Ang Unang Aklat ni Nephi

Kabanata 15

Matatanggap ng mga binhi ni Lehi ang ebanghelyo mula sa mga Gentil sa huling araw—Inihalintulad ang pagtitipon ng Israel sa isang punong olibo na ang mga likas na sanga ay ihuhugpong na muli—Binigyang-kahulugan ni Nephi ang pangitain ng punungkahoy ng buhay at nangusap tungkol sa katarungan ng Diyos sa paghihiwalay ng masasama sa mabubuti. Mga 600–592 B.C.

1 At ito ay nangyari na, na matapos ako, si Nephi, ay matangay sa espiritu, at nakita ang lahat ng bagay na ito, bumalik ako sa tolda ng aking ama.

2 At ito ay nangyari na, na namasdan ko ang aking mga kapatid, at nagtatalu-talo sila sa isa’t isa hinggil sa mga bagay na sinabi ng aking ama sa kanila.

3 Sapagkat tunay na maraming kamangha-manghang bagay ang kanyang sinabi sa kanila, na mahirap amaunawaan, maliban lamang kung ang isang tao ay magtatanong sa Panginoon; at sila, sapagkat matitigas ang puso, samakatwid hindi sila lumapit sa Panginoon na siyang nararapat.

4 At ngayon, ako, si Nephi, ay nagdalamhati dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, at gayon din, dahil sa mga bagay na aking nakita, at nalalaman kong tiyak na mangyayari ang mga yaon dahil sa labis na kasamaan ng mga anak ng tao.

5 At ito ay nangyari na, na ako ay nadaig ng aking mga paghihirap, sapagkat inaakala ko na ang aking mga apaghihirap ay higit sa lahat, dahil sa bpagkalipol ng aking mga tao, sapagkat namasdan ko ang kanilang pagbagsak.

6 At ito ay nangyari na, na matapos akong makatanggap ng alakas ako ay nangusap sa aking mga kapatid, nagnanais na malaman sa kanila ang dahilan ng kanilang pagtatalo.

7 At sinabi nila: Masdan, hindi namin maunawaan ang mga salita ng ating ama hinggil sa mga likas na sanga ng punong olibo, at hinggil din sa mga Gentil.

8 At sinabi ko sa kanila: aNagtanong ba kayo sa Panginoon?

9 At sinabi nila sa akin: Hindi; sapagkat walang ipinaaalam na gayong bagay ang Panginoon sa amin.

10 Masdan, sinabi ko sa kanila: Ano’t hindi ninyo sinusunod ang mga kautusan ng Panginoon? Bakit kayo ay masasawi, dahil sa akatigasan ng inyong mga puso?

11 Hindi ba ninyo natatandaan ang mga bagay na sinabi ng Panginoon?—Kung hindi ninyo patitigasin ang inyong mga puso, at amagtatanong sa akin nang may pananampalataya, naniniwalang makatatanggap kayo, nang may pagsusumigasig sa pagsunod sa aking mga kautusan, tiyak na ipaaalam sa inyo ang mga bagay na ito.

12 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na ang sambahayan ni Israel ay inihahalintulad sa isang punong olibo, ng Espiritu ng Panginoon na nasa ating ama; at masdan, hindi ba’t tayo ay binali mula sa sambahayan ni Israel, at hindi ba’t tayo ay isang asanga ng sambahayan ni Israel?

13 At ngayon, ang ibig sabihin ng ating ama hinggil sa paghuhugpong ng mga likas na sanga sa pamamagitan ng kaganapan ng mga Gentil, ay, na sa mga huling araw, kapag ang ating mga binhi ay ananghina sa kawalang-paniniwala, oo, sa loob ng maraming taon, at maraming salinlahi matapos magpakita ang bMesiyas sa katawang-tao sa mga anak ng tao, pagkatapos ang kabuuan ng cebanghelyo ng Mesiyas ay darating sa mga Gentil, at mula sa mga dGentil patungo sa mga labi ng ating mga binhi—

14 At sa araw na yaon ay malalaman ng labi ng ating mga abinhi na sila ay kabilang sa sambahayan ni Israel, at na sila ang mga bpinagtipanang tao ng Panginoon; at pagkatapos makikilala nila at makararating sila sa ckaalaman ng kanilang mga ninuno, at gayon din sa kaalaman ng ebanghelyo ng kanilang Manunubos, na kanyang ipinangaral sa kanilang mga ama; anupa’t makararating sila sa kaalaman ng kanilang Manunubos at sa bawat bahagi ng kanyang doktrina, nang malaman nila kung paano lalapit sa kanya at maligtas.

15 At pagkatapos sa araw na yaon hindi ba’t sila ay magagalak at magbibigay-papuri sa kanilang Diyos na walang hanggan, ang kanilang abato at kanilang kaligtasan? Oo, sa araw na yaon, hindi ba’t matatanggap nila ang lakas at pagkain mula sa tunay na bbaging? Oo, hindi ba’t sila ay magtutungo sa tunay na kawan ng Diyos?

16 Masdan, sinasabi ko sa inyo, Oo; muli silang maaalaala sa sambahayan ni Israel; aihuhugpong sila, bilang likas na sanga ng punong olibo, sa tunay na punong olibo.

17 At ito ang ibig sabihin ng ating ama; at ipinapakahulugan niya na hindi ito mangyayari hangga’t hindi sila naikakalat ng mga Gentil; at ipinapakahulugan niyang magmumula ito sa pamamagitan ng mga Gentil, upang maipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga Gentil, dahil na rin sa natatanging kadahilanan na aitatakwil siya ng mga Judio, o ng sambahayan ni Israel.

