Kapitola 15

Pánova vinice (Izrael) zpustne a jeho lid bude rozptylován–Přijdou na ně bědy v jejich odpadlém a rozptýleném stavu–Pán vyzdvihne korouhev a shromáždí Izrael–Porovnej s Izaiášem 5. Kolem roku 559–545 př. Kr.

  A pak budu zpívati milovanému svému píseň milého svého o vinici jeho. Milovaný můj má vinici na velmi plodném pahorku.

  A ohradil ji a vybral z ní kameny a osadil ji nejvybranějším vinným kmenem a postavil věž uprostřed ní a také v ní zhotovil vinný lis; a hleděl, aby přinesla hrozny, a ona přinesla hrozny divoké.

  A nyní, ó obyvatelé Jeruzaléma a lidé judští, suďte, prosím vás, mezi mnou a vinicí mou.

  Co ještě mohlo býti učiněno pro vinici mou, co jsem na ní neučinil? Pročež, když jsem hleděl, aby přinesla hrozny, přinesla hrozny divoké.

  A nyní, hleďte; povím vám, co učiním vinici své – odejmu plot její, a bude vyjedena; a zbořím zeď její, a bude rozšlapána;

  A nechám ji zpustnout; nebude prořezávána ani okopávána; ale vzejde tam bodláčí a trní; také přikáži oblakům, aby na ni nedštily žádný déšť.

  Neboť vinice Pána zástupů je dům Izraele a lidé judští milou rostlinou jeho; a on očekával soud, ale vizte, útlak; očekával spravedlivost, ale vizte, pláč.

  Běda těm, kteří připojují dům k domu, takže tam nemůže býti místa, aby mohli býti uprostřed země sami!

  Uším mým pravil Pán zástupů, vpravdě mnohé domy budou opuštěny a veliká a krásná města bez obyvatel.

  10 Ano, deset dílců vinice vydá jeden bát a chomer semena vydá efi.

  11 Běda těm, kteří vstávají časně zrána, aby se mohli držeti silného nápoje, a kteří pokračují až do noci a víno je rozpaluje!

  12 A harfa a loutna a bubínek a píšťala a víno bývá na hodech jejich; ale oni nehledí na dílo Páně, ani neuvažují o působení rukou jeho.

  13 Proto lidé moji vešli do zajetí, protože nemají žádné znalosti; a vznešení lidé jejich jsou vyhladovělí a zástupy jejich vysušeny žízní.

  14 Proto peklo se rozšířilo a bezmezně otevřelo chřtán svůj; a sláva jejich a zástupy jejich a nádhera jejich a ten, kdo se raduje, do něho sestoupí.

  15 A obyčejný člověk bude snížen a mocný muž bude pokořen a oči zpupného budou pokořeny.

  16 Ale Pán zástupů bude oslaven v soudu a Bůh, který je svatý, bude posvěcen ve spravedlivosti.

  17 Pak se budou beránci pásti podle obyčeje svého a pustá místa tučných budou cizinci jísti.

  18 Běda těm, kteří přitahují nepravost provazy marnivosti a hřích jako provazem u vozu;

  19 Kteří říkají: Nechť si pospíší a urychlí dílo své, abychom ho mohli viděti; a nechť se rada Svatého Izraelského přiblíží a přijde, abychom ji mohli znáti.

  20 Běda těm, kteří nazývají zlo dobrem a dobro zlem, kteří pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kteří pokládají hořké za sladké a sladké za hořké!

  21 Běda těm, kteří jsou moudří ve svých vlastních očích, a těm, kteří jsou rozvážní ve svém vlastním pohledu!

  22 Běda mocným v pití vína a mužům síly v míchání silných nápojů;

  23 Kteří ospravedlňují zlovolného za odměnu a spravedlivost spravedlivého odjímají od něj!

  24 Proto jak oheň sžírá strniště a plamen stravuje plevy, kořen jejich bude shnilinou a květy jejich se rozletí jako prach; protože oni odvrhli zákon Pána zástupů a pohrdli slovem Svatého Izraelského.

  25 Proto je hněv Páně roznícen proti lidu jeho a on vztáhl proti nim ruku a udeřil je; a pahorky se třásly a mrtvoly jejich byly roztrhány uprostřed ulic. V tom všem se však neodvrátil hněv jeho, ale ruka jeho je stále vztažena.

  26 A on vyzdvihne korouhev národům dalekým a zahvízdá na ty od končin země; a vizte, přijdou rychle a hbitě; žádný mezi nimi nebude znaven a nebude ani klopýtati.

  27 Žádný nebude dřímati ani spáti; ani nebude uvolněn pás beder jejich, ani se nepřetrhne řemínek obuvi jejich;

  28 Šípy jejich budou ostré a luky jejich napjaté a kopyta koní jejich budou považována za křemen a kola jejich za vichřici, řev jejich za řev lví.

  29 Budou řváti jako lvíčata; ano, budou řváti a uchvátí kořist a odnesou ji do bezpečí a nikdo ji nevysvobodí.

  30 A v onen den budou proti nim řváti, jako řve moře; a pohlédnou-li na zemi, vizte, tma a smutek a světlo je zatemněno v nebesích jejich.