Kapitola 22

V den milénia budou všichni lidé chváliti Pána–On bude dlíti mezi nimi–Porovnej s Izaiášem 12. Kolem roku 559–545 př. Kr.

  A onoho dne řekneš: Ó Pane, budu tě chváliti; přestože ses na mne hněval, hněv tvůj je odvrácen a ty mne utěšuješ.

  Vizte, Bůh je spasení mé; budu důvěřovati a nebudu se obávati; neboť Pán Jehova je síla má a píseň má; stal se také spasením mým.

  Proto s radostí budete čerpati vodu ze studní spasení.

  A onoho dne řeknete: Chvalte Pána, vzývejte jméno jeho, vyhlašujte skutky jeho mezi lidem, připomínejte, že jméno jeho je oslaveno.

  Zpívejte Pánu; neboť on učinil převeliké věci; je to známo v celé zemi.

  Volej a vykřikuj, ty obyvateli Sionu; neboť veliký je Svatý Izraelský uprostřed tebe.