První kniha Nefiova

Kapitola 13

Nefi vidí ve vidění založení církve ďáblovy mezi pohany, objevení a osídlování Ameriky, ztrátu mnoha jasných a cenných částí Bible, následný stav odpadlictví pohanů, znovuzřízení evangelia, příchod písma posledních dnů a budování Sionu. Kolem roku 600–592 př. Kr.

1 A stalo se, že anděl ke mně promluvil řka: Pohleď! A já jsem pohlédl a spatřil jsem mnohé národy a království.

2 A anděl mi pravil: Co vidíš? A já jsem pravil: Vidím mnohé národy a království.

3 A on mi pravil: To jsou národy a království pohanů.

4 A stalo se, že jsem mezi národy apohanů viděl utváření bveliké církve.

5 A anděl mi pravil: Viz utváření církve, jež je nejohavnější ze všech ostatních církví, jež azabíjí svaté Boží, ano, a mučí je a svazuje je a spoutává je bjhem ze železa a uvádí je do zajetí.

6 A stalo se, že jsem spatřil tuto avelikou a ohavnou církev; a viděl jsem, že jejím zakladatelem je bďábel.

7 A také jsem viděl azlato a stříbro a hedvábí a šarlat a jemně tkané plátno a všeliké drahocenné šatstvo; a viděl jsem mnoho nevěstek.

8 A anděl ke mně promluvil řka: Viz, zlato a stříbro a hedvábí a šarlat a jemně tkané plátno a drahocenné šatstvo a nevěstky, to jsou atouhy této veliké a ohavné církve.

9 A oni také, pro chválu světa, aničí svaté Boží a uvádějí je do zajetí.

10 A stalo se, že jsem pohlédl a spatřil jsem mnohé vody; a ty oddělovaly pohany od semene bratří mých.

11 A stalo se, že anděl mi pravil: Viz, hněv Boží je na semeni bratří tvých.

12 A já jsem pohlédl a spatřil jsem mezi pohany muže, který byl oddělen od semene mých bratří mnohými vodami; a spatřil jsem aDucha Božího, jak sestoupil a zapůsobil na onoho muže; a on se přeplavil přes mnohé vody, až k semeni bratří mých, které bylo v zaslíbené zemi.

13 A stalo se, že jsem spatřil Ducha Božího, jak zapůsobil na další pohany; a ti vyšli ze zajetí přes mnohé vody.

14 A stalo se, že jsem spatřil mnohé azástupy pohanů v bzemi zaslíbení; a spatřil jsem hněv Boží, jak je na semeni bratří mých; a byli crozptýleni před pohany a biti.

15 A spatřil jsem Ducha Páně, že je na pohanech a že se jim daří a že získávají azemi pro své dědictví; a spatřil jsem, že jsou bílí a nesmírně spanilí a bkrásní, jako můj lid předtím, nežli byl cpobit.

16 A stalo se, že já, Nefi, jsem spatřil, že pohané, kteří vyšli ze zajetí, se pokořili před Pánem; a moc Páně byla s animi.

17 A spatřil jsem, že pohané z jejich otčiny se shromáždili na vodách, a také na zemi, aby proti nim bojovali.

18 A spatřil jsem, že moc Boží byla s nimi, a také že hněv Boží byl na všech těch, kteří se shromáždili, aby bojovali proti nim.

19 A já, Nefi, jsem spatřil, že pohané, kteří vyšli ze zajetí, byli avysvobozeni mocí Boží z rukou všech ostatních národů.

20 A stalo se, že já, Nefi, jsem spatřil, že se jim v zemi dařilo; a spatřil jsem aknihu, a byla mezi nimi šířena.

21 A anděl mi pravil: Znáš význam té knihy?

22 A já jsem mu pravil: Neznám.

23 A on pravil: Viz, vychází z úst Žida. A já, Nefi, jsem ji spatřil; a on mi pravil: aKniha, kterou vidíš, je bzáznam o cŽidech, který obsahuje smlouvy Páně, které učinil s domem Izraele; a také obsahuje mnohá proroctví svatých proroků; a je to záznam jako ony rytiny, jež jsou na ddeskách z mosazi, až na to, že jich tam není tolik; nicméně obsahují smlouvy Páně, jež učinil s domem Izraele; pročež, pro pohany jsou velmi cenné.

24 A anděl Páně mi pravil: Spatřil jsi, že tato kniha vyšla z úst Žida; a když vyšla z úst Žida, obsahovala plnost evangelia Páně, o němž vydává svědectví dvanáct apoštolů; a vydávají svědectví podle pravdy, jež je v Beránku Božím.

25 Pročež, tyto věci vycházejí od aŽidůbpohanům v čistotě podle pravdy, jež je v Bohu.

26 A poté, co vyjdou rukou dvanácti apoštolů Beránkových od Židů ak pohanům, vidíš utváření oné bveliké a ohavné ccírkve, jež je nejohavnější ze všech církví; neboť viz, dvyňali z evangelia Beránkova mnohé části, jež jsou ejasné a převelice cenné; a také mnohé smlouvy Páně vyňali.

