Teine Nefi raamat

27. peatükk

Viimsetel päevadel katab maad pimedus ja usust taganemine. Mormoni Raamat tuleb esile. Kolm tunnistajat tunnistavad raamatust. Õpetatud mees ütleb, et ta ei saa lugeda pitseeritud raamatut. Issand teeb imepärase töö ja imeteo. Võrdle Jesaja 29. Ligikaudu 559–545 eKr.

1 Aga vaata, aviimsetel päevadel ehk paganate päevadel – jah, vaata, kõik paganate rahvad ja samuti juudid, need, kes tulevad siia maale, ja need, kes on teistel maadel, jah, tõepoolest kõigil maailma maadel, vaata, nad on joobunud süüst ja kõiksugu jäledustest –

2 ja kui see päev tuleb, siis nuhtleb Vägede Issand neid äikese ja maavärisemise ja suure mürina ja tormi ja marutuulega ning hävitava atuleleegiga.

3 Ja kõik arahvad, kes bsõdivad Siioni vastu ja kes teda ahistavad, on kui öine unenägu; jah, nad on just nagu nälgiv mees, kes näeb und, ja vaata, ta sööb, aga ta ärkab ja ta hing on tühi; või nagu janus mees, kes näeb und, ja vaata, ta joob, aga ta ärkab, ja vaata, ta on nõrk ja ta hingel on isu; jah, just samuti on kõikide rahvahulkadega, kes sõdivad Siioni mäe vastu.

4 Sest vaata, kõik teie, kes te panete toime süütegusid, peatuge ja imestage, sest te hüüate ja nutate; jah, te olete joobnud, aga mitte veinist; te vaarute, aga mitte vägijoogist.

5 Sest vaata, Issand on valanud teie peale sügava une vaimu. Sest vaata, te olete sulgenud oma silmad ja te olete hüljanud prohvetid; ja teie valitsejad ja nägijad on ta varjanud teie süü pärast.

6 Ja sünnib, et Issand Jumal toob ateile braamatu sõnad ja need on nende sõnad, kes on uinunud.

7 Ja vaata, raamat on apitseeritud ja raamatus on bilmutus Jumalalt maailma algusest peale kuni selle clõpuni.

8 Mispärast, nende asjade tõttu, mis on kinni apitseeritud, bei anta asju, mis on pitseeritud, inimeste pahelisuse ja jäleduse päevil. Mispärast seda raamatut hoitakse nende eest.

9 Aga raamat antakse ühele amehele ja ta annab selle raamatu sõnad, mis on nende sõnad, kes on uinunud põrmus, ja ta annab sõnad ühele bteisele;

10 aga neid sõnu, mis on pitseeritud, ta ei anna, ka ei anna ta raamatut. Sest raamat on pitseeritud Jumala väe läbi ja ilmutust, mis oli pitseeritud, hoitakse raamatus kuni Issanda poolt heaksarvatud ajani, et nad võiksid esile tulla, sest vaata, need ilmutavad kõik asjad maailma rajamisest peale kuni selle lõpuni.

11 Ja saabub päev, mil raamatu sõnu, mis olid pitseeritud, loetakse majade katustel; ja neid loetakse Kristuse väe läbi; ja kõik asjad ailmutatakse inimlastele, mis kunagi on olnud inimlaste keskel ja mis eales saavad olema, koguni maa lõpuni välja.

12 Mispärast, sel päeval, mil raamat antakse mehele, kellest ma olen rääkinud, peidetakse see raamat maailma silmade eest, et kellegi silmad ei näeks seda, välja arvatud, et akolm btunnistajat näevad seda Jumala väel lisaks temale, kellele raamat antakse; ja nad tunnistavad raamatu ja selle sisu õigsusest.

13 Ja keegi muu ei näe seda kui vaid mõned üksikud Jumala tahtmist mööda, et tunnistada tema sõnast inimlastele; sest Issand Jumal on öelnud, et ustavate sõnad peavad rääkima otsekui asurnuist.

14 Mispärast, Issand Jumal jätkab raamatu sõnade esiletoomist; ja nii paljude tunnistajate suuga, nagu ta seda heaks peab, kinnitab ta oma sõna, ja häda sellele, kes ahülgab Jumala sõna!

15 Aga vaata, sünnib, et Issand Jumal ütleb temale, kellele ta annab raamatu: Võta need sõnad, mis ei ole pitseeritud, ja anna need ühele teisele, et ta võiks neid näidata õpetatule, öeldes: aLoe seda, ma palun sind! Ja õpetatu ütleb: Too see raamat siia ja ma loen neid!

16 Ja nüüd, maailma au pärast ja et saada akasu, ütlevad nad seda, ja mitte Jumala au pärast.

17 Ja mees ütleb: Ma ei saa raamatut tuua, sest see on pitseeritud.

18 Siis ütleb õpetatu: Ma ei saa seda lugeda.

19 Mispärast sünnib, et Issand Jumal annab taas raamatu ja selle sõnad temale, kes ei ole õpetatud; ja mees, kes ei ole õpetatud, ütleb: Ma ei ole õpetatud.

20 Siis ütleb Issand Jumal temale: Õpetatu ei loe neid, sest nad on hüljanud need, ja ma saan ise teha oma tööd; mispärast sa loe neid sõnu, mis ma sulle annan.

21 aÄra puutu neid asju, mis on pitseeritud, sest ma toon nad esile minu poolt heaksarvatud ajal; sest ma näitan inimlastele, et ma saan ise teha oma tööd.

22 Mispärast, kui sa oled lugenud need sõnad, mis ma olen sul käskinud, ja saanud atunnistajad, keda ma olen sulle lubanud, siis pitseeri raamat taas kinni ja peida see ära minu jaoks, et ma võiksin hoida sõnu, mida sa ei ole lugenud, kuni ma omaenese tarkuses pean sobivaks ilmutada kõik asjad inimlastele.

23 Sest vaata, mina olen Jumal; ja ma olen aimede Jumal; ja ma näitan maailmale, et ma olen bseesama eile, täna ja igavesti; ja ma töötan inimlaste hulgas ainult cvastavalt nende usule.

24 Ja sünnib taas, et Issand ütleb temale, kes loeb sõnu, mis on temale antud:

25 aKuna see rahvas läheneb mulle suuga ja baustab mind huultega, aga on oma südame minust kaugele viinud, ja mind kartma on neid õpetanud inimeste cettekirjutused

26 seepärast, ma jätkan selle rahva seas aimepärase töö, jah, bimepärase töö ja imeteo tegemist, sest nende tarkade ja õpetatute tarkus hävib ja nende mõistlike mõistmine peidetakse.

27 Ja ahäda neile, kes püüavad tõsiselt peita oma nõu Issanda eest! Ja nende teod on pimeduses ja nad ütlevad: Kes meid näeb ja kes meid tunneb? Ja nad ütlevad veel: Kindlasti peetakse teie asjade pahempidi pööramist sarnaseks bpottsepa saviga. Aga vaata, ma näitan neile, ütleb Vägede Issand, et ma tean kõiki nende tegusid. Sest kas töö ütleb oma tegija kohta: Tema ei ole mind teinud? Või ütleb kuju oma vormija kohta: Tal ei ole mõistmist?

28 Aga vaata, ütleb Vägede Issand: Ma näitan inimlastele, et läheb veel vaid veidi aega, kui Liibanon muudetakse viljakaks väljaks ja viljakat välja hakatakse pidama metsaks.

29 aJa sel päeval kuulevad kurdid raamatu sõnu ja pimedate silmad näevad välja varjust ja pimedusest!

30 Ja atasaste arv kasvab ja nende brõõm on Issandas, ja vaesed inimeste seas rõõmustavad Iisraeli Püha üle.

31 Sest nii tõesti, kui Issand elab, nad näevad, et ahirmus on saanud eimillekski, et pilkaja on hävitatud ja ära on lõigatud kõik, kes otsivad võimalusi süütegudeks;

32 ja need, kes teevad inimesest asüüdlase sõna pärast ja seavad püünise sellele, kes noomib bväravas, ja eimillegi pärast ctõrjuvad kõrvale õiglase.

33 Seepärast, nõnda ütleb Issand, kes lunastas Aabrahami, Jaakobi koja kohta: Jaakob ei jää nüüd häbisse ega kahvatu nüüd tema nägu.

34 Aga kui ta anäeb oma lapsi, minu kätetööd, enda seas, nad pühitsevad minu nime ja pühitsevad Jaakobi Püha ning kardavad Iisraeli Jumalat.

35 Ka need, kes aeksisid vaimus, hakkavad mõistma, ja neile, kes nurisesid, saab bselgeks õpetus.