Premye Liv Nefi a

1 Nefi 

Istwa Leyi ak madanm li Sariya, ak kat pitit gason li yo, ki te rele, (kòmanse sou pi gran an) Laman, Lemyèl, Sam ak Nefi. Senyè a avèti Leyi pou l kite peyi Jerizalèm, paske li pwofetize bay pèp la konsènan inikite yo e yo chèche pou yo detwi lavi l. Li fè yon vwayaj twa jou nan dezè a ak fanmi l. Nefi pran frè l yo e li retounen nan peyi Jerizalèm dèyè rejis Jwif yo. Istwa soufrans yo. Yo pran pitit fi Ismayèl yo pou madanm. Yo pran fanmi yo e yo pa ti ale nan dezè a. Soufrans yo ak afliksyon yo nan dezè a. Wout vwayaj yo. Yo rive devan gwo dlo yo. Frè Nefi yo fè rebèl kont li. Li konfonn yo, e li konstwi yon bato. Yo rele kote a Abondans. Yo travèse gwo dlo yo pou yo ale nan tè pwomiz la, eksetera. Se daprè istwa Nefi; oubyen otreman, mwen menm Nefi, m te ekri istwa sa a.
Chapit 1

Nefi kòmanse istwa pèp li a—Leyi wè yon boukan dife nan vizyon e li li nan yon liv pwofesi—Li louwe Bondye, li predi aparisyon Mesi a, e li pwofetize destriksyon Jerizalèm—Jwif yo pèsekite l. Anviwon 600 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 2

Leyi mennen fanmi l nan dezè a bò Lanmè Wouj la—Yo kite byen yo—Leyi ofri Senyè a yon sakrifis e li ansenye pitit gason li yo pou yo respekte kòmandman yo—Laman ak Lemyèl plenyen kont papa yo—Nefi obeyisan e li priye avèk lafwa; Senyè pale avèk li, e Senyè a chwazi l pou l gouvène frè l yo. Anviwon 600 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 3

Pitit gason Leyi yo tounen nan Jerizalèm pou yo kapab jwenn plakderen yo—Laban refize bay plak yo—Nefi egzòte e li ankouraje frè l yo—Laban vòlè byen yo e li eseye touye yo—Laman ak Lemyèl frape Nefi ak Sam e yon zanj reprimande yo. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 4

Nefi touye Laban sou kòmandman Senyè a e li pran plakderen yo avèk trik—Zoram chwazi pou l ale jwenn fanmi Leyi nan dezè a. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 5

Sariya plenyen kont Leyi—Yo tou de rejwi poutèt retou pitit gason yo—Yo ofri sakrifis—Plakderen yo gen ekriti Moyiz ak pwofèt yo—Plak yo idantifye Leyi kòm desandan Jozèf—Leyi pwofetize konsènan desandan li yo ak prezèvasyon plak yo. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 6

Nefi ekri konsènan zafè Bondye yo—Objektif Nefi se pou l konvenk lèzòm pou yo vin jwenn Bondye Abraram nan e pou yo sove. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 7

Pitit gason Leyi yo retounen Jerizalèm e yo envite Ismayèl ak fanmi l pou vwayaje avèk yo—Laman ak kèk lòt fè rebèl—Nefi egzòte frè l yo pou yo gen lafwa nan Senyè a—Yo mare l avèk kòd e yo planifye destriksyon l—li libere pa pouvwa lafwa—Frè l yo mande padon—Leyi ak konpayon l yo ofri sakrifis ak olokòs yo. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 8

Leyi wè pyebwa ki bay lavi a nan vizyon—Li manje nan fwi pyebwa a, e li vle moun lakay li fè menm jan. Li wè yon bafè, yon wout etwat e kwense, ak yon gouf tenèb ki vegle je lèzòm—Sariya, Nefi ak Sam manje nan fwi a, men Laman ak Lemyèl refize. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 9

Nefi fè de gwoup rejis—yo chak rele liv Nefi. Pi gwo plak yo gen istwa òdinè; pi piti plak yo plis pale konsènan bagay sakre. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 10

Leyi predi Babilonyen yo pral fè Jwif yo prizonye—Li pale konsènan aparisyon yon Mesi, yon Sovè, yon Redanmtè nan pami Jwif yo—Leyi pale tou, konsènan aparisyon moun ki gen pou batize Ti mouton Bondye a—Leyi pale konsènan lanmò ak rezirèksyon Mesi a—Li konpare dispèsyon ak rasanbleman Izrayèl la avèk yon pye oliv—Nefi pale konsènan Pitit Gason Bondye a, don Sentespri a ak nesesite pou lajistis. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 11

