První kniha Nefiova

1. Nefi 

Zpráva o Lehim a jeho manželce Sarii a jeho čtyřech synech, kteří se jmenovali (počínaje nejstarším) Laman, Lemuel, Sam a Nefi. Pán varuje Lehiho, aby opustil zemi Jeruzalém, neboť prorokuje lidem o jejich nepravosti a oni mu usilují o život. Vydá se s rodinou na tři dny cesty do pustiny. Nefi bere své bratry a vrací se do země Jeruzalém pro záznam o Židech. Zpráva o jejich utrpení. Berou si za manželky dcery Izmaelovy. Berou své rodiny a odcházejí do pustiny. Jejich utrpení a strasti v pustině. Průběh jejich putování. Přicházejí k velikým vodám. Nefiovi bratří se proti němu bouří. On je zahanbuje a staví loď. Nazývají toto místo Hojnost. Přeplouvají veliké vody do zaslíbené země a tak dále. Toto je podle zprávy Nefiovy; neboli jinými slovy já, Nefi, jsem napsal tento záznam.
Kapitola 1

Nefi začíná vésti záznam o svém lidu – Lehi vidí ve vidění sloup ohně a čte z knihy proroctví – Chválí Boha, předpovídá příchod Mesiáše a prorokuje zničení Jeruzaléma – Je pronásledován Židy. Kolem roku 600 př. Kr.

Kapitola 2

Lehi bere svou rodinu do pustiny u Rudého moře – Opouštějí svůj majetek – Lehi přináší oběť Pánu a učí své syny zachovávati přikázání – Laman a Lemuel reptají proti otci – Nefi je poslušný a modlí se s vírou; Pán k němu promlouvá a on je vyvolen, aby panoval nad svými bratřími. Kolem roku 600 př. Kr.

Kapitola 3

Lehiovi synové se vracejí do Jeruzaléma, aby získali desky z mosazi – Laban odmítá desky vydati – Nefi nabádá a povzbuzuje své bratří – Laban je okrádá o jejich majetek a pokouší se je zabíti – Laman a Lemuel bijí Nefiho a Sama a jsou pokáráni andělem. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 4

Nefi zabíjí Labana na Pánův příkaz a potom strategií dosahuje desek z mosazi – Zoram se rozhodne připojiti se k Lehiově rodině v pustině. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 5

Saria se zpěčuje Lehimu – Oba se radují z návratu svých synů – Přinášejí oběti – Desky z mosazi obsahují spisy Mojžíšovy a proroků – Desky označují Lehiho za potomka Jozefova – Lehi prorokuje o svém semeni a zachování desek. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 6

Nefi píše o věcech Božích – Nefiovým záměrem je přesvědčiti lidi, aby přišli k Bohu Abrahamovu a byli spaseni. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 7

Lehiovi synové se vracejí do Jeruzaléma a zvou Izmaela a jeho dům, aby se k nim připojili na jejich cestě – Laman a ostatní se bouří – Nefi nabádá své bratří, aby měli víru v Pána – Oni ho svazují provazy a chystají jeho zničení – Je osvobozen mocí víry – Jeho bratří prosí o odpuštění – Lehi a jeho výprava přinášejí oběť a zápalné oběti. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 8

Lehi vidí vidění o stromu života – Pojí z jeho ovoce a přeje si, aby jeho rodina učinila totéž – Vidí tyč ze železa, těsnou a úzkou cestu a mlhy temnoty, které zahalují lidi – Saria, Nefi a Sam pojedí z ovoce, ale Laman a Lemuel odmítají. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 9

Nefi zhotovuje dva druhy záznamů – Oba se nazývají desky Nefiovy – Větší desky obsahují světské dějiny; menší se zabývají především posvátnými věcmi. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 10

Lehi předpovídá, že Židé budou zajati Babyloňany – Vypráví o příchodu Mesiáše, Spasitele a Vykupitele, mezi Židy – Lehi také vypráví o příchodu toho, který má pokřtíti Beránka Božího – Lehi vypráví o smrti a vzkříšení Mesiáše – Přirovnává rozptýlení a shromáždění Izraele k olivovníku – Nefi mluví o Synu Božím, o daru Ducha Svatého a o potřebě spravedlivosti. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 11

