Ko e ʻUluaki Tohi ʻa Nīfaí

Vahe 17

ʻOku fekauʻi ʻa Nīfai ke ne foʻu ha vaka—ʻOku fakafili kiate ia hono ongo tokouá—ʻOkú ne naʻinaʻi kiate kinaua ʻaki haʻane toe fakamatala ki he hisitōlia ʻo e ngaahi ngāue naʻe fai ʻe he ʻOtuá ki ʻIsilelí—ʻOku fonu ʻa Nīfai ʻi he mālohi ʻo e ʻOtuá—ʻOku taʻofi hono ongo tokouá ke ʻoua te na ala kiate ia, telia naʻá na mae ʻo hangē ko e musie mōmoa. Taʻu 592–591 K.M. nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa mau toe fai atu ʻemau fononga ʻi he feituʻu maomaonganoá; pea naʻa mau fou ʻo meimei fakahahake ʻo fai atu mei he taimi ko iá. Pea mau fononga mo fepaki mo e ngaahi faingataʻaʻia lahi ʻi he feituʻu maomaonganoá; pea naʻe fāʻeleʻi ʻe homau kakai fefiné ʻa e fānau ʻi he feituʻu maomaonganoá.

2 Pea naʻe pehē fau hono lahi ʻo e ngaahi tāpuaki ʻa e ʻEikí kiate kimautolú, neongo naʻa mau moʻui mei he kakanoʻi manu aʻota ʻi he feituʻu maomaonganoá, naʻe foaki ʻe homau kakai fefiné ʻa e huʻa huhu feʻunga maʻa ʻenau fānau, ʻo nau sino mālohi, ʻio, ʻo tatau mo e kau tangata; pea kamata ke nau kātakiʻi ʻa ʻenau fononga pea ʻikai ke toe ʻi ai ha ngaahi lāunga.

3 Pea ko ia naʻa mau ʻiloʻi ko e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá kuo pau ke fakahoko ia. Pea kapau ʻe hanga ʻe he fānau ʻa e tangatá ʻo atauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá ʻokú ne fafanga ʻa kinautolu, pea fakamālohi ʻa kinautolu, pea bʻomi mo e ngaahi founga te nau lava ai ʻo fai ʻa e meʻa kuó ne fekau kiate kinautolú; ko ia, naʻá ne ʻomi ʻa e ngaahi meʻa maʻamautolu lolotonga ʻemau ʻāunofo ʻi he feituʻu maomaonganoá.

4 Pea naʻa mau ʻāunofo ʻi he feituʻu maomaonganoá ʻi he ngaahi taʻu lahi, ʻio, ko e taʻu ʻe valu ʻi he feituʻu maomaonganoá.

5 Pea naʻa mau aʻu mai ki he fonua ʻa ia naʻa mau ui ko Mahu, koeʻuhi ko e lahi ʻo hono ngaahi fuaʻi ʻakaú, kae ʻumaʻā foki mo e huhuʻaʻi hone ʻo e vaó; pea naʻe teuteu ʻa e ngaahi meʻá ni ʻe he ʻEikí ke ʻoua naʻa mau mate. Pea naʻa mau mamata ki he tahí, ʻa ia naʻa mau ui ko ʻIleanetume, ʻa ia ko hono ʻuhingá, ko e ngaahi vai lahi.

6 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa mau fokotuʻu homau ngaahi fale fehikitakí ʻi he veʻe matātahi; pea neongo kuo mau kātekina ʻa e ngaahi afaingataʻaʻia lahi mo e fuʻu faingataʻa, ʻio, naʻe pehē fau hono lahí ʻoku ʻikai ai te mau lava ke tohi kotoa, ka naʻa mau fuʻu fiefia ʻaupito ʻi heʻemau aʻu ki he matātahí; ʻo mau ui ʻa e potú ko Mahu, koeʻuhi ko e lahi hono ngaahi fuaʻi ʻakaú.

7 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko au, Nīfai, ʻi he hili ʻeku ʻi he fonua ko Mahú ʻi he ngaahi ʻaho lahi, naʻe ongo mai ʻa e leʻo ʻo e ʻEikí kiate au, ʻo pehē: Tuʻu hake, peá ke ʻalu atu ki he moʻungá. Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ku tuʻu hake ʻo ʻalu hake ki he moʻungá, ʻo tangi ki he ʻEikí.

