Kapitola 5

Saria se zpěčuje Lehimu–Oba se radují z návratu svých synů–Přinášejí oběti–Desky z mosazi obsahují spisy Mojžíšovy a proroků–Desky označují Lehiho za potomka Jozefova–Lehi prorokuje o svém semeni a zachování desek. Kolem roku 600–592 př. Kr.

  A stalo se, že poté, co jsme sešli do pustiny k svému otci, vizte, byl naplněn radostí, a také má matka Saria se nesmírně radovala, neboť vpravdě pro nás truchlila.

  Neboť se domnívala, že jsme zahynuli v pustině; a také se zpěčovala mému otci říkajíc, že je vizionářský muž; řkouc: Viz, ty jsi nás vyvedl ze země našeho dědictví a mých synů již není a my zahyneme v pustině.

  A těmito slovy se má matka zpěčovala otci.

  A stalo se, že můj otec k ní promluvil řka: Vím, že jsem vizionářský muž; neboť kdybych nebyl viděl Boží věci ve vidění, nebyl bych poznal dobrotivost Boží, ale zůstal bych v Jeruzalémě a zahynul bych se svými bratřími.

  Ale viz, obdržel jsem zemi zaslíbení a z toho všeho se raduji; ano, a já vím, že Pán vysvobodí mé syny z rukou Labanových a přivede je zpět k nám dolů do pustiny.

  A těmito slovy můj otec Lehi utěšoval mou matku Sarii ohledně nás, zatímco my jsme cestovali v pustině vzhůru k zemi Jeruzalém, abychom získali záznam Židů.

  A když jsme se navrátili ke stanu mého otce, vizte, jejich radost byla úplná a má matka byla utěšena.

  A ona promluvila řka: Nyní s jistotou vím, že Pán přikázal mému manželovi uprchnouti do pustiny; ano, a také s jistotou vím, že Pán ochraňoval mé syny a vysvobodil je z rukou Labanových a dal jim moc, aby mohli uskutečniti to, co jim Pán přikázal. A těmito slovy promluvila.

  A stalo se, že se nesmírně radovali a přinesli oběť a zápalné oběti Pánu; a vzdávali díky Bohu Izraelskému.

  10 A poté, co vzdali díky Bohu Izraelskému, můj otec Lehi vzal záznamy, jež byly vyryty na deskách z mosazi, a zkoumal je od počátku.

  11 A viděl, že obsahují pět knih Mojžíšových, jež podávají zprávu o stvoření světa, a také Adama a Evy, kteří byli našimi prvními rodiči;

  12 A také záznam o Židech od počátku až k počátku vlády Sedechiáše, krále judského;

  13 A také proroctví svatých proroků od počátku až k počátku vlády Sedechiášovy; a také mnohá proroctví, která byla promlouvána ústy Jeremiášovými.

  14 A stalo se, že můj otec Lehi nalezl na deskách z mosazi také rodokmen svých otců; pročež věděl, že je potomkem Jozefovým; ano, a to toho Jozefa, který byl synem Jákobovým, který byl prodán do Egypta a který byl zachován rukou Páně, aby mohl zachovati svého otce Jákoba a celý jeho dům, aby nezahynuli hladem.

  15 A byli také vyvedeni ze zajetí a ze země egyptské týmž Bohem, který je zachoval.

  16 A tak můj otec Lehi objevil rodokmen svých otců. A Laban byl také potomkem Jozefovým, pročež on a jeho otcové vedli tyto záznamy.

  17 A nyní, když můj otec toto vše viděl, byl naplněn Duchem a počal prorokovati o svém semeni –

  18 Že tyto desky z mosazi vyjdou ke všem národům, pokolením, jazykům a lidem, kteří jsou z jeho semene.

  19 Pročež, řekl, že tyto desky z mosazi nebudou nikdy zničeny; ani neztratí časem nic ze svého lesku. A prorokoval mnohé o svém semeni.

  20 A stalo se, že až dosud jsme já a můj otec zachovávali přikázání, jež nám Pán přikázal.

  21 A získali jsme záznamy, jak nám Pán přikázal, a zkoumali jsme je a shledali jsme, že jsou žádoucí; ano, dokonce velmi cenné pro nás, natolik, že můžeme zachovati přikázání Páně svým dětem.

  22 Pročež, byla to moudrost Pána, že je máme s sebou nésti, když jsme cestovali v pustině směrem k zemi zaslíbení.