Prvá kniha Nefiho

Kapitola 13

Nefi vidí vo videní založenie cirkvi diablovej medzi pohanmi, objavenie a kolonizáciu Ameriky, stratu mnohých prostých a drahocenných častí Biblie, výsledný stav odpadlíctva pohanov, znovuzriadenie evanjelia, príchod písma neskorších dní a budovanie Sionu. Okolo roku 600 – 592 pred Kr.

1 A stalo sa, že anjel ku mne prehovoril, hovoriac: Pozri! A ja som sa pozrel a uzrel som mnohé národy a kráľovstvá.

2 A anjel mi povedal: Čo vidíš? A ja som povedal: Vidím mnohé národy a kráľovstvá.

3 A on mi povedal: Toto sú národy a kráľovstvá pohanov.

4 A stalo sa, že som medzi národmi pohanov videl utváranie veľkej cirkvi.

5 A anjel mi povedal: Pozri, utváranie cirkvi, ktorá je najohavnejšia zo všetkých ostatných cirkví, ktorá zabíja svätých Božích, áno, mučí ich a zväzuje ich, a spútava ich jarmom zo železa, a privádza ich do zajatia.

6 A stalo sa, že som uzrel túto veľkú a ohavnú cirkev; a videl som, že jej zakladateľom je diabol.

7 A tiež som videl zlato a striebro, a hodváb, a šarlát, a jemne tkaný ľan, a všelijaké drahocenné šatstvo; a videl som mnoho neviestok.

8 A anjel prehovoril ku mne, hovoriac: Pozri, zlato a striebro, a hodváb, a šarlát, a jemne tkaný ľan, a drahocenné šatstvo, a neviestky, to sú túžby tejto veľkej a ohavnej cirkvi.

9 A oni tiež pre chválu sveta ničia svätých Božích a privádzajú ich do zajatia.

10 A stalo sa, že som sa pozrel a uzrel som mnohé vody; a tie oddeľovali pohanov od semena bratov mojich.

11 A stalo sa, že anjel mi povedal: Pozri, hnev Boží je na semene bratov tvojich.

12 A ja som sa pozrel a uzrel som muža medzi pohanmi, ktorý bol oddelený od semena bratov mojich mnohými vodami; a uzrel som Ducha Božieho, ako zostúpil a zapôsobil na oného muža; a on vyšiel cez mnohé vody, dokonca až k semenu bratov mojich, ktoré bolo v zasľúbenej krajine.

13 A stalo sa, že som uzrel Ducha Božieho, ako zapôsobil na ďalších pohanov; a tí vyšli zo zajatia cez mnohé vody.

14 A stalo sa, že som uzrel mnohé zástupy pohanov v krajine zasľúbenia; a uzrel som hnev Boží, ako je na semene bratov mojich; a boli rozptýlení pred pohanmi a boli bití.

15 A uzrel som Ducha Pánovho, že je na pohanoch a že sa im darí, a že získavajú krajinu pre dedičstvo svoje; a uzrel som, že sú bieli a nesmierne spanilí, a krásni, ako ľud môj predtým, ako boli zabití.

16 A stalo sa, že ja, Nefi, som uzrel, že pohania, ktorí vyšli zo zajatia, sa pokorili pred Pánom; a moc Pána bola s nimi.

17 A uzrel som, že pohania z ich otčiny sa spolu zhromaždili na vodách, a tiež na zemi, aby proti nim bojovali.

18 A uzrel som, že moc Božia bola s nimi, a tiež, že hnev Boží bol na všetkých tých, ktorí sa spolu zhromaždili, aby bojovali proti nim.

19 A ja, Nefi, som uzrel, že pohania, ktorí vyšli zo zajatia, boli vyslobodení mocou Božou z rúk všetkých ostatných národov.

20 A stalo sa, že ja, Nefi, som uzrel, že sa im v krajine darilo; a uzrel som knihu, a bola šírená medzi nimi.

21 A anjel mi povedal: Poznáš význam tej knihy?

22 A ja som mu povedal: Nepoznám.

23 A on povedal: Pozri, vychádza z úst Žida. A ja, Nefi, som ju uzrel; a on mi povedal: Kniha, ktorú vidíš, je záznam Židov, ktorý obsahuje Pánove zmluvy, ktoré uzatvoril s domom Izraela; a tiež obsahuje mnohé z proroctiev svätých prorokov; a je to záznam ako tie rytiny, ktoré sú na doskách z mosadze, až na to, že ich nie je toľko; predsa len, obsahujú Pánove zmluvy, ktoré uzatvoril s domom Izraela; a preto sú pre pohanov veľmi cenné.

24 A anjel Pána mi povedal: Videl si, že táto kniha vyšla z úst Žida; a keď vyšla z úst Žida, obsahovala plnosť evanjelia Pánovho, o ktorom vydáva svedectvo dvanásť apoštolov; a vydávajú svedectvo podľa pravdy, ktorá je v Baránkovi Božom.

25 A preto, tieto veci vychádzajú od Židov k pohanom v čistote podľa pravdy, ktorá je v Bohu.

26 A potom, čo vyjdú rukou dvanástich apoštolov Baránkových od Židov k pohanom, vidíš utváranie onej veľkej a ohavnej cirkvi, ktorá je najohavnejšou zo všetkých ostatných cirkví; lebo hľa, vyňali z evanjelia Baránkovho mnohé časti, ktoré sú prosté a preveľmi cenné; a tiež vyňali mnohé Pánove zmluvy.

