Ko e Tohi Hono Ua ʻa Nīfaí

Vahe 25

ʻOku fiefia ʻa Nīfai ʻi he lea mahinongofuá—ʻE mahino ʻa e ngaahi kikite ʻa ʻĪsaiá ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí—ʻE foki ʻa e kau Siú mei Pāpilone, pea te nau kalusefai ʻa e Mīsaiá, pea ʻe fakamovetevetea mo tauteaʻi ʻa kinautolu—ʻE toe fakafoki ʻa kinautolu ʻi heʻenau tui ki he Mīsaiá—Te ne ʻuluaki hāʻele mai ʻi he taʻu ʻe onongeau hili ʻa e ʻalu atu ʻa Līhai mei Selūsalemá—ʻOku tauhi ʻe he kau Nīfaí ʻa e fono ʻa Mōsesé pea nau tui kia Kalaisi, ʻa ia ko e Tokotaha Māʻoniʻoni ʻo ʻIsilelí. Taʻu 559–545 K.M. nai.

1 Ko ʻeni ko au, Nīfai, ʻoku ou fakamatala ʻo kau ki he ngaahi folofola ʻa ia kuó u tohí, ʻa ia kuo lea ʻaki ʻi he ngutu ʻo ʻĪsaiá. He vakai, naʻe lea ʻaki ʻe ʻĪsaia ha ngaahi meʻa lahi ʻa ia naʻe afaingataʻa ke mahino ki he tokolahi ʻo hoku kakaí, koeʻuhí he naʻe ʻikai te nau ʻilo ki he anga ʻo e kikite ʻi he kau Siú.

2 He ko au, Nīfai, kuo ʻikai te u akoʻi kiate kinautolu ha ngaahi meʻa lahi ʻo kau ki he anga ʻo e kau Siú; he ko ʻenau ngaahi ngāué ko e ngaahi ngāue ia ʻo e fakapoʻulí, pea ko ʻenau ngaahi angāué ko e ngaahi ngāue fakalielia.

3 Ko ia, ʻoku ou tohi ki hoku kakaí, ʻa kinautolu kotoa pē te nau maʻu ʻamui ʻa e ngaahi meʻá ni ʻa ia ʻoku ou tohí, koeʻuhi ke nau ʻilo ʻa e ngaahi tautea ʻa e ʻOtuá, ʻa ia ʻe hoko ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē, ʻo fakatatau ki he folofola kuó ne folofolaʻakí.

4 Ko ia, tokanga mai, ʻe hoku kakai, ʻa ia ʻoku ʻo e fale ʻo ʻIsilelí, pea fakafanongo ki heʻeku ngaahi leá; neongo ʻoku taʻemahino kiate kimoutolu ʻa e ngaahi lea ʻa ʻĪsaiá, ka ʻoku mahinongofua ia kiate kinautolu kotoa pē ʻoku fonu ʻi he alaumālie ʻo e bkikité. Ka ʻoku ou fai kiate kimoutolu ha kikite, ʻo fakatatau ki he laumālie ʻa ia ʻoku ʻiate aú; ko ia te u kikite ʻo fakatatau mo e cmahinongofua ʻa ia kuo ʻiate au talu mei he taimi naʻá ku haʻu ai mei Selūsalema mo ʻeku tamaí; he vakai, ʻoku fiefia ʻa hoku lotó ʻi he lea mahinongofua ki hoku kakaí, koeʻuhi ke nau ako ai.

5 ʻIo, pea ʻoku fiefia ʻa hoku laumālié ʻi he ngaahi lea ʻa aʻĪsaiá, he naʻá ku haʻu mei Selūsalema, pea kuo mamata ʻa hoku ongo matá ki he ngaahi meʻa ʻa e kau bSiú, pea ʻoku ou ʻilo ʻoku mahino ki he kau Siú ʻa e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá, pea ʻoku ʻikai mo ha kakai kehe ʻoku mahino kiate kinautolu ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia naʻe lea ʻaki ki he kau Siú, ki heʻeku fānaú, ʻo hangē pē ko kinautolú, kae ʻoua kuo akonekina ʻa kinautolu ʻi he anga ʻo e ngaahi meʻa ʻa e kau Siú.

6 Kae vakai, ko au, Nīfai, kuo ʻikai te u akoʻi ʻa ʻeku fānaú ʻi he anga ʻo e meʻa ʻa e kau Siú; kae vakai, ko au, naʻá ku nofo ʻi Selūsalema, ko ia ʻoku ou ʻilo ai ki he ngaahi potu takatakai ki aí; pea kuó u lea ki heʻeku fānaú ʻo kau ki he ngaahi tautea ʻa e ʻOtuá, ʻa ia kuo a ki he kau Siú, ʻo hangē ko e ngaahi meʻa kotoa pē kuo lea ʻaki ʻe ʻĪsaiá, pea ʻoku ʻikai te u tohi ia.

7 Kae vakai, ʻoku ou hoko atu ke fai ʻa ʻeku kikite ʻaʻaku, ʻo fakatatau ki heʻeku lea amahinongofuá; ʻa ia ʻoku ou ʻilo ʻoku ʻikai lava ke hala ai ha tangata; ka neongo iá, ʻi he ngaahi ʻaho ʻa ia ʻe fakahoko ai ʻa e ngaahi kikite ʻa ʻĪsaiá, ʻe ʻiloʻi fakapapau ai ʻe he kakaí, ʻi he ngaahi taimi ʻe fakahoko ai iá.

8 Ko ia, ʻoku amahuʻinga ia ki he fānau ʻa e tangatá, pea ko ia ʻoku mahalo ʻoku ʻikai ʻaonga iá, ʻoku kau tonu kiate kinautolu ʻa ʻeku leá, pea ʻe fai ʻa e ngaahi leá pē ki hoku kakai bʻoʻokú; he ʻoku ou ʻilo ʻe ʻaonga lahi ia kiate kinautolu ʻi he ngaahi ʻaho cfakaʻosí; he ʻe mahino kiate kinautolu ʻi he ʻaho ko iá; ko ia, kuó u tohi ai ia ke ʻaonga kiate kinautolu.

9 Pea hangē ko hono afakaʻauha ʻa e toʻu tangata ʻe taha ʻi he kau Siú ko e tupu mei he angahalá, kuo pehē pē ʻa honau fakaʻauha mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata ʻo fakatatau mo ʻenau ngaahi fai hiá; pea kuo teʻeki ai fakaʻauha ha niʻihi ʻiate kinautolu kā ʻi he btomuʻa fakahā ia kiate kinautolu ʻe he kau palōfita ʻa e ʻEikí.

10 Ko ia, kuo fakahā kiate kinautolu ʻo kau ki he fakaʻauha ʻa ia ʻe hoko kiate kinautolú, ʻo ka hili pē ʻa e ʻalu ʻa ʻeku tamaí mei Selūsalemá; ka neongo iá, naʻa nau fakafefeka honau lotó; pea kuo afakaʻauha ʻa kinautolu ʻo hangē ko ʻeku kikité, tuku kehe pē ʻa kinautolu kuo bʻave pōpula ki Pāpiloné.

11 Pea ko ʻeni, ʻoku ou lea ʻaki ʻeni koeʻuhi ko e laumālie ʻa ia ʻoku ʻiate aú. Pea neongo kuo ʻave ʻa kinautolu kā te nau toe foki mai, ʻo maʻu ʻa e fonua ko Selūsalemá; ko ia, ʻe toe afakafoki ʻa kinautolu ki he fonua ʻo honau tofiʻá.

12 Kae, vakai, ʻe ʻiate kinautolu ʻa e ngaahi tau, mo e ngaahi ongoongo ʻo e ngaahi tau; pea ʻo ka hokosia ʻa e ʻaho ʻa ia ʻe fakahā ai ʻe he aʻAlo pē Taha naʻe Fakatupu ʻo e Tamaí, ʻio, ʻa ia ko e Tamai ʻo e langí pea mo e māmaní, pea fakahā ia kiate kinautolu ʻi he kakanó, vakai, te nau liʻaki ia, ko e tupu mei heʻenau ngaahi angahalá, mo e fefeka ʻo honau lotó, pea mo e kekeva ʻo honau kiá.

13 Vakai, te nau akalusefai ia; pea hili hono telio ia ʻi ha bfonualoto ʻi ha ʻaho ʻe ctolu, te ne dtoe tuʻu mei he pekiá, mo e fakamoʻui ʻi hono kapakaú; pea ko kinautolu kotoa pē ʻe tui ki hono huafá ʻe fakamoʻui ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá. Ko ia, ʻoku fiefia ʻa hoku laumālié ke kikite ʻo kau kiate ia, he kuó u emamata ki hono ʻahó, pea ʻoku fakalāngilangiʻi ʻe hoku lotó ʻa hono huafa māʻoniʻoní.

14 Pea vakai ʻe hoko ʻo pehē ʻo ka hili ʻa e toe tuʻu ʻa e aMīsaiá mei he pekiá, mo ʻene fakahā ia ʻe ia ki hono kakaí, ʻa kinautolu kotoa pē ʻe tui ki hono huafá, vakai, ʻe toe bfakaʻauha ʻa Selūsalema; he ko e malaʻia kiate kinautolu ʻoku tauʻi ʻa e ʻOtuá pea mo e kakai ʻo hono siasí.

15 Ko ia, ʻe afakamovetevete ʻa e kau bSiú ʻi he ngaahi puleʻanga kotoa pē; ʻio, pea ʻe fakaʻauha foki mo cPāpilone; ko ia, ʻe fakamovetevete ʻa e kau Siú ʻe ha ngaahi puleʻanga kehe.

16 Pea hili honau fakamoveteveté, pea mo e tauteaʻi ʻa kinautolu ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ʻaki ʻa e ngaahi puleʻanga kehe ʻi he ngaahi toʻu tangata lahi, ʻio, ʻo fai mai mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata kae ʻoua ke fakalotoʻi ʻa kinautolu ke atui kia Kalaisi, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá, pea ki he fakalelei, ʻa ia ʻoku taʻe-fakangatangata ki he faʻahinga kotoa ʻo e tangatá—pea ʻo ka hokosia ʻa e ʻaho ko ia ʻa ia te nau tui ai kia Kalaisí, pea hū ki he Tamaí ʻi hono huafá, ʻaki ʻa e loto-maʻa mo e ngaahi nima maʻa, ʻo ʻikai toe ʻamanaki ki ha Mīsaia kehé, pehē ʻe hokosia ʻi he taimi ko iá, ʻa e ʻaho ʻa ia kuo pau ke ʻaonga ke nau tui ai ki he ngaahi meʻá ni.

17 Pea ʻe toe ʻai ʻe he ʻEikí ʻa hono toʻukupú ko hono tuʻo ua ke afakafoki ʻa hono kakaí mei honau tuʻunga mole mo tō ki laló. Ko ia, te ne hanga ʻo fai ha ngāue bfakaofo mo fakaʻulia ʻi he fānau ʻa e tangatá.

18 Ko ia, te ne ʻomi ʻa ʻene ngaahi afolofolá kiate kinautolu, ʻa ia ko e ngaahi folofola ʻe bfakamāuʻi ʻaki ʻa kinautolu ʻi he ʻaho fakaʻosí, koeʻuhi ʻe foaki ia kiate kinautolu koeʻuhí ke cfakalotoʻi ʻa kinautolu ke nau tui ki he Mīsaia moʻoni, ʻa ia naʻa nau liʻaki; ki hono fakalotoʻi ʻo kinautolu ʻoku ʻikai ʻaonga ke nau toe ʻamanaki atu ki ha Mīsaia ʻe hāʻele mai; koeʻuhi ʻe ʻikai haʻu mo ha taha, tuku kehe pē ha Mīsaia dloi ʻa ia te ne kākaaʻi ʻa e kakaí; he ʻoku taha pē ʻa e Mīsaia ʻa ia kuo lau ki ai ʻa e kau palōfitá, pea ko e Mīsaia ko iá ʻa ia ʻe liʻaki ʻe he kau Siú.

19 He ʻoku hangē ko e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá, ʻe hāʻele mai ʻa e aMīsaiá ʻi he taʻu ʻe bonongeau mei he taimi naʻe ʻalu ai ʻa ʻeku tamaí mei Selūsalemá; pea hangē ko e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá pea mo e lea ʻa e cʻāngelo ʻa e ʻOtuá, ko hono huafá ko Sīsū Kalaisi, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá.

20 Pea ko ʻeni, ʻe hoku kāinga, kuó u lea ʻo mahinongofua koeʻuhí ke ʻoua naʻa mou maʻu hala. Pea hangē ʻoku moʻui ʻa e ʻEiki ko e ʻOtua ʻa ia naʻá ne aʻomi ʻa ʻIsileli mei he fonua ko ʻIsipité, ʻo ne tuku kia Mōsese ʻa e mālohi ke ne bfakamoʻui ʻa e ngaahi puleʻangá ʻi he hili hono uʻu ʻa kinautolu ʻe he fanga ngata koná, ʻo kapau te nau hanga atu honau matá ki he cngata ʻa ia naʻá ne hiki hake ʻi honau ʻaó, peá ne foaki foki kiate ia ʻa e mālohi ke ne taaʻi ʻa e dmaká pea haʻu mei ai ʻa e vaí; ʻio, vakai ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, koeʻuhi ʻoku moʻoni ʻa e ngaahi meʻá ni, pea hangē ʻoku moʻui ʻa e ʻEiki, ko e ʻOtuá, pehē kuo ʻikai ke tuku mai mo ha toe ehuafa kehe ʻi he lalo langí, kā ko e Sīsū Kalaisi ko ʻeni, ʻa ia kuó u lau ki ai, ʻa ia ʻe lava ʻo fakamoʻui ai ʻa e tangatá.

21 Ko ia, ko hono ʻuhinga ʻeni kuo talaʻofa ai ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá kiate au ʻe tauhi mo maluʻi ʻa e ngaahi meʻá ni ʻa ia ʻoku ou atohí, pe ʻe tukufakaholo mai ia ʻi hoku hakó, mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata, koeʻuhi ke lava ʻo fakahoko ʻa e talaʻofa kia Siosefa, ʻe ʻikai bʻauha ʻa hono hakó lolotonga ʻa e kei tuʻu ʻa māmaní.

