Druhá kniha Nefiho

Kapitola 25

Nefi sa raduje z jasnosti – Izaiášove proroctvá budú pochopené v posledných dňoch – Židia sa vrátia z Babylonu, ukrižujú Mesiáša a budú rozptýlení, a sužovaní – Budú znovuzriadení, až keď uveria v Mesiáša – Ten príde prvýkrát šesťsto rokov po tom, čo Lechí opustil Jeruzalem – Nefiti zachovávajú zákon Mojžišov a veria v Krista, ktorý je Svätým Izraelským. Okolo roku 559 – 545 pred Kr.

1 Teraz ja, Nefi, hovorím niečo o slovách, ktoré som napísal, ktoré boli hovorené ústami Izaiáša. Lebo hľa, Izaiáš hovoril mnohé veci, ktoré boli mnohým z ľudu môjho ťažko zrozumiteľné; lebo nevedia nič ohľadom spôsobu prorokovania medzi Židmi.

2 Lebo ja, Nefi, som ich neučil veľa o spôsobe Židov; lebo ich diela boli dielami temnoty a ich činy boli činmi ohavností.

3 A preto píšem ľudu svojmu, všetkým tým, ktorí neskôr obdržia veci tieto, ktoré píšem, aby mohli poznať súdy Božie, že oni prídu na všetky národy podľa slova, ktoré hovoril.

4 A preto počúvaj, ó ľud môj, ktorý si z domu Izraela a doprajte sluchu slovám mojim; lebo aj keď slová Izaiášove vám nie sú jasné, predsa len sú jasné všetkým tým, ktorí sú naplnení duchom proroctva. Ale dávam vám proroctvo podľa ducha, ktorý je vo mne; a preto budem prorokovať podľa jasnosti, ktorá je vo mne od tej doby, čo som vyšiel z Jeruzalema s otcom svojím; lebo hľa, duša moja sa raduje z jasnosti pre ľud môj, aby sa mohli poučiť.

5 Áno, a duša moja sa raduje zo slov Izaiášových, lebo pochádzam z Jeruzalema a oči moje uzreli veci Židov, a ja viem, že Židia rozumejú veciam prorokov, a niet žiadneho iného ľudu, ktorý by rozumel oným veciam, ktoré boli hovorené k Židom ako oni, ibaže by boli učení podľa spôsobu Židov.

6 Ale hľa, ja, Nefi, som neučil deti svoje podľa spôsobu Židov; ale hľa, ja sám som prebýval v Jeruzaleme, a preto poznám okolité kraje; a zmienil som sa deťom svojim ohľadom súdov Božích, ktoré sa stali medzi Židmi, deťom svojim, podľa toho všetkého, čo hovoril Izaiáš, a nepíšem o nich.

7 Ale hľa, pokračujem so svojím vlastným proroctvom podľa jasnosti svojej; v ktorej, ako viem, žiadny človek nemôže pochybiť; a predsa, v dňoch, kedy sa proroctvá Izaiášove naplnia, budú ľudia poznať ich význam s istotou, v dobách, kedy sa tak stane.

8 A preto sú cenné pre deti ľudské, a ten, kto sa domnieva, že nie sú, k nim budem obzvlášť hovoriť a obmedzím slová na vlastný ľud svoj; lebo viem, že pre nich budú veľmi cenné v posledných dňoch; lebo v onen deň im budú rozumieť; a preto, pre ich dobro som ich napísal.

9 A tak, ako bolo pre neprávosť zničené medzi Židmi jedno pokolenie, práve tak boli ničení z pokolenia na pokolenie podľa neprávostí svojich; a nikdy nebolo žiadne z nich zničené bez toho, aby to nebolo predpovedané prorokmi Pána.

10 A preto im bolo povedané ohľadom zničenia, ktoré na nich príde, hneď potom, čo otec môj opustil Jeruzalem; a predsa zatvrdili srdcia svoje; a podľa proroctva môjho boli zničení, okrem tých, ktorí boli unesení do zajatia do Babylonu.

11 A teraz, toto hovorím pre ducha, ktorý je vo mne. A napriek tomu, že boli unesení, opäť sa navrátia a budú vlastniť krajinu Jeruzalem; a preto budú znova znovuzriadení v krajine dedičstva svojho.

12 Ale hľa, budú mať vojny a zvesti o vojnách; a keď príde deň, kedy Jednorodený Otcov, áno, dokonca Otec neba a zeme, sa im prejaví v tele, hľa, oni ho odmietnu pre neprávosti svoje a tvrdosť sŕdc svojich, a tvrdosť šijí svojich.

13 Hľa, oni ho ukrižujú; a potom, čo je uložený v hrobe po dobu troch dní, vstane z mŕtvych s uzdravením na krídlach svojich; a všetci tí, ktorí budú veriť v meno jeho budú spasení v kráľovstve Božom. A preto, dušu moju teší prorokovať o ňom, lebo ja som videl deň jeho a srdce moje velebí sväté meno jeho.

14 A hľa, stane sa, že potom, čo Mesiáš vstane z mŕtvych a prejaví sa ľudu svojmu, toľkým, koľkí z nich budú veriť v meno jeho, hľa, Jeruzalem bude znova zničený; lebo beda tým, ktorí bojujú proti Bohu a ľudu cirkvi jeho.

15 A preto, Židia budú rozptýlení medzi všetky národy; áno, a tiež Babylon bude zničený; a preto, Židia budú rozptýlení inými národmi.

16 A potom, čo budú rozptýlení a Pán Boh ich bude trestať inými národmi po dobu mnohých pokolení, áno, dokonca z pokolenia na pokolenie, kým nebudú presvedčení, aby verili v Krista, Syna Božieho, a v uzmierenie, ktoré je nekonečné pre celé ľudstvo – a keď onen deň príde, že budú veriť v Krista a uctievať Otca v jeho mene, s čistými srdcami a nevinnými rukami, a nebudú už viac očakávať iného Mesiáša, potom, v tej dobe, príde deň, kedy bude nevyhnutne nutné, aby týmto veciam verili.

17 A Pán znova vystrie ruku svoju po druhýkrát, aby znovuzriadil ľud svoj zo strateného a padlého stavu jeho. A preto, on bude naďalej vykonávať podivuhodné dielo a div medzi deťmi ľudskými.

18 A preto, prinesie im slová svoje, ktoré to slová ich budú súdiť v posledný deň, lebo im budú dané za tým účelom, aby ich presvedčili o pravom Mesiášovi, ktorý bol nimi odmietnutý; a aby ich presvedčili, že už viac nemusia očakávať príchod Mesiáša, lebo žiadny iný nepríde, okrem falošného Mesiáša, ktorý bude klamať ľud; lebo je iba jeden Mesiáš, o ktorom hovorili proroci, a onen Mesiáš je ten, ktorý bude Židmi odmietnutý.

19 Lebo podľa slov prorokov príde Mesiáš až za šesťsto rokov od doby, kedy otec môj opustil Jeruzalem; a podľa slov prorokov, a tiež podľa slova anjela Božieho, jeho meno bude Ježiš Kristus, Syn Boží.

20 A teraz, bratia moji, hovoril som jasne, takže nemôžete pochybiť. A akože žije Pán Boh, ktorý vyviedol Izrael z krajiny egyptskej a dal Mojžišovi moc, aby uzdravoval národy po tom, čo boli poštípané jedovatými hadmi, ak upreli oči svoje na hada, ktorého pred nimi pozdvihol, a tiež mu dal moc, aby udrel do skaly a vyšla voda; áno, hľa, hovorím vám, že tak ako sú všetky veci tieto pravdivé, a tak akože žije Pán Boh, niet daného žiadneho iného mena pod nebom okrem tohto Ježiša Krista, o ktorom som hovoril, ktorým človek môže byť spasený.

21 A preto, z tohto dôvodu mi Pán Boh prisľúbil, že veci tieto, ktoré píšem, budú udržované a zachovávané, a odovzdávané semenu môjmu, z pokolenia na pokolenie, aby mohol byť splnený sľub daný Jozefovi, že semeno jeho nikdy nezahynie, pokiaľ bude zem existovať.

22 A preto, veci tieto budú prechádzať z pokolenia na pokolenie, pokiaľ bude zem existovať; a pôjdu podľa vôle a potešenia Božieho; a národy, ktoré ich budú vlastniť, budú nimi súdené podľa slov, ktoré sú napísané.

23 Lebo pracujeme usilovne na písaní, aby sme presvedčili deti naše, a tiež bratov našich, aby verili v Krista a aby boli zmierení s Bohom; lebo vieme, že milosťou sme spasení po všetkom, čo my môžeme urobiť.

24 A navzdory tomu, že veríme v Krista, zachovávame zákon Mojžišov, a s neochvejnosťou očakávame Krista, dokiaľ nebude zákon naplnený.

25 Lebo z tohto dôvodu bol zákon daný; a preto sa zákon pre nás stal mŕtvym, a my sme obživli v Kristovi pre vieru svoju; a predsa zachovávame zákon kvôli prikázaniam.

26 A my hovoríme o Kristovi, radujeme sa v Kristovi, kážeme o Kristovi, prorokujeme o Kristovi a píšeme podľa proroctiev svojich, aby deti naše mohli vedieť, k akému prameňu majú hľadieť pre odpustenie hriechov svojich.

27 A preto hovoríme ohľadom zákona, aby deti naše mohli poznať mŕtvosť oného zákona; a oni tým, že budú poznať mŕtvosť zákona, môžu očakávať ten život, ktorý je v Kristovi, a vedieť, z akého dôvodu bol zákon daný. A potom, čo sa zákon naplní v Kristovi, aby proti nemu nemuseli zatvrdzovať srdcia svoje, keď sa zákon pominie.

28 A teraz hľa, ľud môj, vy ste ľudom tvrdošijným; a preto som k vám hovoril jasne, aby ste nemohli mylne chápať. A slová, ktoré som hovoril, budú stáť ako svedectvo proti vám; lebo postačujú k tomu, aby kohokoľvek učili správnu cestu; lebo správnou cestou je veriť v Krista, a nezapierať ho; lebo keď ho zapierate, zapierate aj prorokov a zákon.

29 A teraz hľa, hovorím vám, že správnou cestou je veriť v Krista, a nezapierať ho; a Kristus je Svätý Izraelský; a preto sa musíte pred ním skloniť, a uctievať ho celou svojou mocou, mysľou a silou, a celou dušou svojou; a ak tak činíte, nebudete nijakým spôsobom vyvrhnutí.

30 A nakoľko to bude nevyhnutné, musíte zachovávať úkony a obrady Božie, pokiaľ nebude naplnený zákon, ktorý bol daný Mojžišovi.