Esimene Nefi raamat

1. Nefi 

Aruanne Lehhist ja tema naisest Saariast ning tema neljast pojast, keda kutsutakse (alates kõige vanemast) Laamaniks, Lemueliks, Samiks ja Nefiks. Issand hoiatab Lehhit, et ta lahkuks Jeruusalemma maalt, kuna ta kuulutab rahvale prohvetlikult nende süütegude kohta ja nad püüavad võtta temalt elu. Ta teeb oma perekonnaga kolmepäevase rännaku kõnnumaale. Nefi võtab oma vennad kaasa ja pöördub tagasi Jeruusalemma maale juutide ülestähenduste järele. Aruanne nende kannatustest. Nad võtavad naiseks Ismaeli tütred. Nad võtavad oma perekonnad ja lahkuvad kõnnumaale. Nende kannatused ja vaevad kõnnumaal. Nende liikumise kulg. Nad jõuavad suurte vete äärde. Nefi vennad hakkavad talle vastu. Ta ajab nad segadusse ja ehitab laeva. Nad nimetavad selle koha Külluslikuks. Nad ületavad suured veed tõotatud maale ja nii edasi. See on Nefi aruande järgi ehk teiste sõnadega: mina, Nefi, kirjutasin selle ülestähenduse.
1. peatükk

Nefi alustab ülestähendust oma rahvast. Lehhi näeb nägemuses tulesammast ja loeb prohvetlike kuulutuste raamatust. Ta ülistab Jumalat, kuulutab ette Messia tulekut ja kuulutab prohvetlikult Jeruusalemma peatsest hävitamisest. Juudid kiusavad teda taga. Ligikaudu 600 eKr.

2. peatükk

Lehhi viib oma perekonna kõnnumaale Punase mere äärde. Nad jätavad oma vara maha. Lehhi toob Issandale ohverduse ja õpetab oma poegi käskudest kinni pidama. Laaman ja Lemuel nurisevad oma isaga. Nefi on sõnakuulelik ja palvetab usus; Issand räägib temale ja ta valitakse valitsema oma vendade üle. Ligikaudu 600 eKr.

3. peatükk

Lehhi pojad pöörduvad tagasi Jeruusalemma, et saada kätte vaskplaadid. Laaban keeldub plaate ära andmast. Nefi õhutab ja julgustab oma vendi. Laaban varastab nende vara ja püüab neid tappa. Laaman ja Lemuel peksavad Nefit ja Sami ning ingel noomib neid. Ligikaudu 600–592 eKr.

4. peatükk

Issanda käsul tapab Nefi Laabani ja saab siis kavalusega vaskplaadid. Soram otsustab ühineda Lehhi perekonnaga kõnnumaal. Ligikaudu 600–592 eKr.

5. peatükk

Saaria kaebab Lehhi üle. Mõlemad rõõmustavad oma poegade tagasituleku üle. Nad toovad ohvriande. Vaskplaadid sisaldavad Moosese ja prohvetite kirjutusi. Plaadid määratlevad Lehhit kui Joosepi järglast. Lehhi kuulutab prohvetlikult oma seemnest ja plaatide hoidmisest. Ligikaudu 600–592 eKr.

6. peatükk

Nefi kirjutab Jumala asjadest. Nefi eesmärk on veenda inimesi tulema Aabrahami Jumala juurde ja saama päästetud. Ligikaudu 600–592 eKr.

7. peatükk

Lehhi pojad pöörduvad tagasi Jeruusalemma ja kutsuvad Ismaeli ja tema kodakonda nendega oma teekonnal ühinema. Laaman ja teised hakkavad vastu. Nefi õhutab oma vendi, et neil oleks usku Issandasse. Nad seovad ta köiega kinni ja plaanivad teda hävitada. Ta vabastatakse usu väel. Tema vennad paluvad andestust. Lehhi ja tema kaaslased ohverdavad ohvri ja põletusohvreid. Ligikaudu 600–592 eKr.

8. peatükk

Lehhi näeb nägemust elupuust. Ta sööb selle vilja ja soovib, et tema pere teeks samuti. Ta näeb raudkäsipuud, kitsast ja ahast teerada ning pimeduse udu, mis ümbritseb inimesi. Saaria, Nefi ja Sam söövad vilja, aga Laaman ja Lemuel keelduvad. Ligikaudu 600–592 eKr.

9. peatükk

Nefi teeb kaks kogumikku ülestähendusi. Mõlemaid nimetatakse Nefi plaatideks. Suuremad plaadid sisaldavad ilmalikku ajalugu; väiksemad käsitlevad peamiselt pühasid asju. Ligikaudu 600–592 eKr.

