ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສອງ

ບົດ​ທີ 25

ນີ​ໄຟພາກພູມ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມແຈ່ມ​ແຈ້ງ—ຄຳ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ເອຊາ​ຢາ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ—ຊາວ​ຢິວຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ບາ​ບີ​ໂລນ, ຄຶງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ໄວ້​ເທິງ​ໄມ້ກາງ​ແຂນ, ແລະ ກະຈັດ​ກະຈາຍ​ໄປ ແລະ ຖືກ​ຂ້ຽນ​ຕີ—ພວກ​ເຂົາຈະ​ຖືກ​ນຳ​ກັບ​ຄືນ​ມາໃໝ່​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ—ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ເປັນຄັ້ງທຳ​ອິດ​ໃນ​ຫົກ​ຮ້ອຍ​ປີ​ຫລັງ​ຈາກ​ລີ​ໄຮ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຮັກສາ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ ແລະ ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟຂໍ​ເວົ້າ​ໄວ້​ບາງ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ເວົ້າທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້, ຊຶ່ງ​ເວົ້າອອກ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ເອຊາ​ຢາ. ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເອຊາ​ຢາ​ໄດ້​ເວົ້າຫລາຍ​ເລື່ອງ​ຊຶ່ງຍາກ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຄົນຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຮູ້​ເຖິງ​ວິທີ​ການ​ທຳນາຍ​ໃນ​ບັນດາ​ຊາວ​ຢິວ.

2 ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟບໍ່​ໄດ້​ສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ຫລາຍ​ເລື່ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ ເພາະ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນວຽກ​ງານ​ແຫ່​ງຄວາມ​ມືດ, ແລະ ການ​ປະຕິບັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ການ​ປະຕິບັດ​ອັນ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ.

3 ສະນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ບັນທຶກ​ເຖິງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ເຖິງ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ໄປ, ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາຈະ​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ການ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ປະຊາ​ຊາດ​ທັງ​ປວງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

4 ສະນັ້ນ, ຈົ່ງ​ຟັງ​ເຖີດ, ໂອ້ ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ, ແລະ ຈົ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຟັງ​ຄຳ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ເພາະ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ເອຊາ​ຢາ​ບໍ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ແກ່​ທ່ານ, ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ມັນ​ຍັງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ແກ່​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ທຳນາຍ. ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຄຳ​ທຳນາຍ​ແກ່​ທ່ານ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ​ຕາມ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ສະນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ທຳນາຍ​ໃຫ້​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ຕາມ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເວລາ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ມາ​ກັບ​ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເບີກບານ​ໃນ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ທີ່​ມີ​ແກ່​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້.

5 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເບີກບານ​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ເອຊາ​ຢາ, ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າອອກ​ຈາກ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ ແລະ ຕາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ ຊາວ​ຢິວ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ສາດສະດາ, ແລະ ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເລື່ອງ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໄວ້​ກັບ​ຊາວ​ຢິວ​ເໝືອນ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ, ນອກ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສອນ​ມາ​ຕາມ​ວິທີ​ອັນ​ເປັນ​ເລື່ອງຂອງ​ຊາວ​ຢິວ.

6 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟບໍ່​ໄດ້​ສອນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕາມ​ວິທີ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ; ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ​ຢູ່​ທີ່​ເຢຣູ​ຊາເລັມ, ສະນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຮູ້ຈັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພາກ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ແຖບ​ນັ້ນ ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ​ກັບ​ບັນດາ​ຊາວ​ຢິວມາ​ເຖິງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕາມ​ເລື່ອງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເອຊາ​ຢາ​ເວົ້າ​ໄວ້ ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້.

