ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ສະບັບ​ທີໜຶ່ງ

ບົດ​ທີ 15

ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ລີ​ໄຮ​ຈະ​ໄດ້ຮັບພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ—ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຂອງ​ຊາວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຕົ້ນໝາກກອກ​ເທດ ຊຶ່ງກິ່ງ​ງ່າ​ເດີມ​ຂອງ​ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ຕໍ່​ເຂົ້າກັນ​ອີກ—ນີ​ໄຟ​ແປ​ພາບ​ນິມິດ​ກ່ຽວ​ກັບຕົ້ນ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊີວິດ ແລະ ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ແຍກ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ອອກ​ຈາກ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ. ປະມານ 600–592 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຫລັງ​ຈາກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟຖືກ​ພາ​ໄປ​ໃນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ ແລະ ເຫັນ​ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ກັບ​ໄປ​ຫາ​ຜ້າ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

2 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ກຳລັງ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

3 ເພາະ​ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຄວາມ​ຈິງ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຫລາຍ​ເລື່ອງ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ ຊຶ່ງຍາກ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ນອກ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ທູນ​ຖາມ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແລະ ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ, ສະນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ຫລຽວ​ຫາ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ.

4 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟມີ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ເພາະ​ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ເພາະ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ມາ ແລະ ຮູ້ຈັກ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ບໍ່​ໄດ້ ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ.

5 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ໝົດ​ກຳ​ລັງ​ເພາະ​ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ເພາະວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ເໜືອ​ທຸກ​ສິ່ງ ເພາະ​ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ການ​ຕົກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ.

6 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ປາ​ຖະໜາ​ຢາກ​ຮູ້​ສາ​ເຫດ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ​ລັງ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ຢູ່.

7 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເວົ້າວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄຳ​ເວົ້າທີ່​ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ກິ່ງ​ງ່າ​ເດີມ​ຂອງຕົ້ນໝາກກອກ​ເທດ ແລະ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ນັ້ນ.

8 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖາມ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ທູນ​ຖາມ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ບໍ?

9 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ວ່າ: ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຖາມ​ເທື່ອ; ເພາະ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ເລື່ອງ​ແນວ​ນີ້​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້.

10 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖາມ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ບໍ່​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ? ແລະ ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຍອມ​ຕາຍ​ເພາະ​ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ?

11 ພວກ​ເຈົ້າຈື່​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫລື​ບໍ່?—ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າບໍ່​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ ແລະ ທູນ​ຖາມ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ສັດທາ​ໂດຍ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ບັນຍັດຂອງ​ເຮົາ ແນ່ນອນ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ເຈົ້າ.

12 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຈົ້າວ່າ ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຖືກ​ປຽບທຽບ​ໃສ່​ກັບຕົ້ນໝາກກອກ​ເທດ ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າທີ່ຢູ່​ໃນ​ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່ໄດ້​ແຕກ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ບໍ, ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ກິ່ງ​ງ່າ​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ບໍ?

13 ແລະ ບັດ​ນີ້, ເລື່ອງ​ທີ່​ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຕໍ່​ກິ່ງ​ງ່າ​ເດີມ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຕົ້ນ​ໂດຍ​ຄວາມ​ສົມບູນ​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຄື​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເວລາ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ປີ ແລະ ຫລາຍ​ລຸ້ນຄົນ​ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ປະກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ແລ້ວ, ຈາກ​ນັ້ນຄວາມ​ສົມບູນ​ຂອງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ຍ່ອມ​ມາ​ສູ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ແລະ ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ມາ​ສູ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່—

14 ແລະ ໃນ​ມື້ນັ້ນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ, ແລະ ຮູ້ຈັກ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄົນ​ແຫ່ງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮູ້ ແລະ ມາ​ຮູ້ຈັກບັນ​ພະ​ບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ມາ​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ໄຖ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົານຳ​ອີກ ຊຶ່ງ​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ບັນພະບຸລຸດ​ໂດຍ​ພຣະ​ອົງ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ເຖິງ​ພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຈຸດ​ມຸ້ງ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເພື່ອຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ​ຈະ​ມາ​ສູ່​ພຣະ​ອົງ ແລະ ລອດ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ.

15 ແລ້ວ​ໃນ​ມື້ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ຖະຫວາຍ​ຄວາມ​ສັນລະ​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ເປັນນິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຜູ້​ເປັນ​ຫີນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ເປັນຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ? ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ໃນ​ມື້ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້ຮັບກຳລັງ ແລະ ການ​ບຳລຸງ​ລ້ຽງຈາກ​ຕົ້ນອະ​ງຸ່ນທີ່​ແທ້​ຈິງບໍ? ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ມາ​ຫາ​ຄອກ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ?

16 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າວ່າ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຈົດ​ຈຳ​ອີກ​ໃນ​ບັນດາ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ, ໂດຍ​ທີ່​ກິ່ງ​ງ່າ​ເດີມ​ຂອງຕົ້ນໝາກກອກ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຕໍ່​ເຂົ້າກັບຕົ້ນໝາກກອກ​ເທດ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ.

17 ແລະ ນີ້​ຄື​ເລື່ອງ​ທີ່ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໝາຍ​ເຖິງ ແລະ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ຈົນ​ກວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ​ໂດຍ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ; ແລະ ເພິ່ນໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມາ​ໂດຍ​ທາງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ເພື່ອ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອຳນາດ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ແນວ​ນີ້ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ຊາວ​ຢິວ ຫລື ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ປະຕິ​ເສດ.

18 ດັ່ງນັ້ນ, ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທັງ​ໝົດ​ນຳ​ອີກ ໂດຍ​ຊີ້​ເຖິງ​ພັນທະ​ສັນຍາ ຊຶ່ງຈະ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ນີ້ ຊຶ່ງພັນທະ​ສັນຍານັ້ນພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ໄວ້​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ໃນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຈົ້າທຸກ​ຕະກຸນ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ.

19 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ຢ່າງ​ຍືດຍາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ.

20 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລົ່າ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເອ​ຊາ​ຢາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຟັງ ຊຶ່ງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ນຳ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ ຫລື ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ; ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ນຳ​ກັບມາ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ສັບສົນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ແຕກ​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ​ອີກ. ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າຫລາຍ​ຢ່າງ​ກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ສະຫງົບ​ລົງ ແລະ ໄດ້​ຖ່ອມຕົວ​ຕໍ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.

21 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖາມ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າອີກ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ເລື່ອງ​ທີ່​ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ໃນ​ຄວາມ​ຝັນ​ນັ້ນໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ? ຕົ້ນ​ໄມ້​ທີ່​ເພິ່ນ​ເຫັນ​ນັ້ນໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

22 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ​ເຄື່ອງໝາຍ​ແທນ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊີວິດ.

23 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖາມ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ຮາວ​ເຫລັກ​ທີ່​ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນຊຶ່ງພາ​ໄປ​ຫາ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ນັ້ນ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

24 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕອບ​ພວກ​ເຂົາ, ນັ້ນຄື​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຈະ​ຍຶດໝັ້ນ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຕາຍ​ເລີຍ; ທັງ​ສິ່ງ​ລໍ້ລວງ ແລະ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ຄູ່​ຕໍ່​ສູ້​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ອາດ​ເອົາ​ຊະນະໂດຍຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຕາບອດ ເພື່ອ​ຈະ​ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ພິນາດ​ໄດ້.

25 ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ສຸດ​ພະລັງ​ແຫ່ງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ແລະ ດ້ວຍ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ຢູ່ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຈື່​ຈຳ​ທີ່​ຈະຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ສະ​ເໝີ​ໄປ​ໃນ​ທຸກ​ຢ່າງ.

26 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖາມ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ແມ່ນ້ຳທີ່​ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ນັ້ນໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

27 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ນ້ຳທີ່​ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ນັ້ນຄື​ຄວາມ​ສົກກະປົກ ແລະ ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມົກໝຸ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ສິ່ງ​ອື່ນ​ຫລາຍ​ຈົນ​ບໍ່​ເຫັນ​ຄວາມ​ສົກກະປົກ​ຂອງ​ນ້ຳນັ້ນ.

28 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ນັ້ນ​ຄື​ເຫວ​ເລິກ​ອັນ​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານ ຊຶ່ງ​ແຍກ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ອອກ​ຈາກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊີວິດ ແລະ ຈາກ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ນຳ​ອີກ.

29 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ນັ້ນ​ຄື​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ແທນ​ນະລົກ​ອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານ​ຊຶ່ງທູດ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າທີ່​ຕຽມ​ໄວ້​ສຳລັບ​ຄົນ​ຊົ່ວ.

30 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ອີກ​ວ່າ ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຍກ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ອອກ​ຈາກ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ; ແລະ ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ທີ່​ນັ້ນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ໄຟ​ທີ່​ກຳລັງ​ລຸກ, ຊຶ່ງຂຶ້ນ​ໄປ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຈົ້າຕະຫລອດ​ໄປ ແລະ ຕະຫລອດ​ການ ແລະ ບໍ່​ມີ​ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ.

31 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖາມ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໝາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ທໍລະມານຂອງ​ຮ່າງກາຍ ໃນ​ວັນ​ເວລາ​ແຫ່ງ​ການ​ທົດ​ລອງ, ຫລື ໝາຍ​ເຖິງ​ພາວະ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຫລັງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຂອງ​ຮ່າງກາຍ​ຝ່າຍ​ໂລກ, ຫລື ມັນ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ໂລກ?

32 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ເຄື່ອງໝາຍ​ແທນ​ທັງ​ຝ່າຍ​ໂລກ ແລະ ຝ່າຍ​ວິນ​ຍານ; ເພາະ​ມື້ນັ້ນຈະ​ມາ​ເຖິງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ພິພາກສາ​ຕາມ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ການ​ກະທຳ​ທີ່​ຮ່າງກາຍ​ຝ່າຍ​ໂລກ​ກະທຳ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ເວລາ​ແຫ່ງ​ການ​ທົດ​ລອງ.

33 ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕາຍ​ໃນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ປະ​ຖິ້ມ​ຕາມ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເປັນ​ຝ່າຍ​ວິນ​ຍານ​ເໝືອນ​ກັນ ຊຶ່ງກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຮັບ​ການ​ພິພາກສາ​ຈາກ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ສົກກະປົກ, ພວກ​ເຂົາ​ຍ່ອມ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ສົກກະປົກ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ສົກກະປົກ​ກໍ​ຕ້ອງ​ຈຳ​ເປັນ​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້; ຫາກ​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ, ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າກໍ​ຕ້ອງ​ສົກກະປົກ​ໄປ​ນຳ.

34 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຈົ້າວ່າ, ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ສົກກະປົກ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ເປິະ​ເປື້ອນຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້; ດັ່ງນັ້ນ ຈຳ​ຕ້ອງ​ມີ​ບ່ອນ​ສົກກະປົກ​ບ່ອນ​ໜຶ່ງ​ຕຽມ​ໄວ້​ສຳລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ສົກກະປົກ​ນັ້ນ.

35 ແລະ ມີ​ບ່ອນ​ໜຶ່ງ​ຕຽມ​ໄວ້​ແລ້ວ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ນະລົກ​ອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານ​ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ເວົ້າມາ ແລະ ມານ​ເປັນ​ຜູ້​ຕຽມມັນ​ໄວ້; ດັ່ງນັ້ນ ພາວະ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ມະນຸດ​ຄື ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຫລື ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ໄປ​ເພາະ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ເວົ້າມັນ​ມາ​ແລ້ວ.

36 ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ປະຕິ​ເສດ​ໄປ​ຈາກ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ ແລະ ຈາກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊີວິດ​ນຳ​ອີກ ຊຶ່ງໝາກ​ຂອງ​ມັນ​ມີຄ່າ ແລະ ໜ້າ​ເພິ່ງ​ປາ​ຖະໜາ​ທີ່​ສຸດ​ເໜືອ​ກວ່າ​ໝາກ​ໄມ້​ໃດໆ​ທັງ​ສິ້ນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຂອງ​ປະທານ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າດັ່ງນັ້ນ. ອາ​ແມນ.