Ko e ʻUluaki Tohi ʻa Nīfaí

Vahe 9

ʻOku hiki ʻe Nīfai ha lekooti ʻe ua—ʻOku ui kinaua taki taha ko e ngaahi peleti ʻa Nīfaí—ʻOku ʻi he ngaahi peleti lalahí ʻa e hisitōlia fakatuʻasinó; pea ʻoku fakatautautefito ʻa e ngaahi peleti īkí ki he ngaahi meʻa ʻoku toputapú. Taʻu 600–592 K.M. nai.

1 Pea ko e ngaahi meʻá ni kotoa naʻe mamata, mo fanongo, mo lea ʻaki, ʻe heʻeku tamaí, lolotonga ʻene nofo ʻi ha fale fehikitaki, ʻi he ateleʻa ko Lēmiuelá, kae ʻumaʻā mo ha toe ngaahi meʻa lahi ange ʻaupito, ʻoku ʻikai lava ʻo tohi ʻi he ngaahi peleti ko ʻení.

2 Pea ko ʻeni, hangē ko ʻeku lau ʻo kau ki he ngaahi peleti ko ʻení, vakai ʻoku ʻikai ko e ngaahi peleti ia ʻa ia ʻoku ou hiki ai ha fakamatala kakato ʻo e hisitōlia ʻo hoku kakaí; he ko e ngaahi apeleti ʻa ia ʻoku ou hiki ai ha fakamatala kakato ʻo hoku kakaí kuó u ʻai ki ai ʻa e hingoa ko Nīfaí; ko ia, ʻoku ou ui ia ko e ngaahi peleti ʻa Nīfaí, ko e tauhingoa ki hoku hingoa ʻoʻokú; pea ʻoku ui foki mo e ngaahi peleti ko ʻení ko e ngaahi peleti ʻa Nīfaí.

3 Ka neongo iá, kuó u maʻu ha fekau mei he ʻEikí ke u ngaohi ʻa e ngaahi peleti ko ʻení, koeʻuhi ko e aʻuhinga pē taha ke ʻi ai ha tohi tongitongi ʻo e ngaahi bngāue fakalotu ʻa hoku kakaí.

4 Ko e ngaahi peleti ʻe tahá ʻe tongitongi ai ha fakamatala ki he pule ʻa e ngaahi tuʻí mo e ngaahi taú mo e ngaahi fekeʻikeʻi ʻa hoku kakaí; ko ia kuo ngaohi ʻa e ngaahi peleti ko ʻení koeʻuhi ke ʻi ai ʻa e konga lahi ʻo e ngaahi meʻa fakalotú; pea ko e ngaahi peleti ʻe atahá kuo ngaohi ia koeʻuhi ke ʻi ai ha konga lahi ʻo e pule ʻa e ngaahi tuʻí mo e ngaahi taú mo e ngaahi fekeʻikeʻi ʻa hoku kakaí.

5 Ko ia, kuo fekau ai kiate au ʻe he ʻEikí ke u ngaohi ʻa e ngaahi peleti ko ʻení koeʻuhi ko ha taumuʻa afakapotopoto ʻokú ne ʻafioʻi, pea ko ha ʻuhinga ʻoku ʻikai te u ʻiloʻi.

6 Ka ʻoku aʻafioʻi ʻe he ʻEikí ʻa e meʻa kotoa pē talu mei he kamataʻangá; ko ia, ʻokú ne teuteuʻi ʻa e founga ʻe lava ʻo fakahoko ai ʻa ʻene ngaahi ngāue kotoa pē ʻi he fānau ʻa e tangatá; he vakai, ʻoku ʻiate ia ʻa e bmālohi kotoa pē ke fakahoko ʻaki ʻa ʻene ngaahi folofola kotoa pē. Pea ʻoku pehē pē. ʻĒmeni.