Nefis Første Bog

Nefis Første Bog 

En beretning om Lehi og hans hustru, Sarija, og hans fire sønner, der (begyndende med den ældste) hed Laman, Lemuel, Sam og Nefi. Herren formaner Lehi til at drage ud af Jerusalems land, fordi han profeterer for folket angående deres misgerninger, og de forsøger at berøve ham livet. Han drager tre dagsrejser ud i ørkenen med sin familie. Nefi tager sine brødre med sig og tager tilbage til Jerusalems land efter optegnelsen om jøderne. Beretningen om deres trængsler. De tager Ismaels døtre til hustru. De tager deres familier med sig og drager ud i ørkenen. Deres lidelser og trængsler i ørkenen. Den vej de rejser. De kommer til de store vande. Nefis brødre sætter sig op imod ham. Han beskæmmer dem og bygger et skib. De giver stedet navnet Overflod. De krydser de store vande og kommer til det forjættede land og så videre. Dette er i overensstemmelse med Nefis beretning, eller med andre ord, jeg, Nefi, har skrevet denne optegnelse.
Kapitel 1

Nefi påbegynder optegnelsen om sit folk – Lehi ser i et syn en ildsøjle og læser fra en bog med profetier – Han priser Gud, forudsiger Messias’ komme og profeterer om ødelæggelsen af Jerusalem – Han bliver forfulgt af jøderne. Omkring 600 f.Kr.

Kapitel 2

Lehi fører sin familie ud i ørkenen ved Det Røde Hav – De efterlader deres ejendom – Lehi bringer et slagtoffer til Herren og lærer sine sønner, at de skal holde befalingerne – Laman og Lemuel murrer imod deres far – Nefi er lydig og beder i tro; Herren taler til ham, og han bliver udvalgt til at regere over sine brødre. Omkring 600 f.Kr.

Kapitel 3

Lehis sønner vender tilbage til Jerusalem for at få fat i bronzepladerne – Laban nægter at udlevere pladerne – Nefi formaner og opmuntrer sine brødre – Laban stjæler deres ejendom og forsøger at slå dem ihjel – Laman og Lemuel slår Nefi og Sam og bliver irettesat af en engel. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 4

Nefi slår Laban ihjel på Herrens befaling og sikrer sig derefter bronzepladerne ved list – Zoram vælger at slutte sig til Lehis familie i ørkenen. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 5

Sarija beklager sig over for Lehi – Begge fryder sig ved deres sønners tilbagevenden – De bringer slagtofre – Bronzepladerne indeholder Moses’ og de andre profeters skrivelser – Pladerne viser, at Lehi er en efterkommer af Josef – Lehi profeterer om sine efterkommere og pladernes bevarelse. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 6

Nefi skriver om det, der hører Gud til – Nefis formål er at formå mennesker til at komme til Abrahams Gud og blive frelst. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 7

Lehis sønner vender tilbage til Jerusalem og opfordrer Ismael og hans hus til at slutte sig til dem på deres rejse – Laman og andre gør oprør – Nefi formaner sine brødre til at have tro på Herren – De binder ham med reb og lægger planer om at dræbe ham – Han bliver befriet ved troens kraft – Hans brødre beder om tilgivelse – Lehi og hans følge bringer slagtoffer og brændofre. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 8

Lehi ser et syn om livets træ – Han spiser af dets frugt og ønsker, at hans familie skal gøre det samme – Han ser en jernstang, en snæver og trang sti og de tåger af mørke, der indhyller mennesker – Sarija, Nefi og Sam spiser af frugten, men Laman og Lemuel nægter. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 9

Nefi udfærdiger to sæt optegnelser – Begge kaldes Nefis plader – De store plader indeholder en verdslig historie; de små omhandler hovedsageligt det, der er helligt. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 10

Lehi forudsiger, at jøderne bliver taget til fange af babylonierne – Han fortæller, at der skal komme en Messias, en frelser, en forløser blandt jøderne – Lehi fortæller også om den, der skal komme og døbe Guds lam – Lehi fortæller om Messias’ død og opstandelse – Han sammenligner Israels adsplittelse og indsamling med et oliventræ – Nefi taler om Guds Søn, om Helligåndsgaven og om behovet for retfærdighed. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 11