8 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au, ʻo pehē: Ke ke foʻu ha vaka ʻo fakatatau ki he asīpinga te u fakahā kiate koé, koeʻuhi ke u lava ʻo aʻutaki ʻa ho kakaí ki he kauvai ʻe taha ʻo e ngaahi vai ní.

9 Pea naʻá ku pehē ange: ʻE ʻEiki, te u ʻalu ki fē ke maʻu mei ai ha maka ukamea ke haka, koeʻuhi ke u lava ʻo ngaohi ʻaki ha ngaahi meʻa ngāue ke foʻu ʻaki ʻa e vaká, ʻo fakatatau ki he sīpinga kuó ke fakahā kiate aú?

10 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe fakahā mai ʻe he ʻEikí kiate au ʻa e potu ke u ʻalu ki ai ʻo maʻu mei ai ha maka ukamea ke u ngaohi ʻaki ha ngaahi meʻa ngāué.

11 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko au, Nīfai, naʻá ku ngaohi ʻaki ha ngaahi kiliʻi manu ha meʻa tapili ke tapilipili ʻaki ʻa e afí; pea hili ʻeku ngaohi ha meʻa tapili ke u maʻu ha meʻa ke tapilipili ʻaki ʻa e afi, naʻá ku toloafi ʻaki ha ongo maka ke u tafu ha afi.

12 He kuo ʻikai ke tuku ʻe he ʻEiki ke mau tutu ʻo loko lahi ha afi lolotonga ʻemau fononga ʻi he feituʻu maomaonganoá; he naʻá ne folofola: Te u ngaohi ke melie ʻa hoʻomou meʻakaí koeʻuhi ke ʻoua naʻa mou ahaka pe tunu ia;

13 Pea te u hoko foki ko hoʻomou maama ʻi he feituʻu maomaonganoá; pea te u atofa ʻa e hala ki muʻa ʻiate kimoutolu, ʻo kapau te mou tauhi ʻeku ngaahi fekaú; ko ia, kapau te mou tauhi ʻeku ngaahi fekaú, ʻe tataki atu ʻa kimoutolu ki he bfonua ʻo e talaʻofá; pea te mou cʻilo nai ko au ʻoku tataki ʻa kimoutolú.

14 ʻIo, pea naʻe folofola foki ʻe he ʻEikí: Hili hoʻomou aʻu ki he fonua ʻo e talaʻofá, te mou aʻilo ko au, ko e ʻEikí, ko e bʻOtua au; pea ko au ko e ʻEikí, kuó u fakahaofi ʻa kimoutolu mei he fakaʻauhá; ʻio, naʻá ku ʻomi ʻa kimoutolu mei he fonua ko Selūsalemá.

15 Ko ia, ko au, Nīfai, naʻá ku feinga ke tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻEikí, peá u naʻinaʻi ki hoku ongo tokouá ke na tui mateaki mo faivelenga.

16 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ku ngaohi ha meʻa ngāue ʻaki ʻa e ukamea ʻa ia naʻá ku haka mei he maká.

17 Pea ʻi he mamata ʻa hoku ongo tokouá ʻoku ou teuteu ke afoʻu ha vaká, naʻe kamata ke na lāunga koeʻuhi ko au, ʻo pehē: Ko e tangata vale ʻa hota tokouá, he ʻokú ne pehē te ne lava ʻo foʻu ha vaka; ʻio, pea ʻokú ne pehē foki te ne lava ʻo ʻalu ki he kauvai ʻe taha ʻo e ngaahi fuʻu vai lahi ko ʻení.

18 Pea naʻe pehē ʻa e anga ʻo e lāunga ʻa hoku ongo tokouá koeʻuhi ko au, ʻo na fakaʻamu ke ʻoua naʻá na ngāue, he naʻe ʻikai te na tui te u lava ʻo foʻu ha vaka; pea naʻe ʻikai foki te na fie tui naʻe fakahinohinoʻi au ʻe he ʻEikí.

19 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ko au, Nīfai, naʻá ku fuʻu loto-mamahi ʻaupito koeʻuhi ko e fefeka ʻa hona lotó; pea ko ʻeni ʻi heʻena sio ʻoku ou kamata ke loto-mamahí, naʻá na afiefia ʻi hona lotó, pea ko ia naʻá na manukiʻi au, ʻo pehē: Naʻá ma ʻiloʻi ʻe ʻikai te ke lava ʻo foʻu ha vaka, he naʻá ma ʻilo ʻokú ke masiva ʻi he poto; ko ia, ʻoku ʻikai te ke lava ha fuʻu ngāue lahi pehē.

20 Pea ʻokú ke tatau mo ʻetau tamaí, ʻo kākaaʻi ʻe he ngaahi afakakaukau ngali vale ʻa hono lotó; ʻio, kuó ne taki ʻa kitautolu mei he fonua ko Selūsalemá, pea kuo tau ʻauhē ʻi he feituʻu maomaonganoá ʻi he ngaahi taʻu lahi ko ʻení; pea kuo ngāue mālohi ʻa hotau kakai fefiné, lolotonga ʻenau feitamá; pea kuo nau fanauʻi ʻa e fānau ʻi he feituʻu maomaonganoá mo kātakiʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, tuku kehe pē ʻa e maté; ka naʻe mei lelei ange ke nau mate ʻoku teʻeki ai ke nau haʻu mei Selūsalemá ʻi heʻenau kātakiʻi ʻa e ngaahi faingataʻa ko ʻení.

21 Vakai, ko e ngaahi taʻu lahí ni kuo tau mamahiʻia ʻi he feituʻu maomaonganoá, ʻa ia ko e taimi naʻa tau mei maʻu ai ha fiefia ʻi heʻetau ngaahi koloá mo e fonua ʻo hotau tofiʻá; ʻio, pea naʻa tau mei fiefia ai.

22 Pea ʻoku tau ʻilo ko e kakai ʻa ia naʻe ʻi he fonua ko Selūsalemá ko e kakai amāʻoniʻoni; he naʻa nau tauhi ʻa e ngaahi fono mo e ngaahi finangalo ʻo e ʻEikí, mo e kotoa ʻo ʻene ngaahi fekaú ʻo fakatatau ki he fono ʻa Mōsesé; ko ia, ʻoku tau ʻilo ko e kakai māʻoniʻoni ʻa kinautolu; pea kuo fakamāuʻi ʻa kinautolu ʻe heʻetau tamaí, pea kuo tataki atu ʻa kitautolú koeʻuhí he naʻa tau tokanga ki heʻene ngaahi leá; ʻio, pea ʻoku tatau mo ia ʻa hota tokouá. Pea naʻe pehē ʻa e anga ʻo e lea naʻe lāunga mo hanu ʻaki ʻe hoku ongo tokouá ʻo kau kiate kimauá.

23 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko au, Nīfai, naʻá ku lea kiate kinaua ʻo pehē ange: ʻOkú mo tui koā kuo tataki atu nai ʻa ʻetau ngaahi tamaí, ʻa ia ko e fānau ʻa ʻIsilelí, mei he nima ʻo e kakai ʻIsipité ʻo kapau naʻe ʻikai te nau tokanga ki he ngaahi folofola ʻa e ʻEikí?

24 ʻIo, ʻokú mo mahalo koā naʻe tataki atu nai ʻa kinautolu mei he nofo pōpulá ʻo kapau naʻe ʻikai fekau ʻe he ʻEikí kia Mōsese ke ne atataki atu ʻa kinautolu mei he nofo pōpulá?

25 Ko ʻeni ʻokú mo ʻilo naʻe nofo apōpula ʻa e fānau ʻa ʻIsilelí; pea ʻokú mo ʻilo naʻe hilifaki kiate kinautolu ʻa e ngaahi bngāue mamafa, ʻa ia naʻe faingataʻa hono fuesiá; ko ia, ʻokú mo ʻiloʻi kuo pau pē naʻe lelei kiate kinautolu hono ʻomi ʻa kinautolu mei he nofo pōpulá.

26 Pea ʻokú mo ʻiloʻi naʻe fekau ʻe he ʻEikí kia aMōsese ke ne fai ʻa e fuʻu ngāue ko iá; pea ʻokú mo ʻiloʻi naʻe vahevaheʻi ʻa e vai ʻo e Tahi Kulokula ki hē mo ē ʻi heʻene bleá, pea nau fononga atu ʻi he kelekele mōmoa.

27 Ka ʻokú mo ʻilo naʻe melemo ʻa e kau ʻIsipité ʻi he Tahi Kulokulá, ʻa ia ko e kau tau ʻa Feló.

28 Pea ʻokú mo ʻiloʻi foki naʻe fafanga ʻa kinautolu ʻaki ʻa e amana ʻi he feituʻu maomaonganoá.

29 ʻIo, pea ʻokú mo ʻiloʻi foki naʻe hanga ʻe Mōsese, ʻi heʻene lea ʻo fakatatau ki he mālohi ʻo e ʻOtuá ʻa ia naʻe ʻiate iá, ʻo ataaʻi ʻa e maká, pea naʻe haʻu mei ai ʻa e vai ke inu mei ai ʻa e fānau ʻa ʻIsilelí ʻo fiu.