7 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເລີ່ມ​ດ້ວຍ​ການ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ​ຕາມ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ກະທຳ​ຜິດ​ໄດ້; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ໃນ​ວັນ​ທີ່​ຄຳ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ເອຊາ​ຢາ​ຈະ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ​ນັ້ນ ມະນຸດ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ເຖິງ​ເວລາ​ເມື່ອ​ມັນ​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

8 ສະນັ້ນ, ມັນ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ຕໍ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ ແລະ ຄົນ​ທີ່​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ, ສະນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແລະ ເຈາະ​ຈົງ​ເຖິງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ; ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ; ເພາະ​ໃນ​ມື້ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ມັນ; ສະນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ບັນທຶກ​ມັນ​ໄວ້​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

9 ແລະ ຄື​ກັນ​ກັບ​ຄົນ​ລຸ້ນໜຶ່ງ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ໃນ​ບັນດາ​ຊາວ​ຢິວ ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ຈາກ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຶ່ງ​ຫາ​ຄົນ​ອີກ​ລຸ້ນໜຶ່ງຕາມ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ​ ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ພາຍ​ໃນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຄີຍ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ນອກ​ຈາກ​ສາດສະ​ດາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ.

10 ສະນັ້ນ ມັນ​ຖືກບອກ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພິນາດ ຊຶ່ງຈະ​ເກີດ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ທັນທີ​ຫລັງ​ຈາກ​ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າອອກ​ຈາກ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ມາ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ; ແລະ ຕາມ​ການ​ທຳນາຍ​ຂອງຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ທຳລາຍ, ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ພາ​ໄປ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ໃນ​ບາ​ບີ​ໂລນ.

11 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ນີ້ ເພາະ​ວິນ​ຍານ​ຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ແລະ ທັງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ພາ​ໄປ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ອີກ ແລະ ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ; ສະນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ.

12 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ສົງຄາມ ແລະ ຂ່າວ​ລື​ເລື່ອງ​ສົງຄາມ; ແລະ ເມື່ອ​ວັນນັ້ນຈະ​ມາ​ເຖິງ​ທີ່​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ທີ່​ຖື​ກຳເນີດ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ພຣະ​ບິດາ​ແຫ່ງ​ສະຫວັນ ແລະ ແຫ່ງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ປະກົດ​ຕົວ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ອົງ​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຄວາມ​ແຂງ​ຄໍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

13 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຄຶງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ; ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ຖືກ​ວາງ​ໄວ້​ໃນ​ອຸບ​ໂມງ ສາມ​ມື້, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ລອດ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເບີກ​ບານ​ທີ່​ຈະ​ທຳນາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ເພາະ​ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວັນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ, ແລະ ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເທີດ​ທູນ​ພຣະ​ນາມ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

14 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເຫດການ​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ລຸກຂຶ້ນຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ແລ້ວ, ແລະ ປະກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ແກ່​ຄົນ​ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ຈະ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ອີກ; ເພາະ​ວິບັດ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

15 ສະນັ້ນ, ຊາວ​ຢິວ​ຈະ​ກະຈັດ​ກະຈາຍ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ປະຊາ​ຊາດ​ທັງ​ປວງ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ບາ​ບີ​ໂລນ​ຈະ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ຄື​ກັນ; ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວ​ຢິວ​ຈະ​ກະຈັດ​ກະຈາຍ​ໄປ​ຍ້ອນ​ປະຊາ​ຊາດ​ອື່ນໆ.

16 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ກະຈັດ​ກະຈາຍ​ໄປ​ແລ້ວ ແລະ ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂ້ຽນ​ຕີ​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ປະຊາ​ຊາດ​ອື່ນໆ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ຊົ່ວ​ອາຍຸ​ຄົນ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈາກ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຶ່ງ​ຫາ​ຄົນ​ອີກ​ລຸ້ນ​ໜຶ່ງ ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ເພື່ອ​ມະນຸດ​ຊາດ​ທັງ​ປວງ—​ແລະ ມື້ນັ້ນຈະ​ມາ​ເຖິງ ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ນະມັດ​ສະການ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະນາມຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ບໍລິສຸດ ແລະ ມື​ສະອາດ, ແລະ ບໍ່​ຊອກ​ຫາ​ພຣະ​ເມ​ຊີອາ​ອົງ​ອື່ນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ, ເມື່ອ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ ມື້​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ທີ່​ສົມຄວນ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້.

