Die Eerste Boek van Nefi

1 Nefi 

’n Kroniek van Lehi en sy vrou Saria, en sy vier seuns, wat genoem is, (beginnende by die oudste) Laman, Lemuel, Sam, en Nefi. Die Here waarsku Lehi om te vertrek uit die land Jerusalem, omdat hy profeteer tot die volk aangaande hul ongeregtigheid en hulle soek om sy lewe te vernietig. Hy onderneem ’n reis van drie dae die wildernis binne met sy gesin. Nefi neem sy broers en keer terug na die land Jerusalem om die kronieke van die Jode in die hande te kry. Die kroniek van hul verdrukkinge. Hulle neem die dogters van Ismael tot vrou. Hulle neem hul gesinne en trek die wildernis binne. Hul ontberinge en verdrukkinge in die wildernis. Die roete van hulle reise. Hulle kom by die groot waters aan. Nefi se broers rebelleer teen hom. Hy beskaam hulle en bou ’n skip. Hulle noem die naam van die plek Oorvloed. Hulle seil oor die groot waters na die beloofde land, ensovoorts. Dit is volgens die kroniek van Nefi; of, met ander woorde, ek, Nefi, het hierdie kroniek geskrywe.
Hoofstuk 1

Nefi begin die kroniek van sy volk—Lehi sien in ’n visioen ’n kolom van vuur en lees uit ’n boek van profesie—Hy loof God, voorspel die koms van die Messias, en profeteer aangaande die vernietiging van Jerusalem—Hy word vervolg deur die Jode. Ongeveer 600 v.C.

Hoofstuk 2

Lehi neem sy gesin die wildernis binne by die Rooi See—Hulle laat hul besittings agter—Lehi offer ’n offerande aan die Here en leer sy seuns om die gebooie te onderhou—Laman en Lemuel murmureer teen hul vader—Nefi is gehoorsaam en bid in geloof; die Here spreek met hom, en hy word gekies om te heers oor sy broers. Ongeveer 600 v.C.

Hoofstuk 3

Lehi se seuns keer terug na Jerusalem om die plate van brons te verkry—Laban weier om die plate te oorhandig—Nefi spoor sy broers aan en bemoedig hulle—Laban steel hulle eiendom en poog om hulle dood te maak—Laman en Lemuel slaan Nefi en Sam en word vermaan deur ’n engel. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 4

Nefi dood Laban op die Here se bevel en verkry dan die plate van brons deur strategie—Zoram kies om aan te sluit by Lehi se gesin in die wildernis. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 5

Saria kla teen Lehi—Beide verbly hulle oor die terugkeer van hul seuns—Hulle offer offerandes—Die plate van brons bevat geskrifte van Moses en die profete—Die plate identifiseer Lehi as ’n afstammeling van Josef—Lehi profeteer aangaande sy saad en die bewaring van die plate. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 6

Nefi skryf oor die dinge van God—Nefi se doel is om mense te oorreed om na die God van Abraham te kom en gered te word. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 7

Lehi se seuns keer terug na Jerusalem en nooi Ismael en sy huishouding uit om by hulle aan te sluit op hulle reis—Laman en andere rebelleer—Nefi vermaan sy broers om geloof in die Here te hê—Hulle bind hom vas met toue en beplan sy vernietiging—Hy word bevry deur die mag van geloof—Sy broers vra om vergifnis—Lehi en sy geselskap offer offerandes en brandoffers. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 8

Lehi sien ’n visioen van die boom van die lewe—Hy eet van die vrugte daarvan en begeer dat sy gesin dieselfde sal doen—Hy sien ’n staaf van yster, ’n eng en smal pad, en die miste van duisternis wat mense omhul—Saria, Nefi en Sam eet van die vrugte, maar Laman en Lemuel weier. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 9

Nefi maak twee stelle kronieke—Elkeen word genoem die plate van Nefi—Die groter plate bevat ’n wêreldse geskiedenis; die kleiner plate handel hoofsaaklik oor heilige dinge. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 10

Lehi voorspel dat die Jode gevange geneem sal word deur die Babiloniërs—Hy vertel van die koms van ’n Messias onder die Jode, ’n Saligmaker, ’n Verlosser—Lehi vertel ook van die koms van die een wat die Lam van God sou doop—Lehi vertel van die dood en die opstanding van die Messias—Hy vergelyk die verstrooiing en versameling van Israel met ’n olyfboom—Nefi praat van die Seun van God, van die gawe van die Heilige Gees, en van die behoefte vir regverdigheid. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 11