30 Pea neongo naʻe taki atu ʻa kinautolu, ka naʻe muʻomuʻa ʻiate kinautolu ʻa e ʻEiki, ko honau ʻOtuá, ko honau Huhuʻí, ʻo tataki ʻa kinautolu ʻi he ʻahó mo foaki ʻa e maama kiate kinautolu ʻi he poʻulí, mo fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē maʻanautolu ʻa ia naʻe aʻaonga ke maʻu ʻe he tangatá, ka naʻa nau fakafefeka pē honau lotó mo fakakuihi honau ʻatamaí, mo blea kovi kia Mōsese pea ki he ʻOtua moʻoni mo moʻuí.

31 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne afakaʻauha ʻa kinautolu ʻo hangē ko ʻene folofolá; pea naʻá ne btataki ʻa kinautolu ʻo hangē ko ʻene folofolá; pea naʻá ne fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē maʻanautolu ʻo hangē ko ʻene folofolá; pea naʻe ʻikai ha meʻa ʻe fai kā ʻi heʻene folofolá pē.

32 Pea hili ʻenau aʻu ki he kauvai ʻe taha ʻo e vaitafe ko Soataní, naʻá ne ngaohi ʻa kinautolu ke nau mālohi ke nau atekeʻi atu ʻa e fānau ʻo e fonuá; ʻio, ʻo aʻu ki honau fakamoveteveteʻi atu ke fakaʻauhá.

33 Pea ko ʻeni, ʻokú mo mahalo koā ko e fānau ʻo e fonua ko iá, ʻa ia naʻe ʻi he fonua ʻo e talaʻofá, ʻa ia naʻe tekeʻi ki tuʻa ʻe heʻetau ngaahi tamaí, ʻokú mo mahalo koā naʻa nau māʻoniʻoni? Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoua, ʻIkai.

34 ʻOkú mo mahalo koā naʻe mei mahuʻinga ange nai ʻa ʻetau ngaahi tamaí ʻiate kinautolu ʻo kapau naʻa nau māʻoniʻoni? ʻOku ou pehē kiate kimoua, ʻIkai.

35 Vakai, ʻoku ʻofa tatau ʻa e ʻEikí ki he akakai fulipē; kae ʻilonga ia ʻoku bmāʻoniʻoní ʻoku cʻofeina ia ʻe he ʻOtuá. Kae vakai, kuo liʻaki ʻe he kakai ko ʻení ʻa e folofola kotoa pē ʻa e ʻOtuá, pea kuo kakato ʻenau angahalá; pea naʻe ʻiate kinautolu ʻa hono kotoa ʻo e houhau ʻo e ʻOtuá; pea naʻe fakamalaʻiaʻi ʻa e fonuá ʻe he ʻEikí kiate kinautolu, peá ne tāpuakiʻi ia ki heʻetau ngaahi tamaí; ʻio, naʻá ne fakamalaʻiaʻi ia kiate kinautolu koeʻuhi ke nau ʻauha; ka naʻá ne tāpuakiʻi ia ki heʻetau ngaahi tamaí ke nau maʻu ʻa e mālohi ke ʻoua naʻa nau ʻauha.

36 Vakai, kuo afakatupu ʻe he ʻEikí ʻa e bmāmani koeʻuhi ke cnofoʻi ia; pea kuó ne fakatupu ʻa ʻene fānaú ke nau maʻu ia.

37 Pea ʻokú ne afakatupu ha puleʻanga ʻoku māʻoniʻoní, peá ne fakaʻauha ʻa e ngaahi puleʻanga ʻo e kau fai angahalá.

38 Pea ʻokú ne tataki atu ʻa e kau māʻoniʻoní ki he ngaahi afonua mahuʻinga, ka ʻokú ne bfakaʻauha ʻa e kau fai angahalá, mo fakamalaʻiaʻi ʻa e fonuá koeʻuhi ko kinautolu.

39 ʻOkú ne pule ʻi ʻolunga ʻi he ngaahi langí, he ko hono ʻafioʻangá ia, pea ko e māmaní ʻa hono atuʻunga toʻukupu kelekelé.

