Het eerste boek Nephi

  1 Nephi 

  Een verslag van Lehi en zijn vrouw, Sariah, en zijn vier zonen, (beginnende bij de oudste) Laman, Lemuel, Sam en Nephi geheten. De Heer waarschuwt Lehi om uit het land Jeruzalem te vertrekken, omdat hij tot het volk profeteert over hun ongerechtigheid en zij hem naar het leven staan. Hij reist met zijn gezin drie dagen lang de wildernis in. Nephi keert met zijn broers terug naar het land Jeruzalem voor de kroniek van de Joden. Het verslag van hun lijden. Zij nemen de dochters van Ismaël tot vrouw. Zij nemen hun gezin mee en trekken de wildernis in. Hun lijden en ellende in de wildernis. De route van hun reis. Zij bereiken de grote wateren. Nephi’s broers staan tegen hem op. Hij beschaamt hen en bouwt een schip. Zij geven de plaats de naam Overvloed. Zij steken de grote wateren over naar het beloofde land enzovoort. Dit is volgens het verslag van Nephi; of met andere woorden, ik, Nephi, heb deze kroniek geschreven.
  Hoofdstuk 1

  Nephi begint aan de kroniek van zijn volk — Lehi ziet in een visioen een vuurkolom en leest uit een boek met profetieën — Hij looft God, voorzegt de komst van de Messias en profeteert de verwoesting van Jeruzalem — Hij wordt door de Joden vervolgd. Ongeveer 600 v.C.

  Hoofdstuk 2

  Lehi neemt zijn gezin mee de wildernis in bij de Rode Zee — Zij laten hun bezittingen achter — Lehi brengt de Heer een offer en leert zijn zonen de geboden te onderhouden — Laman en Lemuel morren tegen hun vader — Nephi is gehoorzaam en bidt in geloof; de Heer spreekt tot hem en hij wordt gekozen om over zijn broers te heersen. Ongeveer 600 v.C.

  Hoofdstuk 3

  Lehi’s zonen keren terug naar Jeruzalem om de platen van koper te verkrijgen — Laban weigert de platen af te staan — Nephi vermaant zijn broers en spoort hen aan — Laban berooft hen van hun bezit en tracht hen te doden — Laman en Lemuel slaan Nephi en Sam en worden door een engel terechtgewezen. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 4

  Nephi doodt Laban op bevel van de Heer en verzekert zich vervolgens van de platen van koper door middel van een list — Zoram besluit zich bij het gezin van Lehi in de wildernis te voegen. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 5

  Sariah maakt Lehi verwijten — Beiden zijn verheugd over de terugkeer van hun zonen — Zij offeren offers — De platen van koper bevatten geschriften van Mozes en de profeten — Volgens die platen is Lehi een afstammeling van Jozef — Lehi profeteert over zijn nageslacht en het behoud van de platen. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 6

  Nephi schrijft over de dingen van God — Nephi’s doel is de mensen te overreden om tot de God van Abraham te komen en te worden gered. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 7

  Lehi’s zonen keren terug naar Jeruzalem en nodigen Ismaël en zijn huisgezin uit hen op hun reis te vergezellen — Laman en anderen komen in opstand — Nephi spoort zijn broers aan geloof in de Heer te hebben — Zij binden hem met koorden vast en beramen zijn vernietiging — Hij wordt bevrijd door de kracht van het geloof — Zijn broers vragen om vergeving — Lehi en zijn groep brengen offerande en brandoffers. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 8

  Lehi ziet een visioen van de boom des levens — Hij neemt van de vrucht ervan en wil dat zijn gezin dat ook doet — Hij ziet een roede van ijzer, een nauw en smal pad en de misten van duisternis die de mensen omhullen — Sariah, Nephi en Sam nemen van de vrucht, maar Laman en Lemuel weigeren. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 9

  Nephi vervaardigt twee stel kronieken — Beide worden de platen van Nephi genoemd — De grote platen bevatten een wereldlijke geschiedenis; de kleine handelen voornamelijk over heilige zaken. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 10

  Lehi voorspelt dat de Babyloniërs de Joden gevangen zullen nemen — Hij spreekt over de komst van een Messias, een Heiland, een Verlosser onder de Joden — Lehi spreekt ook over de komst van iemand die het Lam van God zal dopen — Lehi kondigt de dood en de opstanding van de Messias aan — Hij vergelijkt de verstrooiing en de vergadering van Israël met een olijfboom — Nephi spreekt over de Zoon van God, de gave van de Heilige Geest en de noodzaak van rechtvaardigheid. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 11

