Kapitola 21

Kmen Izaiův (Kristus) bude souditi ve spravedlivosti–Znalost Boha pokryje v miléniu zemi–Pán pozvedne korouhev a shromáždí Izrael–Porovnej s Izaiášem 11. Kolem roku 559–545 př. Kr.

  A vyjde proutek z kmene Izaiova a větev vyroste z kořenů jeho.

  A Duch Páně spočine na něm, duch moudrosti a porozumění, duch rady a moci, duch poznání a bázně Páně;

  A učiní ho rychlým v porozumění skrze bázeň Páně; a on nebude souditi podle pohledu očí svých ani kárati podle sluchu uší svých.

  Ale se spravedlivostí bude souditi chudé a po právu kárati jménem mírných v zemi; a udeří zemi holí úst svých a dechem rtů svých pobije zlovolné.

  A spravedlivost bude opásáním ledví jeho a věrnost opásáním beder jeho.

  Vlk také bude dlíti s beránkem a leopard ulehne s kůzletem a tele a lvíče a krmný dobytek spolu; a malé dítě je povede.

  A kráva a medvěd se budou pásti; mláďata jejich ulehnou spolu; a lev bude žráti slámu jako býk.

  A kojeňátko si bude hráti nad dírou lítého hada a odstavené dítě vloží ruku svou do baziliščího doupěte.

  Nebudou zraňovati ani ničiti na celé svaté hoře mé, neboť země bude plná poznání Páně, jako vody pokrývají moře.

  10 A v onen den tam bude kořen Izaiův, jenž bude korouhví lidu; na ten budou pohané hleděti; a odpočinutí jeho bude slavné.

  11 A stane se v onen den, že Pán opět vztáhne ruku svou, podruhé, aby shromáždil zbytek lidu svého, který bude zanechán, z Assyrie a z Egypta a z Patrosu a z Chuse a z Elamu a ze Sinearu a z Ematu a z ostrovů mořských.

  12 A on pozvedne korouhev pro národy a shromáždí vyvržence Izraele a shromáždí rozptýlené Judovy ze čtyř koutů země.

  13 Závist Efraimova také odstoupí a protivníci Judovi budou odříznuti; Efraim nebude záviděti Judovi a Juda nebude sužovati Efraima.

  14 Ale poletí na ramenou Filistinských na západ; společně oloupí ony z východu; položí ruku svou na Edom a Moáb; a děti Ammonovy je budou poslouchati.

  15 A Pán zcela zničí záliv moře Egyptského; a mocným větrem svým potřese rukou svou nad řekou a rozrazí ji v sedm proudů a učiní, že lidé přejdou suchou nohou.

  16 A bude tam silnice pro zbytek lidu jeho, který bude zanechán od Assyrských, tak jako byla Izraelovi v den, kdy vycházel ze země egyptské.