Kapitola 21

Mesiáš bude světlem pohanům a vysvobodí vězně–Izrael bude s mocí shromážděn v posledních dnech–Králové budou jeho pěstouny–Porovnej s Izaiášem 49. Kolem roku 588–570 př. Kr.

  A opět: Poslouchejte, ó vy z domu Izraele, vy všichni, kteří jste odlomeni a vyhnáni pro zlovolnost pastýřů lidu mého; ano, vy všichni, kteří jste odlomeni, kteří jste rozptýleni do široka, kteří jste z lidu mého, ó dome Izraele. Naslouchejte mi, ó ostrovy, a poslouchejte, vy, lidé zdaleka; od lůna mne Pán povolal; od nitra matky mé připomínal jméno mé.

  A učinil ústa má podobná meči ostrému; ve stínu ruky své skryl mne a učinil ze mne střelu vyleštěnou; v toulci svém schoval mne;

  A pravil mi: Ty jsi služebník můj, ó Izraeli, v němž budu oslaven.

  Já jsem pak pravil, nadarmo jsem se namáhal, vynaložil jsem sílu svou pro nic a marně; zajisté soud můj je u Pána a práce má u Boha.

  A nyní, praví Pán – který mne utvářel již v lůně, abych mohl býti služebníkem jeho, abych přivedl Jákoba zpět k němu – byť Izrael není shromážděn, přece budu slavným v očích Páně a Bůh můj bude síla má.

  A on pravil: Je ti lehké býti služebníkem mým, abys vzbudil kmeny Jákobovy a znovuzřídil zachované z Izraele. Dám tě také jako světlo pohanům, abys mohl býti spasením mým až do končin země.

  Tak praví Pán, Vykupitel Izraele, Svatý jeho, toho, jímž člověk pohrdá, toho, jehož si národy oškliví, služebníka vládců: Králové uvidí a povstanou, i knížata ho budou uctívati, kvůli Pánovi, jenž je věrný.

  Tak praví Pán: V přijatelný čas vyslyšel jsem vás, ó ostrovy mořské, a v den spasení pomohl jsem vám; a zachovám tě a dám ti služebníka svého jako smlouvu pro lid, aby země byla ustanovena, aby v dědictví byla uvedena dědictví opuštěná;

  Abys mohl říci vězňům: Vyjděte; těm, kteří sedí v temnotě: Ukažte se. Budou se pásti podél cest a na všech místech vysokých bude pastva jejich.

  10 Nebudou hladověti ani žízniti, nebude je sužovati horko ani slunce; neboť ten, jenž je k nim milosrdný, je povede, dokonce podél pramenů vody je povede.

  11 A učiním všechny hory své cestou a silnice mé vyvýšeny budou.

  12 A pak, ó dome Izraele, viz, tito přijdou zdaleka; a hle, tito ze severu a ze západu; a tito ze země Sinim.

  13 Zpívejte, ó nebesa; a raduj se, ó země; neboť nohy těch, kteří jsou na východě, budou usazeny; a propukněte v zpěv, ó hory; neboť nebudou již biti; neboť Pán utěšil lid svůj a k usouženým bude milosrdný.

  14 Ale vizte, Sion pravil: Pán mne opustil a Pán můj na mne zapomněl – ale on ukáže, že nezapomněl.

  15 Neboť může žena zapomenouti na kojence svého, aby tak neměla soucit se synem lůna svého? Ano, ony mohou zapomenouti, já však na tebe nezapomenu, ó dome Izraele.

  16 Viz, vyryl jsem si tě na dlaně rukou svých; zdi tvé jsou neustále přede mnou.

  17 Děti tvé si pospíší proti ničitelům tvým; a ti, kteří tě zpustošili, odejdou od tebe.

  18 Pozdvihni očí svých vůkol a viz; tito všichni se shromažďují a přijdou k tobě. A jakože žiji, praví Pán, zajisté se jimi všemi oděješ jako ozdobou a ovineš si je jako nevěsta.

  19 Neboť místa tvá pustá a zpustošená a země zničení tvého budou právě nyní příliš těsné kvůli obyvatelům; a ti, kteří tě pohltili, budou daleko.

  20 Děti, které budeš míti poté, co ztratíš první, řeknou opět v uši tvé: Toto místo je pro mne příliš stísněné; dej mi místo, abych mohl bydliti.

  21 Pak si řekneš v srdci svém: Kdo mi zplodil tyto, vždyť jsem ztratila děti své a jsem opuštěná, zajatá a bloudím sem a tam? A kdo vychoval tyto? Vizte, zůstala jsem sama; tyto děti, kde byly

  22 Tak praví Pán Bůh: Viz, pozdvihnu ruku svou k pohanům a vyzdvihnu lidu korouhev svou; a oni přinesou syny tvé v náručí svém a dcery tvé budou neseny na ramenou jejich.

  23 A králové budou pěstouny tvými a královny jejich chůvami tvými; skloní se před tebou tváří svou k zemi a budou olizovati prach z nohou tvých; a ty poznáš, že já jsem Pán; neboť ti, kteří na mne čekají, nebudou zahanbeni.

  24 Neboť bude kořist odňata mocnému nebo budou podle zákona zajatí vysvobozeni

  25 Ale tak praví Pán, dokonce zajatí mocného budou odňati a kořist hrozného bude vysvobozena; neboť já budu bojovati s tím, kdo bojuje s tebou, a já zachráním děti tvé.

  26 A nakrmím ty, kteří tě utlačují, jejich vlastním masem; budou zpiti svou vlastní krví jako sladkým vínem; a veškeré tělo bude věděti, že já, Pán, jsem Spasitel tvůj a Vykupitel tvůj, Mocný Jákobův.