Ko e ʻUluaki Tohi ʻa Nīfaí

Vahe 2

ʻOku ʻave ʻe Līhai ʻa hono fāmilí ki he feituʻu maomaonganoa ʻi he matātahi ʻo e Tahi Kulokulá—ʻOku nau tuku ʻenau koloá—ʻOku fai ʻe Līhai ha feilaulau ki he ʻEikí, pea akoʻi hono ngaahi fohá ke nau tauhi ʻa e ngaahi fekaú—ʻOku lāunga ʻa Leimana mo Lēmiuela ʻo kau ki heʻena tamai—ʻOku talangofua ʻa Nīfai, peá ne lotu ʻi he tui; ʻoku folofola mai ʻa e ʻEikí kiate ia, pea ʻoku fili ia ke pule ki hono ngaahi tokouá. Taʻu 600 K.M. nai.

1 He vakai, naʻe hoko ʻo pehē naʻe folofola ʻa e ʻEikí ki heʻeku tamaí, ʻio, ʻi ha misi, ʻo ne pehē kiate ia: ʻOkú ke monūʻia koe ʻe Līhai, koeʻuhi ko e ngaahi meʻa kuó ke faí; pea koeʻuhi ko hoʻo tui faivelenga mo tala ki he kakaí ni ʻa e ngaahi meʻa naʻá ku fekau kiate koé, vakai, ʻoku nau feinga ke atoʻo ʻa hoʻo moʻuí.

2 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe afekau ʻe he ʻEikí ki heʻeku tamaí, ʻio ʻi ha bmisi, ʻoku totonu ke ne cʻave hono fāmilí pea ʻalu ki he feituʻu maomaonganoá.

3 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne atalangofua ki he folofola ʻa e ʻEikí, ko ia naʻá ne fai ʻo hangē ko e fekau ʻa e ʻEikí kiate iá.

4 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne ʻalu ki he feituʻu maomaonganoá. Peá ne tuku hono falé, mo e fonua ʻo hono tofiʻá, mo ʻene koulá, mo ʻene silivá, mo ʻene ngaahi meʻa mahuʻingá, pea ʻikai te ne ʻave mo ia ha meʻa, ka ko hono fāmilí pē, pea mo e ngaahi meʻakai mo e nāunau, mo e ngaahi fale fehikitaki, peá ne aʻalu atu ki he feituʻu maomaonganoá.

5 Pea naʻá ne aʻu hifo ki he ngaahi ngataʻanga fonua ʻoku ofi ki he matātahi ʻo e aTahi Kulokulá; pea naʻá ne fononga ʻi he feituʻu maomaonganoá ʻi he ngaahi ngataʻanga fonua ʻoku ofi ange ki he Tahi Kulokulá; peá ne fononga ʻi he feituʻu maomaonganoá mo hono fāmilí, ʻa ia naʻe kau ai ʻa ʻeku faʻē ko Selaiá, mo hoku ngaahi taʻoketé, ʻa ia ko bLeimana, Lēmiuela, mo Samu.

6 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili leva ʻa e ʻaho ʻe tolu ʻo ʻene fononga ʻi he feituʻu maomaonganoá, naʻá ne fokotuʻu hono fale fehikitakí ʻi ha ateleʻa ʻi ha veʻe vaitafe.

7 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne fokotuʻu ha aʻesi-feilaulau ʻaki ha ngaahi bmaka, ʻo ne fai ha feilaulau ki he ʻEikí mo ʻoatu ʻa e cfakafetaʻi ki he ʻEiki ko hotau ʻOtuá.

8 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne ui ʻa e hingoa ʻo e vaitafé, ko Leimana, pea naʻe tafe ia ki he Tahi Kulokulá; pea naʻe tuʻu ʻa e teleʻa ʻi he ngaahi ngataʻanga fonua ʻoku ofi ki he ngutuʻi vaitafé.

9 Pea ʻi he vakai ʻa ʻeku tamaí ʻoku tō ʻa e vai ʻo e vaitafé ki he matavai ʻo e Tahi Kulokulá, naʻe lea ia kia Leimana, ʻo pehē: Taumaiā ke ke hangē ko e vaitafé ni, ʻo tafe maʻu ai pē ki he matavai ʻo e māʻoniʻoni kotoa pē!

10 Pea lea foki ia kia Lēmiuela: Taumaiā ke ke hangē ko e teleʻá ni, ʻo tuʻu maʻu mo tuʻu ʻaliʻaliaki taʻelava ke ueʻi ʻi he tauhi ʻo e ngaahi fekau ʻa e ʻEikí!

