První kniha Nefiova

Kapitola 5

Saria se zpěčuje Lehimu – Oba se radují z návratu svých synů – Přinášejí oběti – Desky z mosazi obsahují spisy Mojžíšovy a proroků – Desky označují Lehiho za potomka Jozefova – Lehi prorokuje o svém semeni a zachování desek. Kolem roku 600–592 př. Kr.

1 A stalo se, že poté, co jsme sešli do pustiny k svému otci, vizte, byl naplněn radostí, a také má matka aSaria se nesmírně radovala, neboť vpravdě pro nás truchlila.

2 Neboť se domnívala, že jsme zahynuli v pustině; a také se zpěčovala mému otci říkajíc, že je vizionářský muž; řkouc: Viz, ty jsi nás vyvedl ze země našeho dědictví a mých synů již není a my zahyneme v pustině.

3 A těmito slovy se má matka zpěčovala otci.

4 A stalo se, že můj otec k ní promluvil řka: Vím, že jsem avizionářský muž; neboť kdybych nebyl viděl Boží věci ve bvidění, nebyl bych poznal dobrotivost Boží, ale zůstal bych v Jeruzalémě a zahynul bych se svými bratřími.

5 Ale viz, obdržel jsem azemi zaslíbení a z toho všeho se raduji; ano, a já bvím, že Pán vysvobodí mé syny z rukou Labanových a přivede je zpět k nám dolů do pustiny.

6 A těmito slovy můj otec Lehi utěšoval mou matku Sarii ohledně nás, zatímco my jsme cestovali v pustině vzhůru k zemi Jeruzalém, abychom získali záznam Židů.

7 A když jsme se navrátili ke stanu mého otce, vizte, jejich radost byla úplná a má matka byla utěšena.

8 A ona promluvila řka: Nyní s jistotou vím, že Pán apřikázal mému manželovi uprchnouti do pustiny; ano, a také s jistotou vím, že Pán ochraňoval mé syny a vysvobodil je z rukou Labanových a dal jim moc, aby mohli buskutečniti to, co jim Pán přikázal. A těmito slovy promluvila.

9 A stalo se, že se nesmírně radovali a přinesli aoběť a zápalné oběti Pánu; a vzdávali bdíky Bohu Izraelskému.

10 A poté, co vzdali díky Bohu Izraelskému, můj otec Lehi vzal záznamy, jež byly vyryty na adeskách z mosazi, a zkoumal je od počátku.

11 A viděl, že obsahují pět aknih Mojžíšových, jež podávají zprávu o stvoření světa, a také Adama a Evy, kteří byli našimi prvními rodiči;

12 A také azáznam o Židech od počátku až k počátku vlády Sedechiáše, krále judského;

13 A také proroctví svatých proroků od počátku až k počátku vlády aSedechiášovy; a také mnohá proroctví, která byla promlouvána ústy bJeremiášovými.

14 A stalo se, že můj otec Lehi nalezl na adeskách z mosazi také rodokmen svých otců; pročež věděl, že je potomkem bJozefovým; ano, a to toho Jozefa, který byl synem cJákobovým, který byl dprodán do Egypta a který byl ezachován rukou Páně, aby mohl zachovati svého otce Jákoba a celý jeho dům, aby nezahynuli hladem.

15 A byli také avyvedeni ze zajetí a ze země egyptské týmž Bohem, který je zachoval.

16 A tak můj otec Lehi objevil rodokmen svých otců. A Laban byl také potomkem aJozefovým, pročež on a jeho otcové vedli tyto záznamy.

17 A nyní, když můj otec toto vše viděl, byl naplněn Duchem a počal prorokovati o svém semeni –

18 Že tyto desky z mosazi vyjdou ke všem národům, pokolením, jazykům a lidem, kteří jsou z jeho semene.

19 Pročež, řekl, že tyto desky z mosazi nebudou anikdy zničeny; ani neztratí časem nic ze svého lesku. A prorokoval mnohé o svém semeni.

20 A stalo se, že až dosud jsme já a můj otec zachovávali přikázání, jež nám Pán přikázal.

21 A získali jsme záznamy, jak nám Pán přikázal, a zkoumali jsme je a shledali jsme, že jsou žádoucí; ano, dokonce velmi acenné pro nás, natolik, že můžeme bzachovati přikázání Páně svým dětem.

22 Pročež, byla to moudrost Pána, že je máme s sebou nésti, když jsme cestovali v pustině směrem k zemi zaslíbení.