Nephis første bok

1 Nephi 

En beretning om Lehi, hans hustru, Sariah, og hans fire sønner, som het: (fra den eldste og nedover) Laman, Lemuel, Sam og Nephi. Herren advarer Lehi og ber ham dra ut av Jerusalems land fordi han profeterer til folket om deres ugudelighet, og de forsøker å ta hans liv. Han drar tre dagsreiser ut i villmarken med sin familie. Nephi tar med seg sine brødre og vender tilbake til Jerusalems land for å hente jødenes opptegnelse. Beretningen om deres lidelser. De tar Ismaels døtre til ekte. De tar med seg sine familier og drar ut i villmarken. Deres lidelser og plager i villmarken. Reiseruten de følger. De kommer til de store vann. Nephis brødre setter seg opp mot ham. Han bringer dem til taushet og bygger et skip. De kaller stedet Overflod. De krysser de store vann til det lovede land, osv. Dette er ifølge Nephis beretning, eller med andre ord, jeg, Nephi, skrev denne opptegnelsen.
Kapittel 1

Nephi påbegynner opptegnelsen om sitt folk — Lehi ser i et syn en ildstøtte og leser fra en profetisk bok — Han priser Gud, forutsier at Messias skal komme, og profeterer at Jerusalem skal ødelegges — Jødene forfølger ham. Ca. 600 f.Kr.

Kapittel 2

Lehi tar sin familie med seg ut i villmarken ved Rødehavet — De etterlater seg sine eiendeler — Lehi ofrer et offer til Herren og lærer sine sønner å holde budene — Laman og Lemuel knurrer mot sin far — Nephi er lydig og ber i tro — Herren taler til ham, og han blir utvalgt til å bestemme over sine brødre. Ca. 600 f.Kr.

Kapittel 3

Lehis sønner vender tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene — Laban nekter å utlevere dem — Nephi formaner og oppmuntrer sine brødre — Laban stjeler deres eiendeler og forsøker å slå dem ihjel — Laman og Lemuel slår Nephi og Sam og blir irettesatt av en engel. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 4

Nephi slår Laban ihjel på Herrens befaling og sikrer seg deretter messingplatene ved list — Zoram velger å bli med Lehis familie ut i villmarken. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 5

Sariah beklager seg overfor Lehi — Begge er glade for at deres sønner er kommet tilbake — De ofrer til Herren — Messingplatene inneholder det Moses og profetene har skrevet — Av platene fremgår det at Lehi er en etterkommer av Josef — Lehi profeterer om sin ætt og hvordan platene vil bli bevart. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 6

Nephi skriver om det som er av Gud — Nephis hensikt er å overtale menneskene til å komme til Abrahams Gud og bli frelst. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 7

Lehis sønner vender tilbake til Jerusalem og ber Ismael og hans hus bli med dem på reisen — Laman og andre gjør opprør — Nephi formaner sine brødre til å ha tro på Herren — De binder ham med rep og planlegger å drepe ham — Han slipper fri ved troens kraft — Hans brødre ber om tilgivelse — Lehi og hans følge ofrer slaktoffer og brennoffer. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 8

Lehi ser et syn om livets tre — Han spiser av dets frukt og ønsker at hans familie skal gjøre det samme — Han ser en jernstang, en snever og smal sti og en mørk tåke som innhyller menneskene — Sariah, Nephi og Sam spiser av frukten, men Laman og Lemuel avslår. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 9

Nephi skriver to sett opptegnelser — Begge kalles Nephis plater — De store platene inneholder en verdslig historie, mens de små hovedsakelig omhandler hellige ting. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 10

Lehi forutsier at jødene vil bli tatt til fange av babylonerne — Han forteller at en Messias, en Frelser og Forløser, skal komme blant jødene — Lehi forteller også om ham som skal komme for å døpe Guds Lam — Lehi forteller om Messias’ død og oppstandelse — Han sammenligner Israels adspredelse og innsamling med et oliventre — Nephi taler om Guds Sønn, om Den Hellige Ånds gave og om behovet for rettskaffenhet. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 11

Nephi ser Herrens Ånd og blir i et syn vist livets tre — Han ser Guds Sønns mor og lærer om Guds nedlatenhet — Han ser Guds Lams dåp, hans virke og korsfestelse — Han ser også Lammets tolv apostlers kall og virke. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 12

Nephi ser i et syn det lovede land, dets innbyggeres rettferdighet, deres misgjerninger og fall, Guds Lam som kommer blant dem, at De tolv disipler og De tolv apostler skal dømme Israel, samt den frastøtende og urene tilstand de som synker ned i vantro, befinner seg i. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 13

Nephi ser i et syn at djevelens kirke opprettes blant hedningefolkene, Amerika oppdages og koloniseres, mange klare og verdifulle deler av Bibelen går tapt, den endelige tilstand etter hedningefolkenes frafall, evangeliet blir gjengitt, hellig skrift kommer frem i de siste dager, og Sion bygges opp. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 14

En engel forteller Nephi hvordan hedningefolkene vil bli velsignet og forbannet — Det er bare to kirker: Guds Lams Kirke og djevelens kirke — Guds hellige i alle nasjoner blir forfulgt av den store og avskyelige kirke — Apostelen Johannes vil skrive om verdens ende. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 15

I de siste dager skal Lehis ætt motta evangeliet fra hedningefolkene — Israels innsamling blir sammenlignet med et oliventre hvis naturlige grener vil bli podet inn på ny — Nephi tyder synet om livets tre og taler om at Gud er rettferdig når han skiller de ugudelige fra de rettferdige. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 16

De ugudelige synes sannheten er hård — Lehis sønner gifter seg med Ismaels døtre — Liahona viser hvilken vei de skal følge i villmarken — Fra tid til annen skrives budskap fra Herren på Liahona — Ismael dør, og hans familie knurrer på grunn av lidelser. Ca. 600–592 f.Kr.

Kapittel 17

Nephi blir befalt å bygge et skip — Hans brødre går imot ham — Han formaner dem ved å fortelle historien om hvordan Gud behandlet Israel — Nephi fylles med Guds kraft — Hans brødre forbys å røre ved ham for at de ikke skal visne som tørt siv. Ca. 592–591 f.Kr.

Kapittel 18

Skipet fullføres — Jakobs og Josefs fødsel omtales — Følget går ombord for å reise til det lovede land — Ismaels sønner og deres hustruer oppfører seg usømmelig og gjør opprør — Nephi blir bundet, og skipet drives tilbake av et fryktelig uvær — Nephi blir satt fri, og på hans bønn stilner stormen — Folket kommer til det lovede land. Ca. 591–589 f.Kr.

Kapittel 19

Nephi lager plater av malm og skriver sitt folks historie — Israels Gud vil komme seks hundre år etter at Lehi forlot Jerusalem — Nephi forteller om hans lidelser og korsfestelse — Jødene vil bli foraktet og adspredt frem til de siste dager da de vil vende seg til Herren. Ca. 588–570 f.Kr.

Kapittel 20

Herren åpenbarer sine hensikter for Israel — Israel er blitt utvalgt i lidelsens smelteovn og skal dra ut av Babylon — Sammenlign med Jesaja kapittel 48. Ca. 588–570 f.Kr.

Kapittel 21

Messias vil være et lys for hedningefolkene og vil sette fangene fri — Israel vil bli samlet med kraft i de siste dager — Konger vil være deres fosterfedre — Sammenlign med Jesaja kapittel 49. Ca. 588–570 f.Kr.

Kapittel 22

Israel vil bli adspredt over hele jorden — I de siste dager vil hedningefolkene amme og nære Israel med evangeliet — Israel vil bli samlet og reddet, og de ugudelige vil brenne som halm — Djevelens rike vil bli ødelagt, og Satan vil bli bundet. Ca. 588–570 f.Kr.