Kapitola 9

Nefi zhotovuje dva druhy záznamů–Oba se nazývají desky Nefiovy–Větší desky obsahují světské dějiny; menší se zabývají především posvátnými věcmi. Kolem roku 600–592 př. Kr.

  A všechno toto můj otec viděl a slyšel a promlouval, když dlel ve stanu v údolí Lemuel, a také mnohem více věcí, které nemohou býti vypsány na těchto deskách.

  A nyní, jak jsem promluvil o těchto deskách, vizte, nejsou to desky, na kterých činím úplnou zprávu o dějinách svého lidu; neboť oněm deskám, na kterých činím úplnou zprávu o svém lidu, jsem dal jméno Nefi; pročež, nazývají se desky Nefiovy podle mého vlastního jména; a tyto desky se nazývají také desky Nefiovy.

  Nicméně jsem dostal přikázání od Pána, abych zhotovil tyto desky ke zvláštnímu účelu, aby byla vyryta zpráva o službě stran mého lidu.

  Na oněch druhých deskách má býti vyryta zpráva o vládě králů a válkách a svárech mého lidu; pročež tyto desky jsou z větší části o službě; a ony druhé desky jsou z větší části o vládě králů a válkách a svárech mého lidu.

  Pročež, Pán mi přikázal, abych zhotovil tyto desky pro moudrý záměr v něm, kterýžto záměr já neznám.

  Ale Pán zná všechny věci od počátku; pročež, připravuje cestu, aby uskutečnil všechna svá díla mezi dětmi lidskými; neboť vizte, má veškerou moc, aby naplnil všechna svá slova. A tak tomu jest. Amen.