První kniha Nefiova

Kapitoly 

Zpráva o Lehim a jeho manželce Sarii a jeho čtyřech synech, kteří se jmenovali (počínaje nejstarším) Laman, Lemuel, Sam a Nefi. Pán varuje Lehiho, aby opustil zemi Jeruzalém, neboť prorokuje lidem o jejich nepravosti a oni mu usilují o život. Vydá se s rodinou na tři dny cesty do pustiny. Nefi bere své bratry a vrací se do země Jeruzalém pro záznam o Židech. Zpráva o jejich utrpení. Berou si za manželky dcery Izmaelovy. Berou své rodiny a odcházejí do pustiny. Jejich utrpení a strasti v pustině. Průběh jejich putování. Přicházejí k velikým vodám. Nefiovi bratří se proti němu bouří. On je zahanbuje a staví loď. Nazývají toto místo Hojnost. Přeplouvají veliké vody do zaslíbené země a tak dále. Toto je podle zprávy Nefiovy; neboli jinými slovy já, Nefi, jsem napsal tento záznam.
Kapitola 1
Nefi začíná vésti záznam o svém lidu–Lehi vidí ve vidění sloup ohně a čte z knihy proroctví–Chválí Boha, předpovídá příchod Mesiáše a prorokuje zničení Jeruzaléma–Je pronásledován Židy. Kolem roku 600 př. Kr.
Kapitola 2
Lehi bere svou rodinu do pustiny u Rudého moře–Opouštějí svůj majetek–Lehi přináší oběť Pánu a učí své syny zachovávati přikázání–Laman a Lemuel reptají proti otci–Nefi je poslušný a modlí se s vírou; Pán k němu promlouvá a on je vyvolen, aby panoval nad svými bratřími. Kolem roku 600 př. Kr.
Kapitola 3
Lehiovi synové se vracejí do Jeruzaléma, aby získali desky z mosazi–Laban odmítá desky vydati–Nefi nabádá a povzbuzuje své bratří–Laban je okrádá o jejich majetek a pokouší se je zabíti–Laman a Lemuel bijí Nefiho a Sama a jsou pokáráni andělem. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 4
Nefi zabíjí Labana na Pánův příkaz a potom strategií dosahuje desek z mosazi–Zoram se rozhodne připojiti se k Lehiově rodině v pustině. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 5
Saria se zpěčuje Lehimu–Oba se radují z návratu svých synů–Přinášejí oběti–Desky z mosazi obsahují spisy Mojžíšovy a proroků–Desky označují Lehiho za potomka Jozefova–Lehi prorokuje o svém semeni a zachování desek. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 6
Nefi píše o věcech Božích–Nefiovým záměrem je přesvědčiti lidi, aby přišli k Bohu Abrahamovu a byli spaseni. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 7
Lehiovi synové se vracejí do Jeruzaléma a zvou Izmaela a jeho dům, aby se k nim připojili na jejich cestě–Laman a ostatní se bouří–Nefi nabádá své bratří, aby měli víru v Pána–Oni ho svazují provazy a chystají jeho zničení–Je osvobozen mocí víry–Jeho bratří prosí o odpuštění–Lehi a jeho výprava přinášejí oběť a zápalné oběti. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 8
Lehi vidí vidění o stromu života–Pojí z jeho ovoce a přeje si, aby jeho rodina učinila totéž–Vidí tyč ze železa, těsnou a úzkou cestu a mlhy temnoty, které zahalují lidi–Saria, Nefi a Sam pojedí z ovoce, ale Laman a Lemuel odmítají. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 9
Nefi zhotovuje dva druhy záznamů–Oba se nazývají desky Nefiovy–Větší desky obsahují světské dějiny; menší se zabývají především posvátnými věcmi. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 10
Lehi předpovídá, že Židé budou zajati Babyloňany–Vypráví o příchodu Mesiáše, Spasitele a Vykupitele, mezi Židy–Lehi také vypráví o příchodu toho, který má pokřtíti Beránka Božího–Lehi vypráví o smrti a vzkříšení Mesiáše–Přirovnává rozptýlení a shromáždění Izraele k olivovníku–Nefi mluví o Synu Božím, o daru Ducha Svatého a o potřebě spravedlivosti. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 11
