Ang Unang Basahon ni Nephi

1 Nephi 

Ang asoy ni Lehi ug sa iyang asawa nga si Sariah, ug sa iyang upat ka anak nga mga lalaki nga ginganlan, (sugod sa kamagulangan) si Laman, Lemuel, Sam ug Nephi. Ang Ginoo mipasidaan kang Lehi nga mobiya siya sa yuta sa Jerusalem, tungod sa iyang gipanagna ngadto sa mga katawhan mahitungod sa ilang kadautan ug sila nagtinguha paghunos sa iyang kinabuhi. Miabut og tulo ka mga adlaw ang ilang panaw ngadto sa kamingawan uban sa iyang banay. Gidala ni Nephi ang iyang igsoon nga mga lalaki ug mibalik sa yuta sa Jerusalem aron pagkuha sa talaan sa mga Judeo. Ang asoy sa ilang mga kasakit. Sila nangasawa sa mga anak ni Ishmael. Sila midala sa ilang kabanayan ngadto sa kamingawan. Ang ilang mga pag-antus ug mga kasakit sa kamingawan. Ang giagian sa ilang mga panaw. Sila miabut sa dagat. Ang igsoon nga mga lalaki ni Nephi misukol batok kaniya. Siya mimaymay kanila sa pagpaubos, ug mihimo og usa ka barko. Ginganlan nila ang dapit og Bountiful. Sila mitabok sa kadagatan paingon sa yuta sa saad. Kini sumala sa kasaysayan ni Nephi; o sa laktud nga pagkasulti, ako, si Nephi, ang misulat niini nga talaan.
Kapitulo 1

Si Nephi misugod sa talaan sa iyang mga katawhan—Nakita ni Lehi sa usa ka panan-awon ang dako nga gilis sa kalayo ug nagbasa gikan sa basahon sa panagna—Gidayeg niya ang Dios, gitagna ang pag-anhi sa Mesiyas, ug gitagna ang pagkalaglag sa Jerusalem—Siya gigukod sa mga Judeo. Mga 600 B.C.

Kapitulo 2

Gidala ni Lehi ang iyang banay ngadto sa kamingawan dapit sa Pulang Dagat—Sila mibiya sa ilang kabtangan—Si Lehi naghalad og sakripisyo ngadto sa Ginoo ug nagtudlo sa iyang mga anak nga lalaki sa paghupot sa mga sugo—Si Laman ug si Lemuel nagbagulbol batok sa ilang amahan—Si Nephi masulundon ug nag-ampo sa hugot nga pagtuo; ang Ginoo nakigsulti kaniya, ug siya napili nga momando sa iyang mga igsoon. Mga 600 B.C.

Kapitulo 3

Ang anak ni Lehi nga mga lalaki mibalik sa Jerusalem aron sa pagkuha sa mga palid nga tumbaga—Si Laban midumili sa paghatag sa mga palid—Si Nephi miawhag ug midasig sa iyang igsoon nga mga lalaki—Si Laban mikawat sa ilang kabtangan ug misulay sa pagpatay kanila—Si Laman ug si Lemuel mibunal ni Nephi ug ni Sam ug gibadlong sa anghel. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 4

Si Nephi mipatay ni Laban sa sugo sa Ginoo ug unya mikuha sa mga palid nga tumbaga pinaagi sa usa ka laang—Si Zoram mipili sa pagkuyog sa banay ni Lehi didto sa kamingawan. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 5

Si Sariah nagmulo batok kang Lehi—Ang duha nagmaya sa paghibalik sa ilang mga anak nga lalaki—Sila mihalad og mga sakripisyo—Ang mga palid nga tumbaga naglakip sa mga sinulat ni Moises ug sa mga propeta—Ang mga palid mipaila kang Lehi ingon nga usa ka kaliwat ni Jose—Si Lehi nanagna mahitungod sa iyang binhi ug sa pagtipig sa mga palid. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 6