Nefi wè Lespri Senyè a e yo montre l pyebwa lavi a nan vizyon—Li wè manman Pitit Gason Bondye a e li aprann konpasyon Bondye—Li wè batèm, ministè ak krisifiksyon Ti Mouton Bondye a—Li wè apèl ak ministè Douz Apot Ti Mouton an. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 12

Nan vizyon, Nefi wè tè pwomiz la; lajistis, inikite ak dekadans abitan li yo; aparisyon Ti Mouton Bondye a nan pami yo; kouman Douz Disip ak Douz Apot yo pral jije Izrayèl; e malpwòp ak eta salte moun ki rete nan enkwayans yo. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 13

Nefi wè nan vizyon legliz dyab la ki tabli nan pami Janti yo, dekouvèt ak kolonizasyon Amerik, anpil pa ti klè ak pi presye te pèdi nan Bib la, kòm rezilta Janti yo te tonbe nan apostazi, retablisman levanjil la, aparisyon ekriti nan dènye jou yo, e ak konstriksyon Siyon. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 14

Yon zanj pale Nefi konsènan benediksyon ak malediksyon ki pral tonbe sou Janti yo—Gen de legliz sèlman: Legliz Ti Mouton Bondye a ak legliz dyab la—Gwo legliz abominab la pèsekite Sen Bondye yo ki nan pami tout nasyon—Apot Jan pral ekri konsènan finisman mond lan. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 15

Desandan Leyi yo gen pou resevwa levanjil la nan men Janti yo nan dènye jou yo—rasanbleman Izrayèl la yo avèk yon pye oliv lè branch natirèl li yo pral grefe sou li ankò—Nefi entèprete vizyon pyebwa lavi a, e li pale konsènan lajistis Bondye fè, lè li separe mechan yo avèk jis yo. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 16

Mechan yo panse verite a di—Pitit gason Leyi yo marye avèk pitit fi Ismayèl yo—Liyawona a dirije chemen yo nan dezè a—Tanzantan Senyè a ekri mesaj li sou Liyawona a—Ismayèl mouri; fanmi l yo plenyen poutèt afliksyon yo. Anviwon 600–592 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 17

Nefi resevwa kòmandman pou l konstwi yon bato—Frè l yo fè opozisyon—Li rakonte istwa relasyon Bondye avèk Izrayèl la pou l ka egzòte yo—Nefi ranpli ak pouvwa Bondye—Frè l yo te resevwa lòd pou yo pa t touche l, pou yo pa seche tankou yon wozo sèk. Anviwon 592–591 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 18

Bato a fini—Yo mansyone nesans Jakòb ak Jozèf—Gwoup la anbake pou yo ale nan tè pwomiz la—Pitit gason Ismayèl yo ak madanm yo mete ansanm nan jwisans ak rebelyon—Yo mare Nefi, e yon tanpèt terib pouse bato a dèyè—Nefi gen libète, e avèk priyè l siklòn nan sispann—Pèp la rive nan tè pwomiz la. Anviwon 591–589 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 19

Nefi fè plak avèk metal, e li anrejistre istwa pèp li a—Bondye Izrayèl la pral vini nan sissan ane apre Leyi fin kite Jerizalèm—Nefi pale konsènan soufrans ak krisifiksyon Li—Moun pral rayi Jwif yo, e yo pral dispèse jis nan dènye jou yo, lè yo retounen vin jwenn Senyè a. Anviwon 588–570 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 20

Senyè a revele objektif li bay Izrayèl—Izrayèl te chwazi nan founèz afliksyon e li gen pou l sòti nan Babilòn—Konpare avèk Ezayi 48. Anviwon 588–570 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 21

Mesi a pral yon limyè pou Janti yo, e li pral libere prizonye yo—Izrayèl pral rasanble avèk pouvwa nan dènye jou yo—Wa a pral sèvi yo kòm papa pou nouri yo—Konpare ak Ezayi 49. Anviwon 588–570 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 22

Izrayèl pral dispèse sou tout sifas tè a—Janti yo pral okipe epi nouri Izrayèl avèk levanjil la nan dènye jou yo—Izrayèl pral rasanble e li pral sove, e mechan yo pral boule tankou pay—Wayòm dyab la pral detwi, e Satan pral mare. Anviwon 588–570 ANVAN JEZIKRI.