Първата Книга на Нефи

1 Нефи 

Разказ за Лехий и неговата жена Сария, и за четиримата му синове, наричани (започвайки от най-стария) Ламан, Лемуил, Сам и Нефи. Господ предупреждава Лехий да напусне земята на Ерусалим, защото той пророкува на людете относно тяхното беззаконие и те се опитват да отнемат живота му. Той пътува три дена през пустошта със семейството си. Нефи взема братята си и се връща в земята на Ерусалим, за да се сдобие с летописа на юдеите. Разказ за техните страдания. Те вземат дъщерите на Исмаил за жени. Те вземат семействата си и тръгват в пустошта. Техните страдания и нещастия в пустошта. Ходът на пътуванията им. Те достигат до обширните води. Братята на Нефи се бунтуват против него. Той ги обърква и построява един кораб. Те дават на мястото името Изобилие. Прекосяват обширните води и пристигат в обетованата земя, и тъй нататък. Това е според разказа на Нефи; или с други слова, аз, Нефи, написах този летопис.
Глава 1

Нефи започва летописа на народа си. Лехий вижда във видение стълб от огън и чете от една книга на пророчества. Той слави Бога, предсказва пришествието на Месията и пророкува относно унищожението на Ерусалим. Той е преследван от юдеите. Около 600 г. пр. Хр.

Глава 2

Лехий взема семейството си в пустошта край Червеното море. Те оставят имота си. Лехий принася жертва на Господа и учи синовете си да спазват заповедите. Ламан и Лемуил роптаят срещу баща си. Нефи е послушен и се моли с вяра; Господ му говори и той е избран да управлява братята си. Около 600 г. пр. Хр.

Глава 3

Синовете на Лехий се връщат в Ерусалим, за да се сдобият с плочите от пиринч. Лаван отказва да предаде плочите. Нефи увещава и насърчава братята си. Лаван открадва тяхната собственост и се опитва да ги убие. Ламан и Лемуил удрят Нефи и Сам, но са порицани от един ангел. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 4

Нефи убива Лаван по заповед на Господ и се сдобива с плочите от пиринч чрез хитрост. Зорам избира да се присъедини към семейството на Лехий в пустошта. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 5

Сария се оплаква от Лехий. И двамата се радват на завръщането на синовете им. Те принасят жертви. Плочите от пиринч съдържат писанията на Моисей и на пророците. Плочите определят Лехий като потомък на Иосиф. Лехий пророкува относно потомството си и запазването на плочите. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 6

Нефи пише за Божиите неща. Целта на Нефи е да убеди човеците да дойдат при Бога на Авраам и да бъдат спасени. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 7

Синовете на Лехий се завръщат в Ерусалим и поканват Исмаил и домочадието му да се присъединят към тях в тяхното пътуване. Ламан и другите се бунтуват. Нефи увещава братята си да имат вяра в Господа. Те го завързват с върви и замислят неговото унищожение. Той е освободен чрез силата на вярата. Братята му молят за прошка. Лехий и придружаващите го принасят жертва и всеизгаряния. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 8

Лехий има видение за дървото на живота. Той взема от неговия плод и желае семейството му да направи същото. Той вижда прът от желязо, една стеснена и тясна пътека и мъглите от мрак, които обгръщат човеците. Сария, Нефи и Сам вземат от плода, но Ламан и Лемуил отказват. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 9

Нефи прави два набора от летописи. Всеки един от тях е наречен плочи на Нефи. По-големите плочи съдържат светската история, а по-малките разглеждат най-вече свещени неща. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 10

Лехий предсказва, че юдеите ще бъдат взети в плен от вавилонците. Той разказва за идването сред юдеите на един Месия, Спасител и Изкупител. Лехий разказва също за идването на един, който трябва да кръсти Агнеца Божий. Лехий разказва за смъртта и възкресението на Месията. Той сравнява разпръскването и събирането на Израил с маслиново дърво. Нефи говори за Божия Син, за дара на Светия Дух и за необходимостта от праведност. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 11

