Pirmoji Nefio knyga

1 Nefio knyga 

Aprašymas apie Lehį ir jo žmoną Sariją, ir jo keturis sūnus, pavadintus (pradedant nuo vyriausiojo) Lamanu, Lemueliu, Samu ir Nefiu. Viešpats perspėja Lehį, kad išvyktų iš Jeruzalės žemės, kadangi jis pranašauja žmonėms apie jų nedorybę, ir jie kėsinasi sunaikinti jo gyvybę. Jis su savo šeima leidžiasi trijų dienų kelionėn į tyrus. Nefis pasiima savo brolius ir sugrįžta į Jeruzalės žemę žydų metraščio. Jų kentėjimų aprašymas. Jie paima Izmaelio dukteris į žmonas. Jie pasiima savo šeimas ir išvyksta į tyrus. Jų kentėjimai ir suspaudimai tyruose. Jų kelionių kryptis. Jie ateina prie didelių vandenų. Nefio broliai sukyla prieš jį. Jis pergali juos ir stato laivą. Jie tą vietą pavadina Dosniąja. Jie perplaukia didelius vandenis į pažadėtąją žemę ir taip toliau. Tai užrašyta pagal Nefio aprašymą, arba, kitais žodžiais, šį metraštį parašiau aš, Nefis.
1 Skyrius

Nefis pradeda savo liaudies metraštį. Lehis regėjime mato ugnies stulpą ir skaito iš pranašystės knygos. Jis šlovina Dievą, išpranašauja Mesijo atėjimą ir Jeruzalės sunaikinimą. Žydai jį persekioja. Apie 600 m. prieš Kristaus gim.

2 Skyrius

Lehis išsiveda savo šeimą į tyrus prie Raudonosios jūros. Jie palieka savo turtą. Lehis atnašauja auką Viešpačiui ir moko savo sūnus laikytis įsakymų. Lamanas ir Lemuelis murma prieš tėvą. Nefis yra paklusnus ir meldžiasi tikėdamas; Viešpats kalba jam ir išsirenka jį valdyti jo brolius. Apie 600 m. prieš Kristaus gim.

3 Skyrius

Lehio sūnūs grįžta į Jeruzalę skaistvario plokštelių. Labanas atsisako atiduoti plokšteles. Nefis ragina ir drąsina savo brolius. Labanas pavagia jų turtą ir bando juos nužudyti. Lamanas ir Lemuelis muša Nefį ir Samą ir papeikiami angelo. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

4 Skyrius

Pagal Viešpaties įsakymą Nefis nužudo Labaną ir po to gauna skaistvario plokšteles pasinaudodamas gudrybe. Zoramas pasirenka prisijungti prie Lehio šeimos tyruose. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

5 Skyrius

Sarija priekaištauja Lehiui. Abu džiūgauja dėl savo sūnų sugrįžimo. Jie atnašauja aukas. Skaistvario plokštelėse yra Mozės ir pranašų raštai. Plokštelės parodo, kad Lehis yra Juozapo palikuonis. Lehis pranašauja apie savo sėklą ir plokštelių išsaugojimą. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

6 Skyrius

Nefis rašo apie Dievo dalykus. Nefio tikslas yra įtikinti žmones ateiti pas Abraomo Dievą ir būti išgelbėtiems. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

7 Skyrius

Lehio sūnūs sugrįžta į Jeruzalę ir pakviečia Izmaelį ir jo namiškius prisijungti prie jų kelionėje. Lamanas ir kiti maištauja. Nefis ragina savo brolius tikėti Viešpatį. Jie suriša jį virvėmis ir ketina nužudyti. Jis išsilaisvina tikėjimo galia. Jo broliai prašo atleidimo. Lehis ir jo bendrakeleiviai atnašauja auką ir deginamąsias atnašas. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

8 Skyrius

Lehis mato regėjimą apie gyvybės medį. Jis valgo jo vaisiaus ir trokšta, kad jo šeima darytų taip pat. Jis mato geležinę lazdą turėklus, ankštą ir siaurą kelią bei tamsos miglas, kurios apgaubia žmones. Sarija, Nefis ir Samas valgo vaisiaus, bet Lamanas ir Lemuelis atsisako. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

9 Skyrius

Nefis daro du metraščių rinkinius. Abu pavadinti Nefio plokštelėmis. Didžiosiose plokštelėse yra pasaulietinė istorija; mažesniosios pirmiausiai susijusios su šventais dalykais. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

10 Skyrius

Lehis išpranašauja, kad babiloniečiai paims žydus nelaisvėn. Jis kalba apie Mesijo, Gelbėtojo, Išpirkėjo atėjimą tarp žydų. Lehis taip pat kalba apie atėjimą to, kuris pakrikštys Dievo Avinėlį. Lehis kalba apie Mesijo mirtį ir prisikėlimą. Izraelio išsklaidymą ir surinkimą jis prilygina alyvmedžiui. Nefis kalba apie Dievo Sūnų, apie Šventosios Dvasios dovaną ir apie teisumo poreikį. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