18 Anupa’t ang ating ama ay hindi lamang tumutukoy sa ating mga binhi, kundi gayon din sa buong sambahayan ni Israel, tumutukoy sa mga tipang matutupad sa mga huling araw; kung aling tipan ay ginawa ng Panginoon sa ating amang si Abraham, sinasabing: Sa iyong mga abinhi pagpapalain ang lahat ng lahi sa mundo.

19 At ito ay nangyari na, na ako, si Nephi, ay nangusap nang marami sa kanila hinggil sa mga bagay na ito; oo, nangusap ako sa kanila hinggil sa apagpapanumbalik ng mga Judio sa mga huling araw.

20 At inulit ko sa kanila ang mga salita ni aIsaias, na nangusap hinggil sa pagpapanumbalik ng mga Judio, o ng sambahayan ni Israel; at matapos silang mapanumbalik sila ay hindi na malilito pa, ni makakalat na muli. At ito ay nangyari na, na marami akong sinabing salita sa aking mga kapatid, kung kaya’t sila ay napapayapa at bnagpakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon.

21 At ito ay nangyari na, na muli silang nangusap sa akin, sinasabing: Ano ang kahulugan ng bagay na ito na nakita ng ating ama sa panaginip? Ano ang kahulugan ng apunungkahoy na kanyang nakita?

22 At sinabi ko sa kanila: Ito ay sumasagisag sa apunungkahoy ng buhay.

23 At sinabi nila sa akin: Ano ang kahulugan ng agabay na bakal na nakita ng ating ama, na patungo sa punungkahoy?

24 At sinabi ko sa kanila na ito ang salita ng Diyos; at sinuman ang makikinig sa asalita ng Diyos, at mahigpit na bkakapit dito, kailanman sila ay hindi masasawi; ni ang mga ctukso o nag-aapoy na dsibat ng ekaaway ay makapananaig sa kanila tungo sa pagkabulag, upang akayin sila sa pagkalipol.

25 Kaya nga, ako, si Nephi, ay pinayuhan silang apakinggan ang salita ng Panginoon; oo, pinayuhan ko sila lakip ang lahat ng lakas ng aking kaluluwa, at lahat ng kaalamang aking taglay, na sila ay makinig sa salita ng Diyos at tandaang sundin ang kanyang mga kautusan sa tuwina sa lahat ng bagay.

26 At sinabi nila sa akin: Ano ang kahulugan ng ailog ng tubig na nakita ng ating ama?

27 At sinabi ko sa kanila na ang atubig na nakita ng aking ama ay bkarumihan; at sa dami ng mga iba pang bagay na nasa kanyang isipan ay hindi na niya namasdan ang karumihan ng tubig.

28 At sinabi ko sa kanila na ito ay isang kakila-kilabot na alook, na humihiwalay sa masasama mula sa punungkahoy ng buhay, at gayon din sa mga banal ng Diyos.

29 At sinabi ko sa kanila na ito ay sumasagisag sa yaong kakila-kilabot na aimpiyerno, na sinabi sa akin ng anghel na inihanda para sa masasama.

30 At sinabi ko rin sa kanilang nakita rin ng aming ama na ang akatarungan ng Diyos ay humihiwalay rin sa masasama mula sa mabubuti; at ang liwanag nito ay kahalintulad ng liwanag ng isang nagliliyab na apoy, na pumapailanglang sa Diyos magpakailanman, at walang katapusan.

31 At sinabi nila sa akin: Ang ibig bang sabihin ng bagay na ito ay pagdurusa ng katawan sa mga araw ng apagsubok, o ang kahulugan ba nito ay kahuli-hulihang kalagayan ng kaluluwa matapos ang bkamatayan ng katawang lupa, o tumutukoy ba ito sa mga bagay na temporal?

32 At ito ay nangyari na, na sinabi ko sa kanila na sumasagisag ito sa mga bagay na kapwa temporal at espirituwal; sapagkat darating ang araw na sila ay tiyak na hahatulan sa kanilang mga agawa, oo, maging ang mga gawang ginawa ng katawang lupa sa mga araw ng kanilang pagsubok.

33 Anupa’t kung sila ay amamamatay sa kanilang mga kasamaan sila ay tiyak ding bitatakwil, alinsunod sa mga bagay na espirituwal, na tumutukoy sa kabutihan; kaya nga, tiyak na sila ay dadalhin upang tumayo sa harapan ng Diyos, upang chatulan sa kanilang mga dgawa; at kung ang kanilang mga gawa ay karumihan sila ay tiyak na emarurumi; at kung sila ay marurumi, tiyak na sila ay hindi fmakapananahanan sa kaharian ng Diyos; sapagkat kung magkakagayon, ang kaharian ng Diyos ay tiyak na marumi rin.

34 Subalit masdan, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay hindi amarumi, at walang anumang maruming bagay ang makapapasok sa kaharian ng Diyos; anupa’t tiyak na may lugar ng karumihang inihanda para sa yaong marurumi.

35 At may lugar na inihanda, oo, maging yaong kakila-kilabot na aimpiyerno na aking sinabi, at ang bdiyablo ang naghanda nito; kaya nga, ang kahuli-hulihang kalagayan ng kaluluwa ng tao ay manahanan sa kaharian ng Diyos, o itakwil dahil sa yaong ckatarungang aking sinabi.

36 Sa gayon, ang masasama ay ihihiwalay sa mabubuti, at gayon din sa yaong apunungkahoy ng buhay, na ang bunga ay pinakamahalaga at bpinakakanais-nais sa lahat ng iba pang bunga; oo, at ito ang cpinakadakila sa lahat ng dkaloob ng Diyos. At sa gayon ako nangusap sa aking mga kapatid. Amen.