Нефи вижда Духа Господен и му е показано във видение дървото на живота. Той вижда майката на Сина Божий и научава за благоволението Божие. Той вижда кръщението, служението и разпъването на Агнеца Божий. Той вижда също така призоваването и служението на Дванадесетте апостоли на Агнеца. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 12

Нефи вижда във видение земята на обета, праведността, беззаконието и падението на нейните обитатели; пришествието на Агнеца Божий между тях; как Дванадесетте ученици и Дванадесетте апостоли ще съдят Израил; презряното и нечисто състояние на онези, които чезнат в неверие. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 13

Нефи вижда във видение църквата на дявола, установена сред езичниците, откриването и колонизирането на Америка, изгубването на много ясни и ценни части от Библията, последвалото състояние на вероотстъпничество на езичниците, възстановяването на Евангелието, появата на писание от последните дни и изграждането на Сион. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 14

Един ангел съобщава на Нефи за благословиите и проклятията, които ще паднат върху езичниците. Има само две църкви: Църквата на Агнеца Божий и църквата на дявола. Божиите светии във всички страни са преследвани от голямата и мерзка църква. Апостол Иоан ще пише относно края на света. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 15

Лехиевото потомство трябва да получи Евангелието от езичниците в последните дни. Събирането на Израил е оприличено на маслиново дърво, чиито естествени клони ще бъдат отново присадени. Нефи тълкува видението на дървото на живота и говори за правосъдието на Бога в разделянето на нечестивите от праведните. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 16

Нечестивите намират истината за тежка. Лехиевите синове се оженват за дъщерите на Исмаил. Лиахоната направлява хода им в пустошта. От време на време върху Лиахоната се изписват Господни послания. Исмаил умира; неговото семейство роптае поради бедствията. Около 600–592 г. пр. Хр.

Глава 17

На Нефи му е заповядано да построи кораб. Братята му се противопоставят. Той ги увещава, преразказвайки им историята на взаимоотношенията на Бог с Израил. Нефи е изпълнен със силата Божия. На братята му е забранено да се докосват до него, да не би да изсъхнат като суха тръстика. Около 592–591 г. пр. Хр.

Глава 18

Корабът е завършен. Споменават се ражданията на Яков и Иосиф. Цялата група се качва на кораба и потегля за обетованата земя. Синовете на Исмаил и техните жени участват в бурни веселия и бунт. Нефи е завързан и ужасна буря отнася кораба назад. Нефи е освободен и бурята спира благодарение на молитвата му. Хората пристигат в обетованата земя. Около 591–589 г. пр. Хр.

Глава 19

Нефи прави плочи от руда и записва историята на своя народ. Богът на Израил ще дойде шестстотин години след времето, когато Лехий напуска Ерусалим. Нефи разказва за Неговите страдания и разпъването Му. Юдеите ще бъдат презирани и разпръснати до последните дни, когато те ще се завърнат при Господа. Около 588–570 г. пр. Хр.

Глава 20

Господ разкрива целите Си на Израил. Израил е бил избран в пещта на страданията и трябва да напусне Вавилон. Сравни с Исаия, гл. 48. Около 588–570 г. пр. Хр.

Глава 21

Месията ще бъде светлина за езичниците и ще освободи затворниците. Израил ще бъде обединен със сила в последните дни. Царе ще бъдат техните бащи-хранители. Сравни с Исаия, гл. 49. Около 588–570 г. пр. Хр.

Глава 22

Израил ще бъде разпръснат по цялото лице на земята. Езичниците ще закърмят и подхранват Израил с Евангелието в последните дни. Израил ще бъде събран и спасен, а грешните ще изгорят като стърнище. Царството на дявола ще бъде разрушено, а Сатана ще бъде завързан. Около 588–570 г. пр. Хр.