27 A toto všetko urobili, aby mohli prevracať pravé cesty Pánove, aby mohli zaslepiť oči a zatvrdiť srdcia detí ľudských.

28 A preto vidíš, že potom, čo táto kniha prešla rukami tej veľkej a ohavnej cirkvi, mnohé prosté a drahocenné veci sú z knihy, ktorá je knihou Baránka Božieho, vyňaté.

29 A potom, čo boli tieto jasné a drahocenné veci vyňaté, vychádza ku všetkým národom pohanov; a potom, čo vyjde ku všetkým národom pohanov, áno, dokonca cez mnohé vody, ktoré si videl s pohanmi, ktorí vyšli zo zajatia, vidíš – pre mnohé jasné a drahocenné veci, ktoré boli z knihy vyňaté, ktoré boli jasné pre porozumenie detí ľudských, podľa jasnosti, ktorá je v Baránkovi Božom – pre tieto veci, ktoré sú vyňaté z evanjelia Baránkovho, že nesmierne mnohí sa potkýnajú, áno, natoľko, že Satan má veľkú moc nad nimi.

30 A predsa vidíš, že pohania, ktorí vyšli zo zajatia a boli pozdvihnutí mocou Božou nad všetky iné národy na tvári krajiny, ktorá je vyvolená nad všetky iné krajiny, ktorá je krajinou, o ktorej Pán učinil zmluvu s otcom tvojím, že ju semeno jeho bude mať za krajinu dedičstva svojho; a preto vidíš, že Pán Boh nestrpí, aby pohania úplne zničili zmes semena tvojho, ktoré je medzi bratmi tvojimi.

31 Tiež nestrpí, aby pohania zničili semeno bratov tvojich.

32 Tiež Pán Boh nestrpí, aby pohania naveky zostali v tom strašnom stave slepoty, v ktorej, ako vidíš, sú pre tie jasné a preveľmi cenné časti evanjelia Baránkovho, ktoré boli zadržané onou ohavnou cirkvou, ktorej utváranie si videl.

33 A preto hovorí Baránok Boží: Budem milosrdný k pohanom, až tak, že navštívim zvyšok domu Izraela veľkým súdom.

34 A stalo sa, že anjel Pána prehovoril ku mne, hovoriac: Hľa, hovorí Baránok Boží, potom, čo navštívim zvyšok domu Izraela – a tento zvyšok, o ktorom hovorím, je semenom otca tvojho – a preto, potom, čo ich navštívim súdom a budem ich biť rukou pohanov, a potom, čo sa budú pohania nesmierne potkýnať kvôli tým preveľmi jasným a cenným častiam evanjelia Baránkovho, ktoré boli zadržané tou ohavnou cirkvou, ktorá je matkou neviestok, hovorí Baránok – toho dňa budem milosrdný k pohanom natoľko, že im odhalím svojou vlastnou mocou mnohé zo svojho evanjelia, ktoré bude jasné a drahocenné, hovorí Baránok.

35 Lebo hľa, hovorí Baránok: Prejavím sa semenu tvojmu, takže napíšu mnohé veci, ktoré ich budem učiť, ktoré budú jasné a drahocenné; a potom, čo bude semeno tvoje zničené a upadne do neviery, a tiež semeno bratov tvojich, hľa, tieto veci budú ukryté, aby vyšli k pohanom darom a mocou Baránkovou.

36 A v nich bude napísané moje evanjelium, hovorí Baránok, a moja skala a moja spása.

37 A požehnaní sú tí, ktorí sa budú toho dňa snažiť o nastolenie môjho Sionu, lebo oni budú mať dar a moc Ducha Svätého; a ak vytrvajú až do konca, budú posledného dňa pozdvihnutí a budú spasení vo večnom kráľovstve Baránkovom; a akí krásni budú na horách tí, ktorí budú hlásať pokoj, áno, zvesti veľkej radosti.

38 A stalo sa, že som uzrel zvyšok semena bratov svojich, a tiež onú knihu Baránka Božieho, ktorá vyšla z úst Žida, ako vyšla od pohanov k zvyšku semena bratov mojich.

39 A potom, čo k nim vyšla, uzrel som ďalšie knihy, ktoré k nim vyšli mocou Baránka od pohanov, aby presvedčili pohanov a zvyšok semena bratov mojich, a tiež Židov, ktorí boli rozptýlení po celej tvári zeme, že záznamy prorokov a dvanástich apoštolov Baránkových sú pravdivé.

40 A anjel prehovoril ku mne, hovoriac: Tieto posledné záznamy, ktoré si videl medzi pohanmi, potvrdia pravdu tých prvých, ktoré sú od dvanástich apoštolov Baránkových, a oznámia oné jasné a drahocenné veci, ktoré z nich boli vyňaté; a oznámia všetkým pokoleniam, jazykom a ľuďom, že Baránok Boží je Syn Večného Otca a Spasiteľ sveta; a že všetci ľudia musia prísť k nemu, inak nemôžu byť spasení.

41 A musia prísť podľa slov, ktoré budú potvrdené ústami Baránka; a slová Baránkove budú oznámené v záznamoch semena tvojho, rovnako ako v záznamoch dvanástich apoštolov Baránkových; a preto budú oba potvrdené ako jeden; lebo jeden je Boh a jeden Pastier nad celou zemou.

42 A prichádza čas, kedy sa prejaví všetkým národom, ako Židom, tak aj pohanom; a potom, čo sa prejaví Židom, a tiež pohanom, potom sa prejaví pohanom, a tiež Židom, a poslední budú prvými a prví budú poslednými.