11 Skyrius

Nefis mato Viešpaties Dvasią ir regėjime jam parodomas gyvybės medis. Jis mato Dievo Sūnaus motiną ir sužino apie Dievo nuolaidumą. Jis mato Dievo Avinėlio krikštą, tarnystę ir nukryžiavimą. Jis taip pat mato Avinėlio dvylikos apaštalų pašaukimą ir tarnystę. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

12 Skyrius

Nefis regėjime mato pažado žemę, jos gyventojų teisumą, nedorybę ir smukimą, Dievo Avinėlio atėjimą pas juos, mato, kaip dvylika mokinių ir dvylika apaštalų teis Izraelį ir mato pasibjaurėtiną ir nešvarią būseną tų, kurie nusirito į netikėjimą. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

13 Skyrius

Nefis regėjime mato velnio bažnyčią, įkurtą tarp kitataučių, Amerikos atradimą ir kolonizavimą, daugelio aiškių ir vertingų Biblijos dalių praradimą, galutinę kitataučių atsimetimo būseną, evangelijos sugrąžinimą, paskutiniųjų dienų Raštų išėjimą ir Sionės statymą. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

14 Skyrius

Angelas pasako Nefiui apie palaiminimus ir prakeiksmus, krisiančius ant kitataučių. Yra tik dvi bažnyčios: Dievo Avinėlio Bažnyčia ir velnio bažnyčia. Dievo šventuosius visose tautose persekioja didžiulė ir pasibjaurėtina bažnyčia. Apaštalas Jonas rašys apie pasaulio pabaigą. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

15 Skyrius

Lehio sėkla turi gauti evangeliją iš kitataučių paskutinėmis dienomis. Izraelio surinkimas prilyginamas alyvmedžiui, kurio prigimtinės šakos bus vėl įskiepytos. Nefis aiškina regėjimą apie gyvybės medį ir kalba apie Dievo teisingumą atskiriant nelabuosius nuo teisiųjų. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

16 Skyrius

Nelabieji laiko tiesą esant sunkia. Lehio sūnūs paima Izmaelio dukteris į žmonas. Tyruose juos veda Liahona. Ant Liahonos laikas nuo laiko užrašomi Viešpaties pranešimai. Izmaelis miršta; jo šeima murma dėl suspaudimų. Apie 600–592 m. prieš Kristaus gim.

17 Skyrius

Nefiui įsakoma pastatyti laivą. Jo broliai jam priešgyniauja. Jis ragina juos, atpasakodamas Dievo reikalų su Izraeliu istoriją. Nefis pripildomas Dievo galios. Jo broliams uždraudžiama jį liesti, kad jie nesudžiūtų kaip sausa nendrė. Apie 592–591 m. prieš Kristaus gim.

18 Skyrius

Laivas baigtas. Paminimi Jokūbo ir Juozapo gimimai. Būrys sulipa į laivą plaukti į pažadėtąją žemę. Izmaelio sūnūs ir jų žmonos prisijungia prie pasilinksminimo ir maišto. Nefis surišamas, ir baisi audra gena laivą atgal. Nefis išlaisvinamas, ir dėl jo maldos vėtra liaujasi. Žmonės atvyksta į pažadėtąją žemę. Apie 591–589 m. prieš Kristaus gim.

19 Skyrius

Nefis iš rūdos pagamina plokšteles ir užrašo savo žmonių istoriją. Izraelio Dievas ateis po šešių šimtų metų nuo to laiko, kai Lehis paliko Jeruzalę. Nefis pasakoja apie Jo kentėjimus ir nukryžiavimą. Žydai bus nekenčiami ir išsklaidyti iki paskutiniųjų dienų, kada jie sugrįš pas Viešpatį. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

20 Skyrius

Viešpats apreiškia savo tikslus Izraeliui. Izraelis išrinktas suspaudimų krosnyje ir turi išeiti iš Babilonės. Palyginkite su Izaijo 48. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

21 Skyrius

Mesijas bus šviesa kitataučiams ir išlaisvins belaisvius. Izraelis bus surinktas su galia paskutinėmis dienomis. Karaliai bus jų maitintojai. Palyginkite su Izaijo 49. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

22 Skyrius

Izraelis bus išsklaidytas ant viso žemės veido. Paskutinėmis dienomis kitataučiai žindys ir maitins Izraelį evangelija. Izraelis bus surinktas ir išgelbėtas, o nelabieji degs kaip ražiena. Velnio karalystė bus sunaikinta, ir Šėtonas bus surištas. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.