Nefi sien die Gees van die Here en word in ’n visioen die boom van die lewe getoon—Hy sien die moeder van die Seun van God en leer van die neerdalendheid van God—Hy sien die doop, bediening, en kruisiging van die Lam van God—Hy sien ook die roeping en bediening van die Twaalf Apostels van die Lam. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 12

Nefi sien in ’n visioen die land van belofte; die regverdigheid, ongeregtigheid en ondergang van sy bewoners; die koms van die Lam van God onder hulle; hoe die Twaalf Dissipels en die Twaalf Apostels Israel sal oordeel, en die verfoeilike en vieslike toestand van diegene wat in ongeloof kwyn. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 13

Nefi sien in ’n visioen die kerk van die duiwel wat opgerig is onder die nie-Jode, die ontdekking en kolonisering van Amerika, die verlies van vele eenvoudige en kosbare dele van die Bybel, die daaruitvloeiende toestand van afvalligheid van die nie-Jode, die herstelling van die evangelie, die skrifture van die laaste dae wat te voorskyn kom, en die opbouing van Sion. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 14

’n Engel vertel vir Nefi van die seëninge en vervloekinge wat oor die nie-Jode sal kom—Daar is net twee kerke: die Kerk van die Lam van God en die kerk van die duiwel—Die Heiliges van God onder alle nasies word vervolg deur die groot en gruwelike kerk—Die Apostel Johannes sal skryf oor die einde van die wêreld. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 15

Lehi se saad sal die evangelie ontvang van die nie-Jode in die laaste dae—Die versameling van Israel word vergelyk met ’n olyfboom waarvan die natuurlike takke weer geënt sal word—Nefi lê die visioen van die boom van die lewe uit en spreek oor die geregtigheid van God in die skeiding van die bose en die regverdiges. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 16

Die bose vind die waarheid moeilik aanvaarbaar—Lehi se seuns trou met die dogters van Ismael—Die Liahona wys hulle die weg aan in die wildernis—Boodskappe van die Here word van tyd tot tyd op die Liahona geskryf—Ismael sterf; sy gesin murmureer as gevolg van verdrukkinge. Ongeveer 600–592 v.C.

Hoofstuk 17

Nefi word gebied om ’n skip te bou—Sy broers staan hom teen—Hy vermaan hulle deur die geskiedenis van God se handelinge met Israel te verhaal—Nefi is gevul met die mag van God—Sy broers word verbied om hom aan te raak uit vrees dat hulle soos ’n riet sal verdroog. Ongeveer 592–591 v.C.

Hoofstuk 18

Die skip word voltooi—Die geboortes van Jakob en Josef word genoem—Die geselskap gaan aan boord vir die beloofde land—Die seuns van Ismael en hul vroue doen mee aan luidrugtigheid en rebellie—Nefi word vasgebind en die skip word terruggedryf deur ’n geweldige storm—Nefi word bevry, en deur sy gebed bedaar die storm—Die mense kom aan in die beloofde land. Ongeveer 591–589 v.C.

Hoofstuk 19

Nefi maak plate van erts en teken die geskiedenis van sy mense op—Die God van Israel sal seshonderd jaar vanaf die tyd wat Lehi Jerusalem verlaat het, kom—Nefi vertel van sy lyding en kruisiging—Die Jode sal verag word en verstrooi word tot die laaste dae, wanneer hulle sal terugkeer na die Here. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofstuk 20

Die Here openbaar sy voorneme aan Israel—Israel is gekies in die smeltkroes van verdrukking en moet uitgaan van Babilon—Vergelyk Jesaja 48. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofstuk 21

Die Messias sal ’n lig wees vir die nie-Jode en sal die gevangenes bevry—Israel sal versamel word met krag in die laaste dae—Konings sal hul pleegvaders wees—Vergelyk Jesaja 49. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofstuk 22

Israel sal verstrooi word oor die hele aangesig van die aarde—Die nie-Jode sal Israel versorg en voed met die evangelie in die laaste dae—Israel sal bymekaargemaak word en gered word, en die bose sal brand soos stoppels—Die koninkryk van die duiwel sal vernietig word, en Satan sal gebind word. Ongeveer 588–570 v.C.