Kapitola 14

Anděl vypráví Nefimu o požehnáních a prokletích, která padnou na pohany–Jsou pouze dvě církve: církev Beránka Božího a církev ďáblova–Svatí Boží ve všech národech jsou pronásledováni velikou a ohavnou církví–Apoštol Jan bude psáti o konci světa. Kolem roku 600–592 př. Kr.

  A stane se, že když pohané budou poslouchati Beránka Božího onoho dne, kdy se jim projeví ve slově, a také v moci, v samotném skutku, což odejme jejich kameny úrazu –

  A nebudou zatvrzovati srdce své proti Beránku Božímu, budou počítáni mezi símě tvého otce; ano, budou počítáni k domu Izraele; a budou na věky požehnaným lidem v zaslíbené zemi; již nikdy nebudou uvedeni do zajetí; a dům Izraele nebude již nikdy smíchán.

  A ta veliká jáma, kterou pro ně vykopala ona veliká a ohavná církev, jež byla založena ďáblem a jeho dětmi, aby mohl sváděti duše lidské dolů do pekla – ano, ta veliká jáma, jež byla vykopána ke zničení lidí, se naplní těmi, kteří ji vykopali, k jejich úplnému zničení, praví Beránek Boží; ne však ke zničení duše, pokud to není její vyvržení do onoho pekla, jež nemá konce.

  Neboť viz, toto je podle zajetí ďáblova a také podle spravedlnosti Boží vůči všem těm, kteří budou před ním páchati zlovolnost a ohavnost.

  A stalo se, že anděl ke mně, Nefimu, promluvil řka: Viděl jsi, že budou-li pohané činiti pokání, dobře se jim povede; a ty také víš o smlouvách Páně s domem Izraele; a ty jsi také slyšel, že ten, kdo nečiní pokání, musí zahynouti.

  Tudíž, běda buď pohanům, pokud zatvrzují srdce své proti Beránku Božímu.

  Neboť přichází čas, praví Beránek Boží, kdy vykonám mezi dětmi lidskými veliké a podivuhodné dílo; dílo, jež bude věčné, buď na jedné straně, nebo na druhé – buď aby ony byly přesvědčeny k pokoji a k životu věčnému, nebo aby byly vydány tvrdosti srdce svého a slepotě mysli své, takže budou uvedeny do zajetí a také do zkázy, jak časně, tak duchovně, podle zajetí ďáblova, o němž jsem promlouval.

  A stalo se, že když anděl promluvil tato slova, pravil mi: Vzpomínáš si na smlouvy Otce s domem Izraele? Pravil jsem mu: Ano.

  A stalo se, že mi pravil: Pohleď a viz onu velikou a ohavnou církev, která je matkou ohavností, jejímž zakladatelem je ďábel.

  10 A pravil mi: Viz, jsou pouze dvě církve; jedna je církev Beránka Božího a ta druhá je církev ďáblova; pročež, kdo nepřináleží k církvi Beránka Božího, přináleží k oné veliké církvi, která je matkou ohavností; a je to smilnice vší země.

  11 A stalo se, že jsem pohlédl a spatřil jsem smilnici vší země a ta seděla na mnohých vodách; a měla panství nad celou zemí, mezi všemi národy, pokoleními, jazyky a lidmi.

  12 A stalo se, že jsem spatřil církev Beránka Božího, a bylo jich málo pro zlovolnost a ohavnosti smilnice, jež seděla na mnohých vodách; nicméně spatřil jsem, že církev Beránkova, což byli svatí Boží, byla také po celé tváři země; a jejich panství na tváři země byla malá, pro zlovolnost oné veliké smilnice, kterou jsem viděl.

  13 A stalo se, že jsem spatřil, že ona veliká matka ohavností shromáždila zástupy po tváři celé země, mezi všemi národy pohanů, aby bojovaly proti Beránkovi Božímu.

  14 A stalo se, že já, Nefi, jsem spatřil moc Beránka Božího, jak sestoupila na svaté z církve Beránkovy a na lid smlouvy Páně, který byl rozptýlen po celé tváři země; a byli ozbrojeni spravedlivostí a mocí Boží ve veliké slávě.

  15 A stalo se, že jsem spatřil, že hněv Boží byl vylit na onu velikou a ohavnou církev natolik, že mezi všemi národy a pokoleními země byly války a pověsti o válkách.

  16 A protože počaly býti války a pověsti o válkách mezi všemi národy, které patřily k matce ohavností, anděl ke mně promluvil řka: Viz, hněv Boží je na matce nevěstek; a viz, vidíš všechny tyto věci –

  17 A až přijde den, kdy bude hněv Boží vylit na matku nevěstek, jež je onou velikou a ohavnou církví celé země a jejímž zakladatelem je ďábel, pak, onoho dne, započne dílo Otcovo v přípravě cesty k naplnění jeho smluv, které učinil se svým lidem, jenž je z domu Izraele.

  18 A stalo se, že anděl ke mně promluvil řka: Pohleď!

  19 A já jsem pohlédl a spatřil jsem muže, a ten byl oděn v bílé roucho.

  20 A anděl mi pravil: Viz jednoho z dvanácti apoštolů Beránkových.

  21 Viz, on uvidí a napíše zbytek těchto věcí; ano, a také mnohé věci, které byly.

  22 A také bude psáti o konci světa.

  23 Pročež, věci, které napíše, jsou spravedlné a pravdivé; a viz, jsou napsány v knize, kterou jsi viděl vycházeti z úst Žida; a v době, kdy vyšly z úst Žida, neboli v době, kdy tato kniha vyšla z úst Žida, byly věci, které byly napsány, jasné a čisté a převelice cenné a snadno srozumitelné všem lidem.

  24 A viz, věci, které tento apoštol Beránkův napíše, jsou mnohé z věcí, které jsi viděl; a viz, zbytek uvidíš.

  25 Ale věci, které uvidíš dále, psáti nebudeš; neboť Pán Bůh vysvětil apoštola Beránka Božího, aby je napsal.

  26 A také jiným, kteří byli, i těm ukázal všechny věci, a oni je napsali; a jsou zapečetěny, aby vyšly ve své čistotě k domu Izraele podle pravdy, jež je v Beránku, ve vlastním příhodném čase Páně.

  27 A já, Nefi, jsem slyšel, a vydávám svědectví, že tento apoštol Beránkův se jmenoval Jan, podle slova anděla.

  28 A vizte, mně, Nefimu, je zakázáno napsati zbytek věcí, které jsem viděl a slyšel; pročež věci, které jsem napsal, mi postačí; a napsal jsem pouze malou část věcí, které jsem viděl.

  29 A vydávám svědectví, že jsem viděl věci, které viděl můj otec, a obeznámil mne s nimi anděl Páně.

  30 A nyní, ustávám promlouvati o věcech, které jsem viděl, zatímco jsem byl unesen duchem; a přestože nejsou všechny věci, které jsem viděl, napsány, ty, které napsány jsou, jsou pravdivé. A tak tomu jest. Amen.