Nefi vidí Ducha Páně a ve vidění je mu ukázán strom života–Vidí matku Syna Božího a dozvídá se o blahosklonnosti Boží–Vidí křest, službu a ukřižování Beránka Božího–Vidí také povolání a službu dvanácti apoštolů Beránkových. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 12
Nefi vidí ve vidění zemi zaslíbení; spravedlivost, nepravost a zánik jejích obyvatel; příchod Beránka Božího mezi ně; jak dvanáct učedníků a dvanáct apoštolů bude souditi Izrael; a odporný a špinavý stav těch, kteří upadají do nevíry. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 13
Nefi vidí ve vidění založení církve ďáblovy mezi pohany, objevení a osídlování Ameriky, ztrátu mnoha jasných a cenných částí Bible, následný stav odpadlictví pohanů, znovuzřízení evangelia, příchod písma posledních dnů a budování Sionu. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 14
Anděl vypráví Nefimu o požehnáních a prokletích, která padnou na pohany–Jsou pouze dvě církve: církev Beránka Božího a církev ďáblova–Svatí Boží ve všech národech jsou pronásledováni velikou a ohavnou církví–Apoštol Jan bude psáti o konci světa. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 15
Lehiovo símě obdrží v posledních dnech evangelium od pohanů–Shromažďování Izraele je přirovnáváno k olivovníku, jehož přirozené větve budou opět naroubovány–Nefi vysvětluje vidění o stromu života a promlouvá o spravedlnosti Boží při oddělování zlovolných od spravedlivých. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 16
Zlovolní považují pravdu za tvrdou–Lehiovi synové se žení s dcerami Izmaelovými–Liahona jim v pustině ukazuje směr–Pánova poselství jsou čas od času psána na Liahonu–Izmael umírá; jeho rodina reptá pro strasti. Kolem roku 600–592 př. Kr.
Kapitola 17
Nefimu je přikázáno postaviti loď–Jeho bratří mu odporují–Nabádá je tím, že jim připomíná historii Božího jednání s Izraelem–Nefi je naplněn mocí Boží–Jeho bratřím je zakázáno dotknouti se ho, aby neseschli jako suchý rákos. Kolem roku 592–591 př. Kr.
Kapitola 18
Loď je dokončena–Je zmíněno narození Jákoba a Jozefa–Skupina vstupuje na loď k cestě do zaslíbené země–Synové Izmaelovi a jejich manželky se spojují v nevázaném veselí a vzpouře–Nefi je svázán a loď je hnána zpět strašlivou bouří–Nefi je osvobozen a díky jeho modlitbě bouře ustává–Tento lid připlouvá do zaslíbené země. Kolem roku 591–589 př. Kr.
Kapitola 19
Nefi připravuje desky z rudy a zaznamenává dějiny svého lidu–Bůh Izraelský přijde šest set let poté, co Lehi opustil Jeruzalém–Nefi vypráví o Jeho utrpeních a ukřižování–Židy bude pohrdáno a budou rozptylováni až do posledních dnů, kdy se vrátí k Pánu. Kolem roku 588–570 př. Kr.
Kapitola 20
Pán zjevuje Izraeli své záměry–Izrael byl vyvolen v peci strasti a vyjde z Babylonu–Porovnej s Izaiášem 48. Kolem roku 588–570 př. Kr.
Kapitola 21
Mesiáš bude světlem pohanům a vysvobodí vězně–Izrael bude s mocí shromážděn v posledních dnech–Králové budou jeho pěstouny–Porovnej s Izaiášem 49. Kolem roku 588–570 př. Kr.
Kapitola 22
Izrael bude rozptýlen po celé tváři země–Pohané budou kojiti a živiti Izrael evangeliem v posledních dnech–Izrael bude shromážděn a spasen a zlovolní shoří jako strniště–Království ďáblovo bude zničeno a Satan bude spoután. Kolem roku 588–570 př. Kr.