ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ສະບັບ​ທີໜຶ່ງ

ບົດ​ທີ 13

ນີ​ໄຟ​ເຫັນ​ພາບ​ນິມິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສາ​ດສະ​ໜາຈັກ​ຂອງ​ມານ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ, ການຄົ້ນພົບ ແລະ ການ​ສ້າງຕັ້ງອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ການ​ສູນ​ເສຍ​ຂໍ້ຄວາມ​ຫລາຍ​ຕອນ ຊຶ່ງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ມີຄ່າ​ໃນ​ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳ​ພີ, ຜົນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ, ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ, ການ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ, ແລະ ການ​ສ້າງຕັ້ງຂອງ​ສີ​ໂອນ. ປະມານ 600–592 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ທູດ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ເບິ່ງ​ເຖີດ! ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຫລຽວ​ເບິ່ງ ແລະ ເຫັນ​ຫລາຍ​ປະຊາ​ຊາດ ແລະ ຫລາຍ​ອານາຈັກ.

2 ແລະ ທູດ​ໄດ້​ຖາມ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ເຈົ້າ​ເຫັນ​ຫຍັງ​ແດ່? ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕອບ​ວ່າ: ຂ້ານ້ອຍ​ເຫັນ​ຫລາຍ​ປະຊາ​ຊາດ ແລະ ຫລາຍ​ອານາຈັກ.

3 ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ນີ້​ຄື​ປະຊາ​ຊາດ ແລະ ອານາຈັກ​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ.

4 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາຈັກ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ປະຊາ​ຊາດ​ຕ່າງໆ ແລະ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ.

5 ແລະ ທູດ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ທີ່​ສຸດ​ເໜືອ​ກວ່າ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ໃດໆ​ທັງ​ສິ້ນ ຊຶ່ງ​ເຂັ່ນ​ຂ້າ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ທໍລະມານ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຜູກ​ມັດ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ໃສ່​ແອກ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ແອກ​ເຫລັກ, ແລະ ເອົາ​ພວກ​ເຂົາ​ລົງ​ມາ​ຫາ​ການ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ.

6 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ອັນ​ນີ້; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ມານ​ທີ່​ປະກາດ​ຕົນ​ເອງ​ວ່າ ເປັນຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ມັນ.

7 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄຳ, ແລະ ເງິນ, ແລະ ຜ້າ​ໄໝ, ແລະ ຜ້າ​ສີ​ແດງ​ສົດ, ແລະ ຜ້າ​ລີ​ນິນຕ່ຳຢ່າງ​ດີ, ແລະ ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ທີ່​ມີຄ່າ​ທຸກ​ຊະນິດ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ຍິງ​ໂສ​ເພນີຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ.

8 ແລະ ທູດ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ຄຳ, ແລະ ເງິນ, ແລະ ຜ້າ​ໄໝ, ແລະ ຜ້າ​ສີ​ແດງ​ສົດ, ແລະ ຜ້າ​ລີ​ນິນ​ຕ່ຳຢ່າງ​ດີ, ແລະ ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ທີ່​ມີຄ່າ, ແລະ ຍິງ​ໂສ​ເພນີ, ຄື​ຄວາມ​ປາ​ຖະໜາ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ແຫ່ງ​ນີ້.

9 ແລະ ເປັນ​ການ​ສັນລະ​ເສີນ​ຂອງ​ໂລກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ເອົາ​ພວກ​ເຂົາ​ລົງ​ໄປ​ຫາ​ການ​ເປັນ​ຊ​ະ​ເລີຍ.

10 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫລຽວ​ເບິ່ງ ແລະ ເຫັນ​ນ້ຳອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່; ແລະ ມັນ​ໄດ້​ແບ່ງ​ແຍກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ອອກ​ຈາກ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

11 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ທູດ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງພຣະ​ພິ​ໂລດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

12 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫລຽວ​ເບິ່ງ ແລະ ໄດ້​ເຫັນ​ຊາຍ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ຊຶ່ງຖືກ​ແຍກ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ນ້ຳອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ສະ​ເດັດ​ລົງ​ມາ ແລະ ກະທຳ​ຕໍ່ຊາຍ​ຜູ້ນັ້ນ, ແລ້ວ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ນ້ຳອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ຈົນ​ມາ​ເຖິງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຜູ້​ຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ.

