Kapitulo 15

Ang binhi ni Lehi makadawat sa ebanghelyo gikan sa mga Hentil sa ulahing mga adlaw—Ang pagkapundok sa Israel nahisama ngadto sa kahoy nga oliba kansang kinaiyanhon nga mga sanga ibalik pagsumbak—Si Nephi mihubad sa panan-awon sa kahoy sa kinabuhi ug namulong sa kaangayan sa Dios sa pagbahin sa mga dautan gikan sa mga matarung. Mga 600–592 b.c.

  Ug nahinabo nga human ako, si Nephi, nadala pinaagi sa espiritu, ug nakakita sa tanan niini nga mga butang, ako mibalik ngadto sa tolda sa akong amahan.

  Ug nahinabo nga ako nakakita sa akong igsoon nga mga lalaki, ug sila naglalis sa usag usa mahitungod sa mga butang diin gipamulong sa akong amahan ngadto kanila.

  Kay siya sa pagkatinuod namulong sa daghan nga mahinungdanon nga mga butang ngadto kanila, diin malisud nga masabtan, gawas kon ang usa ka tawo kinahanglan mangutana sa Ginoo; ug sila ingon nga tig-a og mga kasingkasing, busa sila wala mosalig ngadto sa Ginoo nga unta mao ang ilang angay nga buhaton.

  Ug karon ako, si Nephi, naguol tungod sa ka tig-a sa ilang mga kasingkasing, ug usab, tungod sa mga butang diin ako nakakita, ug nasayud nga sila dili gayud kalikayan nga mahinabo tungod sa hilabihan nga kadautan sa mga katawhan.

  Ug nahinabo nga ako gidaug tungod sa akong mga kasakit, kay ako nagtuo nga ang akong mga kasakit mabug-at labaw sa tanan, tungod sa kalaglagan sa akong mga katawhan, kay ako nakakita sa ilang pagkapukan.

  Ug nahinabo nga human ako makadawat sa kalig-on ako namulong ngadto sa akong mga igsoon, nagtinguha nga masayud gikan kanila sa hinungdan sa ilang mga panaglalis.

  Ug sila miingon: Tan-awa, kami dili makasabut sa mga pulong diin gipamulong sa atong amahan mahitungod sa kinaiyanhon nga mga sanga sa kahoy nga oliba, ug usab mahitungod sa mga Hentil.

  Ug ako miingon ngadto kanila: Nangutana na ba kamo sa Ginoo

  Ug sila miingon ngari kanako: Kami wala; kay ang Ginoo wala magtug-an sa ingon nga butang nga mahibaloan ngari kanamo.

  10 Tan-awa, ako miingon ngadto kanila: Ngano nga kamo wala maghupot sa mga sugo sa Ginoo? Ngano kini nga kamo malaglag, tungod ba sa katig-a sa inyong mga kasingkasing

  11 Wala ba kamo mahinumdom sa mga butang diin gisulti sa Ginoo?—Kon dili kamo mopatig-a sa inyong mga kasingkasing, ug mangayo kanako pinaagi sa hugot nga pagtuo, motuo nga kamo makadawat, uban sa kakugi sa paghupot sa akong mga sugo, sa pagkatinuod kini nga mga butang ipahibalo nganha kaninyo.

  12 Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, nga ang balay ni Israel gitandi ngadto sa usa ka kahoy nga oliba, pinaagi sa Espiritu sa Ginoo nga diha sa atong amahan; ug tan-awa wala ba kita mahimulag gikan sa balay ni Israel, ug dili ba kita usa ka sanga sa balay ni Israel

  13 Ug karon, ang butang nga gipasabut sa atong amahan mahitungod sa pagsumbak sa kinaiyanhon nga mga sanga pinaagi sa kahingpitan sa mga Hentil, mao, nga sa ulahing mga adlaw, kon ang atong binhi mokunhod tungod sa pagkawalay pagtuo, oo, sulod sa daghan nga mga katuigan, ug daghan nga mga kaliwatan human ang Mesiyas ipakita diha sa lawas ngadto sa mga katawhan, unya ang kahingpitan sa ebanghelyo sa Mesiyas moabut ngadto sa mga Hentil, ug gikan sa mga Hentil ngadto sa salin sa atong mga binhi—