Nefi ser Herrens Ånd og får vist livets træ i et syn – Han ser Guds Søns mor og lærer om Guds velvilje – Han ser Guds lams dåb, tjenestegerning og korsfæstelse – Han ser også kaldelsen af Lammets tolv apostle og deres tjenestegerning. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 12

Nefi ser i et syn det forjættede land, dets indbyggeres retfærdighed, ugudelighed og fald, Guds lams komme blandt dem, hvordan de tolv disciple og de tolv apostle vil dømme Israel, og den frastødende og tilsølede tilstand som de, der synker ned i vantro, befinder sig i. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 13

Nefi ser i et syn Djævelens kirke blive oprettet blandt ikke-jøderne, opdagelsen og koloniseringen af Amerika, tabet af mange tydelige og dyrebare dele af Bibelen, den deraf følgende tilstand af frafald blandt ikke-jøderne, gengivelsen af evangeliet, fremkomsten af hellig skrift i de sidste dage og opbygningen af Zion. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 14

En engel fortæller Nefi om de velsignelser og forbandelser, der vil falde på ikke-jøderne – Der er kun to kirker: Guds lams kirke og Djævelens kirke – Guds hellige i alle folkeslag bliver forfulgt af den store og vederstyggelige kirke – Apostlen Johannes skal skrive om verdens ende. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 15

Lehis efterkommere skal modtage evangeliet fra ikke-jøderne i de sidste dage – Indsamlingen af Israels hus sammenlignes med et oliventræ, hvis naturlige grene igen bliver podet ind – Nefi udlægger synet om livets træ og taler om Guds retfærdighed i at skille de ugudelige fra de retfærdige. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 16

De ugudelige anser sandheden for at være hård – Lehis sønner gifter sig med Ismaels døtre – Liahona viser dem vej i ørkenen – Budskaber fra Herren skrives på Liahona fra tid til anden – Ismael dør, hans familie murrer på grund af trængsler. Omkring 600–592 f.Kr.

Kapitel 17

Nefi bliver befalet at bygge et skib – Hans brødre sætter sig op imod ham – Han formaner dem ved at genfortælle for dem historien om Guds måder at handle med Israel på – Nefi bliver fyldt af Guds kraft – Hans brødre forbydes at røre ham for ikke at visne som et tørret siv. Omkring 592–591 f.Kr.

Kapitel 18

Skibet gøres færdigt – Jakobs og Josefs fødsel bliver nævnt – Gruppen går om bord for at rejse mod det forjættede land – Ismaels sønner og deres hustruer tager del i vellystighed og oprør – Nefi bliver bundet, og skibet bliver drevet tilbage af et skrækkeligt uvejr – Nefi bliver sat fri, og på hans bøn hører uvejret op – De ankommer til det forjættede land. Omkring 591–589 f.Kr.

Kapitel 19

Nefi laver plader af malm og optegner sit folks historie – Israels Gud kommer seks hundrede år fra den tid, Lehi forlod Jerusalem – Nefi fortæller om Herrens lidelser og korsfæstelse – Jøderne bliver foragtet og spredt indtil de sidste dage, da de skal vende tilbage til Herren. Omkring 588–570 f.Kr.

Kapitel 20

Herren åbenbarer sine formål for Israel – Israel er blevet udvalgt i trængslens ovn og skal drage ud fra Babylon – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 48. Omkring 588–570 f.Kr.

Kapitel 21

Messias skal blive et lys for ikke-jøderne og befri fangerne – Israel skal blive indsamlet med magt i de sidste dage – Konger skal blive deres plejefædre – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 49. Omkring 588–570 f.Kr.

Kapitel 22

Israel vil blive spredt over hele jordens overflade – Ikke-jøderne vil opfostre og nære Israel med evangeliet i de sidste dage – Israel vil blive indsamlet og frelst, og de ugudelige skal brænde som stubbe – Djævelens rige vil blive ødelagt, og Satan vil blive bundet. Omkring 588–570 f.Kr.