40 Pea ʻokú ne ʻofa ʻiate kinautolu ʻoku nau fie tali ia ke hoko ko honau ʻOtuá. Vakai, naʻá ne ʻofa ʻi heʻetau ngaahi tamaí, ʻo ne afuakava mo kinautolu, ʻio, ʻa ʻĒpalahame, bʻAisake mo cSēkope; pea naʻá ne manatuʻi ʻa e ngaahi fuakava kuó ne faí; ko ia, naʻá ne ʻomi ʻa kinautolu mei he fonua ko dʻIsipité.

41 Pea naʻá ne tauteaʻi ʻa kinautolu ʻi he feituʻu maomaonganoá ʻaki ʻene meʻa kinikinisi; he naʻa nau afakafefeka honau lotó ʻo hangē kuó mo faí; pea naʻe fakatonutonu ʻa kinautolu ʻe he ʻEikí koeʻuhi ko ʻenau angahalá. Naʻá ne fekau atu ʻa e fanga bngata vela ʻoku puna kiate kinautolu; pea hili hono huhu kinautolú, naʻá ne teuteu ʻa e founga ke lava ai ʻo cfakamoʻui ʻa kinautolu; pea ko e ngāue pē naʻe ʻanautolu ke faí ko e mamata pē; pea ko e meʻa ʻi hono dfaingofua ʻo e foungá, pe ko hono faingofuá, naʻe ʻi ai ʻa e tokolahi naʻe mate ai.

42 Pea naʻa nau fakafefeka honau lotó mei he taimi ki he taimi, pea nau aangatuʻu kia bMōsesé, kae ʻumaʻā foki ki he ʻOtuá; ka neongo iá, ʻokú mo ʻilo naʻe tataki atu ʻa kinautolu ʻi hono māfimafi taʻe-hano-tataú ki he fonua ʻo e talaʻofá.

43 Pea ko ʻeni, ʻi he hili ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē, kuo hokosia ʻa e taimi, ʻa ia kuo nau hoko ai ʻo fai angahala, ʻio, ʻo meimei aʻu ki hono kakató; pea heiʻilo naʻa kuo ofi he ʻahó ni ʻa honau fakaʻauhá; he ʻoku ou ʻilo kuo pau ke hokosia ʻa e ʻaho ʻe fakaʻauha ai ʻa kinautolu, tuku kehe ha tokosiʻi pē, ʻa ia ʻe tataki atu ki he pōpulá.

44 Ko ia, naʻe afekau ʻe he ʻEikí ki heʻeku tamai ke ne ʻalu ki he toafá; pea naʻe feinga foki ʻe he kau Siú ke toʻo ʻene moʻuí; ʻio, pea kuó bmo feinga foki mo kimoua ke toʻo ʻene moʻuí; ko ia, ko e ongo fakapō ʻa kimoua ʻi homo lotó, pea ʻokú mo hangē pē ko kinautolú.

45 ʻOkú mo avave ki he fai angahalá, kae tuai ki he manatuʻi ʻo e ʻEiki ko homo ʻOtuá. Kuó mo mamata ki ha bʻāngelo, pea naʻe lea ia kiate kimoua; ʻio, kuó mo fanongo ki hono leʻó mei he taimi ki he taimi; pea kuó ne lea kiate kimoua ʻi he kihiʻi leʻo-siʻí, ka naʻe ʻikai te mo clava ʻo ongoʻi, ʻo ʻikai ai te mo ongoʻi ʻa ʻene ngaahi leá; ko ia, kuó ne lea kiate kimoua ʻo hangē ko e ʻuʻulu ʻo e maná, ʻa ia naʻe ngaohi ke ngalulululu ai ʻa e fonuá ʻo hangē ka mafahi ua iá.

46 Pea ʻokú mo ʻilo foki ʻokú ne mafai ke pule ke mole atu ʻa e māmaní ʻi he amālohi ʻo ʻene folofola māfimafí; ʻio, pea ʻokú mo ʻilo ʻokú ne mafai ke fakatokalelei ʻa e ngaahi potu tokakoví, pea fakamafahifahi ʻa e ngaahi potu tokaleleí ʻi heʻene folofolá. ʻOiauē, kapau ko ia, ko e hā nai ʻoku fuʻu fefeka pehē fau ai ʻa homo lotó?

47 Vakai, kuo makafokafo hoku laumālié ʻi he mamahi lahi koeʻuhi ko kimoua, pea ʻoku mamahi hoku lotó; ʻoku ou manavahē naʻa kapusi atu ʻa kimoua ke taʻengata. Vakai, ʻoku ou afonu ʻi he Laumālie ʻo e ʻOtuá, pea ʻoku pehē fau hono lahí ʻoku bʻikai ai ha ivi ʻi hoku sinó.

48 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻeku lea ʻaki ʻa e ngaahi lea ní, naʻá na ʻita kiate au, peá na holi ke lī au ki he loto moaná; pea ʻi heʻena ʻunuʻunu mai ke puke au ʻaki hona nimá, naʻá ku lea atu kiate kinaua ʻo pehē: ʻI he huafa ʻo e ʻOtua Māfimafí ʻoku ou fekau kiate kimoua, ke ʻoua naʻá mo aala kiate au, he ʻoku ou fonu ʻi he bmālohi ʻo e ʻOtuá, ʻo aʻu ki he vela ʻa hoku kakanó; pea ʻilonga ia ʻe hili hono nimá kiate aú te ne cmae ʻo hangē ko ha musie mōmoa; pea te ne hangē ko e meʻa noa pē ki he māfimafi ʻo e ʻOtuá, he ʻe taaʻi ia ʻe he ʻOtuá.

49 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko au, Nīfai, naʻá ku tala ange kiate kinaua ke ʻoua naʻá na toe lāunga ki heʻena tamaí; pea ʻoua foki te na fakafisi ke ngāue mo au, he kuo fekau kiate au ʻe he ʻOtuá ke u foʻu ha vaka.

50 Pea naʻá ku pehē ange kiate kinaua: aKapau naʻe fekau kiate au ʻe he ʻOtuá ke u fai ʻa e meʻa kotoa pē, pehē te u lava ʻo fai ia. Ka ʻo ka ne ka fekau kiate au ke u pehē ki he vaí ni, ke ke hoko ko e kelekele, ʻe hoko ia ko e kelekele; pea kapau te u lea ʻaki ia, ʻe fai ia.

51 Pea ko ʻeni, kapau ʻoku ʻi he ʻEikí ʻa e mālohi lahi pehē, pea kuó ne fai ha ngaahi mana lahi pehē ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá, ko e hā nai ʻoku ʻikai ai te ne afakahinohinoʻi au ke u foʻu ha vaká?

52 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko au, Nīfai, naʻá ku lea ʻaki ʻa e ngaahi meʻa lahi ki hoku ongo tokouá, ko ia naʻá na puputuʻu ai, ʻo ʻikai te na lava ke fakakikihi mo au; ʻo ʻikai foki te na loto-toʻa ke hili hona nimá kiate au pe ala ʻaki hona louhiʻi nimá kiate au, ʻio, ʻi ha ngaahi ʻaho lahi. Pea naʻe lahi pehē fau ʻa e ivi ʻo e aLaumālie ʻo e ʻOtuá, naʻe ʻikai ai te na loto-toʻa ke fai ʻeni telia naʻá na mae ʻi hoku ʻaó; pea kuo pehē ʻene ueʻi hake ʻa kinauá.

53 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: Toe mafao atu ho nimá ki ho ongo tokouá, pea ʻe ʻikai te na mae ʻi ho ʻaó, ka te u luluʻi ʻa kinaua, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, pea te u fai ʻeni, koeʻuhi ke na ʻiloʻi ko au ko e ʻEiki, ko hona ʻOtuá.

54 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ku mafao atu hoku nimá ki hoku ongo tokouá, pea naʻe ʻikai te na mae ʻi hoku ʻaó; ka naʻe luluʻi ʻa kinaua ʻe he ʻEikí, ʻio, ʻo hangē ko e folofola kuó ne folofolaʻakí.

55 Pea ko ʻeni, naʻá na pehē: ʻOkú ma ʻiloʻi fakapapau ʻoku ʻiate koe ʻa e ʻEikí, he ʻokú ma ʻiloʻi ko e mālohi ia ʻo e ʻEikí ʻa ia kuo luluʻi ʻa kimauá. Pea naʻá na tōmapeʻe hifo ʻi muʻa ʻiate au, ʻo na mei a kiate au, ka naʻe ʻikai te u fie tuku ʻa kinaua, peá u pehē ange: Ko au ko homo tokoua, ʻio, ko homo tehiná; ko ia, hū ki he ʻEikí ko homo ʻOtuá, pea fakaʻapaʻapa ki hoʻomo tamaí mo hoʻomo faʻeé koeʻuhi ke fuoloa homo ngaahi bʻahó ʻi he fonua, ʻa ia ʻe foaki ʻe he ʻEiki ko homo ʻOtuá kiate kimouá.