Kapitola 18

Kristus bude jako kámen úrazu a skála pohoršení–Hledejte Pána, ne šveholící zaklínače–Obracejte se k zákonu a ke svědectví pro vedení–Porovnej s Izaiášem 8. Kolem roku 559–545 př. Kr.

  Ba co více, slovo Páně mi řeklo: Vezmi si veliký svitek a napiš naň perem lidským o Maher-šalal-haš-bazovi.

  A já jsem si vzal věrné svědky, aby zaznamenávali, kněze Uriáše a Zachariáše, syna Jeberechiášova.

  A přistoupil jsem k prorokyni; a ona počala a porodila syna. Pak pravil mi Pán: Dej mu jméno Maher-šalal-haš-baz.

  Neboť viz, dítě ještě nebude uměti zvolati otče můj a matko má, když bohatství Damašku a lup Samaří bude odňat před králem assyrským.

  Pán promluvil opět ke mně řka:

  Poněvadž lid tento odmítá vody Siloe, které jemně plynou, a raduje se z Rezina a syna Romeliášova;

  Tedy, proto, vizte, Pán uvede na ně vody řeky, silné a mnohé, a to krále assyrského a celou slávu jeho; a on vystoupí ze všech řečišť svých a převalí se přes všechny břehy své.

  A projde přes Judu; zaplaví a převalí se, bude sahati až po krk; a rozpětí křídel jeho naplní šíři země tvé, ó Immanueli.

  Spojte se, ó vy lidé, a budete rozlámáni na kusy; a nakloňte ucho, vy všichni z dalekých zemí; opásejte se a budete rozlámáni na kusy; opásejte se a budete rozlámáni na kusy.

  10 Raďte se společně a přijde to vniveč; proneste slovo, a nestane se; neboť Bůh je s námi.

  11 Neboť Pán ke mně takto promluvil silnou rukou a poučil mě, abych nekráčel po cestě tohoto lidu, řka:

  12 Neříkejte spolčení všem, kterým tento lid bude říkati spolčení; ani se nebojte strachem jeho, ani se neobávejte.

  13 Posvěťte Pána zástupů samotného a nechť on je bázní vaší a nechť on je strachem vaším.

  14 A on bude svatyní; ale kamenem úrazu a skálou pohoršení oběma domům Izraele, pastí a léčkou obyvatelům Jeruzaléma.

  15 A mnozí mezi nimi budou klopýtati a padnou a budou potřeni a budou lapeni a budou jati.

  16 Zavaž svědectví, zapečeť zákon mezi učedníky mými.

  17 A já budu čekati na Pána, který ukrývá tvář svou před domem Jákobovým, a já ho budu hledati.

  18 Vizte, já a děti, které mi Pán dal, jsme znameními a divy v Izraeli od Pána zástupů, jenž dlí na hoře Sion.

  19 A když vám řeknou: Vyhledávejte vyvolávače duchů a zaklínače, kteří šveholí a mumlají – což by neměl lid vyhledávati svého Boha, aby žijící slyšeli od mrtvých

  20 K zákonu a k svědectví; a nemluví-li oni podle tohoto slova, je to proto, že v nich není žádného světla.

  21 A projdou tím zbědovaní a hladoví; a stane se, že až budou hladoví, budu zlořečiti králi svému a Bohu svému a pohlédnou vzhůru.

  22 A pohlédnou na zemi a spatří trápení a temnotu, šero úzkosti, a budou hnáni k temnotě.