  14 Ug niana nga adlaw ang mga salin sa atong binhi masayud nga sila mga sakop sa balay ni Israel, ug nga sila mao ang mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo; ug unya sila masayud ug moabut sa kasayuran sa ilang mga katigulangan, ug usab sa kasayuran sa ebanghelyo sa ilang Manunubos, diin gipangalagad ngadto sa ilang mga amahan pinaagi kaniya; busa, sila moabut sa kasayuran sa ilang Manunubos ug ang mga katuyoan sa iyang doktrina, nga sila masayud unsaon pagdangop ngadto kaniya ug maluwas.

  15 Ug unya niana nga adlaw dili ba sila malipay ug mohatag og pagdayeg ngadto sa ilang walay katapusan nga Dios, ang ilang lig-on nga sukaranan ug ang ilang kaluwasan? Oo, niana nga adlaw, dili ba sila makadawat og kalig-on ug kabaskog gikan sa tinuod nga ubas? Oo, dili ba sila moduol ngadto sa tinuod nga panon sa Dios

  16 Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, Oo; sila pagahinumduman pag-usab taliwala sa balay ni Israel; sila isumbak pagbalik, ingon nga usa ka kinaiyanhon nga sanga sa kahoy nga oliba, ngadto sa tinuod nga kahoy nga oliba.

  17 Ug kini mao unsa ang gipasabut sa atong amahan; ug siya mipasabut nga kini dili mahinabo hangtud human sila pagatibulaaga sa mga Hentil; ug siya mipasabut nga kini moabut pinaagi sa mga Hentil, nga ang Ginoo mahimo nga mopakita sa iyang gahum ngadto sa mga Hentil, tungod sa mao nga hinungdan nga siya isalikway sa mga Judeo, o sa balay ni Israel.

  18 Busa, ang atong amahan wala mamulong sa atong binhi lamang, apan ngadto usab sa tanan nga balay ni Israel, nagtudlo sa pakigsaad diin kinahanglan matuman sa ulahing mga adlaw; diin nga pakigsaad gihimo sa Ginoo ngadto sa atong amahan nga si Abraham, nag-ingon: Sa imong mga binhi ang tanan nga mga kaliwatan sa yuta mapanalanginan.

  19 Ug nahinabo nga ako, si Nephi, namulong og daghan ngadto kanila mahitungod niini nga mga butang; oo, ako namulong ngadto kanila mahitungod sa pagpahiuli sa mga Judeo diha sa ulahing mga adlaw.

  20 Ug ako mibalik og saysay ngadto kanila sa mga pulong ni Isaias, kinsa namulong mahitungod sa pagpahiuli sa mga Judeo, o sa balay ni Israel; ug human sila ipahiuli dili na sila pagalibugon, ni sila pagatibulaagon pag-usab. Ug nahinabo nga ako namulong og daghan nga mga pulong ngadto sa akong mga igsoon, nga sila nahupay ug nagpaubos sa atubangan sa Ginoo.

  21 Ug nahinabo nga sila namulong ngari kanako pag-usab, nag-ingon: Unsa ang gipasabut nianang butang nga nakita sa atong amahan sa usa ka damgo? Unsa ang gipasabut niana nga kahoy diin siya nakakita

  22 Ug ako miingon ngadto kanila: Usa kadto ka simbolo sa kahoy sa kinabuhi.

  23 Ug miingon sila ngari kanako: Unsa ang gipasabut sa gunitanan nga puthaw diin nakita sa atong amahan, nga nagpaingon sa kahoy

  24 Ug ako miingon ngadto kanila nga mao kadto ang pulong sa Dios; ug si kinsa kadto nga mopatalinghug sa pulong sa Dios, ug hugot nga mogunit niini, dili gayud sila malaglag; ni ang mga pagtintal ug ang nagdilaab nga mga panâ sa kaaway makabuntog kanila ngadto sa pagkabuta, sa pagdala kanila sa kalaglagan.