Si Nephi misulat sa mga butang sa Dios—Ang kang Nephi nga tuyo mao ang pagkabig sa mga tawo pagpaduol ngadto sa Dios ni Abraham ug maluwas. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 7

Mga anak ni Lehi mibalik sa Jerusalem ug midani kang Ishmael ug sa iyang banay sa pagkuyog kanila sa ilang panaw—Si Laman ug ang uban misukol—Si Nephi miawhag sa iyang mga igsoon nga lalaki sa pagbaton sa hugot nga pagtuo sa Ginoo—Sila migapos kaniya sa pisi ug milaraw sa pagpatay kaniya—Siya naluwas sa gahum sa hugot nga pagtuo—Ang iyang igsoon nga mga lalaki nangayo og pasaylo—Si Lehi ug ang iyang mga kauban mihalad og sakripisyo ug mga sinunog nga halad. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 8

Si Lehi nakakita og usa ka panan-awon sa kahoy sa kinabuhi—Siya mikaon sa bunga niini ug mitinguha nga ang iyang banay mobuhat sa ingon—Siya nakakita og usa ka gunitanan nga puthaw, usa ka higpit ug pig-ot nga agianan, ug mga gabon sa kangitngit nga nagtabon sa mga tawo—Si Sariah, Nephi, ug si Sam mikaon sa bunga, apan si Laman ug si Lemuel midumili. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 9

Si Nephi naghimo og duha ka hut-ong sa mga talaan—Ang matag usa gitawag og mga palid ni Nephi—Ang mga dagko nga palid naglangkob sa sekular nga kasaysayan; ang mga gagmay niini naghisgot sa sagrado nga mga butang. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 10

Si Lehi mitagna nga ang mga Judeo mabihag sa mga taga-Babelon—Siya misulti sa pag-anhi taliwala sa mga Judeo sa usa ka Mesiyas, sa usa ka Manluluwas, sa usa ka Manunubos—Si Lehi misulti usab sa pag-anhi sa usa kinsa kinahanglan mobunyag sa Kordero sa Dios—Si Lehi misulti sa kamatayon ug sa pagkabanhaw sa Mesiyas—Siya mitandi sa pagkatibulaag ug pagkapundok sa Israel ngadto sa usa ka kahoy nga oliba—Si Nephi namulong mahitungod sa Anak sa Dios, sa gasa sa Espiritu Santo, ug sa panginahanglan sa pagkamatarung. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 11

Si Nephi nakakita sa Espiritu sa Ginoo ug gipakita sa panan-awon sa kahoy sa kinabuhi— Siya nakakita sa inahan sa Anak sa Dios ug nasayud sa pagpakatawo sa Dios—Siya nakakita sa pagbunyag, pagpangalagad, ug ang paglansang sa krus sa Kordero sa Dios—Siya nakakita usab sa pagtawag ug pagpangalagad sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Kordero. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 12

Si Nephi nakakita sa usa ka panan-awon sa yuta sa saad; ang pagkamatarung, pagkadautan, ug ang pagkapukan sa mga lumulupyo niini; ang pag-abut sa Kordero sa Dios diha kanila; unsaon sa Napulog Duha ka mga Tinun-an ug sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa paghukom sa Israel; ug ang makalagot ug mahugaw nga kahimtang niadto kinsa mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 13

Si Nephi nakakita diha sa panan-awon sa simbahan sa yawa nga gitukod taliwala sa mga Hentil, sa pagkakaplag ug pagkasakop sa America, sa pagkawala sa daghan nga yano ug bililhon nga mga bahin sa Biblia; sa sangputanan nga kahimtang sa hingpit nga pagbiya sa mga Hentil; sa pagpahiuli sa ebanghelyo, sa pagtungha sa kasulatan sa ulahing mga adlaw, ug sa pagtukod sa Zion. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 14

