Kapitola 19

Nefi připravuje desky z rudy a zaznamenává dějiny svého lidu–Bůh Izraelský přijde šest set let poté, co Lehi opustil Jeruzalém–Nefi vypráví o Jeho utrpeních a ukřižování–Židy bude pohrdáno a budou rozptylováni až do posledních dnů, kdy se vrátí k Pánu. Kolem roku 588–570 př. Kr.

  A stalo se, že mi Pán přikázal, abych zhotovil desky z rudy, abych na ně mohl vyrýti záznam o svém lidu. A na deskách, které jsem zhotovil, jsem vyryl záznam svého otce a také záznam o našem putování v pustině a záznam proroctví svého otce; a také mnohá ze svých vlastních proroctví jsem na ně vyryl.

  A v době, kdy jsem je zhotovil, jsem nevěděl, že mi Pán přikáže zhotoviti tyto desky; pročež, záznam mého otce a rodokmen jeho otců a větší část veškerého našeho působení v pustině jsou vyryty na oněch prvních deskách, o kterých jsem mluvil; pročež, to, co se přihodilo předtím, nežli jsem tyto desky zhotovil, v pravdě, je podrobněji zmíněno na deskách prvních.

  A poté, co jsem cestou přikázání zhotovil tyto desky, obdržel jsem já, Nefi, přikázání, aby služba a proroctví, jejich jasnější a cennější části, byly zapsány na těchto deskách; a že to, co bylo napsáno, má býti zachováno pro poučení mého lidu, který bude vlastniti tuto zemi, a také pro jiné moudré záměry, kteréžto záměry jsou známy Pánu.

  Pročež, já, Nefi, jsem učinil na oněch druhých deskách záznam, který podává zprávu neboli který podává větší zprávu o válkách a svárech a zkázách mého lidu. A toto jsem učinil a přikázal jsem svému lidu, co má činiti, až zde nebudu; a že tyto desky mají býti předávány z jednoho pokolení na druhé neboli od jednoho proroka k druhému, až do dalších přikázání Páně.

  A zpráva o tom, jak jsem zhotovil tyto desky, bude podána později; a tedy vizte, pokračuji podle toho, co jsem promlouval; a toto činím, aby posvátnější věci byly zachovány pro poznání mého lidu.

  Nicméně nepíši na desky ničeho, aniž bych si myslel, že je to posvátné. A nyní, jestliže já chybuji, chybovali i ti za stara; ne že bych se chtěl omlouvati kvůli ostatním, ale pro slabost, která je ve mně podle těla, bych se chtěl omluviti.

  Neboť to, co někteří lidé považují za velmi cenné jak pro tělo, tak pro duši, jiní pokládají za nic a pošlapávají to nohama. Ano, dokonce samého Boha Izraelského lidé pošlapávají nohama; pravím, pošlapávají nohama, ale chtěl bych to říci jinými slovy – pokládají ho za nic a hlas jeho rad neposlouchají.

  A vizte, on přijde, podle slov anděla, za šest set let od doby, kdy můj otec opustil Jeruzalém.

  A svět, pro svou nepravost, ho bude souditi, jako by byl nic; pročež oni ho bičují, a on to snáší; a oni ho bijí, a on to snáší. Ano, oni na něj plivají, a on to snáší pro svou milující laskavost a shovívavost vůči dětem lidským.

  10 A Bůh našich otců, kteří byli vyvedeni z Egypta z poroby a kteří jím také byli zachováváni v pustině, ano, Bohem Abrahamovým a Izákovým a Bohem Jákobovým, vydává sebe, podle slov anděla, jako člověka, do rukou zlovolníků, aby byl pozvednut, podle slov Zenokových, a aby byl ukřižován, podle slov Neumových, a aby byl pohřben v hrobě, podle slov Zenosových, jež promlouval o třech dnech temnoty, které budou znamením daným o jeho smrti těm, kteří budou obývati ostrovy mořské, obzvláště však daným těm, kteří jsou z domu Izraele.

  11 Neboť tak promluvil prorok: Pán Bůh jistě navštíví onoho dne veškerý dům Izraele, některé svým hlasem pro jejich spravedlivost, k jejich veliké radosti a spasení, a jiné hřměním a blesky své moci, bouří, ohněm a dýmem a párou temnoty a otvíráním země a horami, jež budou pozvednuty.

  12 A všechny tyto věci musejí zajisté přijíti, praví prorok Zenos. A skály země musejí pukati; a pro sténání země zapůsobí na mnohé krále ostrovů mořských Duch Boží, takže zvolají: Bůh přírody trpí.

  13 A co se týká těch, kteří jsou v Jeruzalémě, praví prorok, ti budou bičováni všemi lidmi, protože křižují Boha Izraelského, odvracejíce srdce a zavrhujíce znamení a divy a moc a slávu Boha Izraelského.

  14 A protože odvracejí srdce, praví prorok, a pohrdají Svatým Izraelským, budou blouditi v těle a zahynou a budou za usyknutí a za rozprávku a budou nenáviděni všemi národy.

  15 Nicméně, až přijde onen den, praví prorok, kdy již nebudou odvraceti srdce od Svatého Izraelského, pak on vzpomene na smlouvy, které učinil s jejich otci.

  16 Ano, pak on vzpomene ostrovů mořských; ano, a všechen lid, který je z domu Izraele, shromáždím, praví Pán, podle slov proroka Zenose, ze čtyř stran země.

  17 Ano, a celá země uvidí spasení Páně, praví prorok; každý národ, pokolení, jazyk a lid bude požehnán.

  18 A já, Nefi, jsem napsal tyto věci pro svůj lid, abych ho snad mohl přesvědčiti, aby pamatoval na Pána, svého Vykupitele.

  19 Pročež, promlouvám k celému domu Izraele, pakliže obdrží tyto věci.

  20 Neboť vizte, mám v duchu obavy, jež mne unavují dokonce tak, že všechny mé klouby jsou slabé kvůli těm, kteří jsou v Jeruzalémě; neboť kdyby Pán nebyl milosrdný a neukázal mi cosi o nich, tak jako to ukázal prorokům za stara, také bych zahynul.

  21 A on zajisté ukázal prorokům za stara všechny věci o nich; a také ukázal mnohým cosi o nás; pročež, musí nezbytně býti, abychom o nich věděli, neboť ty jsou napsány na deskách z mosazi.

  22 Nyní, stalo se, že já, Nefi, jsem těmto věcem učil své bratří; a stalo se, že jsem jim četl mnohé, co je vyryto na deskách z mosazi, aby věděli o konáních Páně v jiných zemích mezi lidmi za stara.

  23 A četl jsem jim mnohé věci, které jsou napsány v knihách Mojžíšových; ale abych je mohl plněji přesvědčiti, aby věřili v Pána, svého Vykupitele, četl jsem jim to, co bylo napsáno prorokem Izaiášem; neboť jsem vztahoval všechna písma na nás, aby nám mohla býti ku prospěchu a k poučení.

  24 Pročež jsem k nim promluvil řka: Slyšte slova prorokova, vy, kteří jste zbytkem domu Izraele, větví, jež byla odlomena; slyšte slova prorokova, jež byla napsána pro celý dům Izraele, a vztahujte je na sebe, abyste měli naději, stejně jako vaši bratří, od nichž jste byli odlomeni; neboť podle tohoto způsobu prorok píše.