  25 Busa, ako, si Nephi, miawhag kanila sa pagpamati ngadto sa pulong sa Ginoo; oo, ako miawhag kanila uban sa tanan nga mga umoy sa akong kalag, ug uban sa tanan nga galamhan diin ako nakaangkon, nga sila unta mamati ngadto sa pulong sa Dios ug mahinumdom sa paghupot sa iyang mga sugo sa kanunay sa tanan nga mga butang.

  26 Ug miingon sila ngari kanako: Unsa ang gipasabut sa suba nga may tubig nga nakita sa atong amahan

  27 Ug ako miingon ngadto kanila nga ang tubig diin nakita sa akong amahan mao ang kahugaw; ug hilabihan ka linga sa iyang hunahuna sa uban nga mga butang nga siya wala makakita sa kahugaw sa tubig.

  28 Ug ako miingon ngadto kanila nga kini usa ka makahahadlok nga bung-aw, diin mao ang nagbulag sa mga dautan gikan sa kahoy sa kinabuhi, ug usab gikan sa mga santos sa Dios.

  29 Ug ako miingon ngadto kanila nga kini usa ka simbolo niana nga makahahadlok nga impyerno, diin giingon kanako sa anghel nga giandam alang sa mga dautan.

  30 Ug ako miingon ngadto kanila nga ang among amahan nakakita usab nga ang kaangayan sa Dios nagbahin usab sa mga dautan gikan sa mga matarung; ug ang kahayag niini sama sa kahayag sa usa ka nagdilaab nga kalayo, diin nagsaka ngadto sa Dios hangtud sa kahangturan, ug walay katapusan.

  31 Ug sila miingon ngari kanako: Nagpasabut ba kini nga butang mao ang kahasol sa lawas sa mga adlaw sa pagsulay, o nagpasabut ba kini nga mao ang katapusan nga kahimtang sa kalag human sa kamatayon sa temporal nga lawas, o nagsulti ba kini sa mga butang diin mga temporal

  32 Ug nahinabo nga ako miingon ngadto kanila nga kini usa ka simbolo sa mga butang nga temporal ug espirituhanon; kay ang adlaw moabut nga sila pagahukman sa ilang mga buhat, oo, bisan sa mga buhat nga nahimo sa temporal nga lawas diha sa mga adlaw sa ilang pagsulay.

  33 Busa, kon sila mamatay diha sa ilang pagkadautan sila kinahanglan gayud nga isalikway usab, ingon sa mga butang nga espirituhanon, diin may kalabutan sa pagkamatarung; busa, sila kinahanglan gayud nga dad-on sa pagbarug atubangan sa Dios, sa paghukom sa ilang mga buhat; ug kon ang ilang mga buhat mga kahugawan sila kinahanglan gayud mga mahugaw; ug kon sila mahugaw kinahanglan gayud nga sila dili makapuyo sa gingharian sa Dios; kay kon mao, ang gingharian sa Dios kinahanglan gayud nga mahugaw usab.

  34 Apan tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, ang gingharian sa Dios dili mahugaw, ug walay butang nga mahugaw nga makasulod sa gingharian sa Dios; busa kinahanglan gayud nga adunay usa ka dapit sa kahugaw nga giandam alang niana nga mahugaw.

  35 Ug adunay usa ka dapit nga giandam, oo, gani kana nga makahahadlok nga impyerno diin ako nakapamulong, ug ang yawa mao ang tig-andam niini; busa ang katapusan nga kahimtang sa mga kalag sa mga tawo mao ang pagpuyo sa gingharian sa Dios, o isalikway tungod niana nga kaangayan diin ako nakapamulong.

  36 Busa, ang mga dautan isalikway gikan sa mga matarung, ug usab gikan niana nga kahoy sa kinabuhi, kansang bunga labing bililhon ug labing madanihon labaw sa tanang uban nga mga bunga; oo, ug kini mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios. Ug sa ingon ako namulong ngadto sa akong igsoon nga mga lalaki. Amen.