Usa ka anghel misulti kang Nephi sa mga panalangin ug sa mga tunglo nga modangat diha sa mga Hentil—Adunay duha lamang ka mga simbahan: ang Simbahan sa Kordero sa Dios ug ang simbahan sa yawa—Ang mga Santos sa Dios sa tanan nga mga kanasuran gipanggukod pinaagi sa dako ug salawayon nga simbahan—Ang Apostol Juan mosulat mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 15

Ang binhi ni Lehi makadawat sa ebanghelyo gikan sa mga Hentil sa ulahing mga adlaw—Ang pagkapundok sa Israel nahisama ngadto sa kahoy nga oliba kansang kinaiyanhon nga mga sanga ibalik pagsumbak—Si Nephi mihubad sa panan-awon sa kahoy sa kinabuhi ug namulong sa kaangayan sa Dios sa pagbahin sa mga dautan gikan sa mga matarung. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 16

Ang mga dautan naghunahuna nga ang kamatuoran malisud—Ang anak nga mga lalaki ni Lehi nangasawa sa anak nga mga babaye ni Ishmael—Ang Liahona migiya sa ilang agianan paingon sa kamingawan—Mga mensahe gikan sa Ginoo nahisulat sa Liahona matag karon og unya—Si Ishmael namatay; ang iyang pamilya mibagulbol tungod sa mga kasakit. Mga 600–592 B.C.

Kapitulo 17

Si Nephi gisugo sa paghimo og usa ka barko—Ang iyang igsoon misupak kaniya—Siya miawhag kanila pinaagi sa pagsubay sa kasaysayan sa mga pagdumala sa Dios uban sa Israel—Si Nephi napuno sa gahum sa Dios—Ang iyang mga kaigsoonan gidid-an sa paghikap kaniya, tingali unya og sila malawos ingon sa laya nga bugang. Mga 592–591 B.C.

Kapitulo 18

Ang barko nahuman—Ang pagkatawo ni Jacob ug ni Joseph gihisgutan—Ang kaubanan misakay padulong sa gisaad nga yuta—Ang anak nga mga lalaki ni Ishmael ug ang ilang mga asawa miapil sa hudyaka ug pagsukol—Si Nephi gigapos, ug ang barko gipadpad og balik sa usa ka mabangis nga unos—Si Nephi gibuhian, ug pinaagi sa iyang pag-ampo ang bagyo milurang—Sila miabut sa gisaad nga yuta. Mga 591–589 B.C.

Kapitulo 19

Si Nephi naghimo og mga palid nga oro ug nagtala sa kasaysayan sa iyang mga katawhan—Ang Dios sa Israel moabut unom ka gatus ka mga tuig gikan sa panahon sa pagbiya ni Lehi sa Jerusalem—Si Nephi nagsaysay sa Iyang mga pag-antus ug paglansang diha sa krus—Ang mga Judeo pagabiay-biayon ug pagakatagon hangtud sa ulahing mga adlaw, kon sila mobalik na ngadto sa Ginoo. Mga 588–570 B.C.

Kapitulo 20

Ang Ginoo mipadayag sa iyang mga katuyoan ngadto sa Israel—Ang Israel napili diha sa hudno sa kasakit, ug nga mogula gikan sa Babelon—Itandi sa Isaias 48. Mga 588–570 B.C.

Kapitulo 21

Ang Mesiyas mahimo nga usa ka kahayag ngadto sa mga Hentil ug moluwas sa mga binilanggo—Ang Israel pagapundukon uban ang gahum sa katapusan nga mga adlaw—Ang mga hari mahimo nga ilang tigmatuto nga mga amahan—Itandi sa Isaias 49. Mga 588–570 B.C.

Kapitulo 22

Ang Israel pagakatagon diha ibabaw sa tanan nga yuta—Ang mga Hentil mao ang momatuto ug moamuma sa Israel uban sa ebanghelyo diha sa katapusan nga mga adlaw—Ang Israel pagatigumon ug pagaluwason, ug ang mga dautan masunog ingon sa dagami—Ang gingharian sa yawa pagalaglagon, ug si Satanas pagagapuson. Mga 588–570 B.C.