První kniha Nefiova

Kapitola 21

Mesiáš bude světlem pohanům a vysvobodí vězně – Izrael bude s mocí shromážděn v posledních dnech – Králové budou jeho pěstouny – Porovnej s Izaiášem 49. Kolem roku 588–570 př. Kr.

1 A opět: Poslouchejte, ó vy z domu Izraele, vy všichni, kteří jste odlomeni a vyhnáni pro zlovolnost pastýřů lidu mého; ano, vy všichni, kteří jste odlomeni, kteří jste rozptýleni do široka, kteří jste z lidu mého, ó dome Izraele. Naslouchejte mi, ó aostrovy, a poslouchejte, vy, lidé bzdaleka; od lůna mne Pán povolal; od nitra matky mé připomínal jméno mé.

2 A učinil ústa má podobná meči ostrému; ve stínu ruky své skryl mne a učinil ze mne střelu vyleštěnou; v toulci svém schoval mne;

3 A pravil mi: Ty jsi aslužebník můj, ó Izraeli, v němž budu oslaven.

4 Já jsem pak pravil, nadarmo jsem se namáhal, vynaložil jsem sílu svou pro nic a marně; zajisté soud můj je u Pána a práce má u Boha.

5 A nyní, praví Pán – který mne autvářel již v lůně, abych mohl býti služebníkem jeho, abych přivedl Jákoba zpět k němu – byť Izrael není shromážděn, přece budu slavným v očích Páně a Bůh můj bude síla má.

6 A on pravil: Je ti lehké býti služebníkem mým, abys vzbudil akmeny Jákobovy a znovuzřídil zachované z Izraele. Dám tě také jako bsvětlo cpohanům, abys mohl býti spasením mým až do končin země.

7 Tak praví Pán, Vykupitel Izraele, Svatý jeho, toho, jímž člověk pohrdá, toho, jehož si národy oškliví, služebníka vládců: Králové uvidí a povstanou, i knížata ho budou uctívati, kvůli Pánovi, jenž je věrný.

8 Tak praví Pán: V přijatelný čas vyslyšel jsem vás, ó ostrovy mořské, a v den spasení pomohl jsem vám; a zachovám tě a dám ti aslužebníka svého jako smlouvu pro lid, aby země byla ustanovena, aby v dědictví byla uvedena dědictví opuštěná;

9 Abys mohl říci avězňům: Vyjděte; těm, kteří sedí v btemnotě: Ukažte se. Budou se pásti podél cest a na všech místech vysokých bude cpastva jejich.

10 Nebudou hladověti ani žízniti, nebude je sužovati horko ani slunce; neboť ten, jenž je k nim milosrdný, je povede, dokonce podél pramenů vody je povede.

11 A učiním všechny hory své cestou a asilnice mé vyvýšeny budou.

12 A pak, ó dome Izraele, viz, atito přijdou zdaleka; a hle, tito ze severu a ze západu; a tito ze země Sinim.

13 aZpívejte, ó nebesa; a raduj se, ó země; neboť nohy těch, kteří jsou na východě, budou usazeny; a propukněte v zpěv, ó hory; neboť nebudou již biti; neboť Pán utěšil lid svůj a k usouženým bude milosrdný.

14 Ale vizte, Sion pravil: Pán mne opustil a Pán můj na mne zapomněl – ale on ukáže, že nezapomněl.

15 Neboť může ažena zapomenouti na kojence svého, aby tak neměla soucit se synem lůna svého? Ano, ony mohou bzapomenouti, já však na tebe nezapomenu, ó dome Izraele.

16 Viz, vyryl jsem si tě na adlaně rukou svých; zdi tvé jsou neustále přede mnou.

17 Děti tvé si pospíší proti ničitelům tvým; a ti, kteří tě azpustošili, odejdou od tebe.

18 Pozdvihni očí svých vůkol a viz; tito všichni se ashromažďují a přijdou k tobě. A jakože žiji, praví Pán, zajisté se jimi všemi oděješ jako ozdobou a ovineš si je jako nevěsta.

19 Neboť místa tvá pustá a zpustošená a země zničení tvého budou právě nyní příliš těsné kvůli obyvatelům; a ti, kteří tě pohltili, budou daleko.

20 Děti, které budeš míti poté, co ztratíš první, řeknou opět v uši tvé: Toto místo je pro mne příliš astísněné; dej mi místo, abych mohl bydliti.

21 Pak si ařekneš v srdci svém: Kdo mi zplodil tyto, vždyť jsem ztratila děti své a jsem bopuštěná, zajatá a bloudím sem a tam? A kdo vychoval tyto? Vizte, zůstala jsem sama; tyto děti, kde byly?

22 Tak praví Pán Bůh: Viz, pozdvihnu ruku svou k apohanům a vyzdvihnu lidu bkorouhev svou; a oni přinesou syny tvé v cnáručí svém a dcery tvé budou neseny na ramenou jejich.

23 A akrálové budou bpěstouny tvými a královny jejich chůvami tvými; skloní se před tebou tváří svou k zemi a budou olizovati prach z nohou tvých; a ty poznáš, že já jsem Pán; neboť ti, kteří na mne cčekají, nebudou zahanbeni.

24 Neboť bude kořist odňata mocnému nebo budou apodle zákona zajatí vysvobozeni?

25 Ale tak praví Pán, dokonce zajatí mocného budou odňati a kořist hrozného bude vysvobozena; neboť já budu bojovati s tím, kdo bojuje s tebou, a já zachráním děti tvé.

26 A anakrmím ty, kteří tě utlačují, jejich vlastním masem; budou zpiti svou vlastní krví jako sladkým vínem; a veškeré tělo bude bvěděti, že já, Pán, jsem Spasitel tvůj a Vykupitel tvůj, cMocný Jákobův.