbro a hedvábí a šarlat a jemně tkané plátno a drahocenné šatstvo a nevěstky, to jsou touhy této veliké a ohavné církve.

  A oni také, pro chválu světa, ničí svaté Boží a uvádějí je do zajetí.

  10 A stalo se, že jsem pohlédl a spatřil jsem mnohé vody; a ty oddělovaly pohany od semene bratří mých.

  11 A stalo se, že anděl mi pravil: Viz, hněv Boží je na semeni bratří tvých.

  12 A já jsem pohlédl a spatřil jsem mezi pohany muže, který byl oddělen od semene mých bratří mnohými vodami; a spatřil jsem Ducha Božího, jak sestoupil a zapůsobil na onoho muže; a on se přeplavil přes mnohé vody, až k semeni bratří mých, které bylo v zaslíbené zemi.

  13 A stalo se, že jsem spatřil Ducha Božího, jak zapůsobil na další pohany; a ti vyšli ze zajetí přes mnohé vody.

  14 A stalo se, že jsem spatřil mnohé zástupy pohanů v zemi zaslíbení; a spatřil jsem hněv Boží, jak je na semeni bratří mých; a byli rozptýleni před pohany a biti.

  15 A spatřil jsem Ducha Páně, že je na pohanech a že se jim daří a že získávají zemi pro své dědictví; a spatřil jsem, že jsou bílí a nesmírně spanilí a krásní, jako můj lid předtím, nežli byl pobit.

  16 A stalo se, že já, Nefi, jsem spatřil, že pohané, kteří vyšli ze zajetí, se pokořili před Pánem; a moc Páně byla s nimi.

  17 A spatřil jsem, že pohané z jejich otčiny se shromáždili na vodách, a také na zemi, aby proti nim bojovali.

  18 A spatřil jsem, že moc Boží byla s nimi, a také že hněv Boží byl na všech těch, kteří se shromáždili, aby bojovali proti nim.

  19 A já, Nefi, jsem spatřil, že pohané, kteří vyšli ze zajetí, byli vysvobozeni mocí Boží z rukou všech ostatních národů.

  20 A stalo se, že já, Nefi, jsem spatřil, že se jim v zemi dařilo; a spatřil jsem knihu, a byla mezi nimi šířena.

  21 A anděl mi pravil: Znáš význam té knihy

  22 A já jsem mu pravil: Neznám.

  23 A on pravil: Viz, vychází z úst Žida. A já, Nefi, jsem ji spatřil; a on mi pravil: Kniha, kterou vidíš, je záznam o Židech, který obsahuje smlouvy Páně, které učinil s domem Izraele; a také obsahuje mnohá proroctví svatých proroků; a je to záznam jako ony rytiny, jež jsou na deskách z mosazi, až na to, že jich tam není tolik; nicméně obsahují smlouvy Páně, jež učinil s domem Izraele; pročež, pro pohany jsou velmi cenné.

  24 A anděl Páně mi pravil: Spatřil jsi, že tato kniha vyšla z úst Žida; a když vyšla z úst Žida, obsahovala plnost evangelia Páně, o němž vydává svědectví dvanáct apoštolů; a vydávají svědectví podle pravdy, jež je v Beránku Božím.

  25 Pročež, tyto věci vycházejí od Židů k pohanům v čistotě podle pravdy, jež je v Bohu.

  26 A poté, co vyjdou rukou dvanácti apoštolů Beránkových od Židů k pohanům, vidíš utváření oné veliké a ohavné církve, jež je nejohavnější ze všech církví; neboť viz, vyňali z evangelia Beránkova mnohé části, jež jsou jasné a převelice cenné; a také mnohé smlouvy Páně vyňali.

  27 A toto vše učinili, aby mohli převraceti pravé cesty Páně, aby mohli zaslepiti oči a zatvrditi srdce dětí lidských.

  28 Pročež, vidíš, že poté, co tato kniha prošla rukama oné veliké a ohavné církve, mnohé jasné a cenné věci jsou z knihy, jež je knihou Beránka Božího, vyňaty.

  29 A poté, co byly tyto jasné a cenné věci vyňaty, vychází ke všem národům pohanů; a poté, co vyjde ke všem národům pohanů, ano, dokonce přes mnohé vody, které jsi viděl s pohany, již vyšli ze zajetí, vidíš – pro mnohé jasné a cenné věci, jež byly z této knihy vyňaty, jež byly jasné pro porozumění dětí lidských podle jasnosti, jež je v Beránku Božím – pro tyto věci, jež jsou vyňaty z evangelia Beránkova, že přemnozí klopýtají, ano, natolik, že Satan má nad nimi velikou moc.

  30 Nicméně vidíš, že pohané, kteří vyšli ze zajetí a byli pozvednuti mocí Boží nade všechny jiné národy na tváři země, jež je vyvolená nade všechny jiné země, jež je zemí, o níž Pán Bůh učinil smlouvu s otcem tvým, že ji símě jeho bude míti za zemi svého dědictví; pročež, vidíš, že Pán Bůh nestrpí, aby pohané zcela zničili směsici semene tvého, která je mezi bratřími tvými.

  31 Aniž strpí, aby pohané zničili símě bratří tvých.

  32 Aniž Pán Bůh strpí, aby pohané na věky zůstali v onom strašlivém stavu slepoty, v níž, jak vidíš, jsou pro ony jasné a převelice cenné části evangelia Beránkova, které byly zadrženy onou ohavnou církví, jejíž utváření jsi viděl.

  33 Pročež Beránek Boží praví: Budu milosrdný k pohanům, až k navštívení zbytku domu Izraele velikým soudem.

  34 A stalo se, že anděl Páně ke mně promluvil řka: Viz, praví Beránek Boží, poté, co navštívím zbytek domu Izraele – a tento zbytek, o němž mluvím, je semenem tvého otce – pročež, poté, co je navštívím soudem a budu je bíti rukou pohanů, a poté, co pohané budou nesmírně klopýtati pro ony převelice jasné a cenné části evangelia Beránkova, které byly zadrženy onou ohavnou církví, jež je matkou nevěstek, praví Beránek – onoho dne budu milosrdný k pohanům, natolik, že jim přinesu svou vlastní mocí mnohé ze svého evangelia, které bude jasné a cenné, praví Beránek.

  35 Neboť viz, praví Beránek: Projevím se semeni tvému, takže napíší mnohé věci, kterým je budu učiti, které budou jasné a cenné; a poté, co símě tvé bude zničeno a bude upadati do nevíry, a také símě bratří tvých, viz, tyto věci budou ukryty, aby vyšly k pohanům darem a mocí Beránkovou.

  36 A v nich bude napsáno evangelium mé, praví Beránek, a má skála a mé spasení.

  37 A požehnaní jsou ti, kteří onoho dne budou usilovati o nastolení mého Sionu, neboť oni budou míti dar a moc Ducha Svatého; a vytrvají-li do konce, budou posledního dne pozvednuti a budou spaseni ve věčném království Beránkově; a jak krásní budou na horách ti, kteří budou zvěstovati pokoj, ano, zvěsti veliké radosti.

  38 A stalo se, že jsem spatřil zbytek semene svých bratří, a také onu knihu Beránka Božího, jež vyšla z úst Žida, jak přešla od pohanů ke zbytku semene mých bratří.

  39 A poté, co k nim vyšla, spatřil jsem další knihy, které k nim vyšly mocí Beránkovou od pohanů, aby přesvědčily pohany a zbytek semene mých bratří, a také Židy, kteří byli rozptýleni po celé tváři země, že záznamy proroků a dvanácti apoštolů Beránkových jsou pravdivé.

  40 A anděl ke mně promluvil řka: Tyto poslední záznamy, které jsi viděl mezi pohany, utvrdí pravdu těch prvních, které jsou od dvanácti apoštolů Beránkových, a oznámí ony jasné a cenné věci, jež z nich byly vyňaty; a oznámí všem pokolením, jazykům a lidem, že Beránek Boží je Syn Věčného Otce a Spasitel světa; a že všichni lidé musejí přijíti k němu, jinak nemohou býti spaseni.

  41 A musejí přijíti podle slov, jež budou utvrzena ústy Beránkovými; a slova Beránkova budou oznámena v záznamech tvého semene, i v záznamech dvanácti apoštolů Beránkových; pročež oba budou utvrzeny jako jeden; neboť jest jeden Bůh a jeden Pastýř nad celou zemí.

  42 A přichází čas, kdy se projeví všem národům, jak Židům, tak také pohanům; a poté, co se projeví Židům a také pohanům, pak se projeví pohanům a také Židům a poslední budou první a první budou poslední.