17 ແລະ ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ຍົກ​ພຣະ​ຫັດ​ອີກ​ເປັນຄັ້ງທີ​ສອງ​ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກັບ​ຄືນ​ມາຈາກ​ການ​ຫລົງ​ທາງ ແລະ ສະພາບ​ຂອງ​ການ​ຕົກ. ສະ​ນັ້ນ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເລີ່ມ​ທຳ​ງານ​ແປກ​ປະ​ຫລາດ ແລະ ອັດສະຈັນ ແລະ ສິ່ງ​ວິ​ເສດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ.

18 ສະນັ້ນ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ, ຊຶ່ງ​ພຣະ​ຄຳ​ນັ້ນ​ຈະ​ພິພາກສາ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ ເພາະ​ຈະ​ປະທານ​ພຣະ​ຄຳ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຄຳນຶງ​ເຖິງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ອົງ​ແທ້​ຈິງ, ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ພວກ​ເຂົາ​ປະຕິ​ເສດ; ແລະ ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຊອກ​ຫາ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ, ເພາະ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ອົງ​ໃດ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ປອມ; ຊຶ່ງ​ຈະ​ຫລອກ​ລວງ​ຜູ້​ຄົນ​ເພາະວ່າ​ມີ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ອົງ​ດຽວ​ທີ່​ສາດສະດາ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ, ແລະ ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ອົງ​ນັ້ນ​ຄື ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຖືກ​ຊາວ​ຢິວ​ປະຕິ​ເສດ.

19 ເພາະ​ຕາມ​ຄຳ​ຂອງ​ສາດສະດາ​ເວົ້າ​ແລ້ວ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ພາຍ​ໃນ​ຫົກ​ຮ້ອຍ​ປີ​ນັບ​ແຕ່​ເວລາ​ທີ່​ບິດາຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ມາ; ແລະ ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ສາດສະດາ ແລະ ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທູດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັນ, ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

20 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າມາ​ແລ້ວ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ​ບໍ່​ໄດ້, ແລະ ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ສັນ​ໃດ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ນຳ​ພາ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ເອຢິບ ແລະ ປະທານ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ໂມ​ເຊ ເພື່ອ​ເພິ່ນຈະ​ປິ່ນປົວ​ຜູ້ຄົນ​ເວລາ​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ງູ​ພິດ​ຕອດ, ຖ້າ​ພວກ​ເຂົາ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ງູ​ທີ່ຍົກ​ຂຶ້ນຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ເຂົາ ແລະ ປະທານ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ອີກ ເພື່ອ​ເພິ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຕີ​ຫີນ ແລະ ນ້ຳ​ໄດ້​ໄຫລ​ອອກ​ມາ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຕາບ​ໃດ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ ຕາບ​ໃດ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ນາມ​ອື່ນ​ໃດ​ປະທານ​ໃຫ້​ພາຍ​ໃຕ້​ສະຫວັນ​ສັນນັ້ນ ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ອົງ​ນີ້, ອົງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າມາ​ແລ້ວ, ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ພຣະ​ນາມ​ນີ້​ມະນຸດ​ຈະ​ລອດ​ໄດ້.

21 ສະນັ້ນ, ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ສັນຍາ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບັນທຶກ ຈະ​ຖືກ​ເກັບ​ມ້ຽນ ແລະ ຮັກສາ​ໄວ້, ແລະ ມອບ​ຕໍ່ໆ​ກັນ​ໄປ​ໃຫ້​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈາກ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຶ່ງ​ຫາ​ຄົນ​ອີກ​ລຸ້ນໜຶ່ງ, ເພື່ອ​ຄຳ​ສັນຍາ​ຈະ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ກັບ​ໂຢ​ເຊັບ​ຄື ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ຕາຍ​ເລີຍ​ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຍັງ​ຕັ້ງຢູ່.

