ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສອງ

ບົດ​ທີ 32

ທູດ​ກ່າວ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍາ​ນບໍລິສຸດ—ມະນຸດ​ຄວນ​ອະທິຖານ ແລະ ຮັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເພື່ອ​ຕົວ​ເອງ​ຈາກ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ໄຕ່ຕອງ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ແລ້ວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຄວນ​ເຮັດ​ຫລັງ​ຈາກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທາງນັ້ນ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຫດ​ໃດ​ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ໄຕ່ຕອງ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ອີກ?

2 ພວກ​ທ່ານ​ຈຳ​ໄດ້​ບໍ່​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຫລັງ​ຈາກ​ຮັບ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ແລ້ວ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເວົ້າດ້ວຍ​ລີ້ນ​ຂອງ​ທູດ? ແລະ ບັດ​ນີ້, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເວົ້າດ້ວຍ​ລີ້ນຂອງ​ທູດ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ?

3 ເຫລົ່າທູດ​ກ່າວ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ; ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ຈົ່ງ​ຊື່ນ​ຊົມ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຈະ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຄວນ​ເຮັດ.

4 ດັ່ງນັ້ນ, ບັດ​ນີ້ຫລັງ​ຈາກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ແລ້ວ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ເພາະ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ທູນ​ຖາມ ແລະ ທັງ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຄາະ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຖືກ​ພາ​ມາ​ຫາ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ, ແຕ່​ຕ້ອງ​ຕາຍ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ.

5 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ອີກ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໂດຍ​ທາງນັ້ນ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິ​ສຸດ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຄວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ.

6 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນີ້​ຄື​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ສອນ​ປະທານ​ໃຫ້​ອີກ​ຈົນ​ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ແດງ ແລະ ປະກົດ​ຕົວ​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ. ແລະ ເມື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປະກົດ​ຕົວ​ໃຫ້​ປະກົດ​ແກ່​ທ່ານ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ແລ້ວ, ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ, ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ປະຕິບັດ.

7 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟ​ເວົ້າອີກ​ບໍ່​ໄດ້; ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຢຸດ​ການ​ເອີ່ຍ​ປາກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ຖິ້ມ​ໃຫ້​ເປັນ​ທຸກ​ເພາະ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອຖື, ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ແລະ ຄວາມ​ໂງ່​ຈ້າ ແລະ ຄວາມ​ແຂງ​ຄໍຂອງ​ມະນຸດ; ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຄວາມ​ຮູ້​ທັງ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈຄວາມ​ຮູ້​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ເທົ່າ​ທີ່​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຈະ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ໄດ້.

8 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຍັງ​ໄຕ່ຕອງ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ; ແລະ ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໂສກ​ເສົ້າທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ. ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຊຶ່ງສອນ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ອະທິຖານ, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ອະທິຖານ; ເພາະ​ວິນ​ຍານ​ຊົ່ວບໍ່​ສອນ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ອະທິຖານ, ແຕ່​ສອນ​ເຂົາ​ວ່າ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ອະທິຖານ.

9 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ອະທິຖານ​ສະ​ເໝີ ແລະ ບໍ່​ຕ້ອງ​ທໍ້ຖອຍ; ວ່າພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ຖະຫວາຍ​ແດ່ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ນອກ​ຈາກ​ຂັ້ນທຳ​ອິດ​ພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ອະທິຖານ​ຫາພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ເສຍ​ກ່ອນ, ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ສັກສິດ​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ, ເພື່ອ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເອງ.