Kapitola 23

Zničení Babylona je předobrazem zničení při druhém příchodu–Bude to den hněvu a odplaty–Babylon (svět) padne na věky–Porovnej s Izaiášem 13. Kolem roku 559–545 př. Kr.

  Břímě Babylona, které viděl Izaiáš, syn Amosův.

  Vyzdvihněte praporec na vysoké hoře, pozvedněte k nim hlas, pokyňte rukou, aby mohli vejíti do bran urozených.

  Přikázal jsem posvěceným svým, také jsem povolal mocné své, neboť hněv můj nespočívá na těch, kteří se radují z výsosti mé.

  Hluk zástupu na horách jakoby velikého lidu, hřmotný hluk shromážděných království národů, Pán zástupů seřazuje bitevní zástupy.

  Přicházejí z daleké země, z končin nebe, ano, Pán a zbraně rozhořčení jeho, aby zničili celou zemi.

  Kvílejte, neboť den Páně je na dosah; přijde jako zničení od Všemohoucího.

  Proto všechny ruce ochabnou, srdce každého člověka se sevře;

  A budou vyděšeni; zmocní se jich prudké bolesti a soužení; budou s úžasem hleděti jeden na druhého; tváře jejich plameni podobné budou.

  Vizte, den Páně přichází krutý, jak prchlivostí, tak prudkým hněvem, aby zpustošil zemi; a on z ní vyhladí hříšníky její.

  10 Neboť hvězdy nebe a souhvězdí jeho nebudou dávati světlo své; slunce bude zatemněno při vycházení svém a měsíc nedá světlu svému zářiti.

  11 A já potrestám svět pro zlo a zlovolné pro nepravost jejich; způsobím, že domýšlivost pyšných ustane, a srazím zpupnost strašlivých.

  12 Učiním člověka cennějším nad zlato ryzí; člověka, pravím, nad zlatý klín z Ofiru.

  13 Proto zatřesu nebesy a země se pohne z místa svého v prchlivosti Pána zástupů, a v den prudkého hněvu jeho.

  14 A bude to podobné štvané srně a ovci, o kterou se žádný člověk nestará; a každý člověk se obrátí k svému vlastnímu lidu a každý uteče do své vlastní země.

  15 Každý, kdo je pyšný, bude proboden; ano, a každý, kdo je spojen se zlovolnými, padne mečem.

  16 Děti jejich také budou roztříštěny na kusy před očima jejich; domy jejich budou vyloupeny a manželky jejich poskvrněny.

  17 Vizte, vzbudím proti nim Médské, kteří si nebudou vážiti stříbra a zlata, ani v něm nebudou míti potěšení.

  18 Luky jejich také roztříští mladé muže na kusy; a nebudou míti slitování s plodem lůna; oči jejich neušetří dětí.

  19 A Babylon, sláva království, krása vybranosti Kaldejských, bude, jako když Bůh porazil Sodomu a Gomoru.

  20 Nebude nikdy obýván, ani nebude obydlován z pokolení na pokolení; ani Arab tam nerozbije stan; ani pastýři tam ovčinec svůj nepostaví.

  21 Ale divá zvěř pouště tam bude ležeti; a domy jejich budou plné naříkajících stvoření; a sovy tam budou dlíti a satyrové tam budou tancovati.

  22 A divá zvěř z ostrovů se bude ozývati v pustých domech jejich a draci v libých palácích jejich; a čas jeho přijde brzy a den jeho nebude prodloužen. Neboť já ho rychle zničím; ano, neboť budu milosrdný k lidu svému, ale zlovolní zahynou.