22 ສະນັ້ນ, ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ໄປ​ຈາກ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຶ່ງ​ຫາ​ຄົນ​ອີກ​ລຸ້ນໜຶ່ງ ຕາບ​ໃດ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຍັງ​ຕັ້ງຢູ່ ແລະ ຈະ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ​ປະສົງ ແລະ ຄວາມ​ພໍ​ພຣະ​ໄທ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ປະຊາ​ຊາດ​ຜູ້​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ພິພາກສາ​ຕາມ​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້.

23 ເພາະ​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ການ​ຢ່າງ​ພາກ​ພຽນ​ທີ່​ຈະ​ບັນທຶກ ແລະ ຈະ​ຊັກ​ຊວນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ອີກ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ໃຫ້​ທຳ​ຕົນ​ປອງ​ດອງ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໄດ້​ແລ້ວ ໂດຍ​ພຣະ​ຄຸນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ລອດ.

24 ແລະ ທັງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອຖື​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຮັກສາ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ ແລະ ລະນຶກ​ຫາ​ພຣະ​ຄຣິດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຈົນ​ກວ່າ​ກົດ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ.

25 ເພາະວ່າ​ກົດ​ປະທານ​ໃຫ້​ເພື່ອ​ຈຸດ​ມຸ້ງ​ໝາຍ​ນີ້; ສະນັ້ນ ກົດ​ຈຶ່ງ​ຕາຍ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຊີວິດ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ເພາະ​ສັດທາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ; ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຍັງ​ຮັກສາ​ກົດ​ໄວ້ ເພາະ​ພຣະ​ບັນຍັດ.

26 ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ພວກ​ເຮົາ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ພວກ​ເຮົາ​ສັ່ງສອນ​ເລື່ອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ພວກ​ເຮົາ​ທຳນາຍ​ເຖິງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ບັນທຶກ​ຕາມ​ຄຳ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຫລຽວ​ຫາ​ແຫລ່ງ​ໃດ​ເພື່ອ​ການ​ປົດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

27 ສະນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາຈຶ່ງ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ ເພື່ອ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຂອງ​ກົດ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຂອງ​ກົດ​ແລ້ວ, ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມຸ້ງ​ຫາ​ຊີວິດ​ນັ້​ນ​ຊຶ່ງ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ຮູ້​ວ່າ​ມີ​ກົດ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ມຸ້ງ​ໝາຍ​ອັນ​ໃດ ແລະ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຄວນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ ເມື່ອ​ຄວນ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ກົດ​ຫລັງ​ຈາກ​ກົດ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ແລ້ວ.

28 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ຄົນ​ແຂງຄໍ; ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ​ບໍ່​ໄດ້. ແລະ ຂໍ້ຄວາມ​ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ເວົ້າ​ໄວ້​ຈະ​ຢືນ​ເປັນ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ກ່າວ​ໂທດ​ພວກ​ທ່ານ; ເພາະວ່າ​ມັນ​ພຽງພໍ​ທີ່​ຈະ​ສອນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ເພາະ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຄື ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ບໍ່​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ອົງ; ເພາະ​ໂດຍ​ການ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ອົງ ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ປະຕິ​ເສດ​ສາດສະດາ ແລະ ກົດ​ນຳ​ອີກ.

29 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຄື ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ບໍ່​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ພຣະ​ຄຣິດ​ຄື ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ; ສະນັ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ກາບ​ລົງ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ນະມັດ​ສະການ​ພຣະ​ອົງ​ດ້ວຍ​ສຸດ​ກຳລັງ​ຂອງ​ຄວາມ​ນຶກ​ຄິດ ແລະ ພະລັງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ແລະ ທັງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກທ່ານ​ເຮັດ​ແບບ​ນີ້; ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ໄປ.

30 ແລະ ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ມັນ​ຍັງ​ສົມຄວນ, ພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຮັກສາ​ການ​ປະຕິບັດ ແລະ ພິທີການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈົນ​ກວ່າ​ກົດ​ທີ່​ປະທານ​ໃຫ້​ໂມ​ເຊ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ.