Kapitola 13

Juda a Jeruzalém budou potrestány za svou neposlušnost–Pán obhajuje svůj lid a soudí ho–Dcery Sionu jsou proklety a trýzněny pro svou světskost–Porovnej s Izaiášem 3. Kolem roku 559–545 př. Kr.

  Neboť vizte, Pán, Pán zástupů, odejme od Jeruzaléma a od Judy podporu a oporu, celou oporu chleba a celou podporu vody –

  Mocného muže a muže války, soudce a proroka a moudrého a starce;

  Velitele nad padesáti a úctyhodného muže a rádce a zručného řemeslníka a výmluvného řečníka.

  A dám jim děti za knížata a nemluvňata jim budou panovati.

  A lid bude utiskován, jeden druhým a bližním svým; dítě se bude chovati pyšně vůči starci a hanebný vůči úctyhodnému.

  Když se člověk chopí bratra svého z domu otce svého a řekne: Ty máš oděv, ty buď vládcem naším a zadrž tento pád rukou svou –

  V onen den bude přísahati řka: Já nebudu hojičem; neboť v domě mém není ani chleba, ani oděvu; nečiňte ze mne vládce lidu.

  Neboť Jeruzalém je zbořen a Juda padl, protože jazyk jejich a skutkové jejich jsou proti Pánu, k dráždění očí slávy jeho.

  Výraz tváře jejich svědčí proti nim a vyhlašuje, že hřích jejich je dokonce jako Sodomy a nemohou to skrýti. Běda duši jejich, neboť sami se odměnili zlem!

  10 Řekněte spravedlivým, že oni jsou na tom dobře; neboť oni budou jísti ovoce konání svého.

  11 Běda zlovolným, neboť oni zahynou; neboť odměna rukou jejich spočine na nich!

  12 A lidu mého utlačitelé jsou děti a ženy mu panují. Ó lide můj, ti, kteří tě vedou, způsobují, že chybuješ, a ničí cestu stezek tvých.

  13 Pán povstává, aby obhajoval, a stojí, aby soudil lid.

  14 Pán vejde v soud se staršími lidu svého a knížaty jeho; neboť vy jste vyjedli vinici a lup od chudých v domech svých.

  15 Co zamýšlíte? Rozbíjíte lid můj na kusy a drtíte tváře chudých, praví Pán Bůh zástupů.

  16 Nadto Pán praví: Protože dcery Sionu jsou povýšené a kráčejí s nataženým krkem a prostopášnýma očima, chodí cupitavě a cinkají nohama –

  17 Tudíž Pán stihne svrabem temeno hlavy dcer Sionu a Pán obnaží tajná místa jejich.

  18 V onen den Pán odejme okrasu cinkajících ozdob jejich a čepce a srpkovité náhrdelníky;

  19 Řetízky a náramky a závojíčky;

  20 Čepečky a ozdoby nohou a čelenky a destičky a náušnice;

  21 Prsteny a nosní šperky;

  22 Proměnné části šatu i pláštíky i roušky i vačky;

  23 Zrcadla i jemné tkaniny i šály i závoje.

  24 A stane se, namísto sladké vůně bude zápach; a namísto opasku roztržení; a namísto upravených vlasů lysina; a namísto živůtku přepásání žíní; popálení namísto krásy.

  25 Muži tvoji padnou mečem a mocní tvoji ve válce.

  26 A brány jeho budou bědovati a truchliti; a on bude pustý a bude seděti na zemi.