Kapitola 25

Nefi se raduje z jasnosti–Izaiášovým proroctvím bude porozuměno v posledních dnech–Židé se vrátí z Babylonu, ukřižují Mesiáše a budou rozptylováni a trestáni–Budou znovuzřízeni, až uvěří v Mesiáše–Ten přijde poprvé šest set let poté, co Lehi opustil Jeruzalém–Nefité zachovávají zákon Mojžíšův a věří v Krista, který je Svatý Izraelský. Kolem roku 559–545 př. Kr.

  Nyní já, Nefi, promlouvám něco o slovech, která jsem napsal a která byla promlouvána ústy Izaiášovými. Neboť vizte, Izaiáš promlouval mnohé věci, jež byly mnohým z mého lidu těžko srozumitelné; neboť neznají způsob prorokování mezi Židy.

  Neboť já, Nefi, jsem je neučil mnohému ohledně Židů; neboť jejich díla byla díly temnoty a jejich konání byla konáními ohavností.

  Pročež, píši svému lidu, všem těm, kteří později obdrží to, co píši, aby mohli znáti soudy Boží, že přijdou na všechny národy podle slova, jež promluvil.

  Pročež, poslouchej, ó lide můj, jenž jsi z domu Izraele, a nakloň ucho slovům mým; neboť i když slova Izaiášova vám nejsou jasná, přesto jsou jasná všem těm, kteří jsou naplněni duchem proroctví. Ale dávám vám proroctví podle ducha, který je ve mně; pročež budu prorokovati podle jasnosti, která je ve mně od té doby, co jsem vyšel z Jeruzaléma s otcem svým; neboť vizte, duše má se těší z jasnosti pro lid můj, aby se mohl poučiti.

  Ano, a duše má se těší ze slov Izaiášových, neboť pocházím z Jeruzaléma a oči mé spatřily věci Židů a já vím, že Židé rozumějí věcem proroků, a není žádného jiného lidu, který by rozuměl oněm věcem, jež byly promlouvány k Židům, jako oni, ledaže by byli učeni takovým způsobem jako Židé.

  Ale vizte, já, Nefi, jsem neučil děti své jako Židé; ale vizte, já sám jsem prodléval v Jeruzalémě, pročež znám okolní krajiny; a zmínil jsem se dětem svým o soudech Božích, které dolehly na Židy, dětem svým, podle toho všeho, co Izaiáš promlouval, a nepíši o nich.

  Ale vizte, pokračuji svým vlastním proroctvím podle jasnosti své; v níž, jak vím, žádný člověk nemůže chybovati; nicméně ve dnech, kdy se proroctví Izaiášova vyplní, budou lidé znáti význam jejich s jistotou, v dobách, kdy se vyplní.

  Pročež, jsou cenná dětem lidským a ten, kdo se domnívá, že nejsou, k tomu obzvláště budu promlouvati a omezím slova na svůj vlastní lid; neboť vím, že pro ně budou velice cenná v posledních dnech; neboť v onen den jim porozumějí; pročež, pro jejich dobro jsem je napsal.

  A tak, jako bylo pro nepravost zničeno mezi Židy jedno pokolení, právě tak byli ničeni od pokolení k pokolení podle nepravostí svých; a nikdy nebylo žádné z nich zničeno, aniž by to bylo předpověděno proroky Páně.

  10 Pročež, bylo jim řečeno o zničení, které na ně přijde, ihned poté, co otec můj opustil Jeruzalém; nicméně zatvrdili srdce své; a podle proroctví mého byli zničeni až na ty, kteří byli uneseni do zajetí do Babylona.

  11 A nyní, toto promlouvám pro ducha, který je ve mně. A přestože byli uneseni, opět se navrátí a budou vlastniti zemi Jeruzalém; pročež, budou opět znovuzřízeni v zemi dědictví svého.

  12 Ale vizte, budou míti války a pověsti o válkách; a až přijde den, kdy Jednorozený Otcův, ano, dokonce Otec nebe a země, se jim projeví v těle, vizte, oni ho odmítnou pro nepravosti své a tvrdost srdce svého a tvrdost šíje své.

  13 Vizte, oni ho ukřižují; a poté, co bude uložen v hrobě po dobu tří dnů, vstane z mrtvých, s uzdravováním v křídlech svých; a všichni ti, kteří budou věřiti ve jméno jeho, budou spaseni v království Božím. Pročež, duši mou těší o něm prorokovati, neboť já jsem viděl den jeho a srdce mé velebí svaté jméno jeho.

  14 A vizte, stane se, že poté, co Mesiáš vstane z mrtvých a projeví se lidu svému, tolika, kolik jich bude věřiti ve jméno jeho, vizte, Jeruzalém bude opět zničen; neboť běda těm, kteří bojují proti Bohu a lidu církve jeho.

  15 Pročež, Židé budou rozptylováni mezi všechny národy; ano, a také Babylon bude zničen; pročež, Židé budou rozptylováni jinými národy.

  16 A poté, co budou rozptylováni a Pán Bůh je bude trestati jinými národy po dobu mnoha pokolení, ano, dokonce od pokolení k pokolení, dokud nebudou přesvědčeni, aby věřili v Krista, Syna Božího, a usmíření, které je nekonečné pro celé lidstvo – a až onen den přijde, kdy budou věřiti v Krista a uctívati Otce ve jménu jeho s čistým srdcem a čistýma rukama a nebudou již očekávati jiného Mesiáše, pak, v té době, přijde den, kdy bude nezbytně nutné, aby těmto věcem věřili.

  17 A Pán opět vztáhne ruku svou, podruhé, aby znovuzřídil lid svůj ze ztraceného a padlého stavu jeho. Pročež, bude nadále vykonávati podivuhodné dílo a div mezi dětmi lidskými.

  18 Pročež, přinese jim slova svá, kterážto slova je budou souditi posledního dne, neboť jim budou dána proto, aby je přesvědčila o pravém Mesiášovi, který byl jimi zamítnut; a aby je přesvědčila, že již nemusejí očekávati příchod Mesiáše, neboť žádný jiný nepřijde, kromě falešného Mesiáše, který bude klamati lid; neboť je pouze jeden Mesiáš, o němž je promlouváno proroky, a onen Mesiáš je ten, který bude zamítnut Židy.

  19 Neboť podle slov proroků přijde Mesiáš za šest set let od doby, kdy otec můj opustil Jeruzalém; a podle slov proroků a také podle slova anděla Božího bude jméno jeho Ježíš Kristus, Syn Boží.

  20 A nyní, bratří moji, promlouval jsem jasně, takže se nemůžete zmýliti. A jakože žije Pán Bůh, který vyvedl Izrael ze země egyptské a dal Mojžíšovi moc, aby uzdravoval národy poté, co byly uštknuty jedovatými hady, jestliže pohlédli na hada, kterého před nimi pozvedl, a také mu dal moc, aby udeřil do skály a aby vyšla voda; ano, vizte, pravím vám, jakože tyto věci jsou pravdivé a jakože Pán Bůh žije, není dáno žádného jiného jména pod nebem kromě tohoto Ježíše Krista, o němž jsem promlouval, jímž by člověk mohl býti spasen.

  21 Pročež, proto mi Pán Bůh slíbil, že tyto věci, které píši, budou udržovány a zachovávány a předávány semeni mému z pokolení na pokolení, aby mohl býti splněn slib daný Jozefovi, že símě jeho nikdy nezahyne, dokud bude země trvati.

  22 Pročež, tyto věci budou přecházeti z pokolení na pokolení, dokud země bude trvati; a půjdou podle vůle a libosti Boží; a národy, které je budou vlastniti, budou skrze ně souzeny podle slov, jež jsou napsána.

  23 Neboť se snažíme pilně psáti, abychom přesvědčili děti své a také bratří své, aby věřili v Krista a aby byli smířeni s Bohem; neboť víme, že milostí jsme spaseni po všem, co my můžeme učiniti.

  24 A přestože věříme v Krista, zachováváme zákon Mojžíšův a očekáváme vytrvale Krista, dokud nebude zákon naplněn.

  25 Tudíž, z tohoto důvodu byl zákon dán; pročež zákon se pro nás stal mrtvým a my jsme obživeni v Kristu pro svou víru; přece však zachováváme zákon kvůli přikázáním.

  26 A my mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly věděti, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých.

  27 Pročež, promlouváme o zákoně, aby děti naše mohly znáti mrtvost tohoto zákona; a ony tím, že budou znáti mrtvost zákona, mohou očekávati onen život, který je v Kristu, a věděti, z jakého důvodu byl zákon dán. A poté, co se zákon naplní v Kristu, aby proti němu nemusely zatvrzovati srdce své, až bude třeba zákon zrušiti.

  28 A nyní viz, lide můj, ty jsi tvrdošíjný lid; pročež, promlouval jsem k tobě jasně, abys nemohl mylně chápati. A slova, jež jsem promlouval, budou státi jako svědectví proti vám; neboť jsou postačující k tomu, aby učila kohokoli správné cestě; neboť správná cesta je věřiti v Krista a nezapírati ho; neboť když ho zapíráte, zapíráte i proroky a zákon.

  29 A nyní vizte, pravím vám, že správná cesta je věřiti v Krista a nezapírati ho; a Kristus je Svatý Izraelský; pročež musíte se před ním skloniti a uctívati ho celou svou mocí, myslí a silou, a celou duší svou; a činíte-li to, nebudete nikterak vyvrženi.

  30 A nakolik to bude nezbytné, musíte zachovávati úkony a obřady Boží, dokud nebude naplněn zákon, který byl dán Mojžíšovi.