Nefi vidí Ducha Páně a ve vidění je mu ukázán strom života – Vidí matku Syna Božího a dozvídá se o blahosklonnosti Boží – Vidí křest, službu a ukřižování Beránka Božího – Vidí také povolání a službu dvanácti apoštolů Beránkových. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 12

Nefi vidí ve vidění zemi zaslíbení; spravedlivost, nepravost a zánik jejích obyvatel; příchod Beránka Božího mezi ně; jak dvanáct učedníků a dvanáct apoštolů bude souditi Izrael; a odporný a špinavý stav těch, kteří upadají do nevíry. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 13

Nefi vidí ve vidění založení církve ďáblovy mezi pohany, objevení a osídlování Ameriky, ztrátu mnoha jasných a cenných částí Bible, následný stav odpadlictví pohanů, znovuzřízení evangelia, příchod písma posledních dnů a budování Sionu. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 14

Anděl vypráví Nefimu o požehnáních a prokletích, která padnou na pohany – Jsou pouze dvě církve: církev Beránka Božího a církev ďáblova – Svatí Boží ve všech národech jsou pronásledováni velikou a ohavnou církví – Apoštol Jan bude psáti o konci světa. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 15

Lehiovo símě obdrží v posledních dnech evangelium od pohanů – Shromažďování Izraele je přirovnáváno k olivovníku, jehož přirozené větve budou opět naroubovány – Nefi vysvětluje vidění o stromu života a promlouvá o spravedlnosti Boží při oddělování zlovolných od spravedlivých. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 16

Zlovolní považují pravdu za tvrdou – Lehiovi synové se žení s dcerami Izmaelovými – Liahona jim v pustině ukazuje směr – Pánova poselství jsou čas od času psána na Liahonu – Izmael umírá; jeho rodina reptá pro strasti. Kolem roku 600–592 př. Kr.

Kapitola 17

Nefimu je přikázáno postaviti loď – Jeho bratří mu odporují – Nabádá je tím, že jim připomíná historii Božího jednání s Izraelem – Nefi je naplněn mocí Boží – Jeho bratřím je zakázáno dotknouti se ho, aby neseschli jako suchý rákos. Kolem roku 592–591 př. Kr.

Kapitola 18

Loď je dokončena – Je zmíněno narození Jákoba a Jozefa – Skupina vstupuje na loď k cestě do zaslíbené země – Synové Izmaelovi a jejich manželky se spojují v nevázaném veselí a vzpouře – Nefi je svázán a loď je hnána zpět strašlivou bouří – Nefi je osvobozen a díky jeho modlitbě bouře ustává – Tento lid připlouvá do zaslíbené země. Kolem roku 591–589 př. Kr.

Kapitola 19

Nefi připravuje desky z rudy a zaznamenává dějiny svého lidu – Bůh Izraelský přijde šest set let poté, co Lehi opustil Jeruzalém – Nefi vypráví o Jeho utrpeních a ukřižování – Židy bude pohrdáno a budou rozptylováni až do posledních dnů, kdy se vrátí k Pánu. Kolem roku 588–570 př. Kr.

Kapitola 20

Pán zjevuje Izraeli své záměry – Izrael byl vyvolen v peci strasti a vyjde z Babylonu – Porovnej s Izaiášem 48. Kolem roku 588–570 př. Kr.

Kapitola 21

Mesiáš bude světlem pohanům a vysvobodí vězně – Izrael bude s mocí shromážděn v posledních dnech – Králové budou jeho pěstouny – Porovnej s Izaiášem 49. Kolem roku 588–570 př. Kr.

Kapitola 22

Izrael bude rozptýlen po celé tváři země – Pohané budou kojiti a živiti Izrael evangeliem v posledních dnech – Izrael bude shromážděn a spasen a zlovolní shoří jako strniště – Království ďáblovo bude zničeno a Satan bude spoután. Kolem roku 588–570 př. Kr.