22 Ko ia, ʻe ʻalu atu ʻa e ngaahi meʻá ni mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata lolotonga ʻa e kei tuʻu ʻa māmaní; pea te nau ʻalu atu ʻo fakatatau ki he finangalo mo e faʻiteliha ʻa e ʻOtuá; pea ko e ngaahi puleʻanga ʻa ia ʻe maʻu iá ʻe afakamāuʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki he ngaahi lea ʻa ia kuo tohí.

23 He ʻoku mau ngāue faivelenga ke tohi, ke afakalotoʻi ʻa ʻemau fānaú, mo homau kāingá foki, ke nau tui kia Kalaisi, mo fakalelei ki he ʻOtuá; he ʻoku mau ʻilo ʻoku ʻi he bʻaloʻofá ʻa homau fakamoʻuí, ʻo ka hili ʻemau fai ʻa e meʻa kotoa pē ʻe ala cfaí.

24 Pea neongo ʻoku mau tui kia Kalaisi, ʻoku mau atauhi ʻa e fono ʻa Mōsesé, pea ʻamanaki atu ʻi he tui moʻoni kia Kalaisi, kae ʻoua ke fakahoko ʻa e fonó.

25 He ko hono ʻuhinga ʻeni naʻe tuku mai ai ʻa e afonó; ko ia kuo hoko ʻo bmate ai ʻa e fonó kiate kimautolu, pea ʻoku fakamoʻui ʻa kimautolu ʻia Kalaisi koeʻuhi ko ʻemau tuí; kā ʻoku mau tauhi ʻa e fonó koeʻuhi ko e ngaahi fekaú.

26 Pea ʻoku mau alea ʻia Kalaisi, ʻoku mau fiefia ʻia Kalaisi, ʻoku mau malanga ʻaki ʻa Kalaisi, ʻoku mau bkikite ʻia Kalaisi, pea ʻoku mau tohi ʻo fakatatau mo ʻemau ngaahi kikité, ke ʻilo ʻe heʻemau cfānaú ki he tupuʻanga ʻa ia te nau lava ke sio ki ai ke maʻu ai ha dfakamolemole ʻo ʻenau ngaahi angahalá.

27 Ko ia, ʻoku mau lea ʻo kau ki he fonó koeʻuhí ke ʻilo ʻe heʻemau fānaú ki he mate ʻa e fonó; pea ʻi he ʻilo ki he mate ʻo e fonó te nau lava ʻo ʻamanaki ki he moʻui ko ia ʻoku ʻia Kalaisí, pea ʻiloʻi ʻa e ʻuhinga naʻe tuku mai ai ʻa e fonó. Pea hili hono fakahoko ʻo e fonó ʻia Kalaisí, ʻe ʻikai ʻaonga ke nau fakafefeka honau lotó kiate ia ʻi he taimi ʻoku totonu ke liʻaki ai ʻa e fonó.

28 Pea ko ʻeni vakai, ʻe hoku kakai, ko ha kakai akia-kekeva ʻa kimoutolu; ko ia, kuó u lea ʻo mahinongofua kiate kimoutolu, koeʻuhi ke ʻoua naʻa taʻemahino kiate kimoutolu. Pea ko e ngaahi lea ʻa ia kuó u leaʻakí ʻe tuʻu ia ko ha bfakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻa kimoutolu; he ʻoku feʻunga ia ke cakoʻi ki ha tangata ʻa e hala totonú; he ko e hala totonú ke tui kia Kalaisi pea ʻikai fakaʻikaiʻi ia; he ʻi hoʻomou fakaʻikaiʻi iá ʻoku mou fakaʻikaiʻi ai mo e kau palōfitá pea mo e fonó.

29 Pea ko ʻeni vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ko e hala totonú ke tui kia Kalaisi, pea ʻikai fakaʻikaiʻi ia; pea ko Kalaisi ʻa e Tokotaha Māʻoniʻoni ʻo ʻIsilelí; ko ia, kuo pau ke mou punou hifo ʻi hono ʻaó, pea hū kiate ia ʻaki ʻa e kotoa ʻo homou amālohí, ʻatamaí, mo e iví, pea mo homou laumālié kotoa; pea kapau te mou fai ʻeni ʻe ʻikai ʻaupito kapusi ki tuʻa ʻa kimoutolu.

30 Pea fakatatau ki hono ʻaonga ke faí, ʻoku totonu ke mou tauhi ʻa e ngaahi ngāue mo e ngaahi aouau ʻa e ʻOtuá kae ʻoua kuo fakahoko ʻa e fono ʻa ia naʻe tuku kia Mōsesé.