10. peatükk

Lehhi ennustab, et babüloonlased võtavad juudid vangi. Ta jutustab Messia, Päästja, Lunastaja tulekust juutide sekka. Lehhi jutustab ka selle tulekust, kes peab ristima Jumala Talle. Lehhi jutustab Messia surmast ja ülestõusmisest. Ta võrdleb Iisraeli hajutamist ja kogumist õlipuuga. Nefi räägib Jumala Pojast, Püha Vaimu annist ja vajadusest õigemeelsuse järele. Ligikaudu 600–592 eKr.

11. peatükk

Nefi näeb Issanda Vaimu ja talle näidatakse nägemuses elupuud. Ta näeb Jumala Poja ema ja saab teada Jumala alandumisest. Ta näeb Jumala Talle ristimist, teenimistööd ja ristilöömist. Ta näeb ka Talle kaheteistkümne apostli kutsumist ja teenimistööd. Ligikaudu 600–592 eKr.

12. peatükk

Nefi näeb nägemuses tõotatud maad, selle elanike õigemeelsust, süütegusid ja langust; Jumala Talle tulekut nende sekka; kuidas kaksteist jüngrit ja kaksteist apostlit Iisraeli üle kohut mõistavad; ja nende vastikut ja roojast olukorda, kes kalduvad uskmatusse. Ligikaudu 600–592 eKr.

13. peatükk

Nefi näeb nägemuses kuradi kiriku asutamist paganate seas, Ameerika avastamist ja asustamist, Piibli paljude selgete ja hinnaliste osade kadumist, sellest tulenevat paganate ususttaganemist, evangeeliumi taastamist, viimse aja pühakirja ilmumist ja Siioni ülesehitamist. Ligikaudu 600–592 eKr.

14. peatükk

Ingel jutustab Nefile õnnistustest ja needustest, mis langevad paganate peale. On ainult kaks kirikut: Jumala Talle Kirik ja kuradi kirik. Suur ja jäle kirik kiusab taga Jumala pühasid kõikide rahvaste seas. Apostel Johannes kirjutab maailma lõpust. Ligikaudu 600–592 eKr.

15. peatükk

Lehhi seeme saab viimsel ajal evangeeliumi paganatelt. Iisraeli kogunemist võrreldakse õlipuuga, millele poogitakse uuesti külge loomulikud oksad. Nefi tõlgendab nägemust elupuust ja räägib Jumala õiglusest paheliste lahutamisel õigemeelsetest. Ligikaudu 600–592 eKr.

16. peatükk

Pahelised peavad tõde karmiks. Lehhi pojad abielluvad Ismaeli tütardega. Liahoona näitab neile teed kõnnumaal. Aeg-ajalt kirjutatakse Liahoonale Issanda sõnumid. Ismael sureb; tema perekond nuriseb kannatuste üle. Ligikaudu 600–592 eKr.

17. peatükk

Nefil kästakse ehitada laev. Tema vennad seisavad talle vastu. Ta õhutab neid, jutustades Jumala tegemistest Iisraeliga. Nefi täitub Jumala väega. Tema vendadel keelatakse teda puutuda, et nad ei kuivaks ära nagu närbunud pilliroog. Ligikaudu 592–591 eKr.

18. peatükk

Laev saab valmis. Mainitakse Jaakobi ja Joosepi sündi. Rühm asub laevale, et sõita tõotatud maale. Ismaeli pojad ja nende naised pidutsevad ja hakkavad üheskoos vastu. Nefi seotakse kinni ja hirmuäratav torm ajab laeva tagasi. Nefi vabastatakse ja tema palve tagajärjel torm lakkab. Inimesed saabuvad tõotatud maale. Ligikaudu 591–589 eKr.

19. peatükk

Nefi teeb metallist plaadid ja märgib üles oma rahva ajaloo. Iisraeli Jumal tuleb kuussada aastat pärast seda, kui Lehhi lahkus Jeruusalemmast. Nefi jutustab Tema kannatustest ja ristilöömisest. Juudid on põlatud ja hajutatud kuni viimse ajani, mil nad pöörduvad tagasi Issanda juurde. Ligikaudu 588–570 eKr.

20. peatükk

Issand ilmutab oma eesmärgid Iisraelile. Iisrael valiti kannatuste ahjus ja peab minema välja Babülonist. Võrdle Jesaja 48. Ligikaudu 588–570 eKr.

21. peatükk

Messias saab valguseks paganatele ja vabastab vangid. Iisrael kogutakse väega viimsetel päevadel. Kuningad on neile lapsehoidjaks. Võrdle Jesaja 49. Ligikaudu 588–570 eKr.

22. peatükk

Iisrael hajutatakse kogu maa pinnal. Paganad hoolitsevad Iisraeli eest ja kosutavad teda evangeeliumiga viimsetel päevadel. Iisrael kogutakse ja päästetakse ning pahelised põlevad kui kõrred. Kuradi kuningriik hävitatakse ja Saatan seotakse. Ligikaudu 588–570 eKr.