  Nephi ziet de Geest van de Heer; hem wordt in een visioen de boom des levens getoond — Hij ziet de moeder van de Zoon van God en hoort van de goedgunstigheid van God — Hij ziet de doop, de bediening en de kruisiging van het Lam van God — Hij ziet eveneens de roeping en de bediening van de twaalf apostelen van het Lam. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 12

  Nephi ziet in een visioen het land van belofte; de rechtvaardigheid, ongerechtigheid en ondergang van de inwoners; de komst van het Lam van God onder hen; hoe de twaalf discipelen en de twaalf apostelen Israël zullen richten; en de weerzinwekkende en walgelijke toestand van hen die in ongeloof verkommeren. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 13

  Nephi ziet in een visioen de kerk van de duivel gevestigd onder de andere volken; de ontdekking en kolonisatie van Amerika; het verlies van vele duidelijke en waardevolle delen van de Bijbel; de daaruit voortvloeiende afval van de andere volken; de herstelling van het evangelie; het tevoorschijn komen van Schriftuur voor de laatste dagen; en de opbouw van Zion. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 14

  Een engel vertelt Nephi van de zegeningen en vervloekingen die de andere volken te beurt zullen vallen — Er zijn slechts twee kerken: de kerk van het Lam van God en de kerk van de duivel — Gods heiligen in alle natiën worden door de grote en gruwelijke kerk vervolgd — De apostel Johannes zal over het einde van de wereld schrijven. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 15

  Lehi’s nageslacht zal het evangelie in de laatste dagen ontvangen van de andere volken — De vergadering van Israël wordt vergeleken met een olijfboom, waarvan de natuurlijke takken er weer op zullen worden geënt — Nephi legt het visioen van de boom des levens uit en spreekt over de gerechtigheid van God bij het scheiden van de goddelozen van de rechtvaardigen. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 16

  De goddelozen vinden de waarheid hard — Lehi’s zonen trouwen met de dochters van Ismaël — De Liahona wijst hun de weg door de wildernis — Van tijd tot tijd staan er boodschappen van de Heer op de Liahona geschreven — Ismaël sterft; zijn familie mort wegens hun lijden. Ongeveer 600–592 v.C.

  Hoofdstuk 17

  Nephi wordt geboden een schip te bouwen — Zijn broers werken hem tegen — Hij spoort hen aan door de geschiedenis van Gods handelingen met Israël te verhalen — Nephi wordt vervuld met de macht van God — Het wordt zijn broers verboden hem aan te raken, opdat zij niet als een verdroogde halm zullen verdorren. Ongeveer 592–591 v.C.

  Hoofdstuk 18

  Het schip wordt afgebouwd — De geboorte van Jakob en Jozef wordt vermeld — Het gezelschap scheept zich in naar het beloofde land — De zonen van Ismaël en hun vrouwen doen mee aan brasserij en opstand — Nephi wordt vastgebonden en het schip wordt teruggedreven door een hevige storm — Nephi wordt bevrijd en de storm luwt op zijn gebed — Het gezelschap komt aan in het beloofde land. Ongeveer 591–589 v.C.

  Hoofdstuk 19

  Nephi maakt platen uit erts en schrijft de geschiedenis van zijn volk — De God van Israël zal komen zeshonderd jaar na het vertrek van Lehi uit Jeruzalem — Nephi vermeldt diens lijden en kruisiging — De Joden zullen worden veracht en verstrooid tot de laatste dagen, wanneer zij tot de Heer wederkeren. Ongeveer 588–570 v.C.

  Hoofdstuk 20

  De Heer openbaart zijn doeleinden aan Israël — Israël is gekozen in de smeltoven van ellende en zal uit Babylon trekken — Vergelijk Jesaja 48. Ongeveer 588–570 v.C.

  Hoofdstuk 21

  De Messias zal een licht voor de andere volken zijn en de gevangenen bevrijden — Israël zal in de laatste dagen met macht worden vergaderd — Koningen zullen hun voedstervaders zijn — Vergelijk Jesaja 49. Ongeveer 588–570 v.C.

  Hoofdstuk 22

  Israël zal over het gehele aardoppervlak worden verstrooid — De andere volken zullen Israël in de laatste dagen verzorgen en met het evangelie voeden — Israël zal worden vergaderd en gered, en de goddelozen zullen branden als stoppels — Het koninkrijk van de duivel zal worden vernietigd en Satan zal worden gebonden. Ongeveer 588–570 v.C.