13 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກະທຳ​ຕໍ່ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ອື່ນໆ; ແລະ ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນອອກ​ໄປ​ພົ້ນຈາກ​ການ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ໃນ​ນ້ຳອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ.

14 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ພິ​ໂລດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າມີ​ຕໍ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ​ຕໍ່ໜ້າ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ແລະ ຖືກ​ລົງ​ທັນ.

15 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າສະຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ແຜ່ນດິນ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຂາວ ແລະ ຈົບງາມ​ທີ່​ສຸດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ລົງ​ທັນ.

16 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ຊຶ່ງອອກ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ ແລະ ຖ່ອມຕົວ​ຕໍ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແລະ ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

17 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ໃນ​ນ້ຳ ແລະ ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ເພື່ອ​ສູ້​ຮົບ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

18 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ພຣະ​ພິ​ໂລດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າມີ​ຕໍ່​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເພື່ອ​ສູ້​ຮົບ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

19 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟ​ເຫັນ​ວ່າ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ກຳມື​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ທັງ​ສິ້ນ.

20 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ນັ້ນ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ໜັງສື​ເຫລັ້ມໜຶ່ງ ແລະ ມັນ​ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ.

21 ແລະ ທູດ​ໄດ້​ຖາມ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ເຈົ້າຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ໜັງສື​ເຫລັ້ມນັ້ນບໍ່?

22 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕອບພຣະ​ອົງ​ວ່າ: ຂ້ານ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ເລີຍ.

23 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ກ່າວ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ມັນ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ. ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟ​ໄດ້​ເຫັນ​ມັນ; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າອີກ​ວ່າ: ໜັງສື​ເຫລັ້ມທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄື​ບັນທຶກ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ ຊຶ່ງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າທີ່​ກະທຳ​ໄວ້​ກັບ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ; ແລະ ມັນ​ຍັງ​ໄດ້​ບັນຈຸ​ຄຳ​ທຳນາຍ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ຂອງ​ສາດສະດາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ​ນຳ​ອີກ; ແລະ ເປັນ​ບັນທຶກ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ອັກຂະ​ລະ​ທີ່​ຄວັດ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ທອງ​ເຫລືອງ ຊຶ່ງມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ບໍ່​ຫລາຍ​ເທົ່າ​ໃດ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ມັນ​ຍັງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກະທຳ​ໄວ້​ກັບ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ; ດັ່ງນັ້ນ, ມັນ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ສຳລັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ.

24 ແລະ ທູດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ເຈົ້າ​ເຫັນ​ແລ້ວ​ວ່າ ໜັງສື​ເຫລັ້ມນັ້ນ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ; ແລະ ເມື່ອ​ມັນ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ, ມັນ​ຈຶ່ງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສົມບູນ​ຂອງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງອັກຄະ​ສາວົກ​ສິບ​ສອງ​ໄດ້​ເປັນ​ພະຍານ​ໄວ້; ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເປັນ​ພະຍານ​ໄວ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຈິງ ຊຶ່ງມີ​ຢູ່​ໃນ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

25 ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ຈຶ່ງ​ອອກ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ບໍລິສຸດ​ຈາກ​ຊາວ​ຢິວ​ໄປ​ຫາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຈິງ ຊຶ່ງພຣະ​ເຈົ້າມີ​ຢູ່.

26 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ມື​ຂອງ​ອັກຄະ​ສາວົກ​ສິບ​ສອງ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ ແລະ ຈາກ​ຊາວ​ຢິວ​ໄປ​ຫາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ແລ້ວ, ເຈົ້າຈະ​ເຫັນ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ສາດສະໜາຈັກ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ກວ່າ​ສາດສະໜາຈັກ​ອື່ນ​ໃດ​ທັງ​ສິ້ນ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ເອົາ​ຂໍ້ຄວາມ​ຫລາຍ​ຕອນຊຶ່ງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ມີຄ່າ​ທີ່​ສຸດ​ໄປ​ຈາກ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ ແລະ ເອົາ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄປ​ນຳ​ອີກ.

27 ແລະ ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ພວກ​ນີ້​ກະທຳ​ໄປ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ບິດ​ເບືອນ​ເສັ້ນທາງ​ອັນ​ຖືກຕ້ອງ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ຕາບອດ ແລະ ມີ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ.

28 ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ຫລັງ​ຈາກ​ໜັງສື​ເຫລັ້ມ​ນັ້ນ​ອອກ​ໄປ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ມື​ຂອງ​ສາດສະໜາຈັກ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ແລ້ວ, ມີ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ມີຄ່າ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ຈາກ​ໜັງສື ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໜັງສື​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

29 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ມີຄ່າ​ຖືກ​ເອົາ​ອອກ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ທຸກ​ປະຊາ​ຊາດ​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ; ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ມັນ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ທຸກ​ປະຊາ​ຊາດ​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ແລ້ວ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ໄດ້​ຂ້າມ​ນ້ຳອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ໄປ​ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ຊຶ່ງອອກ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ແລ້ວ—​ເພາະ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ມີຄ່າ​ຖືກ​ເອົາ​ອອກ​ຈາກ​ໜັງສື ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ແກ່​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ ຕາມ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງຊຶ່ງມີ​ຢູ່​ໃນ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ເພາະ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ທີ່​ຖືກ​ເອົາ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ, ຜູ້ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ຈຶ່ງ​ມີ​ການ​ຜິດພາດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ມີ​ອຳນາດ​ເໜືອ​ພວກ​ເຂົາ.

30 ເຖິງຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ເຈົ້າຍັງ​ເຫັນ​ວ່າ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຜູ້​ທີ່​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ນັ້ນຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເໜືອ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ໃດ​ທັງ​ສິ້ນ​ໃນ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ອັນ​ປະ​ເສີດ​ເລີດ​ລ້ຳ​ເໜືອ​ແຜ່ນດິນ​ອື່ນ​ໃດ​ທັງ​ສິ້ນ, ອັນ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນຊຶ່ງອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ພັນທະ​ສັນຍາ​ກັບ​ບິດາ​ຂອງ​ເຈົ້າວ່າ ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້ຮັບ​ແຜ່ນດິນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຈຶ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທຳລາຍ​ລູກ​ຫລານ​ຂອ​ງ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊາດ​ປະສົມ​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

31 ກັບ​ທັງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທຳລາຍ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

32 ທັງ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ຕາບອດ​ອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານຕະຫລອດ​ໄປ ຊຶ່ງ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເພາະ​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ມີຄ່າ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ລູ​ກ​ແກະຖືກ​ກັກ​ໄວ້​ໂດຍ​ສາ​ດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ ຊຶ່ງວິທີ​ການ​ຂອງ​ມັນ​ເຈົ້າກໍ​ເຫັນ​ຢູ່​ແລ້ວ.

33 ດັ່ງນັ້ນລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈົນ​ເຖິງ​ວ່າ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຜູ້​ທີ່ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ໃນ​ການ​ພິພາກສາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່.

34 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ທູດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ, ຫລັງ​ຈາກ​ເຮົາ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຜູ້​ທີ່ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ແລ້ວ—​ແລະ​ຜູ້​ທີ່ເ​ຫລືອ​ຢູ່​ທີ່​ເຮົາ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ນີ້​ຄື​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ບິດາ​ຂອງ​ເຈົ້າ—ດັ່ງນັ້ນ, ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຮົາ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ການ​ພິພາກສາ ແລະ ລົງ​ທັນ​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ແລ້ວ, ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ເຮັດການ​ຜິດພາດ​ໄປ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ແລ້ວ, ເພາະ​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ມີຄ່າ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ລູກ​ແກະຖືກ​ກັກໄວ້​ໂດຍ​ສາ​ດສະໜາຈັກ​ອັນ​ໜ້າ​ກຽດຊັງ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ກຳເນີດ​ຍິງ​ໂສ​ເພນີ, ລູກ​ແກະ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ—​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃນ​ມື້ນັ້ນ​ດ້ວຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ເຮົາ​ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ເຮົາຈະ​ນຳ​ເອົາ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ມີຄ່າ​ມາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ, ລູກ​ແກະ​ກ່າວ.