11 Ko ʻeni naʻá ne lea ʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni koeʻuhi ko e kia-kekeva ʻa Leimana mo Lēmiuelá; he vakai, naʻá na alāunga ʻi ha ngaahi meʻa lahi koeʻuhi ko ʻena btamaí, koeʻuhi ko ha tangata cfie mamata meʻa-hā-mai ia, pea kuó ne tataki ʻa kinaua mei he fonua ko Selūsalemá, kae tuku ʻa e fonua ʻo hona tofiʻá, mo ʻena koulá, mo ʻena silivá, mo ʻena ngaahi meʻa mahuʻingá, ke na ʻauha ʻi he feituʻu maomaonganoá. Pea naʻá na pehē kuó ne fai ia ko e tupu mei he ngaahi fakakaukau ngali vale ʻa hono lotó.

12 Pea naʻe pehē ʻa e lāunga ʻa Leimana mo Lēmiuela, ʻa ia naʻá na lalahí, ʻo kau ki heʻena tamaí. Pea naʻá na lāunga koeʻuhi ko e ʻikai te na aʻiloʻi ʻa e ngaahi fengāueʻaki ʻa e tangatá mo e ʻOtua ko ia naʻá ne fakatupu ʻa kinauá.

13 Pea naʻe ʻikai foki te na tui ʻe lava ʻo afakaʻauha ʻa Selūsalema, ʻa e fuʻu kolo lahi ko iá, ʻo fakatatau mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá. Pea naʻá na tatau mo e kau Siu ʻi Selūsalemá, ʻa ia naʻa nau feinga ke toʻo ʻa e moʻui ʻa ʻeku tamaí.

14 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe lea ʻa ʻeku tamaí kiate kinaua ʻi he teleʻa ko Lēmiuelá, ʻi he amālohi, kuó ne fonu ʻi he Laumālié, ʻo aʻu ki he btetetete hona sinó ʻi hono ʻaó. Pea naʻá ne taʻofi ʻa kinaua, ʻo na manavahē ai ke fakakikihi mo ia; ko ia naʻá na fai ʻo hangē ko ʻene fekau kiate kinauá.

15 Pea naʻe nofo ʻa ʻeku tamaí ʻi ha fale fehikitaki.

16 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko au, Nīfai, naʻá ku fuʻu taʻu siʻi ʻaupito, ka neongo iá, naʻá ku sino lahi ʻaupito, pea naʻá ku maʻu foki ha holi lahi ke u ʻilo ki he ngaahi ameʻa lilo ʻa e ʻOtuá, ko ia, naʻá ku tangi ai ki he ʻEikí; pea vakai, naʻá ne bʻaʻahi mai kiate au, ʻo ne cfakamolū hoku lotó peá u dtui ai ki he ngaahi lea kotoa pē kuo lea ʻaki ʻe heʻeku etamaí; ko ia naʻe ʻikai te u angatuʻu kiate ia ʻo hangē ko hoku ongo tokouá.

17 Pea naʻá ku lea kia Samu, ʻo fakahā kiate ia ʻa e ngaahi meʻa kuo fakahā ʻe he ʻEikí kiate au ʻaki hono Laumālie Māʻoniʻoní. Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne tui ki heʻeku ngaahi leá.

18 Kae vakai, naʻe ʻikai fie tokanga ʻa Leimana mo Lēmiuela ki heʻeku ngaahi leá; pea ko e meʻa ʻi heʻeku aloto-mamahi koeʻuhi ko e fefeka ʻo hona lotó, naʻá ku tangi ai ki he ʻEikí koeʻuhi ko kinaua.

19 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au, ʻo pehē: ʻOkú ke monūʻia koe, ʻe Nīfai, koeʻuhi ko hoʻo atuí, he kuó ke fekumi faivelenga kiate au, ʻi he loto-fakatōkilalo.

20 Pea fakatatau ki hoʻo tauhi ʻeku ngaahi fekaú, te ke atuʻumālie, pea ʻe tataki koe ki ha bfonua ʻo e talaʻofa; ʻio, ʻa ia ko ha fonua kuó u teuteu moʻou; ʻio, ko ha fonua ʻoku mahuʻinga lahi hake ʻi he ngaahi fonua kehe kotoa pē.

21 Pea fakatatau ki he angatuʻu kiate koe ho ongo tokouá, ʻe amotuhi atu ʻa kinaua mei he ʻao ʻo e ʻEikí.

22 Pea fakatatau ki hoʻo tauhi ʻeku ngaahi fekaú, ʻe fokotuʻu koe ko ha apule mo ha faiako ki ho ongo tokouá.

23 He vakai, ʻi he ʻaho ko ia te na angatuʻu ai kiate aú, te u afakamalaʻiaʻi ʻa kinaua ʻio ʻaki ha malaʻia lahi, pea ʻe ʻikai te na maʻu ha mālohi ki ho hakó tuku kehe ʻo kapau te nau angatuʻu kiate au foki.

24 Pea kapau te nau angatuʻu kiate au, te nau hoko ko e afakamamahi ki ho hakó, ke bueʻi hake ʻa kinautolu ke nau manatu.