ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສອງ

ບົດ​ທີ 31

ນີ​ໄຟ​ເວົ້າ​ວ່າ​ເປັນ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຈຶ່ງ​ຮັບ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ—ມະ​ນຸດ​ຄວນ​ຕິດ​ຕາມ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຮັບ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ, ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ແລະ ອົດທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ລອດ—ການ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ການ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາແມ່ນ​ປະຕູ​ທີ່​ຈະ​ນຳໄປ​ເຖິງ​ທາງ​ຄັບ ແລະ ແຄບ—ຊີວິດ​ນິລັນດອນ​ມາ​ເຖິງ​ຜູ້​ທີ່​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຫລັງ​ຈາກ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີ​ໄຟຈົບ​ການ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ຂ້າພະເຈົ້າ​ທີ່​ໃຫ້​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະເຈົ້າ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ທັງ​ໝົດ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້​ນອກ​ຈາກ​ສອງ​ສາມ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຂ້າພະເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ​ຕ້ອງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ; ທັງ​ຂ້າພະເຈົ້າ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້​ນອກ​ຈາກ​ຄຳ​ເວົ້າ​ສອງ​ສາມ​ຄຳ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້າພະເຈົ້າ.

2 ດັ່ງນັ້ນ, ເລື່ອງ​ທີ່​ຂ້າພະເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້​ກໍ​ພຽງພໍ​ສຳລັບ​ຂ້າພະເຈົ້າ, ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ສອງ​ສາມ​ຄຳ ຊຶ່ງ​ຂ້າພະເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ຕາມ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ຂອງ​ການ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ຂ້າພະເຈົ້າ.

3 ເພາະ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຂ້າພະເຈົ້າ​ເບີກບານ​ໃນ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ; ເພາະ​ຕາມ​ວິທີ​ນີ້ ອົງ​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ທຳ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ. ເພາະ​ອົງ​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ປະທານ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ; ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຮັບ​ສັ່ງ​ກັບ​ມະນຸດ​ຕາມ​ພາສາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຊຶ່ງ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

4 ສະນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານຈົດ​ຈຳ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສາດສະດາ​ຜູ້ນັ້ນທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ, ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ແກ່​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຊຶ່ງຈະ​ຍົກ​ເອົາ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ​ໄປ.

5 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ໂດຍ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ບໍລິສຸດ​ຍັງ​ຈຳ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ບັບຕິສະມາ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ທັງໝົດ​ສຳ​ເລັດ, ໂອ້ ແລ້ວ​ພວກ​ເຮົາ ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ບໍລິສຸດ ຈະ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ບັບຕິສະ​ມາ​ຍິ່ງ​ກວ່າ​ນັ້ນພຽງ​ໃດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ!

6 ແລະບັດ​ນີ້, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ຖາມ​ພວກ​ທ່ານ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ, ດ້ວຍ​ເລື່ອງ​ໃດທີ່​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ທັງ​ໝົດ​ສຳ​ເລັດ ໂດຍ​ການ​ຮັບ​ບັບຕິສະມາ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ?

7 ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຮູ້​ບໍວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ບໍລິສຸດ? ແຕ່​ເຖິງ​ແມ່ນ​ພຣະ​ອົງ​ບໍລິສຸດ, ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ວ່າ ຕາມ​ທາງ​ຂອງ​ເນື້ອ​ໜັງ ພຣະ​ອົງ​ຖ່ອມຕົວ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກຂອງ​ພຣະ​ບິດາ, ແລະ​ ເປັນ​ພະຍານ​ຕໍ່​ພຣະ​ບິດາ​ວ່າ ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

8 ດັ່ງນັ້ນ, ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ຮັບບັບຕິ​ສະມາ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ແລ້ວ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ຈຶ່ງ​ສະ​ເດັດ​ລົງ​ມາ​ເທິງ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ຮູບ​ນົກ​ເຂົາ.

9 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ມັນສະ​ແດງ​ໃຫ້​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ເຫັນ​ຄວາມ​ຄັບ​ຂອງ​ເສັ້ນທາງ, ແລະ ຄວາມ​ແຄບ​ຂອງ​ປະຕູ, ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ທາງນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໂດຍ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ເປັນ​ຕົວຢ່າງ​ໄວ້​ຕໍ່ໜ້າ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ.

10 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າ​ວກັບ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ວ່າ: ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ​ເຖີດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕາມ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໄດ້ບໍ​ນອກ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຕັມ​ໃຈ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ?

11 ແລະ ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ! ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ຮັບ​ບັບຕິສະມາ​ໃນ​ພຣະນາມຂອງ​ບຸດ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ເຮົາ.

12 ແລະ ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ມາ​ເຖິງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ອີກ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ຄົນ​ທີ່​ຮັບ​ບັບຕິສະມາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ, ພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ປະທານ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເໝືອນ​ກັບ​ເຮົາ; ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງ​ຕາມ​ເຮົາ​ມາ, ແລະ ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ເຮົາ​ເຮັດ.