35 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກ​ແກະ​ກ່າວ​ວ່າ: ເຮົາ​ຈະ​ປະກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້ຄວາມ​ຫລາຍ​ຢ່າງ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ຈະ​ສິດສອນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ ຊຶ່ງຈະ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ມີຄ່າ; ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ທຳລາຍ ແລະ ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື, ແລະ ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ເຈົ້າກໍ​ເໝືອນກັນ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂໍ້ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຖືກ​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ເອົາ​ອອກ​ມາ​ຫາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໂດຍ​ຂອງ​ປະທານ ແລະ ອຳນາດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ.

36 ແລະ ໃນ​ນັ້ນຈະ​ບັນທຶກ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ເຮົາ, ແລະ ຫີນຂອງ​ເຮົາ, ແລະ ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ເຮົາ, ລູກ​ແກະ​ກ່າວ.

37 ແລະ ພວກ​ທີ່​ພະຍາຍາມ​ໄປ​ຫາ​ສີ​ໂອນ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ມື້ນັ້ນຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ, ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ຂອງ​ປະທານ ແລະ ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິ​ສຸດ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ອົດທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ, ແລະ ຈະ​ລອດ​ໃນ​ອານາຈັກ​ອັນ​ເປັນນິດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ; ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ປະກາດ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ສຸກ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ່າວ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ​ພຽງ​ໃດ​ຢູ່​ເທິງ​ພູ​ເຂົາ.

38 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ເຫັນ​ໜັງສື​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້ານຳ​ອີກ ຊຶ່ງອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໄປ​ຫາ​ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

39 ຫລັງ​ຈາກ​ມັນ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ໜັງສື​ເຫລັ້ມອື່ນ ຊຶ່ງອອກ​ມາ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໄປ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນຕ່າງ​ຊາດ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ພ້ອມ​ທັງ​ຊາວ​ຢິວທີ່​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຍອມຮັບ​ວ່າ ບັນທຶກ​ຂອງ​ສາດສະດາ ແລະ ຂອງ​ອັກຄະ​ສາວົກ​ສິບ​ສອງ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ.

40 ແລະ ທູດ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ບັນທຶກ​ສະບັບ​ຫລັງ ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ນັ້ນ ຈະ​ສະຖາ​ປະນາ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ສະບັບ​ທຳ​ອິດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂອງ​ອັກຄະ​ສາວົກ​ສິບສອງ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ ແລະ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮູ້​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ມີຄ່າ ຊຶ່ງຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ຈາກ​ໜັງສື​ເຫລົ່າ​ນີ້, ແລະ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ທຸກ​ຕະກຸນ, ທຸກ​ພາສາ, ແລະ ທຸກ​ຜູ້​ຄົນ​ທັງ​ປວງ, ວ່າ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຄື​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຜູ້​ສະຖິດ​ນິລັນດອນ, ແລະ ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ​ຂອງ​ໂລກ, ແລະ​ວ່າ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ຕ້ອງ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ​ເຂົາ​ຈະ​ລອດ​ບໍ່​ໄດ້.

41 ແລະ ເຂົາ​ຕ້ອງ​ມາ​ຕາມ​ຄຳຊຶ່ງຈະ​ສະຖາ​ປະນາ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ປາກ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ ແລະ ຄຳ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ກັນ​ໃນ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອ​ງ​ເຈົ້າ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັບ​ໃນ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ອັກຄະ​ສາວົກ​ສິບ​ສອງ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ; ດັ່ງນັ້ນບັນທຶກ​ທັງ​ສອງ​ເຫລັ້ມນີ້​ຈະ​ຖືກ​ສະຖາ​ປະນາ​ໄວ້​ເປັນ​ເຫລັ້ມດຽວ; ເພາະ​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ດຽວ ແລະ ມີ​ຜູ້​ລ້ຽງຜູ້​ດຽວ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.

42 ແລະ ເມື່ອ​ເວລາ​ມາ​ເຖິງ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປະກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ທຸກ​ປະຊາ​ຊາດ, ທັງ​ຊາວ​ຢິວ ແລະ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ນຳ​ອີກ; ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ປະກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ຊາວ​ຢິວ ແລະ ຕໍ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ແລ້ວ, ເມື່ອນັ້ນພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປະກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ແລະ ຕໍ່​ຊາວ​ຢິວນຳ​ອີກ, ແລະ ຜູ້​ສຸດ​ທ້າຍ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ທຳ​ອິດ ແລະ ຜູ້​ທຳ​ອິດ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສຸດ​ທ້າຍ.