První kniha Nefiova

Kapitola 14

Anděl vypráví Nefimu o požehnáních a prokletích, která padnou na pohany – Jsou pouze dvě církve: církev Beránka Božího a církev ďáblova – Svatí Boží ve všech národech jsou pronásledováni velikou a ohavnou církví – Apoštol Jan bude psáti o konci světa. Kolem roku 600–592 př. Kr.

1 A stane se, že když apohané budou poslouchati Beránka Božího onoho dne, kdy se jim projeví ve slově, a také v bmoci, v samotném skutku, což odejme jejich ckameny úrazu –

2 A nebudou zatvrzovati srdce své proti Beránku Božímu, budou počítáni mezi símě tvého otce; ano, budou apočítáni k domu Izraele; a budou na věky bpožehnaným lidem v zaslíbené zemi; již nikdy nebudou uvedeni do zajetí; a dům Izraele nebude již nikdy smíchán.

3 A ta veliká ajáma, kterou pro ně vykopala ona veliká a ohavná církev, jež byla založena ďáblem a jeho dětmi, aby mohl sváděti duše lidské dolů do pekla – ano, ta veliká jáma, jež byla vykopána ke zničení lidí, se naplní těmi, kteří ji vykopali, k jejich úplnému zničení, praví Beránek Boží; ne však ke zničení duše, pokud to není její vyvržení do onoho bpekla, jež nemá konce.

4 Neboť viz, toto je podle zajetí ďáblova a také podle spravedlnosti Boží vůči všem těm, kteří budou před ním páchati zlovolnost a ohavnost.

5 A stalo se, že anděl ke mně, Nefimu, promluvil řka: Viděl jsi, že budou-li pohané činiti pokání, dobře se jim povede; a ty také víš o smlouvách Páně s domem Izraele; a ty jsi také slyšel, že ten, kdo anečiní pokání, musí zahynouti.

6 Tudíž, aběda buď pohanům, pokud zatvrzují srdce své proti Beránku Božímu.

7 Neboť přichází čas, praví Beránek Boží, kdy vykonám mezi dětmi lidskými veliké a apodivuhodné dílo; dílo, jež bude věčné, buď na jedné straně, nebo na druhé – buď aby ony byly přesvědčeny k pokoji a k bživotu věčnému, nebo aby byly vydány tvrdosti srdce svého a slepotě mysli své, takže budou uvedeny do zajetí a také do zkázy, jak časně, tak duchovně, podle czajetí ďáblova, o němž jsem promlouval.

8 A stalo se, že když anděl promluvil tato slova, pravil mi: Vzpomínáš si na asmlouvy Otce s domem Izraele? Pravil jsem mu: Ano.

9 A stalo se, že mi pravil: Pohleď a viz onu velikou a ohavnou církev, která je matkou ohavností, jejímž zakladatelem je aďábel.

10 A pravil mi: Viz, jsou pouze advě církve; jedna je církev Beránka Božího a ta bdruhá je církev ďáblova; pročež, kdo nepřináleží k církvi Beránka Božího, přináleží k oné veliké církvi, která je matkou ohavností; a je to csmilnice vší země.

11 A stalo se, že jsem pohlédl a spatřil jsem smilnici vší země a ta seděla na mnohých avodách; a bměla panství nad celou zemí, mezi všemi národy, pokoleními, jazyky a lidmi.

12 A stalo se, že jsem spatřil církev Beránka Božího, a bylo jich amálo pro zlovolnost a ohavnosti smilnice, jež seděla na mnohých vodách; nicméně spatřil jsem, že církev Beránkova, což byli svatí Boží, byla také po bcelé tváři země; a jejich panství na tváři země byla malá, pro zlovolnost oné veliké smilnice, kterou jsem viděl.

13 A stalo se, že jsem spatřil, že ona veliká matka ohavností shromáždila zástupy po tváři celé země, mezi všemi národy pohanů, aby abojovaly proti Beránkovi Božímu.

14 A stalo se, že já, Nefi, jsem spatřil moc Beránka Božího, jak sestoupila na svaté z církve Beránkovy a na lid smlouvy Páně, který byl rozptýlen po celé tváři země; a byli ozbrojeni spravedlivostí a amocí Boží ve veliké slávě.

15 A stalo se, že jsem spatřil, že hněv Boží byl avylit na onu velikou a ohavnou církev natolik, že mezi všemi bnárody a pokoleními země byly války a pověsti o válkách.

16 A protože počaly býti aválky a pověsti o válkách mezi všemi národy, které patřily k matce ohavností, anděl ke mně promluvil řka: Viz, hněv Boží je na matce nevěstek; a viz, vidíš všechny tyto věci –

17 A až přijde aden, kdy bude bhněv Boží vylit na matku nevěstek, jež je onou velikou a ohavnou církví celé země a jejímž zakladatelem je ďábel, pak, onoho dne, započne cdílo Otcovo v přípravě cesty k naplnění jeho dsmluv, které učinil se svým lidem, jenž je z domu Izraele.

18 A stalo se, že anděl ke mně promluvil řka: Pohleď!

19 A já jsem pohlédl a spatřil jsem muže, a ten byl oděn v bílé roucho.

20 A anděl mi pravil: Viz ajednoho z dvanácti apoštolů Beránkových.

21 Viz, on uvidí a napíše zbytek těchto věcí; ano, a také mnohé věci, které byly.

22 A také bude psáti o konci světa.

23 Pročež, věci, které napíše, jsou spravedlné a pravdivé; a viz, jsou napsány v aknize, kterou jsi viděl vycházeti z úst Žida; a v době, kdy vyšly z úst Žida, neboli v době, kdy tato kniha vyšla z úst Žida, byly věci, které byly napsány, jasné a čisté a převelice bcenné a snadno srozumitelné všem lidem.

24 A viz, věci, které tento aapoštol Beránkův napíše, jsou mnohé z věcí, které jsi viděl; a viz, zbytek uvidíš.

25 Ale věci, které uvidíš dále, psáti nebudeš; neboť Pán Bůh vysvětil apoštola Beránka Božího, aby je anapsal.

26 A také jiným, kteří byli, i těm ukázal všechny věci, a oni je napsali; a jsou azapečetěny, aby vyšly ve své čistotě k domu Izraele podle pravdy, jež je v Beránku, ve vlastním příhodném čase Páně.

27 A já, Nefi, jsem slyšel, a vydávám svědectví, že tento apoštol Beránkův se jmenoval aJan, podle slova anděla.

28 A vizte, mně, Nefimu, je zakázáno napsati zbytek věcí, které jsem viděl a slyšel; pročež věci, které jsem napsal, mi postačí; a napsal jsem pouze malou část věcí, které jsem viděl.

29 A vydávám svědectví, že jsem viděl věci, které viděl můj aotec, a obeznámil mne s nimi anděl Páně.

30 A nyní, ustávám promlouvati o věcech, které jsem viděl, zatímco jsem byl unesen duchem; a přestože nejsou všechny věci, které jsem viděl, napsány, ty, které napsány jsou, jsou apravdivé. A tak tomu jest. Amen.