Ang Unang Aklat ni Nephi

Kabanata 13

Nakita ni Nephi sa pangitain ang pagkakatatag ng simbahan ng diyablo sa mga Gentil, ang pagkakatuklas at pananakop sa Amerika, ang pagkawala ng maraming malinaw at mahahalagang bahagi ng Biblia, ang kalagayang ibinunga ng lubusang pagtalikod sa katotohanan ng mga Gentil, ang panunumbalik ng ebanghelyo, ang paglitaw ng banal na kasulatan ng huling araw, at ang pagtatatag ng Sion. Mga 600–592 B.C.

1 At ito ay nangyari na, na nangusap ang anghel sa akin, sinasabing: Tingnan! At tumingin ako at namasdan ang maraming bansa at kaharian.

2 At sinabi ng anghel sa akin: Ano ang namamasdan mo? At aking sinabi: Namamasdan ko ang maraming bansa at kaharian.

3 At sinabi niya sa akin: Ito ang mga bansa at kaharian ng mga Gentil.

4 At ito ay nangyari na, na nakita ko sa mga bansa ng mga aGentil ang pagbubuo ng isang bmakapangyarihang simbahan.

5 At sinabi ng anghel sa akin: Masdan ang pagbubuo ng isang simbahan na pinakakarumal-dumal sa lahat ng ibang simbahan, na apumapatay sa mga banal ng Diyos, oo, at nagpapahirap sa kanila at nanggagapos sa kanila, at siningkawan sila ng bsingkaw na bakal, at hinihila sila tungo sa pagkabihag.

6 At ito ay nangyari na, na namasdan ko itong amakapangyarihan at karumal-dumal na simbahan; at nakita ko ang bdiyablo na siya ang nagtatag nito.

7 At nakakita rin ako ng aginto, at pilak, at mga sutla, at matitingkad na pula, at maiinam na hinabing lino, at lahat ng uri ng mamahaling kasuotan; at nakakita ako ng maraming patutot.

8 At nangusap ang anghel sa akin, sinasabing: Masdan, ang ginto, at ang pilak, at ang mga sutla, at ang matitingkad na pula, at ang maiinam na hinabing lino, at ang mamahaling kasuotan, at ang mga patutot, ang mga anaisin ng makapangyarihan at karumal-dumal na simbahang ito.

9 At dahil din sa papuri ng sanlibutan ay kanilang anililipol ang mga banal ng Diyos, at hinihila sila tungo sa pagkabihag.

10 At ito ay nangyari na, na tumingin ako at namasdan ang maraming tubig; at hinahati nito ang mga Gentil mula sa mga binhi ng aking mga kapatid.

11 At ito ay nangyari na, na sinabi sa akin ng anghel: Masdan, ang poot ng Diyos ay napasa mga binhi ng iyong mga kapatid.

12 At tumingin ako at namasdan ang isang lalaki sa mga Gentil, na nahihiwalay mula sa mga binhi ng aking mga kapatid ng maraming tubig; at namasdan ko ang aEspiritu ng Diyos, na ito ay bumaba at binunsuran ang lalaki; at naglayag siya sa maraming tubig, maging hanggang sa makarating sa mga binhi ng aking mga kapatid, na nasa lupang pangako.

13 At ito ay nangyari na, na namasdan ko ang Espiritu ng Diyos, na ito ay nagbunsod sa iba pang mga Gentil; at sila ay tumakas mula sa pagkabihag, sa maraming tubig.

14 At ito ay nangyari na, na namasdan ko ang anapakaraming tao ng mga Gentil sa blupang pangako; at namasdan ko ang poot ng Diyos, na ito ay napasa mga binhi ng aking mga kapatid; at cnakalat sila sa harapan ng mga Gentil at binagabag.

15 At namasdan ko ang Espiritu ng Panginoon, na ito ay napasa mga Gentil, at sila ay umunlad at natamo nila ang alupain bilang kanilang mana; at namasdan ko na sila ay mapuputi, at labis na kaakit-akit at bmagaganda, tulad ng aking mga tao bago sila cnapatay.

16 At ito ay nangyari na, na ako, si Nephi, ay namasdan na ang mga Gentil na nagsitakas sa pagkabihag ay nagpakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon; at ang kapangyarihan ng Panginoon ay anapasakanila.

17 At namasdan kong sama-samang nagtipon sa mga tubig ang kanilang mga inang Gentil, at gayon din sa lupain, upang makidigma sa kanila.

18 At namasdan ko na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanila, at gayon din na ang poot ng Diyos ay napasa mga yaong sama-samang nagtipon upang makidigma laban sa kanila.

19 At ako, si Nephi, ay namasdan na ang mga Gentil na nagsitakas mula sa pagkabihag ay analigtas mula sa mga kamay ng mga ibang bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.

20 At ito ay nangyari na, na ako, si Nephi, ay namasdan na sila ay umunlad sa lupain; at namasdan ko ang isang aaklat, at ito ay dala-dala nila.

21 At sinabi sa akin ng anghel: Nalalaman mo ba ang kahulugan ng aklat?

22 At sinabi ko sa kanya: Hindi ko alam.

23 At sinabi niya: Masdan, nagmula ito sa bibig ng isang Judio. At ako, si Nephi, ay namasdan ito; at sinabi niya sa akin: Ang aaklat na iyong namamasdan ay isang btalaan ng mga cJudio, na naglalaman ng mga tipan ng Panginoon, na kanyang ginawa sa sambahayan ni Israel; at naglalaman din ito ng marami sa mga propesiya ng mga banal na propeta; at nahahalintulad ang mga ito sa mga nakaukit sa mga dlaminang tanso, yaon nga lamang ay hindi gaanong marami; gayon pa man, naglalaman ang mga yaon ng mga tipan ng Panginoon, na kanyang ginawa sa sambahayan ni Israel; anupa’t, labis na mahalaga ang mga ito sa mga Gentil.

24 At sinabi ng anghel ng Panginoon sa akin: Namasdan mong nagmula ang aklat sa bibig ng isang Judio; at nang ito ay nagmula sa bibig ng isang Judio ito ay naglalaman ng kabuuan ng ebanghelyo ng Panginoon, na pinatototohanan ng labindalawang apostol; at nagpapatotoo sila alinsunod sa katotohanan na nasa Kordero ng Diyos.

25 Dahil dito, lumabas ang mga ito mula sa mga aJudio sa kadalisayan patungo sa mga bGentil, alinsunod sa katotohanan na nasa Diyos.

26 At matapos lumabas ang mga ito sa pamamagitan ng mga kamay ng labindalawang apostol ng Kordero, mula sa mga Judio apatungo sa mga Gentil, nakita mo ang pagbubuo ng yaong bmakapangyarihan at karumal-dumal na csimbahan, na pinakakarumal-dumal sa lahat ng iba pang simbahan, sapagkat masdan, dinalis nila mula sa ebanghelyo ng Kordero ang maraming bahagi na emalinaw at pinakamahalaga; at inalis din nila ang marami sa mga tipan ng Panginoon.

27 At ang lahat ng ito ay ginawa nila upang mailigaw nila ang mga tamang landas ng Panginoon, upang mabulag nila ang mga mata at mapatigas ang mga puso ng mga anak ng tao.

28 Samakatwid, nakita mong matapos lumabas ang aklat mula sa kamay ng makapangyarihan at karumal-dumal na simbahan, na maraming malinaw at mahahalagang bagay ang nawala sa aklat, na aklat ng Kordero ng Diyos.

29 At matapos mawala ang malilinaw at mahahalagang bagay na ito ay kumalat ito sa lahat ng bansa ng mga Gentil; at matapos itong kumalat sa lahat ng bansa ng mga Gentil, oo, maging sa kabila ng maraming tubig na nakita mo sa mga Gentil na nagsitakas sa pagkabihag, nakita mo—dahil sa dami ng malilinaw at mahahalagang bagay na nawala mula sa aklat, na malinaw sa pang-unawa ng mga anak ng tao, alinsunod sa kalinawan na nasa Kordero ng Diyos—dahil sa mga bagay na ito na inalis mula sa ebanghelyo ng Kordero, lubhang marami ang nangagkatisod, oo, kung kaya nga’t nagkaroon ng malaking kapangyarihan si Satanas sa kanila.

30 Gayon pa man, namamasdan mo na ang mga Gentil na nagsitakas sa pagkabihag, at pinahalagahan sa lahat ng iba pang bansa ng kapangyarihan ng Diyos, sa ibabaw ng lupaing pinili sa lahat ng iba pang lupain, na lupaing tinipan ng Panginoong Diyos sa iyong ama na tatanggapin ng kanyang mga binhi bilang kanilang alupaing mana; samakatwid, nakita mong hindi pahihintulutan ng Panginoong Diyos na lubusang malipol ng mga Gentil ang bpagkakahalo ng iyong mga binhi, na nasa inyong mga kapatid.

31 Ni hindi niya pahihintulutang alipulin ng mga Gentil ang mga binhi ng iyong mga kapatid.

32 Ni hindi pahihintulutan ng Panginoong Diyos na ang mga Gentil ay manatili magpakailanman sa kakila-kilabot na kalagayan ng pagkabulag, na iyong napagmasdan na kanilang kinasadlakan, dahil sa malilinaw at pinakamahahalagang bahagi ng ebanghelyo ng Kordero na ipinagkait ng yaong akarumal-dumal na simbahan, na ang pagkakabuo ay nakita mo.

33 Anupa’t wika ng Kordero ng Diyos: Magiging maawain ako sa mga Gentil, sa pagpaparusa sa mga labi ng sambahayan ni Israel sa dakilang paghuhukom.

34 At ito ay nangyari na, na nangusap ang anghel ng Panginoon sa akin, sinasabing: Masdan, wika ng Kordero ng Diyos, matapos kong parusahan ang alabi ng sambahayan ni Israel—at ang mga binhi ng iyong ama ang labing ito na aking tinutukoy—dahil dito, matapos ko silang parusahan sa paghuhukom, at bagabagin sila sa pamamagitan ng kamay ng mga Gentil, at matapos na lubhang bmangatisod ang mga Gentil, dahil sa pinakamalilinaw at mahahalagang bahagi ng cebanghelyo ng Kordero na ipinagkait ng karumal-dumal na simbahang yaon, na siyang ina ng mga patutot, wika ng Kordero—Magiging maawain ako sa mga Gentil sa araw na yaon, kung kaya nga’t disisiwalat ko sa kanila, sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan, ang karamihan ng aking ebanghelyo, na magiging malinaw at mahalaga, wika ng Kordero.

35 Sapagkat, masdan, wika ng Kordero: Ipakikita ko ang aking sarili sa iyong mga binhi, nang isulat nila ang maraming bagay na aking ipangangaral sa kanila, na magiging malinaw at mahalaga; at matapos na ang iyong mga binhi ay malipol, at manghina sa kawalang-paniniwala, at gayon din ang mga binhi ng iyong mga kapatid, masdan, ang mga abagay na ito ay itatago, upang lumabas sa mga Gentil, sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Kordero.

36 At sa mga ito masusulat ang aking aebanghelyo, wika ng Kordero, at ang aking bbato, at ang aking kaligtasan.

37 At apagpapalain sila na mga maghahangad na maitatag ang aking bSion sa araw na yaon, sapagkat mapapasakanila ang ckaloob at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo; at kung sila ay dmakapagtitiis hanggang wakas sila ay dadakilain sa huling araw, at maliligtas sa walang hanggang ekaharian ng Kordero; at kung sinuman ang fmaghahayag ng kapayapaan, oo, mga balita ng dakilang kagalakan, anong ganda nila sa ibabaw ng mga bundok.

38 At ito ay nangyari na, na namasdan ko ang mga labi ng mga binhi ng aking mga kapatid, at gayon din ang aaklat ng Kordero ng Diyos, na nagmula sa bibig ng Judio, na ito ay lumabas mula sa mga Gentil bpatungo sa mga labi ng mga binhi ng aking mga kapatid.

39 At matapos nilang matanggap ito ay nakamalas ako ng iba pang mga aaklat, na lumabas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kordero, mula sa mga Gentil patungo sa kanila, sa bikahihikayat ng mga Gentil at ng labi ng mga binhi ng aking mga kapatid, at gayon din ng mga Judio na nakakalat sa lahat ng dako ng mundo, na ang mga talaan ng mga propeta at ng labindalawang apostol ng Kordero ay ctotoo.

40 At nangusap ang anghel sa akin, sinasabing: Ang mga ahuling talaang ito, na nakita mo sa mga Gentil, ang bmagpapatibay sa katotohanan ng cuna, na nagmula sa labindalawang apostol ng Kordero, at ipaaalam ang malilinaw at mahahalagang bagay na inalis sa mga yaon; at ipaaalam sa lahat ng lahi, wika, at tao, na ang Kordero ng Diyos ang Anak ng Amang Walang Hanggan, at ang dTagapagligtas ng sanlibutan; at na ang lahat ng tao ay kinakailangang lumapit sa kanya, o sila ay hindi maaaring maligtas.

41 At sila ay kinakailangang lumapit alinsunod sa mga salitang pagtitibayin ng bibig ng Kordero; at ang mga salita ng Kordero ay ipaaalam sa mga talaan ng iyong mga binhi, gayon din sa mga talaan ng labindalawang apostol ng Kordero; anupa’t kapwa ito pagtitibayin sa aisa; sapagkat may bisang Diyos at isang cPastol sa buong mundo.

42 At darating ang panahon na ipakikita niya ang sarili sa lahat ng bansa, kapwa sa mga aJudio at gayon din sa mga Gentil; at matapos na maipakita niya ang sarili sa mga Judio at gayon din sa mga Gentil, pagkatapos ay ipakikita niya ang sarili sa mga Gentil at gayon din sa mga Judio, at ang bhuli ay mauuna, at ang cuna ay mahuhuli.