LUKU 32

Enkelit puhuvat Pyhän Hengen voimalla. Ihmisten täytyy rukoilla ja saada itse tieto Pyhältä Hengeltä. Noin 559–545 eKr.

  Ja nyt, katso, rakkaat veljeni, minä luulen, että te pohdiskelette jonkin verran sydämessänne sitä, mitä teidän pitäisi tehdä mentyänne sisälle oikealla tavalla. Mutta katso, miksi te pohdiskelette näitä asioita sydämissänne?

  Ettekö muista minun sanoneen teille, että asaatuanne Pyhän Hengen te voisitte puhua enkelien bkielellä? Ja nyt, kuinka te voisitte puhua enkelien kielellä muutoin kuin Pyhän Hengen avulla?

  aEnkelit puhuvat Pyhän Hengen voimalla; sen vuoksi he puhuvat Kristuksen sanoja. Ja nyt, minä sanoin teille: bKestitkää itseänne Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä.

  Ja nyt, kun minä olen puhunut nämä sanat, jos ette voi ymmärtää niitä, se johtuu siitä, että te ette apyydä ettekä kolkuta; sen vuoksi teitä ei tuoda valoon, vaan teidän täytyy hukkua pimeydessä.

  Sillä katso, vielä minä sanon teille, että jos te menette sisälle oikealla tavalla ja saatte Pyhän Hengen, se osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä.

  Katso, tämä on Kristuksen oppi, eikä mitään muuta oppia anneta, ennen kuin hän ailmoittaa itsensä teille lihassa. Ja kun hän ilmoittaa itsensä teille lihassa, tehkää tarkoin se, mitä hän teille sanoo.

  Ja nyt minä, Nefi, en voi sanoa enempää; Henki estää minua puhumasta, ja minä jään suremaan ihmisten aepäuskon ja jumalattomuuden ja tietämättömyyden ja uppiniskaisuuden tähden; sillä he eivät tahdo etsiä tietoa eivätkä ymmärtää suurta tietoa, kun se annetaan heille bselkeänä, aivan niin selkeänä kuin sana voi olla.

  Ja nyt, rakkaat veljeni, minä huomaan, että te vielä pohdiskelette sydämissänne; ja minua surettaa se, että minun on puhuttava teille tästä asiasta. Sillä jos te kuulisitte Henkeä, joka opettaa ihmistä arukoilemaan, te tietäisitte, että teidän on rukoiltava; sillä bpaha henki ei opeta ihmistä rukoilemaan vaan opettaa hänelle, ettei hänen pidä rukoilla.

  Mutta katso, minä sanon teille, että teidän on arukoiltava aina ja uupumatta; ettei teidän pidä tehdä Herralle mitään, ellette ensiksi rukoile Isää Kristuksen bnimessä, jotta hän pyhittäisi teidän tekonne teille, jotta tekonne olisivat sielunne cparhaaksi.