13 ດັ່ງນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ​ບຸດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝາຍ​ເຕັມ​ທີ່​ແຫ່ງ​ໃຈ ໂດຍ​ບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ໜ້າ​ຊື່​ໃຈ​ຄົດ ແລະ ບໍ່​ມີ​ການ​ຫລອກ​ລວງ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ, ໂດຍ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ພະຍານ​ຕໍ່​ພຣະ​ບິດາ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ເຕັມ​ໃຈ​ຮັບ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໂດຍ​ການ​ບັບຕິສະມາ—​ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໂດຍ​ການ​ຕາມ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ແລະ ພຣະຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ​ຂອງ​ທ່ານ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ນ້ຳ​ຕາມ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ເມື່ອ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເມື່ອ​ນັ້ນ​ການ​ບັບຕິສະມາ​ດ້ວຍ​ໄຟ ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ແລະ ເມື່ອ​ນັ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເວົ້າ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ລີ້ນ​ຂອງ​ທູດ, ແລະ ຮ້ອງ​ສັນລະ​ເສີນ​ແດ່​ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

14 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ມາ​ເຖິງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ຫລັງ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ​ພຣະຍານ​ຕໍ່​ພຣະ​ບິດາ​ວ່າ ເຈົ້າ​ເຕັມ​ໃຈ​ຮັກສາ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ ໂດຍ​ການ​ບັບຕິ​ສະມາ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ, ແລະ ຮັບ​ການ​ບັບຕິສະມາ​ດ້ວຍ​ໄຟ, ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ແລະ ເວົ້າ​ດ້ວຍ​ວາຈາ​ໃໝ່, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ວາຈາ​ຂອງ​ທູດ, ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ເຮົາ, ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ​ກວ່າ ສຳລັບ​ເຈົ້າ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ເຮົາ​ເລີຍ.

15 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄຳ​ຂອງ​ຜູ້ເປັນ​ທີ່​ຮັກຂອງ​ເຮົາຈິງ ແລະ ຊື່ສັດ. ຜູ້​ໃດ​ອົນ​ທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ຜູ້ນັ້ນຈະ​ລອດ.

16 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ນີ້​ວ່າ ນອກ​ຈາກ​ມະນຸດ​ຈະ​ອົດທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ທຳ​ຕາມ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່, ເຂົາ​ຈະ​ລອດ​ບໍ່​ໄດ້.

17 ສະນັ້ນ, ຈົ່ງ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບອກ​ພວກ​ທ່ານວ່າຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ເຫັນ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ແລະ ພຣະຜູ້​ໄຖ່​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເຮັດ; ເພາະ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ປະຕູ ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ທາງນັ້ນພວກ​ທ່ານ​ຄວນ​ເຂົ້າ​ໄປ. ເພາະ​ປະຕູ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຄວນ​ເຂົ້າ​ໄປຄື​ການ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ຮັບ​ການ​ບັບຕິ​ສະມາ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ; ແລະ ເວລາ​ນັ້ນການ​ປົດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ໂດຍ​ໄຟ ແລະ ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ.

18 ແລະ ເມື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຍອມ​ຢູ່​ໃນ​ທາງ​ຄັບ ແລະ ແຄບ​ນີ້​ຊຶ່ງນຳ​ໄປ​ຫາ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະຕູ​ແລ້ວ; ພວກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ ແລະ ພຣະ​ບຸດ; ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຮັບ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິ​ສຸດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພຣະຍານ​ເຖິງ​ພຣະ​ບິດາ ແລະ ພຣະ​ບຸດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສັນຍາ ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ໄວ້​ສຳ​ເລັດ, ຄື​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ທາງ​ນັ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ.

19 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ຄັບ ແລະ ແຄບ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ຖາມ​ວ່າ​ເຮັດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ແລ້ວ​ບໍ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ບໍ່​ເລີຍ; ເພາະ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ທີ່​ນີ້​ນອກ​ຈາກ​ເປັນ​ໄປ​ໂດຍ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ສັດທາ​ອັນ​ບໍ່​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ໂດຍ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່​ໃນ​ຄຸນ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຜູ້​ຊົງ​ອານຸພາບ​ເພື່ອຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ.

20 ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ມຸ້ງ​ໜ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຢ່າງ​ບໍລິບູນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຫວັງ ແລະ ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຂອງ​ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ມຸ້ງ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ອົດທົນຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ດັ່ງ​ນີ້: ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ນິລັນ​ດອນ.

21 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ນີ້​ຄື​ທາງນັ້ນ ແລະ ບໍ່​ມີ​ທາງ ຫລື ພຣະ​ນາມ​ອື່ນ​ໃດ​ຈະ​ປະທານ​ໃຫ້​ພາຍ​ໃຕ້​ສະຫວັນ​ອີກ​ເລີຍ ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ທາງນັ້ນມະນຸດ​ຈະ​ລອດ​ໄດ້​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ນີ້​ຄື​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ຄື​ຄຳ​ສອນ​ອັນ​ດຽວ ແລະ ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ ແລະ ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ ແລະ ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ດຽວ, ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ຕະຫລອດ​ການ. ອາ​ແມນ.