27 A toto vše učinili, aby mohli převraceti pravé cesty Páně, aby mohli zaslepiti oči a zatvrditi srdce dětí lidských.

28 Pročež, vidíš, že poté, co tato kniha prošla rukama oné veliké a ohavné církve, mnohé jasné a cenné věci jsou z knihy, jež je knihou Beránka Božího, vyňaty.

29 A poté, co byly tyto jasné a cenné věci vyňaty, vychází ke všem národům pohanů; a poté, co vyjde ke všem národům pohanů, ano, dokonce přes mnohé vody, které jsi viděl s pohany, již vyšli ze zajetí, vidíš – pro mnohé jasné a cenné věci, jež byly z této knihy vyňaty, jež byly jasné pro porozumění dětí lidských podle jasnosti, jež je v Beránku Božím – pro tyto věci, jež jsou vyňaty z evangelia Beránkova, že přemnozí klopýtají, ano, natolik, že Satan má nad nimi velikou moc.

30 Nicméně vidíš, že pohané, kteří vyšli ze zajetí a byli pozvednuti mocí Boží nade všechny jiné národy na tváři země, jež je vyvolená nade všechny jiné země, jež je zemí, o níž Pán Bůh učinil smlouvu s otcem tvým, že ji símě jeho bude míti za azemi svého dědictví; pročež, vidíš, že Pán Bůh nestrpí, aby pohané zcela zničili bsměsici semene tvého, která je mezi bratřími tvými.

31 Aniž strpí, aby pohané azničili símě bratří tvých.

32 Aniž Pán Bůh strpí, aby pohané na věky zůstali v onom strašlivém stavu slepoty, v níž, jak vidíš, jsou pro ony jasné a převelice cenné části evangelia Beránkova, které byly zadrženy onou aohavnou církví, jejíž utváření jsi viděl.

33 Pročež Beránek Boží praví: Budu milosrdný k pohanům, až k navštívení zbytku domu Izraele velikým soudem.

34 A stalo se, že anděl Páně ke mně promluvil řka: Viz, praví Beránek Boží, poté, co navštívím azbytek domu Izraele – a tento zbytek, o němž mluvím, je semenem tvého otce – pročež, poté, co je navštívím soudem a budu je bíti rukou pohanů, a poté, co pohané budou nesmírně bklopýtati pro ony převelice jasné a cenné části cevangelia Beránkova, které byly zadrženy onou ohavnou církví, jež je matkou nevěstek, praví Beránek – onoho dne budu milosrdný k pohanům, natolik, že jim dpřinesu svou vlastní mocí mnohé ze svého evangelia, které bude jasné a cenné, praví Beránek.

35 Neboť viz, praví Beránek: Projevím se semeni tvému, takže napíší mnohé věci, kterým je budu učiti, které budou jasné a cenné; a poté, co símě tvé bude zničeno a bude upadati do nevíry, a také símě bratří tvých, viz, atyto věci budou ukryty, aby vyšly k pohanům darem a mocí Beránkovou.

36 A v nich bude napsáno aevangelium mé, praví Beránek, a má bskála a mé spasení.

37 A apožehnaní jsou ti, kteří onoho dne budou usilovati o nastolení mého bSionu, neboť oni budou míti cdar a moc Ducha Svatého; a dvytrvají-li do konce, budou posledního dne pozvednuti a budou spaseni ve věčném ekrálovství Beránkově; a jak krásní budou na horách ti, kteří budou fzvěstovati pokoj, ano, zvěsti veliké radosti.

38 A stalo se, že jsem spatřil zbytek semene svých bratří, a také onu aknihu Beránka Božího, jež vyšla z úst Žida, jak přešla od pohanů bke zbytku semene mých bratří.

39 A poté, co k nim vyšla, spatřil jsem další aknihy, které k nim vyšly mocí Beránkovou od pohanů, aby bpřesvědčily pohany a zbytek semene mých bratří, a také Židy, kteří byli rozptýleni po celé tváři země, že záznamy proroků a dvanácti apoštolů Beránkových jsou cpravdivé.

40 A anděl ke mně promluvil řka: Tyto aposlední záznamy, které jsi viděl mezi pohany, butvrdí pravdu těch cprvních, které jsou od dvanácti apoštolů Beránkových, a oznámí ony jasné a cenné věci, jež z nich byly vyňaty; a oznámí všem pokolením, jazykům a lidem, že Beránek Boží je Syn Věčného Otce a dSpasitel světa; a že všichni lidé musejí přijíti k němu, jinak nemohou býti spaseni.

41 A musejí přijíti podle slov, jež budou utvrzena ústy Beránkovými; a slova Beránkova budou oznámena v záznamech tvého semene, i v záznamech dvanácti apoštolů Beránkových; pročež oba budou utvrzeny jako ajeden; neboť jest bjeden Bůh a jeden cPastýř nad celou zemí.

42 A přichází čas, kdy se projeví všem národům, jak aŽidům, tak také pohanům; a poté, co se projeví Židům a také pohanům, pak se projeví pohanům a také Židům a bposlední budou první a cprvní budou poslední.