Nefija Pirmā grāmata

1. Nefija 

Apraksts par Lehiju un viņa sievu Sāriju, un viņa četriem dēliem, sauktiem (sākot no vecākā) Lamans, Lemuēls, Sams un Nefijs. Tas Kungs brīdina Lehiju, lai viņš aiziet no Jeruzālemes zemes, tāpēc ka viņš pravieto ļaudīm par viņu nekrietnību un viņi cenšas atņemt tam dzīvību. Viņš trīs dienas ceļo pa tuksnesi ar savu ģimeni. Nefijs paņem līdzi savus brāļus un atgriežas Jeruzālemes zemē pēc jūdu pierakstiem. Apraksts par viņu ciešanām. Viņi paņem Ismaēla meitas par sievām. Viņi paņem savas ģimenes un aiziet tuksnesī. Viņu ciešanas un grūtības tuksnesī. Viņu pārvietošanās ceļš. Viņi nonāk pie plašajiem ūdeņiem. Nefija brāļi saceļas pret viņu. Nefijs apklusina tos un būvē kuģi. Viņi nosauc to vietu par Pārpilnību. Viņi šķērso plašos ūdeņus un ierodas apsolītajā zemē, un tā tālāk. Tas ir saskaņā ar Nefija aprakstu vai, citiem vārdiem, es, Nefijs, rakstīju šos pierakstus.
1. nodaļa

Nefijs iesāk savas tautas pierakstus. Lehijs vīzijā redz uguns stabu un lasa no pravietojumu grāmatas. Viņš slavina Dievu, pasludina Mesijas atnākšanu un pareģo Jeruzālemes izpostīšanu. Viņš tiek jūdu vajāts. Apmēram 600 g. pr. Kr.

2. nodaļa

Lehijs aizved savu ģimeni tuksnesī pie Sarkanās jūras. Viņi pamet savu īpašumu. Lehijs ziedo upuri Tam Kungam un māca savus dēlus turēt baušļus. Lamans un Lemuēls kurn pret savu tēvu. Nefijs ir paklausīgs un lūdz ticībā. Tas Kungs runā ar viņu, un viņš ir izraudzīts valdīt pār saviem brāļiem. Apmēram 600 g. pr. Kr.

3. nodaļa

Lehija dēli atgriežas Jeruzālemē iegūt misiņa plāksnes. Lābans atsakās atdot plāksnes. Nefijs paskubina un iedrošina savus brāļus. Lābans nozog viņu mantu un mēģina viņus nogalināt. Lamans un Lemuēls sit Nefiju un Samu un tiek norāti no eņģeļa. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

4. nodaļa

Nefijs nokauj Lābanu pēc Tā Kunga pavēles un tad ar viltību iegūst misiņa plāksnes. Zorams izvēlas pievienoties Lehija ģimenei tuksnesī. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

5. nodaļa

Sārija kurn pret Lehiju. Abi priecājas par savu dēlu atgriešanos. Viņi ziedo upurus. Misiņa plāksnes satur Mozus un praviešu rakstus. Plāksnes apliecina Lehiju kā Jāzepa pēcteci. Lehijs pravieto attiecībā uz saviem pēcnācējiem un plākšņu saglabāšanu. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

6. nodaļa

Nefijs raksta par Dieva lietām. Nefija mērķis ir pārliecināt cilvēkus nākt pie Ābrahāma Dieva un tapt izglābtiem. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

7. nodaļa

Lehija dēli atgriežas Jeruzālemē un aicina Ismaēlu un viņa saimi pievienoties tiem viņu ceļojumā. Lamans un citi saceļas. Nefijs skubina savus brāļus ticēt Tam Kungam. Tie sasien viņu ar virvēm un plāno viņa nogalināšanu. Viņš tiek atbrīvots ar ticības spēku. Viņa brāļi lūdz piedošanu. Lehijs un viņa ļaudis nes ziedojumus un dedzināmos upurus. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

8. nodaļa

Lehijs redz vīziju par dzīvības koku. Viņš nobauda tā augli un vēlas, lai viņa ģimene darītu tāpat. Viņš redz dzelzs margu, šauru jo šauru taku, un tumsības miglu, kas ietin cilvēku. Sārija, Nefijs un Sams nobauda augli, bet Lamans un Lemuēls atsakās. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

9. nodaļa

Nefijs taisa divu veidu pierakstus. Katrs ir nosaukts par Nefija plāksnēm. Lielākās plāksnes satur laicīgo vēsturi. Mazākās aplūko galvenokārt svētas lietas. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

10. nodaļa

Lehijs pareģo, ka babilonieši saņems jūdus gūstā. Viņš stāsta par Mesijas, Glābēja un Pestītāja atnākšanu starp jūdiem. Lehijs stāsta arī par kāda atnākšanu, kurš kristīs Dieva Jēru. Lehijs stāsta par Mesijas nāvi un augšāmcelšanos. Viņš salīdzina Israēla izklīdināšanu un sapulcināšanu ar olīvkoku. Nefijs runā par Dieva Dēlu, par Svētā Gara dāvanu un par vajadzību būt taisnīgiem. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

