Kapitola 14

Sion a jeho dcery budou vykoupeny a očištěny ve dni milénia–Porovnej s Izaiášem 4. Kolem roku 559–545 př. Kr.

  A v onen den se sedm žen chopí jednoho muže řkouce: Budeme jísti svůj vlastní chléb a nositi svůj vlastní šat; jen nás nech nazývati se jménem tvým, aby potupa naše byla odňata.

  V onen den bude větev Páně krásná a slavná; plod země výtečný a krásný pro ty, kteří unikli z Izraele.

  A stane se, že ti, kteří budou ponecháni v Sionu a zůstanou v Jeruzalémě, budou nazýváni svatí, každý, kdo je zapsán mezi žijící v Jeruzalémě –

  Až Pán smyje špínu z dcer Sionu a očistí krev Jeruzaléma z jeho středu duchem soudu a duchem žáru.

  A Pán stvoří nad každým obydlím hory Sion a nad shromážděními jeho oblak a dým ve dne a záři planoucího ohně v noci; neboť veškerá sláva Sionu bude pod ochranou.

  A bude tam stánek pro stín v denní době před horkem a jako útočiště a skrýš před bouří a před deštěm.