První kniha Nefiova

Kapitola 9

Nefi zhotovuje dva druhy záznamů – Oba se nazývají desky Nefiovy – Větší desky obsahují světské dějiny; menší se zabývají především posvátnými věcmi. Kolem roku 600–592 př. Kr.

1 A všechno toto můj otec viděl a slyšel a promlouval, když dlel ve stanu v aúdolí Lemuel, a také mnohem více věcí, které nemohou býti vypsány na těchto deskách.

2 A nyní, jak jsem promluvil o těchto deskách, vizte, nejsou to desky, na kterých činím úplnou zprávu o dějinách svého lidu; neboť oněm adeskám, na kterých činím úplnou zprávu o svém lidu, jsem dal jméno Nefi; pročež, nazývají se desky Nefiovy podle mého vlastního jména; a tyto desky se nazývají také desky Nefiovy.

3 Nicméně jsem dostal přikázání od Pána, abych zhotovil tyto desky ke zvláštnímu aúčelu, aby byla vyryta zpráva o bslužbě stran mého lidu.

4 Na oněch druhých deskách má býti vyryta zpráva o vládě králů a válkách a svárech mého lidu; pročež tyto desky jsou z větší části o službě; a ony adruhé desky jsou z větší části o vládě králů a válkách a svárech mého lidu.

5 Pročež, Pán mi přikázal, abych zhotovil tyto desky pro amoudrý záměr v něm, kterýžto záměr já neznám.

6 Ale Pán azná všechny věci od počátku; pročež, připravuje cestu, aby uskutečnil všechna svá díla mezi dětmi lidskými; neboť vizte, má veškerou bmoc, aby naplnil všechna svá slova. A tak tomu jest. Amen.