11. nodaļa

Nefijs redz Tā Kunga Garu, un vīzijā tiek parādīts dzīvības koks. Viņš redz Dieva Dēla māti un mācās par Dieva labvēlību. Viņš redz Dieva Jēra kristīšanu, kalpošanu un krustā sišanu. Viņš redz arī Jēra divpadsmit apustuļu aicinājumu un kalpošanu. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

12. nodaļa

Nefijs vīzijā redz: apsolīto zemi, tās iedzīvotāju taisnību, nekrietnību un pagrimumu, Dieva Jēra atnākšanu starp tiem; kā divpadsmit mācekļi un divpadsmit apustuļi tiesās Israēlu; un to, kuri pagrims neticībā, pretīgo un izvirtušo stāvokli. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

13. nodaļa

Nefijs redz vīzijā velna baznīcu, nodibinātu starp citticībniekiem, Amerikas atklāšanu un kolonizāciju, daudzu skaidru un vērtīgu Bībeles daļu pazaudēšanu, no tā izrietošo citticībnieku atkrišanas stāvokli, evaņģēlija atjaunošanu, Svēto Rakstu parādīšanos pēdējās dienās, un Ciānas uzcelšanu. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

14. nodaļa

Eņģelis pavēsta Nefijam par svētībām un lāstiem, kam jākrīt pār citticībniekiem. Ir tikai divas baznīcas: Dieva Jēra Baznīca un velna baznīca. Dieva svētie visās tautās tiek lielās un negantās baznīcas vajāti. Apustulis Jānis rakstīs par pasaules galu. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

15. nodaļa

Lehija pēcnācējiem ir jāsaņem evaņģēlijs no citticībniekiem pēdējās dienās. Israēla sapulcināšana ir pielīdzināta olīvkokam, kura dabīgie zari tiks atkal piepotēti. Nefijs izskaidro parādību par dzīvības koku un runā par Dieva taisnību, atdalot ļaunos no taisnīgajiem. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

16. nodaļa

Ļaunajiem patiesība ir smaga. Lehija dēli apprec Ismaēla meitas. Liahona vada viņu ceļu tuksnesī. Laiku pa laikam uz Liahonas ir rakstīti vēstījumi no Tā Kunga. Ismaēls nomirst; viņa ģimene kurn bēdu dēļ. Apmēram 600–592 g. pr. Kr.

17. nodaļa

Nefijam tiek pavēlēts būvēt kuģi. Viņa brāļi pretojas tam. Viņš pārliecina tos, uzskaitot Dieva darbus ar Israēlu. Nefijs ir piepildīts ar Dieva spēku. Viņa brāļiem ir aizliegts to aizskart, lai viņi nenokalstu kā sausa niedre. Apmēram 592–591 g. pr. Kr.

18. nodaļa

Kuģis ir pabeigts. Ir pieminētas Jēkaba un Jāzepa piedzimšanas. Grupa kuģo uz apsolīto zemi. Ismaēla dēli un viņu sievas apvienojas uzdzīvē un nemieros. Nefijs ir sasiets, un kuģis tiek briesmīgas vētras dzīts atpakaļ. Nefijs ir atbrīvots un ar viņa lūgšanu vētra mitējas. Ļaudis ierodas apsolītajā zemē. Apmēram 591–589 g. pr. Kr.

19. nodaļa

Nefijs pagatavo plāksnes no rūdas un pieraksta savas tautas vēsturi. Israēla Dievs nāks seši simti gadus pēc tā laika, kad Lehijs pameta Jeruzālemi. Nefijs stāsta par Viņa ciešanām un krustā sišanu. Jūdi tiks nicināti un izklīdināti līdz pēdējām dienām, kad viņi atgriezīsies pie Tā Kunga. Apmēram 588–570 g. pr. Kr.

20. nodaļa

Tas Kungs atklāj savus nodomus Israēlam. Israēls ir bijis izvēlēts ciešanu krāsnī un tam ir jāiet prom no Bābeles. Salīdziniet ar Jesajas gr. 48. Apmēram 588–570 g. pr. Kr.

21. nodaļa

Mesija būs gaisma citticībniekiem un atbrīvos cietumniekus. Israēls tiks sapulcināts ar spēku pēdējās dienās. Ķēniņi būs viņu auklējošie tēvi. Salīdziniet ar Jesajas gr. 49. Apmēram 588–570 g. pr. Kr.

22. nodaļa

Israēls tiks izkaisīts pa visu zemes virsu. Citticībnieki zīdīs un baros Israēlu ar evaņģēliju pēdējās dienās. Israēls tiks sapulcināts un izglābts, un ļaunie sadegs kā rugāji. Velna valstība tiks iznīcināta, un Sātans tiks sasaistīts. Apmēram 588–570 g. pr. Kr.