První kniha Nefiova

Kapitola 6

Nefi píše o věcech Božích – Nefiovým záměrem je přesvědčiti lidi, aby přišli k Bohu Abrahamovu a byli spaseni. Kolem roku 600–592 př. Kr.

1 A nyní já, Nefi, neuvádím rodokmen svých otců v atéto části svého záznamu; ani ho neuvedu nikdy později na těchto bdeskách, které píši; neboť je uveden v záznamu, který vede můj cotec; pročež, nepíši ho v tomto díle.

2 Neboť postačí mi říci, že jsme potomky aJozefovými.

3 A nevadí mi, že podrobně nepodám úplnou zprávu o všech věcech svého otce, neboť nemohou býti napsány na atěchto deskách, protože potřebuji místo, abych mohl psáti o věcech Božích.

4 Neboť veškerým mým záměrem je, abych apřesvědčil lidi, aby bpřišli k Bohu Abrahamovu a Bohu Izákovu a Bohu Jákobovu a byli spaseni.

5 Pročež to, co se alíbí světu, nepíši, ale píši to, co se líbí Bohu a těm, kteří nejsou ze světa.

6 Pročež, dám přikázání svému semeni, aby nezaplňovali tyto desky tím, co nemá hodnotu pro děti lidské.